< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Суб'єкти первинного фінансового моніторингу та основні завдання їх діяльності

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" система фінансового моніторингу складається з двох рівнів: первинного та державного.

Суб'єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ), згідно із Законом, є:

 • — банки, страховики (перестраховики), кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;
 • — платіжні організації, члени платіжних систем, еквайрингові та клірингові установи;
 • — товарні, фондові та інші біржі;
 • — професійні учасники ринку цінних паперів;
 • — компанії з управління активами;
 • — оператори поштового зв'язку, інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів;
 • — філії або представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України;
 • — інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.

Новацією редакції базового Закону від 18 травня 2010 року, що враховувала міжнародні стандарти, ухвалені FATF, стало розширення складу СПФМ за рахунок включення так званих спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу та окреслення умов, за яких вони виконують відповідні обов'язки:

 • а) суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, у випадку підготовки та здійснення правочинів щодо купівлі-продажу нерухомості, за умови, що сума такої операції дорівнює чи перевищує 400 000 грн. або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 400 000 грн.;
 • б) суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, якщо сума фінансової операції дорівнює чи перевищує 150 000 грн., при проведенні операцій з предметами високої вартості (зокрема, з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, антикварними речами, предметами мистецтва тощо) або при організації торгівлі такими предметами, у тому числі аукціонної;
 • в) суб'єкти господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино, при здійсненні фінансових операцій, пов'язаних з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів;
 • г) нотаріуси, адвокати, аудитори, аудиторські фірми, фізичні особи -підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку, суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, які надають послуги у рамках трудових правовідносин), якщо вони беруть участь у підготовці і здійсненні правочину щодо:

купівлі-продажу нерухомості;

управління активами клієнта;

управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;

залучення коштів для утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності та управління ними;

утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності чи управління ними, а також купівлі-продажу юридичних осіб.

При цьому нотаріуси як суб'єкти первинного фінансового моніторингу не повідомляють спеціально уповноважений орган про свої підозри щодо фінансових операцій у разі, якщо відповідна інформація сталі їм відома за обставин, що є предметом таємниці вчинюваних нотаріальних дій, крім випадків посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, за умови, що сума такої операції дорівнює чи перевищує 400 000 грн. або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 400 000 грн.

Адвокати, особи, які надають юридичні послуги, аудитори, аудиторські фірми, фізичні осо би-підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку, не повідомляють спеціально уповноважений орган про свої підозри щодо фінансових операцій у разі, якщо відповідна інформацію стала їм відома за обставин, що є предметом їх адвокатської чи професійної таємниці, коли вони виконують свої обов'язки щодо захисту клієнта, представництва його інтересів у судових органах та у справах досудового врегулювання спорів;

ґ) фізичні особи — підприємці та юридичні особи, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, за умови, що сума такої фінансової операції дорівнює чи перевищує 150 000 грн.

Основні завдання суб'єктів первинного фінансового моніторингу полягають у:

 • 1) здійсненні ідентифікації та вивчення клієнтів у випадках, установлених законом;
 • 2) забезпеченні виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, у процесі, в день виникнення підозр, після їх проведення або при спробі їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення;
 • 3) забезпеченні у своїй діяльності управління ризиками щодо легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та розробленні критеріїв ризиків;
 • 4) забезпеченні реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, не пізніше наступного робочого дня з дати їх виявлення;
 • 5) повідомленні спеціально уповноваженого органу про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, або стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму;
 • 6) наданні на запит спеціально уповноваженого органу додаткової інформації стосовно фінансових операцій, які стали об'єктом фінансового моніторингу;
 • 7) вживанні заходів щодо запобігання розголошенню (зокрема особам, стосовно фінансових операцій яких проводиться перевірка) інформації, що подається спеціально уповноваженому органу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу (у тому числі про факт подання такої інформації або отримання запиту від спеціально уповноваженого органу);
 • 8) зберіганні документів щодо ідентифікації осіб, які провели фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, а також усіх документів, що стосуються ділових відносин з клієнтом, не менше п'яти років після завершення ділових відносин, а всіх необхідних даних про операції — не менше п'яти років після завершення операції;
 • 9) забезпеченні розроблення та постійного поновлення правил, програм проведення фінансового моніторингу з урахуванням вимог законодавства;
 • 10) щорічному проведенні внутрішніх перевірок своєї діяльності на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 • 11) забезпеченні підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, та підготовки персоналу до виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, шляхом проведення освітньої та практичної роботи.

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу з метою виконання покладених на нього базовим Законом завдань має право звертатися із запитами до органів виконавчої влади, правоохоронних органів, Національного банку України, юридичних осіб, які в установленому законодавством порядку інформують про результати розгляду такого запиту.

Згідно із ст. 10 Закону "Про запобігання та протидію легалізації доходів..." суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право відмовитися від проведення фінансової операції у разі, якщо фінансова операція містить ознаки такої, що підлягає фінансовому моніторингу, та повідомити про це спеціально уповноважений орган протягом одного робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня з дня відмови.

Станом на 01.01.2012 р. на обліку у Держфінмоніторингу України знаходився 11701 суб'єкт первинного фінансового моніторингу (без врахування філій). Структуру СПФМ за типами представлено у табл. 2.1.

Таблиця 2.1.Кількість та структура суб'єктів первинного фінансового моніторингу станом на 01.01.2012 р.

Тип суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Кількість

Питома вага

(%)

Банківські установи

175

1,50

Учасники ринку фінансових послуг

2503

21,39

Професійні учасники ринку цінних паперів

1766

15,09

Товарні біржі

261

2,23

Оператори поштового зв'язку

4

0,03

Спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу

6992

59,76

Разом

11701

100

Оскільки система протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму базується, насамперед, на повідомленнях про фінансові операції, які суб'єкти первинного фінансового моніторингу надсилають до спеціально уповноваженого органу, то варто проаналізувати динаміку кількості та структуру цих повідомлень за їх змістом.

У міру організаційного формування та законодавчого вдосконалення системи фінансового моніторингу в Україні обсяг повідомлень про фінансові операції постійно збільшувався. Так, якщо за 2003 рік (з 12 червня до кінця року) Держфінмоніторингом було отримано 220 427 повідомлень від банківських й небанківських установ, то за 2004 рік — вже 725 959 повідомлень. Динаміка інформування про фінансові операції впродовж наступних років подана на рис. 2.1. Зменшення кількості повідомлень у 2009-2010 роках пояснюється, ймовірно, загальним зниженням ділової активності підчас фінансово-економічної кризи, та, відповідно, й кількості трансакцій господарюючих суб'єктів як у нашій країні, так і за кордоном.

Динаміка кількості повідомлень про фінансові операції, направ¬лених СПФМ за 2005-2011 роки

Рис. 2.1. Динаміка кількості повідомлень про фінансові операції, направлених СПФМ за 2005-2011 роки

Враховуючи домінуюче становище комерційних банків на вітчизняному фінансовому ринку, абсолютно зрозумілим є суттєве переважання кількості повідомлень, що направляються банківськими установами до спеціально уповноваженого органу, над обсягом повідомлень від інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу (табл. 2.2).

Таблиця 2.2. Динаміка повідомлень про фінансові операції від банківських та небанківських установ протягом 2004-2011 років

Показники

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Загальна кількість надісланих повідомлень, ут.ч.

725959

812549

841 570

1022858

1083461

896508

819542

1095883

— від банківських установ

700986

793860

816887

988649

1048197

868357

787912

1062215

питома вага (%)

96,6

97,7

97,1

96,7

96,7

96,9

96,1

96,9

— від

небанківських установ

24 973

18689

24683

34209

35264

28151

31630

33688

питома вага (%)

3,4

2,3

2,9

3,3

3,3

3,1

3,9

3,1

Що стосується активності інших, крім банків, суб'єктів первинного фінансового моніторингу, то протягом 2003-2011 років основну частину повідомлень про фінансові операції від небанківського сектору складали повідомлення від страхових компаній (приблизно 70% загального обсягу). Структура відповідних повідомлень, взятих на обліку Держфінмоніторингу України за 2011 рік, надана у табл. 2.3.

Суб'єкти первинного фінансового моніторингу, відповідно до законодавства, здійснюють обов'язковий та внутрішній фінансовий моніторинг.

Під обов'язковим фінансовим моніторингом розуміється сукупність заходів, які здійснюються СПФМ, з виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу відповідно до статті 15 базового Закону, ідентифікації учасників таких операцій та вивчення їх діяльності, ведення обліку цих операцій та відомостей про їх учасників, обов'язкового звітування про них спеціально уповноваженому органу, а також подання додаткової інформації про фінансові операції та їх учасників, що стали об'єктом фінансового моніторингу з боку спеціально уповноваженого органу.

Таблиця 2.3.Структура повідомлень про фінансові операції від небанківського сектору, що взяті на облік Держфінмоніторингом України протягом 2011 року

Тип установи

Кількість

Питома вага (%)

Страхові установи

23138

71,48

Торговці цінними паперами

1087

3,36

Компанії з управління активами

2890

8,92

Торговці- зберігачі

959

2,96

Інші професійні учасники ринку цінних паперів

828

2,56

Нотаріуси

1172

3,62

Інші суб'єкти первинного фінансового моніторингу

2297

Разом

32371

100

Внутрішній фінансовий моніторинг — це сукупність заходів, які здійснюються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, з виявлення фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу відповідно до статті 16 базового Закону, із застосуванням підходу, що ґрунтується на проведенні оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму; ведення обліку таких операцій та відомостей про їх учасників; подання інформації спеціально уповноваженому органу про операції, що мають високий ступінь ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, а також додаткової інформації про фінансові операції та їх учасників, що стали об'єктом фінансового моніторингу з боку спеціально уповноваженого органу.

Розподіл прийнятих Держфінмоніторингом України повідомлень про фінансові операції у розрізі ознак фінансового моніторингу відображено у табл. 2.4. Суттєва зміна структури повідомлень у 2011 році, порівнюючи з попередніми роками, пов'язана з набуттям чинності нової редакції Закону "Про запобігання та протидію легалізації доходів...", яка містить уточнені ознаки фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Таблиця 2.4. Структура повідомлень про фінансові операції у розрізі ознак фінансового моніторингу за 2003-2011 роки

Питома вага прийнятих повідомлень (%)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

— з ознаками

обов'язкового

моніторингу

52,0

56,38

55,45

61,90

67,74

72,8

74,1

71,6

53,84

— з ознаками внутрішнього моніторингу

41,0

40,22

41,58

35,54

30,87

26,3

25,1

27,6

45,69

— з ознаками обов'язкового та внутрішнього моніторингу

7,0

3,40

2,97

2,56

1,39

0,9

0,8

0,8

0,47

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >