< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ

Загальні засади здійснення фінансового моніторингу у банках

Організація фінансового моніторингу у комерційних банках України визначається Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", Законом України "Про банки і банківську діяльність" та "Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу", яке було затверджене постановою Правління НБУ від 14 травня 2003 р. № 189.

Відповідальним за організацію внутрішньобанківської системи запобігання відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму є керівник виконавчого органу банку або керівник філії іноземного банку. У разі призначення у банку тимчасової адміністрації, відповідальність за організацію дотримання вимог законодавства України у цій сфері несе тимчасовий адміністратор банку, а у разі здійснення процедури ліквідації банку — його ліквідатор.

Організація дотримання вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів та фінансуванню тероризму включає в себе комплекс заходів щодо:

 • — забезпечення призначення відповідального працівника банку;
 • — створення та діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів та фінансуванню тероризму;
 • — прийняття і постійного оновлення внутрішніх документів банку з питань здійснення фінансового моніторингу;
 • — здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів та фінансуванню тероризму.

Такий контроль проводиться, зокрема, підрозділом служби внутрішнього аудиту банку, який періодично, але не рідше одного разу на рік, здійснює відповідні перевірки діяльності банківської установи. За результатами цих перевірок він готує висновки і пропозиції, які розглядаються спостережною радою банку або керівником філії іноземного банку.

Якщо банк має відокремлені підрозділи, то він може створювати внутрішньобанківську систему запобігання легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму, за якою окремі повноваження щодо ведення реєстру фінансових операцій, прийняття рішення про повідомлення Держфінмоніторингу України про фінансові операції у певному регіоні будуть здійснюватися визначеними банком відокремленими підрозділами та їх відповідальними працівниками. Загальна схема проведення фінансового моніторингу у комерційному банку наведена на рис. 4.1.

Безумовно, виконання такого обсягу роботи з аналізу великої кількості трансакцій, що здійснює комерційний банк протягом операційного дня, неможливе без застосування відповідного програмного забезпечення. Згідно з вимогами Національного банку, воно повинно забезпечувати:

 • — виявлення та блокування фінансової операції, що здійснюється на користь або за дорученням клієнта банку, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, безпосередньо до її проведення;
 • — ведення анкет клієнтів банку в електронному вигляді;
 • — ведення реєстру (у тому числі зведеного реєстру) фінансових операцій;
 • — унеможливлення виключення інформації з реєстру фінансових операцій;
 • — обмін інформацією зі спеціально уповноваженим органом;
 • — ведення протоколу роботи кожного з користувачів, захищеного від модифікації. У протоколі мають відображатися початок та завершення роботи кожного з користувачів із зазначенням часу з точністю до секунди;
 • — реалізацію вимог законодавства України, зокрема, вимог нормативно-правових актів Національного банку, Спеціально уповноваженого органу;
 • — реалізацію вимог внутрішніх документів банку з питань здійснення фінансового моніторингу;
 • — наявність системи захисту інформації, що відповідає вимогам законодавства України у сфері захисту інформації;
 • — наявність системи резервного копіювання та зберігання інформації.

Загальна схема здійснення фінансового моніторингу у банку

Рис. 4.1. Загальна схема здійснення фінансового моніторингу у банку [45]

На даний час в Україні не створено еталонного програмного забезпечення, яке б рекомендувалося для використання всіма банками, хоча від банківських асоціацій надходили пропозиції щодо необхідності його розробки під егідою Національного банку України. Банки вирішують цю проблему або розробленням власного програмного комплексу супроводження фінансового моніторингу, або придбанням готових рішень з подальшою їх адаптацією до особливостей власних операційних систем. Зокрема, на українському ринку компанією "Профікс" пропонується програмний продукт "en.SIDE SafeWatch (Filtering & Proßling)" компанії EastNets, яка спеціалізується саме на створенні для фінансового сектора програм, що мають на меті дотримання законодавства у сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. Вітчизняна компанія "АналітікСофтЛаб" пропонує власні програмні продукти "Система автоматизації фінансового моніторингу банку "FinMonitor" та "AML Insighter", які забезпечують, у тому числі, розрахунок рівнів ризику клієнтів та банку на основі використання скорингових систем.

Як суб'єкт первинного фінансового моніторингу, банк зобов'язаний стати на облік у Держфінмоніторингу України протягом трьох робочих днів з дати призначення відповідального працівника, але не пізніше дня проведення першої фінансової операції, шляхом надсилання відповідного файла-повідомлення. Структура та механізм формування цього файлу визначаються постановою Правління НБУ "Про затвердження Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями)" від 04.06.2003 р. № 233 (у редакції постанови Правління НБУ від 25.05.2011 р. № 164).

Серед необхідних реквізитів такого повідомлення: код за ЄДРПОУ, код банку, повне та скорочене найменування банку або філії іноземного банку, тип і вид СПФМ, які визначаються на підставі довідників, місцезнаходження банку, адреса його тимчасового перебування (уразі наявності).

Банк також зобов'язаний надіслати повідомлення про взяття на облік відокремленого підрозділу банку як підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу, якщо цей відокремлений підрозділ веде реєстр фінансових операцій та надає інформацію про фінансові oneрації спеціально уповноваженому органу самостійно або через банк — юридичну особу. Уданому випадку у повідомленні зазначаються: код за ЄДРПОУ, код банку, внутрішньо банківський реєстраційний код, повне та скорочене найменування відокремленого підрозділу, його місцезнаходження, тип та вид СПФМ.

Банк повинен надіслати до Держфінмоніторингу України файл-повідомлення про облік банку й у разі зміни відомостей про банк або припинення діяльності банку.

Спеціально уповноважений орган протягом п'яти робочих днів з дати отримання файлу-повідомлення про облік баню,' обробляє його, присвоює банку обліковий ідентифікатор та надсилає повідомлення про результати його обробки. Копії файлів-повідомлень про облік, надісланих до Спеціально уповноваженого органу, та файлів-повідомлень про взяття (відмову від взяття) на облік зберігаються банком в електронному вигляді до припинення (шляхом ліквідації) діяльності банку.

Нарешті, відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління НБУ від 19.03.2003 р. № 124 (зі змінами), банки щомісячно зобов'язані надавати окрему форму звітності № 200 "Звіт про взаємодію банку зі Спеціально уповноваженим органом з питань фінансового моніторингу". Крім того, друга частина форми № 201 "Звіт про кількість окремих типів клієнтів, яким відкрито рахунки в банку" передбачає надання банком даних про клієнтів, операції за рахунками яких у процесі здійснення фінансового моніторингу було зупинено або щодо фінансових операцій яких протягом місяця надходили запити від Спеціально уповноваженого органу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >