< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Статус та повноваження працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу

Працівник, відповідальний за проведення фінансового моніторингу (відповідальний працівник), призначається за посадою на рівні керівництва суб'єкта первинного фінансового моніторингу. При цьому під керівною посадою розуміється посада, що передбачає здійснення функцій управління суб'єктом первинного фінансового моніторингу у цілому та всіма його підрозділами або управління окремими (окремим) підрозділами (підрозділом) СПФМ.

Відповідальний працівник банку, який, за Законом, є незалежним у своїй діяльності й підзвітним лише керівнику банку, очолює та координує внутрішньобанківську систему запобігання легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму. Призначення та звільнення відповідального працівника банку (філії іноземного банку) здійснюється за погодженням з Національним банком України.

У банку з урахуванням особливостей його організації, основних напрямів діяльності, клієнтської бази і рівня ризиків, пов'язаних з клієнтами та їх фінансовими операціями, може бути сформовано або визначено окремий структурний підрозділ із запобігання легалізації кримінальних доходів та фінансуванню тероризму, який очолює відповідальний працівник або який безпосередньо підпорядковується відповідальному працівнику банку.

Якщо банк має відокремлені підрозділи, яким передані повноваження щодо ведення реєстру фінансових операцій, а також щодо прийняття рішення про повідомлення Держфінмоніторингу України про фінансові операції, то у них призначається відповідальний працівник відокремленого підрозділу.

У разі недоцільності введення такої окремої посади відповідального працівника, наприклад, у зв'язку з невеликим розміром відокремленого підрозділу та обсягом операцій, що у ньому виконуються, обов'язки відповідального працівника покладаються на керівника або іншу посадову особу відокремленого підрозділу. При цьому відповідальний працівник за посадою має бути не нижче керівника самостійного структурного підрозділу. Покладання обов'язків відповідального працівника на посадову особу відокремленого підрозділу банку та усунення її від виконання таких обов'язків повинно погоджуватися з відповідальним працівником банку-юридичної особи.

Відповідальний працівник банку має відповідати кваліфікаційним вимогам, що визначаються нормативними документами Державної служби фінансового моніторингу України та Національного банку України. Згідно з наказом Держфінмоніторингу України від 20.05.2003 року № 46, особа, яка призначається на посаду відповідального працівника, повинна відповідати таким вимогам:

 • — мати бездоганну ділову репутацію;
 • — мати вищу освіту та досвід роботи не менше одного року у відповідній сфері діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу або досвід роботи на керівній посаді у СПФМ не менше одного року, або не менше одного року досвіду роботи у сфері запобігання та протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму.

Відповідальний працівник також повинен знати законодавство України й відповідні міжнародні стандарти та володіти навичками щодо застосування у практичній діяльності:

 • — правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу та програм його здійснення;
 • — порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути пов'язані, мати відношення та/або призначатися для фінансування тероризму;
 • — порядку ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції, та отримання і зберігання документів, що стосуються ідентифікації осіб, та документації про здійснення фінансової операції;
 • — порядку реєстрації суб'єктом первинного фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
 • — порядку зупинення фінансових операцій;
 • — порядку подання Держфінмоніторингу України інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, або стали об'єктом фінансового моніторингу, та сприяння суб'єктам державного фінансового моніторингу у проведенні аналізу таких фінансових операцій;
 • — порядку підготовки персоналу суб'єкта первинного фінансового моніторингу з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
 • — критеріїв оцінки ризику проведення операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванням тероризму;
 • — порядку повідомлення правоохоронних органів про фінансові операції, щодо яких є або має бути підозра, що вони пов'язані, мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій;
 • — вимог щодо запобігання розголошенню інформації, яка надається Держфінмоніторингу України, іншої інформації з питань фінансового моніторингу, у тому числі про факт її подання;
 • — інших вимог, що покладаються на суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

Відповідальний працівник повинен вільно володіти державною мовою.

Особа, вперше призначена на посаду відповідального працівника, має пройти курс довгострокового підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в обсязі навчальних програм, що розробляються навчальними закладами та узгоджуються суб'єктами державного фінансового моніторингу. Крім того, відповідальний працівник повинен підтримувати рівень своїх знань шляхом періодичного проходження короткострокового підвищення кваліфікації, участі у семінарах, "круглих столах" за відповідною тематикою, а також самостійного вивчення нормативно-правових документів

Важливо, що суб'єкти державного фінансового моніторингу мають право встановлювати спеціальні вимоги до кваліфікації відповідальних працівників залежно від специфіки діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Зокрема, Національний банк України визначає, що відповідальний працівник банку повинен відповідати таким кваліфікаційним вимогам:

 • — має бути членом правління банку, кандидатура якого погоджена Національним банком в установленому порядку (це положення не стосується відповідального працівника філії іноземного банку або відокремленого підрозділу банку);
 • — мати повну вищу економічну, юридичну освіти або освіту в галузі управління;
 • — мати стаж роботи в банківській системі не менше ніж три роки, або стаж роботи на посаді керівника банку чи підрозділу банку не менше одного року, або стаж роботи не менше ніж три роки у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму;
 • — мати бездоганну ділову репутацію; при цьому у Положенні про здійснення банками фінансового моніторингу докладно окреслюються обставини, що свідчать про відсутність бездоганної ділової репутації кандидатури на посаду відповідального працівника банку.

Погодження кандидатури відповідального працівника банків 1 і 2 груп, 3 і 4 груп Київського регіону, а також філії іноземного банку здійснюється Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків. Погодження кандидатури відповідального працівника банку 3 і 4 груп, крім банків Київського регіону, здійснюється Комісією з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному управлінні Національного банку за місцезнаходженням банку — юридичної особи.

Статтею 7 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації доходів..." визначаються повноваження відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, до яких належить:

 • — прийняття рішення про повідомлення Спеціально уповноваженого органу про фінансові операції, щодо яких є мотивовані підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або якщо вони пов'язані, стосуються чи призначені для фінансування тероризму;
 • — прийняття рішення про інформування правоохоронних органів, визначених законодавством, про фінансові операції, щодо яких є підозри, що вони пов'язані, стосуються чи призначені для фінансування тероризму;
 • — здійснення перевірок діяльності будь-якого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу та його працівників щодо дотримання ними правил внутрішнього фінансового моніторингу та виконання програм проведення фінансового моніторингу;
 • — право доступу до всіх приміщень, документів, засобів телекомунікації суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
 • — залучення будь-яких працівників суб'єкта первинного фінансового моніторингу до здійснення заходів із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та перевірок з цих питань;
 • — організація розроблення та подання на затвердження, а також запровадження, виконання правил внутрішнього фінансового моніторингу та програм здійснення фінансового моніторингу;
 • — одержання пояснень від працівників суб'єкта первинного фінансового моніторингу незалежно від займаних посад з питань проведення фінансового моніторингу;
 • — сприяння проведенню уповноваженими представниками відповідних органів державного фінансового моніторингу перевірок діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо дотримання законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 • — прийняття рішення про надання інформації з питань фінансового моніторингу на запити спеціально уповноваженого органу та відповідних правоохоронних органів;
 • — виконання інших завдань відповідно до законодавства та внутрішніх документів суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Отже, можна констатувати, що відповідальний працівник виконує три групи функцій:

 • — методичні — підготовка внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, навчання персоналу;
 • — контрольні — проведення перевірок та сприяння їх проведенню;
 • — операційні — інформаційний обмін зі спеціально уповноваженим органом, документування власної діяльності.

Крім того, відповідальний працівник зобов'язаний не рідше одного разу на місяць інформувати у письмовій формі керівника про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, вжиті, зокрема, для:

 • — забезпечення здійснення заходів фінансового моніторингу;
 • — розроблення та постійного оновлення правил і програм проведення фінансового моніторингу з урахуванням вимог законодавства;
 • — підготовки персоналу щодо виконання вимог Закону шляхом проведення освітньої та практичної роботи.

Одночасно, працівник, відповідальний за проведення фінансового моніторингу, повинен бути звільнений від виконання завдань, не пов'язаних з організацією та проведенням фінансового моніторингу у банку.

Відповідальний працівник банку або відокремленого підрозділу повинен бути призначений до початку проведення першої фінансової операції. Повідомлення про його призначення вперше здійснюється разом з надсиланням файлу-повідомлення про взяття на облік суб'єкта первинного фінансового моніторингу у Держфінмоніторингу України, що регламентується постановою Правління НБУ "Про затвердження Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями)" від 04.06.2003 р. № 233 (у редакції постанови Правління НБУ від 25.05.2011 р. № 164).

У цьому повідомленні банк повинен зазначити такі дані про відповідального працівника: посада, прізвище, ім'я, по батькові, номер та дата наказу про призначення, дата призначення на посаду, номер телефону та адреса e-mail.

У разі тимчасової відсутності (у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, відпусткою, відрядженням, відстороненням від посади згідно з рішенням Національного банку) відповідального працівника банку строком до чотирьох місяців керівник виконавчого органу банку або керівник філії іноземного банку призначає працівника, який виконуватиме обов'язки тимчасово відсутнього (відстороненого) відповідального працівника банку.

На особу, яка тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника банку, покладаються всі обов'язки та надаються всі права відповідального працівника банку, передбачені базовим Законом, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу та внутрішніми документами банку з питань здійснення фінансового моніторингу. Банком в обов'язковому порядку надсилається до Держфінмоніторингу України повідомлення про призначення особи, яка тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника, з таким же складом реквізитів, як й при призначенні відповідального працівника. Повідомлення направляються й у разі зміни відомостей про відповідального працівника банку або особу, яка тимчасово виконує його обов'язки;

У разі тимчасової відсутності відповідального працівника банку понад чотири місяці здійснюється призначення на цю посаду іншої особи, кандидатура якої в установленому порядку повинна бути погоджена з Національним банком. Відповідний пакет документів має бути поданий банком не пізніше ніж протягом двох тижнів із дня закінчення зазначеного строку.

Звільнення з посади відповідального працівника банку (крім відокремленого підрозділу), у разі розірвання з ним трудового договору за ініціативою банку, вимагає погодження з Національним банком або територіальним управлінням НБУ. У такому випадку банк подає Національному банку письмове клопотання про погодження звільнення з посади відповідального працівника із зазначенням обґрунтованих підстав.

Звільнення відповідального працівника обов'язково супроводжується наданням Держфінмоніторингу України файлу-повідомлення, де вказуються прізвище, ім'я, по батькові звільненого відповідального працівника, номер та дата наказу про звільнення, дата звільнення від виконання обов'язків.

Після звільнення відповідального працівника банк зобов'язаний наступного робочого дня прийняти рішення про тимчасове покладання на визначену ним особу обов'язків відповідального працівника банку та в місячний термін подати Департаменту або територіальному управлінню Національного банку відомості, необхідні для погодження Національним банком кандидатури на посаду відповідального працівника банку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >