< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контроль за здійсненням банками фінансового моніторингу з боку Національного банку України

Національний банк України, будучи суб'єктом державного фінансового моніторингу, здійснює нагляд за дотриманням банками вимог законодавства у сфері запобігання легалізації злочинних доходів та фінансування тероризму, що визначається статтею 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Відповідні повноваження Національного банку випливають, у тому числі, з вимог Основних принципів ефективного банківського нагляду, затверджених Базельським комітетом банківського нагляду, де зазначається: "Органи нагляду повинні пересвідчитися в тому, що банки мають належні принципи та процедури, включаючи жорсткі правила "знай свого клієнта", які сприяють встановленню високих етичних та професійних стандартів у фінансовому секторі та запобігають навмисному чи ненавмисному використанню банку для здійснення злочинної діяльності".

Національний банк України здійснює контроль за дотриманням банками вимог законодавства з питань фінансового моніторингу шляхом безвиїзного нагляду та шляхом проведення перевірок (рис. 4.3), що регламентується Положенням про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, затвердженим постановою правління НБУ від 20.06.2011 р. № 197.

Механізм здійснення НБУ інспекційних перевірок банків з пи¬тань фінансового моніторингу на основі оцінки ризиків

Рис. 4.3. Механізм здійснення НБУ інспекційних перевірок банків з питань фінансового моніторингу на основі оцінки ризиків [47, с.21]

Безвиїзний нагляд здійснюється шляхом проведення аналізу дотримання банками вимог законодавства з питань фінансового моніторингу на підставі:

 • — даних матеріалів перевірок банку;
 • — даних статистичної звітності банку, яка надається відповідно до вимог Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України;
 • — інформації та копій документів, отриманих від банку згідно із Законом України "Про Національний банк України", Законом України "Про банки і банківську діяльність", Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму";
 • — інформації та документів, отриманих від підрозділів Національного банку, суб'єктів державного фінансового моніторингу, інших органів державної влади.

Перевірки банків, їх відокремлених підрозділів, а також філій іноземних банків проводяться з метою визначення достатності та відповідності заходів, що здійснюються ними, вимогам законодавства з питань фінансового моніторингу, а також рівня ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму. При цьому планова перевірка проводиться відповідно до затвердженого НБУ річного плану перевірок з питань фінансового моніторингу, а позапланова перевірка — відповідно до розпорядження Національного банку.

До зазначеного плану включаються перевірки:

 • — банків (крім відокремлених підрозділів банків), у яких спливає дворічний строк з дати останньої планової перевірки;
 • — банків (крім відокремлених підрозділів банків), якщо з дня отримання ними банківської ліцензії минуло більше ніж 12 місяців, а їх перевірка ще не проводилася;
 • — банків, у яких за результатами оцінки ризиків використання послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму, проведеної за попередній період у порядку, установленому Національним банком, рівень ризиків перевищує прийнятний;
 • — банків, щодо яких Національний банк має інформацію, яка може свідчити про порушення ними вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

Планова перевірка банку (крім відокремлених підрозділів банків) проводиться не рідше одного разу на два роки.

Планові перевірки проводяться на підставі виданого інспекційній групі посвідчення на право проведення перевірки. Вони здійснюються на основі програми перевірки, в якій зазначається перелік питань, що повинні бути перевірені, й яка оформляється у формі додатка до посвідчення, затверджується керівником Національного банку та є невід'ємною частиною посвідчення.

Національний банк за наявності обґрунтованих підстав може прийняти рішення про проведення позапланової перевірки банку. Такими підставами є:

 • — результати безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу;
 • — інформація інших підрозділів Національного банку, державних органів, органів нагляду іноземних держав про ознаки порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу;
 • — результати узагальнення матеріалів перевірок окремих банків, що несуть взаємопов'язаний або системний зміст.

Зокрема, підставою для проведення позапланових перевірок можуть бути листи Держфінмоніторингу України з інформацією, що може свідчити про порушення банківськими установами чинного законодавства з питань фінансового моніторингу. Так, за даними Національного банку, з червня 2005 року по грудень 2007 року до НБУ надійшов 391 такий лист про 5650 випадків несвоєчасного подання банками повідомлень про фінансові операції з ознаками обов'язкового фінансового моніторингу, які практично всі (5388 випадків або 95,4% від їх загальної кількості) були перевірені.

Позапланова перевірка призначається за окремим дорученням Голови Національного банку або уповноважених ним осіб, що оформляється розпорядженням, в якому зазначаються найменування та місцезнаходження банку, що перевіряється, підстава для проведення перевірки, строки проведення перевірки (дати початку і закінчення), період, що підлягає перевірці, склад інспекційної групи та її керівник, перелік питань, які підлягають перевірці, інше (у разі потреби). Позапланова перевірка може здійснюватися з окремих питань діяльності банку або охоплювати весь перелік питань його діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Строк проведення перевірок не повинен перевищувати 14 робочих днів залежно від виду перевірки, групи банку, обсягів операцій.

За результатами проведення планової або позапланової перевірки банку складається у трьох примірниках довідка про перевірку, яка засвідчується підписами членів інспекційної групи.

Санкції за невиконання або неналежне виконання суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму визначаються статтею 23 базового Закону. Штраф може бути накладений:

 • за порушення вимог щодо ідентифікації та вивчення фінансової діяльності осіб у випадках, передбачених законодавством, — у розмірі до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для СПФМ, які не є юридичними особами, — у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
 • за невиявлення, несвоєчасне виявлення та порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу, — у розмірі до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для СПФМ, які не є юридичними особами, — у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
 • за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання Спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають такому моніторингу,-у розмірі до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для СПФМ, які не є юридичними особами, — у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
 • за порушення порядку зупинення фінансових операцій — у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для СПФМ, які не є юридичними особами, — у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
 • за порушення інших обов'язків, визначених статтями 6, 8-12,17, 22 базового Закону, — у розмірі до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для СПФМ, які не є юридичними особами, — у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Такі санкції до СПФМ застосовуються суб'єктами державного фінансового моніторингу, які здійснюють регулювання і нагляд за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу, у межах їхньої компетенції.

Крім застосування фінансових санкцій, за повторне аналогічне протягом одного року порушення суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, суб'єкт державного фінансового моніторингу може обмежити, тимчасово припинити дію чи анулювати ліцензію або інший спеціальний дозвіл на право провадження певних видів діяльності у порядку, встановленому законом.

У банківському секторі застосування всіх вищезазначених санкцій регламентується Положенням про застосування Національним банком України санкцій за порушення законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, затвердженим постановою Правління НБУ від 15.06.2011 р. № 192.

Національний банк застосовує до банків санкції не пізніше шести місяців з дня виявлення порушення законодавства на підставі результатів (матеріалів) перевірок діяльності банків та/або безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу.

Визначення розміру штрафу та/або вибір інших санкцій, які можуть застосовуватися до банків, відповідно до Положення, має здійснюватися з урахуванням причин, які зумовили виникнення виявлених порушень, ужитих банком заходів для їх усунення та загального фінансового стану банку.

Рішення про застосування санкцій до банків приймає Правління Національного банку, Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків або Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному управлінні НБУ. Рішення має містити опис виявлених порушень з посиланням на норми базового Закону та/або нормативно-правових актів, які порушені банком, та надсилається банку згідно з установленими Національним банком вимогами щодо пересилання документів з грифом конфіденційності рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

За повторне порушення Національний банк одночасно із накладенням на банк штрафу може обмежити, тимчасово припинити дію чи анулювати ліцензію або інший спеціальний дозвіл на право провадження певних видів діяльності шляхом обмеження, зупинення чи припинення проведення окремих видів здійснюваних банком операцій.

Крім того, Національний банк має право тимчасово до усунення порушень відсторонити посадову особу банку від посади в разі грубого порушення цією особою законодавства з питань фінансового моніторингу, а саме в таких випадках:

 • а) порушення з питань організації дотримання вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 • б) неподання документів/інформації на письмову вимогу Національного банку або подання копій документів, в яких неможливо прочитати всі написані в них у первісному написанні відомості, а також приховування рахунків, документів, активів тощо;
 • в) незабезпечення створення та/або функціонування системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму;
 • г) порушення статті 7 Закону (щодо правового статусу відповідального працівника);

ґ) невиконання банком рішення про обмеження/зупинення або припинення операцій;

 • д) неподання (несвоєчасне подання) Національному банку інформації (звіту) щодо стану виконання рішення про обмеження/зупинення або припинення операцій, а також документів, що підтверджують усунення порушень;
 • е) неподання (несвоєчасне подання) плану усунення порушень, звіту про виконання плану усунення порушень та відповідних документів, невиконання банком в установлені Національним банком строки вимог щодо усунення хоча б одного із зазначених у письмовій вимозі порушення;

є) незабезпечення зупинення фінансової операції у випадку, установленому базовим Законом.

Інформація щодо проведення перевірок банків з питань фінансового моніторингу та їх результатів міститься у річних звітах Національного банку України за 2003-2010 роки. Зокрема, за 2003 рік з питань фінансового моніторингу були перевірені всі діючі банки-юридичні особи. За результатами перевірок було виявлено такі основні порушення: недотримувалися строки проведення ідентифікації клієнтів, які мають високий ризик здійснення операцій з легалізації злочинних доходів; не ідентифікувалися фізичні особи, які мають істотну участь в юридичній особі; не повідомлялося про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. За допущені порушення було вжито 48 заходів впливу (штрафи на банки, адміністративні штрафи на відповідальних працівників та керівників банків, тимчасові усунення від посади, письмові застереження).

Дані щодо проведених Національним банком за 2006-2008 роки перевірок та їх результатів надані у табл. 4.1.

За 2009 й 2010 роки НБУ було проведено, відповідно, 259 та 234 перевірки дотримання банками законодавства з питань фінансового моніторингу, з них планових — 216 й 218, позапланових — 43 й 16.

Таблиця 4.1. Діяльність НБУ щодо контролю за банками з питань фінансового моніторингу за 2006-2008 роки

2006

2007

2008

Здійснено перевірок, ут.ч.

506

482

322

банків

199

184

190

філій

307

295

132

Виявлено порушень

2955

5666

4301

Застосовано заходів впливу, у т.ч.

125

108

71

письмові застереження

19

40

28

штрафи на банки

63

42

23

адміністративні штрафи на керівників та посадових осіб банків

38

23

14

відсторонення керівників

та відповідальних осіб від посади

2

4

зупинення (обмеження) проведення окремих операцій з високим рівнем ризику

3

1

2

укладання письмових угод з банками щодо усунення порушень

2

Національним банком України постійно проводиться робота щодо вдосконалення механізмів контролю за здійсненням банками фінансового моніторингу. Так, на початку 2012 року спільною з Міністерством фінансів постановою був затверджений Порядок надання Державною службою фінансового моніторингу Національному банку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням банками вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (постанова Правління НБУ від 17.01.2012 р. №7).

Відповідно до цієї постанови, Спеціально уповноважений орган надає у визначені строки Національному банку таку інформацію:

 • — статистичні дані щодо фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, які отримані Спеціально уповноваженим органом від банків (у розрізі фінансових операцій, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу);
 • — узагальнену інформацію про розподіл фінансових операцій, інформація про які надана з помилками, з деталізацією за кодами помилок;
 • — інформацію про стан обліку банків у Спеціально уповноваженому органі;
 • — інформацію про виявлені Спеціально уповноваженим органом факти, що можуть свідчити про порушення банками вимог законодавства України;
 • — інформацію щодо складених Спеціально уповноваженим органом протоколів про вчинення посадовими особами банків адміністративних правопорушень та результант їх розгляду із зазначенням осіб, які вчинили правопорушення, складу правопорушення, дати складання протоколу, судових рішень, суми адміністративного стягнення;
 • — результати аналізу методів і фінансових схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму

Термінологічний словник

Банківський нагляд — система контролю та активних упорядкованих дій Національного банку України, спрямованих на забезпечення дотримання банками в процесі їх діяльності законодавства України і встановлених нормативів, з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників.

Відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу — філія, інший підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу, розташований поза його місцезнаходженням та що здійснює фінансові операції або забезпечує їх здійснення, у тому числі, надає послуги від імені суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Відповідальний працівник — посадова особа суб'єкта первинного фінансового моніторингу, яка очолює внутрішньобанківську систему запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Є незалежним у своїй діяльності та підзвітним тільки керівнику банку.

Внутрішні документи банку з питань здійснення фінансового моніторингу — правила, програми, методики, інші документи з питань фінансового моніторингу, затверджені банком згідно з вимогами законодавства України.

Інспекційна група — група інспекторів, яким відповідно до посвідчення на перевірку доручається здійснити інспектування.

Комплексне інспектування (перевірка) — виїзна інспекційна перевірка банку, філій або інших підрозділів банку, якій підлягають усі напрями діяльності (у тому числі управління діяльністю).

Моніторинг ризику клієнта — відстеження рівнів ризику клієнта шляхом здійснення заходів, спрямованих на вивчення особи клієнта, його фінансової діяльності, з огляду на встановлені банком критерії ризику легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та ознаки схем фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів/фінансуванням тероризму, визначених у типологіях міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері протидії легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму.

Правила внутрішнього фінансового моніторингу — основний документ банку у сфері протидії відмиванню коштів, в якому визначаються організаційна структура, основні засади та механізм здійснення фінансового моніторингу.

Програми здійснення фінансового моніторингу — описи дій працівників банку щодо попередження легалізації злочинних доходів, що розробляються відповідно до окремих напрямів діяльності банку з обслуговування клієнтів.

Ризик використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму — наявна або потенційна небезпека підвищення юридичного та/або репутаційного ризику(ів) банку через проведення фінансових операцій, що пов'язані з легалізацією кримінальних доходів/фінансуванням тероризму.

Ризик клієнта — це наявна або потенційна небезпека в результаті виникнення ризику за типом клієнта, ризику послуг та географічного ризику окремо або в сукупності.

Ризик послуги — ризик, який виникає в разі зміни економічної суті фінансової операції (послуги) через її можливе використання для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму, зокрема, якщо в результаті певних дій змінюються напрями та/або характер використання грошових потоків.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >