< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

Тіньова економічна діяльність є атрибутом сучасних економічних систем більшості країн світу. Боротьба з неформальною економікою займає значну частину зусиль держави через вагомість її негативних наслідків для довгострокового зростання. Так, операції в тіньовій економіці не підпадають під оподаткування, що значно зменшує фіскальну складову державного бюджету. У відповідь держава може переглянути податкову політику і підвищити рівень оподаткування, що ще більше стимулюватиме приховану економічну діяльність. Крім того, заходи економічної політики, розроблені на основі ненадійних статистичних даних, через наявність значної частки тіньових грошових потоків у більшості випадків виявляються неефективними.

Слід зазначити, що тіньова економічна діяльність базується на неформальних фінансових відносинах і, відповідно, прихованих грошових потоках, які роблять можливим їхнє функціонування. Такі фінансові установи, як страхові компанії і банківські організації, в багатьох випадках є учасниками зазначених фінансових відносин, виконуючи в основному посередницьку функцію у різноманітних фінансових зловживаннях. Саме тому визначення напрямків впливу цих фінансових інститутів на зменшення тіньових грошових потоків є актуальним і першочерговим завданням для забезпечення відновлення довіри населення та інвесторів до вітчизняного фінансового сектору, підвищення рівня фінансової безпеки держави і стимулювання ефективного довгострокового розвитку її суб'єктів.

Актуальність питання зниження рівня неформальної економічної діяльності через складність її наслідків для довгострокового зростання країни зумовила значну зацікавленість вітчизняних і зарубіжних авторів у дослідженні взаємозв'язків офіційної і тіньової економіки в умовах ринкової трансформації, організаційно-економічного механізму виявлення та попередження тіньової діяльності, економічної злочинності і заходів з її попередження, методологічних засад легалізації тіньової економіки. Однак сучасні наукові і практичні дослідження способів впливу банків і страховиків на зменшення тіньових грошових потоків є досить фрагментарними. Деякі аспекти проблематики шахрайства у фінансовому секторі розглянуто у наукових роботах: А. І. Алгазі на, Н.Ф. Галагузи (теоретичні і практичні засади страхового шахрайства), М.С. Жилкіної (практика виявлення і методи нейтралізації страхового шахрайства), A.B. Клімова (контролінг у системі менеджменту страховика), Т.Т. Ковальчука (науково-прикладні засади протидії тіньовим фінансовим потокам банків та страховиків), В.Р. Мойсика (проблеми кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами), О.Л. Мусієнка (теоретичні засади розслідування шахрайства в сучасних умовах), В.Л. Пластуна (узагальнення класифікації страхового шахрайства), С. Чернявського (аналіз банківського шахрайства), Н.П. Шульги (банківський контролінг). міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, а також ключові складові оцінювання і управління ризиком фінансових злочинів із використанням комерційних банків вивчались такими дослідниками, як О.М. Ващенко, Ю.В. Гончаров, С.О. Дмитров. A.B. Єжов, В.В. Коваленко, Т.А. Медвідь. О.В. Меренкова, авторами даної монографії та іншими. Науково-теоретичні, економічні та правові аспекти проблеми зниження тіньових потоків банків і страховиків знайшли відображення в працях Д. Блейдса [125], М.Б. Бучко [17], В.О. Гончарової [28], Д. Жиля [220]. CA. Квасова [49], С.А. Коваленка [55], О. Лілперта [234], Ф. Шнайдера [244] та інших. Значно менша увага приділяється ролі фінансових установ у протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед таких авторів слід виділити М.В. Колдовського [59] і О.В. Курмана [68]. Що ж стосується питання впливу банків і страховиків на зменшення тіньових грошових потоків, сучасні наукові і практичні дослідження в цьому напрямку є досить фрагментарними. Науковцями і досі не вироблено комплексного підходу до обґрунтування системи інформаційно-аналітичного забезпечення спрямування діяльності страховиків і банків на протидію неформальній економіці, потребує удосконалення механізм державного регулювання процесами детінізації фінансового сектору. Зазначене підтверджує актуальність обраної теми дослідження

Перший розділ запропонованої монографії присвячено висвітленню проблеми державної протидії тіньової економіки як дестабілізатору розвитку національного господарства. Другий розділ книги містить наукове підґрунтя системного дослідження передумов, наслідків та способів зниження тінізації фінансового сектору країни. У третьому розділі знайшли відображення концептуальні засади державного регулювання механізмом впливу банків і страховиків на зменшення обсягів тіньових грошових потоків. Нарешті, в четвертому розділі наведено науково обґрунтовані, інноваційні моделі та пропозиції щодо системної протидій тіньовим потокам банків і страховиків.

Автори із вдячністю приймуть та розглянуть всі зауваження та пропозиції читачів щодо пошуку нових шляхів зниження тінізації національної економіки та фінансової системи нашої держави.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >