< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вступ

Навчальна дисципліна "Урбоекологія і техноекологія" є нормативною дисципліною з циклу природничо-наукової підготовки, що розглядає основні принципи взаємодії міст з абіотичними та біотичними компонентами довкілля, методи локальної, територіальної та екологічної компенсації в урбоекосистемах (частина І), а також проводить науковий аналіз розвитку світової економіки з урахуванням стану навколишнього природного середовища, основних галузей діяльності людини, технологічних процесів, які відбуваються в них, взаємодії з навколишнім середовищем, виявляє джерела забруднення та заходи щодо зниження рівня антропогенного забруднення (частина II).

Метою дисципліни є надання майбутнім фахівцям, переважно екологічного профілю, науково-теоретичних знань і практичних навиків зі створення комфортного середовища на урбанізованих територіях з урахуванням природно-кліматичних чинників, закономірностей створення штучного середовища і забезпечення його рівноваги з природним середовищем, засвоєння основних сучасних концепцій та технологічних підходів до реконфігурації індустріальних видів діяльності, спрямованих на зменшення забруднення і збереження природних ресурсів на локальному, регіональному та глобальному рівнях.

Основні завдання дисципліни:

 • – вивчення закономірностей взаємодії природної та міської систем;
 • – визначення пріоритетних напрямів розвитку урбоекосистеми;
 • – вивчення закономірностей розвитку природно-технічних (індустріальних) систем;
 • – визначення принципів розв'язання основних проблем охорони природи в умовах сучасного виробництва – природокористування, збереження ресурсів, обмеження несприятливого екологічного впливу;
 • – вивчення принципів забезпечення надійності й екологічної безпеки геотехнічних систем та принципів індустріального метаболізму;
 • – вивчення інженерних методів технологічного освоєння територій із забезпеченням екологічної безпеки;
 • – визначення оптимальних способів управління якістю навколишнього природного середовища на базі сучасних досягнень науки і техніки;
 • – формування у майбутніх фахівців сучасної екологічної свідомості при розв'язанні проблем техногенної та екологічної безпеки виробничих, у тому числі авіатранспортних, процесів.

У результаті вивчення дисципліни студенти мають знати:

 • – основні поняття та загальні концепції у галузі урбоекології (структурні моделі урбосередовища та основні чинники і компоненти, що їх формують);
 • – суть головних процесів, які відбуваються в довкіллі на урбанізованих територіях;
 • – природно-просторову структуру міста;
 • – особливості зелених зон міст;
 • – демографічні та екологічні проблеми великих міст;
 • – глобальні та регіональні проблеми екології, основні її закони;
 • – причини і наслідки забруднення навколишнього середовища;
 • – джерела і види забруднення біосфери і способи її захисту;
 • – методи кількісного і якісного аналізу небезпек, що формуються в процесі взаємодії людини (техносфери) з навколишнім середовищем, контролю за станом довкілля;
 • – технологію проведення аналізу життєвого циклу та методи оцінки екологічного збитку на етапах життєвого циклу;
 • – способи розв'язання екологічних проблем через інтеграцію досягнень науки і техніки в розвиток природних систем;
 • – основи природоохоронних стандартів;
 • – принципи і практичні заходи створення безвідходних виробництв;

уміти:

 • – виявляти головні екологічні проблеми конкретних міст певних регіонів України;
 • – застосовувати практичні методи комплексної оцінки та прогнозування стану урбосередовшца під час виробничої діяльності, в тому числі в авіатранспортних процесах;
 • – реалізувати шляхи та можливості оптимізації виробничої діяльності;
 • – розв'язувати проблеми організації міських звалищ і утилізації відходів міст;
 • – формувати природно-просторові структури нових районів міст;
 • – запобігати забрудненню навколишнього середовища;
 • – здійснювати нагляд та контроль за станом навколишнього середовища;
 • – вибирати основні параметри для здійснення аналізу життєвого циклу;
 • – зменшувати вплив матеріального виробництва на довкілля;
 • – оцінювати значення еколого-економічного збитку;
 • – прогнозувати екологічні зміни в часі і просторі.

Курс "Урбоекологія і техноекологія" обіймає широке коло питань, які включають аспекти багатьох інших наук: загальної екології, біології, фізики, хімії, математики, інформатики, географії, кліматології, океанографії, економіки, соціології.

На базі здобутих знань фахівець зможе розв'язувати професійні завдання, пов'язані з основними принципами державної політики із проблем охорони навколишнього середовища, впроваджувати в життя концепції захисту довкілля від природних і антропогенних шкідливих факторів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >