< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Групи числівників за будовою

За будовою й особливостями творення числівники поділяються на три групи: прості, складні і складені.

Прості числівники мають непохідну основу, що дорівнюється кореню. Сюди належать: 1) назви чисел першого десятка (один... десять), сорок, сто, тисяча, мільйон, мільярд і менш уживані більйон, трильйон та нуль', 2) збірні числівники обоє, двоє... десятеро; 3) неозначено-кількісні числівники кілька, багато, декілька, небагато; 4) порядкові числівники, похідні від простих кількісних (перший... десятий).

Складні числівники мають похідну основу, вони виникли внаслідок зрощення колишніх складених числових назв з відповідними фонетичними змінами. До них належать: 1) назви чисел другого десятка (одинадцять... дев'ятнадцять); 2) назви десятків (двадцять... дев'яносто); 3) назви сотень (двісті... дев'ятсот); 4) збірні числівники обидва, обидві; одинадцятеро... дев'ятнадцятеро, двадцятеро і тридцятеро; 5) дробові числівники півтора, півтори, півтораста; 6) неозначено-кількісні числівники кільканадцять, кількадесят, кількасот, стонадцять; 7) порядкові числівники, похідні від складних кількісних (одинадцятий... дев'ятнадцятий, двадцятий і т. д.).

Складені числівники являють собою сполучення кількох числових назв - простих (сто п 'ять), складного і простого (двадцять три) та інших поєднань (дві тисячі сімсот п'ятдесят дев'ять; три мільйони п'ятсот шість тисяч сто сімдесят чотири; я 'ятдесят двоє курчат; тисяча дев'ятсот сімдесят другий рік).

До складених числівників можна віднести і дробові числівники (одна п 'ята, три восьмих, дві цілих і одна друга).

Відмінювання числівників

Числівники характеризуються великою системою відмінкових парадигм. Кількісні числівники змінюються за відмінками, а порядкові — за відмінками, родами й числами.

У системі кількісних числівників можна виділити групу числівників, що мають особливі форми тільки називного—знахідного відмінків, а інших форм не утворюють. Це збірні та окремі дробові числівники (півтора, півтори, півтораста). В інших відмінках числівники півтора, півтори, півтораста не змінюються; переходять на систему відмінювання власне кількісних числівників усі збірні числівники, крім обоє.

Власне кількісні числівники і дробові числівники та деякі неозначено-кількісні (кільканадцять, стонадцять, кількадесят, кількасот) виступають у формах усіх відмінків. Можна виділити кілька типів відмінювання їх.

Відмінювання і правопис числівників

Відмінювання і правопис числівників

Перший тип відмінювання

Перший тип відмінювання

Числівники один, одна, одно (одне) в однині відмінюються так, як прикметники твердої групи або це відмінювання числівника один за родами, числами, відмінками, як займенника той.

Зверніть увагу на наявність паралельних форм:

Увага! У висловах один до одного й подібних наголос у слові одного, одному, одній і т. д. - на першому складі.

У множині числівник вживається з іменниками, що мають тільки форму множини: одні ворота, двері, сани.

Перед вивченням другого і третього типів відмінювання числівників зіставте дві таблиці й самостійно зробіть висновки.

Другий тип відмінювання

Другий тип відмінювання

Третій тип відмінювання

Третій тип відмінювання

Доповніть таблицю третього типу відмінювання числівниками дев'ять, одинадцять, сімдесят. Перевірте правильність виконання за моделями-опорами.

Модель-опора другого типу відмінювання

Модель-опора другого типу відмінювання

Перевірте, чи таких висновків ви дійшли.

Третій тип відмінювання має кілька прикмет, а саме:

  • 1) в усіх відмінках, крім називного, допускаються паралельні форми;
  • 2) у назвах десятків в українській мові змінюється тільки друга частина (п'ятдесят, п'ятдесяти і п'ятдесятьох...);
  • 3) у числівниках п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят м'який знак, який є у словах п'ять, шість, дев'ять, не зберігається;;
  • 4) м'який знак у числівниках третього типу пишеться після т перед закінченнями -ех, -ом, -ома, -ма;
  • 5) у числівниках шість—шести, сім-семи, вісім-восьми відбувається чергування голосного і з е, о.

Четвертий тип відмінювання

Четвертий тип відмінювання не викликає труднощів, оскільки числівники сорок, дев'яносто, сто в родовому, давальному, орудному й місцевому відмінках уживаються із закінченням -а:

Четвертий тип відмінювання

П'ятий тип відмінювання

1. Числівники двісті, триста, чотириста, п'ятсот, шістсот, сімсот, вісімсот, Дев'ятсот відмінюються в обох своїх частинах:

Числівники двісті, триста, чотириста, п'ятсот, шістсот, сімсот, вісімсот, Дев'ятсот відмінюються в обох своїх частинах

  • 2. Числівники 200, 300,400 у першій частині мають такі само закінчення, що і числівники два, три, чотири.
  • 3. Числівники 600, 700, 800, 900 відмінюються, як п'ятсот, і мають у першій частині закінчення, як у числівниках п'ять, п'яти..., шість, шести..., сім, семи і т. д.:

Числівники 600, 700, 800, 900 відмінюються, як п'ятсот, і мають у першій частині закінчення, як у числівниках п'ять, п'яти..., шість, шести..., сім, семи

4. Лише в орудному відмінку можливі паралельні форми:

п ятьМЛстами шістьМАстами сьоМАстами п'ятьОМЛетами шістьОМАстами сімОМАстами

Шостий тип відмінювання

Числівник тисяча відмінюється, як іменник жіночого роду першої відміни мішаної групи: мільйон, мільярд - як іменники чоловічого роду другої відміни твердої групи; нуль - як іменник чоловічого роду другої відміни м'якої групи.

У складених числівниках кожна частина змінюється за відповідними типами відмінювання простих і складних числівників.

Неозначено-кількісні числівники кілька, декілька відмінюються, як числівник два; багато, небагато - як числівники три, чотири; кільканадцять - як п 'ять.

Збірні числівники двоє, троє, семеро та ін. мають такі самі відмінкові форми, як два, три, сім і т. д.

У дробових числівниках чисельник відмінюється, як кількісний числівник, а знаменник - як порядковий (дві третіх, двох третіх, двом третім і т. д.).

Порядкові числівники змінюються, як прикметники. У складених порядкових числівниках змінюється лише останнє слово (тисяча дев'ятсот дев'яносто сьомий •рік, тисяча дев'ятсот дев'яносто сьомого року...).

Числівник третій змінюється, як прикметник м'якої групи, інші - як прикметники твердої групи.

Відмінювання числівників обоє, обидва, обидві

н.

обоє

обидва

обидві

р.

обох

обох

обох

д.

обом

обом

обом

Зн.

як Н. або Р.

як Н. або Р.

як Н. або Р.

Ор.

обома

обома

обома

м.

(на) обох

(на) обох

(на) обох

Зв'язок числівників з іменниками

Зв'язок числівників з іменниками

У в ага! 1. Числівники два, три, чотири не сполучаються з іменниками, які не підлягають лічбі (честь, бензин, кисень, праця), а також з іменниками IV відміни. Для їх переліку вживаються збірні числівники (двоє пташенят, троє кошенят, четверо ластів'ят).

  • 2. Іменники, що мають більш чітко (сотня, десяток, дюжина, копа, пара) чи менш чітко (сила, маса, юрба, табун, череда та ін.) виражене числове значення, сполучаються з іменниками в родовому відмінку множини (сотня козаків, десяток яблук, дюжина ложок, копа снопів, пара черевиків, сила людей, маса неприємностей, табун коней, череда овець тощо).
  • 3. Іменники з числовим значенням (половина, третина, чверть) пов'язуються з іменниками в родовому відмінку обох чисел: половина відра, третина склянки, чверть бочки; половина відер, третина склянок.

Збірні числівники не мають роду і числа. Разом з керованим іменником вони виступають одним членом речення—підметом чи додатком. У непрямих відмінках збірні числівники замінюються формами власне кількісних числівників: двоє вікон, двох вікон, двом вікнам, двоє вікон, двома вікнами, у двох вікнах.

У сполученні з назвою істоти у знахідному відмінку відбувається заміна збірного числівника: зустрів двох хлоп 'ят, але побачив двоє дверей.

При збірних числівниках обидва, обидві вживаються іменники в називному відмінку множини, як і при числівниках два, дві; обидва плуги, обидві книжки, але при числівнику обоє іменник ставиться в родовому відмінку множини: обоє дівчат.

Після числівників тисяча, мільйон, мільярд та після дробових числівників іменник завжди стоїть у родовому відмінку: тисяча жителів, тисячею жителів, тисячами жителів; п'ять других відсотка, п'яти другим відсотка, п'ятьма другими відсотка (але: п 'ять з половиною місяців).

Способи творення числівників

1. Суфіксальний: вісім - восьмеро, десять - десятеро.

Увага! Порядкові числівники творяться від кількісних за допомогою додавання закінчення -ий (-ій): десять - десятий, сто - сотий, три — третій.

2. Зрощення: Шість сот- шістсот, сім сот - сімсот.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >