< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Категорія перехідності/неперехідності

У зв'язному мовленні одні дієслова самостійно виражають свою семантику (наприклад: дуб росте, робітник працює), інші потребують доповнення свого змісту за рахунок залежної форми іменника (наприклад: Учні написали диктант; Хлопець слухає музику). Здатність дієслова виражати свою семантику самостійно або за допомогою залежного іменника в знахідному відмінку (без прийменника) виявляється у категорії перехідності /неперехідності.

Усі дієслова поділяються на дві групи: перехідні і неперехідні. Цей поділ здійснюється на основі синтаксичних ознак дієслова: до перехідних належать дієслова, після яких ставиться форма знахідного відмінка без прийменника, до неперехідних -дієслова, що не мають залежної форми знахідного відмінка без прийменника.

Категорія перехідності/неперехідності властива всім дієслівним формам: інфінітиву, особовим і родовим формам та дієприслівнику.

Порівняйте, наприклад, перехідне дієслово: прочитати книгу, прочитаю книгу, прочитайте книги, прочитав книгу, прочитала б книгу, прочитавши книгу. Тільки дієприкметникова форма не керує формою знахідного відмінка без прийменника.

Перехідні дієслова можуть керувати також формою родового відмінка у функції прямого додатка, коли вони вживаються в заперечному реченні з часткою не (не чув пісні, не бачив брата), а також у сполученні з іменниками, що означають збірність, речовинність (пас ягнят і ягнята, купив хліба).

До перехідних належать також дієслова бажати, зичити, що керують формами родового відмінка і поєднуються з іменниками абстрактного значення: бажати щастя, зичити здоров'я.

Неперехідні дієслова вживаються самостійно (без залежної відмінкової форми) або керують будь-якою відмінковою формою іменника з прийменником чи без прийменника, крім знахідного прямого об'єкта, наприклад: іти, жити, чорніти; боятися (чого?), дякувати (кому?), їхати (чим?), лежати (на чому?), сміятися (з чого?), бігти (назустріч кому7),розминутися (з ким?).

Перехідні дієслова можуть набувати значення неперехідних. Це буває у випадку опущення при перехідному дієслові прямого додатка. Порівняйте: писати лист і вміє писати; грає вальс і грає на скрипці. Від перехідних дієслів творяться дієслова неперехідні за допомогою постфікса -ся: мити-митися, брати-братися, вітати-вітатися, возити - возитися. Постфікс -ся перетворює дієслово в неперехідне, від таких дієслів не утворюються пасивні дієприкметники. Тільки одне дієслово на -ся сподіватися в українській мові належить до перехідних, але пасивний дієприкметник втрачає постфікс -ся: сподіваний.

Увага! Перехідність/неперехідність у сучасних лінгвістичних дослідженнях розглядається як лексико-синтаксична категорія, що ґрунтується на ознаках валентності дієслів, які в ролі предиката можуть відкривати в реченні позиції об'єкта чи результатива або адресата, засобу, знаряддя дії, локатива тощо.

З урахуванням типу валентності виділяють одно-, дво-, три-, чотири-, рідше п'яти-і шестивалентні дієслова.

Чіткої межі між перехідними і неперехідними дієсловами немає. Деякі перехідні дієслова можуть втрачати перехідність і виступати в значенні неперехідних. Це буває тоді, коли немає при дієсловах додатка, вираженого іменником у знахідному відмінку без прийменника. Порівняймо: він малює картину і він уже малює. Або: читати книгу, виконати вправу (тут дієслова читати, виконати - перехідні) і виразно читати, швидко виконати (дієслова читати, виконати - перехідні, але вжиті із значенням неперехідних). Якщо до перехідного дієслова додати частку -ся(-сь), то воно стає неперехідним: умивати -умиватися, одягати - одягатися, купати - купатися.

Перехідні

Приклади

1. Іменник-додаток вживається в знахідному відмінку без прийменника

зібрати (кого? що?)урожай; дай сіль

2. Іменник-додаток може вживатися в . родовому відмінку в таких випадках: а) якщо дія переходить не на весь предмет, а тільки на його частину; 6) коли перед дієсловом наявна заперечна частка не

дай (к о г о ? чого?) солі; купити хліба; не зустрів приятеля

1. Іменник-додаток вживається в знахідному відмінку з прийменником

думати (про кого? про що?) про людей; надійся (на к о г о ?) на себе

2. Іменник-додаток вживається у формі будь-якого відмінка, крім зазначених вище

віддали (кому?) дітям; запобігали (чому?)лихові; злякався (кого? чого?) звіра

3. До перехідних дієслів належать дієслова із часткою -ся (-сь)

гордитися (к Н М ? чим?) братом, одягатися

4. Безособові дієслова, що означають стан людини або природи

спати, морозить

5. Дієслова, що означають переміщення в просторі

бігти, йти, плавати

Примітка. Дієслова із значенням цілеспрямованої дії - перехідні, дієслова з іншим значенням - неперехідні.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >