< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Синтаксичні одиниці-конструкції

До синтаксичних одиниць-конструкцій належать: 1) словосполучення; 2) речення. Мінімальна синтаксична одиниця є складником-компонентом речення або словосполучення.

З огляду на будову розрізняють одиниці-конструкції: 1) елементарні; 2) нееле-ментарні.

У формально-синтаксичному і семантико-синтаксичному аспектах вони часто збігаються.

Визначаючи елементарні/неелементарні речення і словосполучення, вчені, як правило, беруть за основу кількісний критерій, хоча поняття елементарності/неелемен-тарності трактують по-різному.

Це пов'язано насамперед: 1) із розбіжністю в термінології; 2) з різним осмисленням об'єкта дослідження:

 • • тільки підрядні словосполучення;
 • • підрядні і сурядні словосполучення;
 • • підрядні, сурядні, предикативні словосполучення.

Словосполучення як елементарні/неелементарні синтаксичні одиниці-конструкції

Згідно з кількісними критеріями елементарні словосполучення називають простими, оскільки більшість простих словосполучень складається з двох повнозначних слів.

Неелементарні словосполучення називають складними, оскільки вони складаються із трьох і більше повнозначних слів.

Елементарні словосполучення досліджено достатньою мірою. Неелементарні словосполучення описано лише фрагментарно.

Спробу системного аналізу неелементарних словосполучень здійснив український лінгвіст Григорій Удовиченко (нар. 1917), який обмежився трикомпонентними складними словосполученнями.

Неелементарні словосполучення досліджували також вітчизняні мовознавці Олександр Мельничук (нар. 1921) та Іван Вихованець (нар. 1935).

І. Вихованець слушно зазначає, що неелементарні (ускладнені) словосполучення є комбінаціями елементарних словосполучень на основі сурядного і підрядного зв'язків.

Речення як елементарні/неелементарні синтаксичні одиниці-конструкції

Існують різні підходи до питання елементарності/неелементарності простих і складних речень.

Просте речення

З формально-синтаксичного і семантико-синтаксичного погляду елементарне речення відповідає:

 • 1) непоширеному простому реченню: Ідуть дощі (М. Коцюбинський), оскільки лише головні члени речення є необхідними компонентами; структурної схеми:
 • 2) поширеному простому реченню: Син приніс із лугу польові квіти, в яких, крім головних членів, функціонують і другорядні (додатки, обставини, означення), що не є однорідними та відокремленими:

З формально-синтаксичного і семантико-синтаксичного погляду неелементарни-ми (ускладненими) реченнями вважають:

 • 1) однорідні члени речення;
 • 2) відокремлені другорядні речення;
 • 3) вставні і вставлені конструкції;
 • 4) звертання;
 • 5) наявні вторинні предикатні і субстанціональні синтаксеми прислівникового та детермінантного характеру.

Речення, в яких наявні вторинні предикатні і субстанціональні синтаксеми прислівникового та детермінантного характеру, є похідними, вони витворилися з елементарних простих речень. Багато речень, що з формально-синтаксичного погляду є

простими неускладненими, у семантико-синтаксичному плані е простими ускладненими, що утворилися внаслідок трансформації складних реченнєвих структур.

Найбільшу групу семантично ускладнених речень становлять речення з детер-мінантними членами, що стосуються граматичного центру речення і виражають обставинні значення: 1. Батько прокинувся від шуму. 2. Студентом пропущено п ять занять через хворобу. 3. Всупереч прогнозам день був сонячний.

Складне речення

Вихідними, базовими структурами в системі складного речення є елементарні речення, що складаються з двох предикативних одиниць. З формально-синтаксичного погляду елементарними є:

 • • двокомпонентні сполучникові (складносурядні і складнопідрядні) речення;
 • • безсполучникові (незалежно від обсягу предикативних частин) речення. Неелементарними складними реченнями є:
 • • складносурядні багатокомпонентні структури;
 • 1) складнопідрядні багатокомпонентні речення (з послідовною підрядністю, з неоднорідною та однорідною сурядністю);
 • 2) складні безсполучникові конструкції, у яких поєднуються семантичні відношення однорідності та неоднорідності між частинами;
 • 3) складні конструкції з сурядністю і підрядністю, сполучниковим і безсполучниковим зв'язком.

Отже, у простих і складних реченнях наявна лише часткова відповідність між елементарними/неелементарними конструкціями.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >