< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Словосполучення

Словосполучення пов'язане з іншими синтаксичними одиницями (мінімальною синтаксичною одиницею і реченням), мас з ними спільні й відмінні ознаки.

Словосполучення і слово.

Обидві синтаксичні одиниці € комунікативними одиницями й комунікативну функцію виконують лише у складі речення. І слово, і словосполучення виконують номінативну функцію, отже, позбавлені предикативності. Вони е будівельним матеріалом для речення. Відмінність між словом і словосполученням полягає в тому, що словосполучення складається як мінімум із двох повнозначних слів і є мінімальним контекстом для слова. Залежні слова в підрядних словосполученнях звужують обсяг позначуваного поняття, даючи йому точнішу назву.

Словосполучення і речення.

Ці одиниці є синтаксичними одиницями-конструк-ціями, компоненти яких пов'язані синтаксичним зв'язком. Обидві одиниці позначають розширений факт дійсності.

Відмінності між словосполученням і реченням

Між словосполученням і реченням існують істотні відмінності:

  • а) словосполучення—номінативна одиниця, речення - комунікативна, тому словосполучення входить у комунікативну систему тільки через речення;
  • б) словосполучення характеризується інтонацією називання, а речення -повідомлення;
  • в) реченням може виступати й один повнозначний компонент, а словосполучення складається як мінімум із двох; '
  • г) у реченні реалізуються три основні типи синтаксичного зв'язку - предикативний, підрядний і сурядний, у словосполученні - підрядний і сурядний.

Однак не всі сполучення слів у реченні є синтаксичними словосполученнями. Зокрема, не € словосполученнями предикативне ядро речення (Ліс шумить, Робітники працюють, Трава зелена); аналітичні форми прикметників і дієслів (більш значущий, буду писати); синтаксично нерозкладні конструкції і фразеологізми (Кривий Ріг, Новий Буг, гарбуза дати, тримати камінь за пазухою).

Синтаксичні зв'язки і відношення у словосполученні і реченні

Синтаксичні зв'язки у словосполученні

Синтаксичний зв'язок-це формальний зв'язок між компонентами синтаксичної одиниці:

  • • словосполучення;
  • • простого речення;
  • • складного речення,

виражений відповідними мовними засобами.

Одиниці вищого і нижчого рівнів по-різному поєднуються у словосполученні і реченні. Цей зв'язок буває:

однорівневим, який поєднує мінімальні синтаксичні одиниці, прості речення, складні речення;

різнорівневим - це різні комбінації поєднання синтаксичних одиниць:

  • • мінімальної синтаксичної одиниці і словосполучення;
  • • мінімальної синтаксичної одиниці і речення;
  • • простого і складного речення.

Мінімальні синтаксичні одиниці можуть поєднуватись у межах словосполучення і речення. Варіантів поєднання мінімальних синтаксичних одиниць у словосполученні може бути кілька:

1) поєднання опорного слова, яке е словосполученні може вживатись у будь-якій формі, і залежної форми слова, що завжди репрезентована однією граматичною формою:

2) поєднання опорної і залежної форм слова, що вживаються в будь-якій формі:

закарпатські озера закарпатських озер закарпатським озерам закарпатськими озерами тощо;

3) поєднання опорної і залежної форм слова за змістом:

приїхати додому бігти швидко тощо;

4) поєднання двох рівноправних компонентів у сурядному словосполученні:

батько і син

відпочивати і працювати

не лише слухати, а й конспектувати тощо;

5) поєднання взаємозалежних головних членів - підмета і присудка:

Минає день. Весна прийшла.

Увага! У неелементарних словосполученнях мінімальна синтаксична одиниця поєднується з елементарним словосполученням: новий цегляний будинок -> новий + цегляний будинок тощо.

Синтаксичні зв'язки в реченні

Компоненти синтаксичних одиниць-конструкцій пов'язуються відповідним синтаксичним зв'язком і перебувають у змістових зв'язках — семантико-синтаксичних відношеннях, формально репрезентованих синтаксичним зв'язком.

У межах елементарних складних речень, переважно складносурядних і безсполучникових, а також у деяких багатокомпонентних конструкціях поєднуються прості речення. У складнопідрядних реченнях опорна прислівна мінімальна синтаксична одиниця в головній частині підпорядковує підрядну частину.

У ролі опорної мінімальної синтаксичної одиниці виступають переважно іменники і дієслова.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >