< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Складнопідрядні речення

Складне речення, що складається з двох або більше предикативних одиниць, які поєднані в єдине семантичне і граматичне ціле підрядним зв'язком за допомогою сполучників підрядності чи сполучних слів, називається складнопідрядним.

Предикативні частини складнопідрядних речень синтаксично нерівноправні: одна з них, яка підпорядковується іншій, перебуває в певній залежності і включає сполучник або сполучне слово, називається підрядною частиною. Частина складнопідрядного речення, якій підпорядковується підрядна, називається головною частиною.

Синтаксичний розбір складного речення

Зразок розбору

Ми віддаєм сердець своїх горіння Вітчизні в дар, бо миїї сини (В. Сосюра).

-Речення розповідне; головним виступає речення Ми віддаєм сердець своїх горіння Вітчизні в дар, підрядним - (бо) ми - її сини.

Підрядне речення відноситься до всього головного речення, відповідає на питання чому?, тому воно є підрядним причини, з'єднується з головним сполучником бо.

Речення складне, сполучникове, складнопідрядне, з підрядним причини, розповідне, неокличне.

Головне речення - просте, з двома головними членами (підмет ми, присудок -віддаєм), повне, поширене (від присудка залежать додатки горіння, Вітчизні, обставина мети в дар, від додатка горіння - додаток сердець, що, в свою чергу, має означення своїх), неускладнене.

Підрядне речення (бо) ми - її сини - просте, з двома головними членами (підмет ми, присудок - (є) сини), поширене (іменна частина присудка має означення її), неускладнене.

У реченні на межі головного і підрядного речення ставиться кома, в кінці речення - крапка; в підрядному реченні на місці пропущеної зв'язки - тире.

Складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними

Складнопідрядним реченням з підрядним з'ясувальним називається таке складне речення, в якому залежна частина роз'яснює зміст присудка головного речення.

З'ясувально-підрядна частина відповідає на питання всіх відмінків, замінюючи додаток або підмет головного речення: Вони заздрять і водночас радіють, (чому?) що не їм випала на долю перша можливість умерти (Ю. Литовський); Давно відомо, (щ о ?) що крапля й камінь точить (3 газети).

Складнопідрядні речення з підрядними місця

Складнопідрядним реченням з підрядними місця називається таке складне речення, в якому залежна частина вказує на місце дії в головному реченні.

Підрядна частина відповідає на питання обставин місця (де? куди? звідки?) і поєднується з головним сполучними словами де, куди, звідки, яким у головному реченні можуть відповідати співвідносні слова-обставини тут, там, туди, всюди, скрізь, звідти, кудись (тут -де, куди, звіднії;там -де, куди, звідки; туди - де, куди, звідки та ін.): Там, (де?) де боягуз вимагає мошкари, хоробрий стає до смерті (Т. Осьмачка). За цією співідносністю сполучних засобів мовознавці розглядають їх як різновид займенниково-співвідносних, проте традиційно за семантико-синтаксич-ними відношеннями їх відносять до обставинних місця, незалежно від того, є співвідносне слово чи немає його в головній частині.

Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними

Порівняльними називаються такі складнопідрядні речення розчленованої структури, підрядна частина яких, поєднуючись із головною за допомогою порівняльних сполучників як, мов, немов, наче, неначе, ніби та ін., пояснює її шляхом порівняння і відповідає на питання як?

Підрядні частини складнопідрядних порівняльних речень можуть стояти після головної частини, перед нею і всередині її: Шумить nia вікном тополина висока, Мовз вісточку дальню несе (А. Малишко); Неначе цвяшок в серце вбитий, оцю Марину я ношу (Т. Шевченко); Гартувалась вдача, як у горні, в пломені метал (В. Крищенко).

Складнопідрядні речення з підрядними мети

Складнопідрядним реченням з підрядним мети називається таке складне речення, в якому підрядна частина вказує, з якою метою відбувається дія, виражена в головній частині.

Підрядна пов'язана з присудком двоскладного речення чи головним членом односкладного, частина виражає мету стосовно всього повідомлення головної частини і відповідає на питання з якою метою? (для чого?). Засобами зв'язку підрядної частини з головною є сполучники щоб (аби), які можуть ускладнюватися частками (щоб тільки, аби тільки; для того, щоб; з тим, щоб; з тією метою, щоб; в ім'я того, щоб та ін.): Хай прийде до тебе добробут і гідність і сядуть на покуті, (з якою метою?) щоб зникли сум і скорботи з твоїх темних кутків і пічурок і холодних твоїх сіней (О. Довженко).

Складнопідрядні речення з підрядними способу дії

Складнопідрядним реченням з підрядним способу дії називається таке складне речення, в якому залежна частина вказує на спосіб або ступінь дії головного речення.

Підрядна частина відповідає на питання як? яким способом? якою мірою? наскільки?і з'єднується з головною сполучним словом як і підрядними сполучниками як, мов (мовби, немов, немовби), наче (неначе), ніби (нібито), начебто, ніж, чим, що, щоб. Речення цього типу характеризують дію головної частини і ніяких інших змістових відтінків не мають: Буває так (як?) що в лютому весною пахне сніг (М. Нагнибіда). Підрядна частина пояснює спосіб дії стосовно присудка двоскладного або головного члена односкладного речення безпосередньо та через співвідносне слово так: Як зробив, так і з 'їв (Нар. творчість).

До складнопідрядних способу дії належать також речення: способу дії порівняльні і способу дії з Відтінком наслідку. Наприклад: Як дика грушка серед жита біля вкраїнського села, маленька пальма сумовита над полем крону піднесла (як? якимспособом?) (М. Рильський); І знову люди так починають перехитуватись од сміху, що мельнику доводиться крикнути на них (М. Стельмах).

Складнопідрядні речення допустові

Складнопідрядні допустові речення вказують на те, що могло б перешкодити дії у головній частині. Вони відповідають на питання незважаючи на що? і поєднуються з головною частиною сполучниками хоч (хоча), дарма що, як не, куди не, незважаючи на те що: Хоч у житті стрічав тебе я рідко, та все ж мені той спогад серце гріє (І. Франко).

Складнопідрядним реченням з підрядними супровідними називається таке складне речення, в якому залежна частина містить тс чи інше додаткове зауваження до головної, конкретизуючи або уточнюючи її зміст.

Складнопідрядні речення з підрядними супровідними

Головними ознаками таких речень є те, що підрядна частина в них не відповідає ні на які питання. Вона стоїть після головної частини, поєднуються з нею сполучним словом (відносним займенником) що в усіх його відмінкових формах: Сердито насуплені брови Миколи Івановича ворухнулися, від чого обличчя вмить посвітлішало (В. Канівснь).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >