< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ведення виробничого і племінного обліку у скотарстві

Мета заняття. Ознайомитися із основними формами виробничого і племінного обліку у скотарстві та набути практичні навички правильного їх оформлення й ведення.

Наочні прилади та обладнання. Зразки форм племінного і виробничого обліку; первинні матеріали, розроблені викладачем або взяті на навчальній фермі для заповнення відповідних форм; робочі зошити; мікрокалькулятори.

Зміст теми і методика виконання завдань. Організація ефективної роботи ферми на рівні сучасних вимог можлива лише на основі систематичного надходження вірогідної інформації про кожну тварину і ретельного її аналізу з використанням ЕОМ і ПЕОМ та методів біометрії. Таку інформацію дає постійний виробничий і племінний облік.

Визначення віку худоби різними способами

Визначення віку худоби різними способами

Виробничий облік необхідний для того, щоб постійно знати ситуацію із засобами виробництва на фермі, тобто кількість поголів'я, облік виробництва та витрачання кормів і продукції, контролю й організації виконання завдань по виробництву продукції, планування розвитку ферми і галузі, оплати праці робітників ферми тощо. За своїм призначенням їх можна розподілити на: документи обліку поголів'я, обліку продукції та обліку кормів. Відповідно до Закону України від 16.07.1999 р. № 996.ХІУ "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" підприємства можуть самостійно розробляти системи і форми внутрішньогосподарського обліку, звітності і контролю господарських операцій, але для спрощення організації господарської діяльності розроблені та затверджені ряд методичних рекомендацій для господарств і типових форм обліку.

Відповідно до сучасних стандартів бухгалтерського обліку, поголів'я худоби відноситься до біологічних активів тваринництва, а його облік регулюється "Методичними рекомендаціями щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів в сільськогосподарських підприємствах" (2008), згідно з якими, всі надходження, вибуття і переміщення тварин на фермі обов'язково документально підтверджуються, для чого заповнюють спеціально розроблені форми обліку.

З форм обліку біологічних активів тваринництва в скотарських підприємствах використовують:

  • —Акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада тварин) (форма № ДБАСГ-2);
  • —Акт на оприбуткування приплоду тварин (форма № ПБАСГ-3);
  • —Акт на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибракування тварин) (форма № ДБАСГ-4);
  • —Акт на вибуття поточних біологічних активів тваринництва (забій, прирізка, загибель) (форма № ПБАСГ-6);
  • —Акт на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів (форма № ПБАСГ-9);
  • —Відомість зважування тварин (форма № ПБАСГ-10);
  • —Розрахунок визначення приросту (форма № ПБАСГ-11);
  • —Книга обліку руху тварин і птиці на фермі (форма № ПБАСГ-12 );
  • —Звіт про рух тварин і птиці на фермі (форма № ПБАСГ-13 ).

Окрім вищевказаних форм, у скотарських підприємствах ще застосовують Журнал реєстрації приплоду та вирощування молодняку великої рогатої худоби (форма № ПБАСГ-14 та Журнал реєстрації осіменіння корів і телиць (форма № ПБАСГ-15), які дублюють подібні форми племінного обліку.

На кожний випадок надходження, вибуття і переміщення тварин заповнюються відповідні документи, які затверджуються у відповідному порядку і використовуються в подальшому для бухгалтерської звітності і господарських розрахунків.

Виробничий облік витрат кормів здійснюється згідно "Методичних рекомендацій ..." (2007). Оформлення та облік щоденного відпуску кормів (зерна, відходів, комбікормів, сіна, силосу сінажу та ін.) на ферми зі складів (токів, силосних ям, буртів тощо) та інших місць зберігання здійснюється у

- Відомості витрати кормів (форма № ВЗСГ-9).

Для щоденного обліку і видавання кормів для годівлі тварин використовується:

- Лімітно-забірна картка.

Оприбуткування кормів, згодованих шляхом випасання проводиться згідно:

- Акта на приймання пасовищних кормів.

Показники про фактичне використання кормів записуються до:

- Журналу обліку витрати кормів.

Облік виробництва і витрачання молока проводиться у: -Відомості руху молока (форма № 114) — щоденно; -Журналі обліку надою молока (форма № 112) — щоденно;

- Товарно-транспортній накладній 1-СГ (молочна сировина) — відправлення молока на молокопереробні підприємства, тощо.

Племінна робота неможлива без чіткого ведення зоотехнічно-племінного обліку. Він починається із первинних записів у відповідних відомостях, журналах, картках, дискетах. Основні форми, які необхідно знати і правильно вести у молочному скотарстві такі: картка племінного бугая (№1-мол), картка племінної корови (№2-мол), журнал реєстрації приплоду, вирощування та бонітування молодняку великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід за 20... рік (№3-мол), журнал з відтворення стада великої рогатої худоби за 20.. р. (№3-врх), акт контрольного доїння корів від

"_"_20... року (№4-мол), журнал оцінки вимені корів та інтенсивності молоковиведення на 20.. р. (№5-мол), відомість вимірювання статей тіла корів (№6-мол), звіт про результати бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід (№7-мол), відомість вимірювання статей тіла бугаїв (№8-мол), звіт про племінну цінність та результати використання бугаїв молочних і молочно-м'ясних порід (№9-мол) та у м'ясному скотарстві: картка племінного бугая м'ясної породи (№1-м'яс) картка племінної корови (телиці) м'ясної породи (№2-м'яс), журнал з відтворення стада великої рогатої худоби за 20....р. (№3-врх), журнал реєстрації приплоду та вирощування молодняку великої рогатої худоби м'ясних порід за 20...р. (№4-м'яс), журнал бонітування корів м'ясних порід (№5-м'яс), журнал бонітування племінного молодняку великої рогатої худоби м'ясних порід (№6-м'яс) та звіт про результати бонітування великої рогатої худоби м'ясного напряму продуктивності (№7-м'яс).

Своєчасне й правильне ведення зазначених форм дає можливість успішно проводити племінну роботу у стаді, оцінювати, відбирати і добирати тварин.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >