< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Управління селекційним процесом у молочному скотарстві з використанням ЕОМ

Мета заняття. Вивчити систему збирання і оброблення даних у молочному скотарстві з використанням систем типу "Селекс" на персональних комп'ютерах або ЕОМ загального користування. Набути практичних навиків по постановці завдань ЕОМ і одержанню необхідної інформації.

Наочні приладдя та обладнання. Картки (Ф. 1-мол і 2-мол) та інші документи первинного зоотехнічного обліку, інструктивні матеріали для роботи з ЕОМ або ПЕОМ, шифри основних порід України і змін, що відбуваються з ними, робочі зошити, персональні ПЕОМ або ЕОМ загального користування з пакетом прикладних програм.

Зміст теми і методика виконання завдань. Впровадження елементів великомасштабної селекції в практику скотарства, реалізація програм якісного поліпшення існуючих порід і стад шляхом використання світового генофонду, створення нових порід, типів і ліній зумовлює залучення у селекційний процес великої кількості паратипових, біологічних, морфологічних, селекційних, генетичних, технологічних, статистичних, економічних та інших показників і характеристик.

Бонітуваня корів м'ясних порід

Бонітуваня корів м

Бонітування племінного молодняку великої рогатої худоби м'ясних порід

племінного молодняку великої рогатої худоби м

Весь цей комплекс показників і характеристик необхідно узагальнювати, аналізувати й порівнювати із встановленими для даної популяції параметрами, вести оцінку племінної цінності як окремих тварин, так і їх груп з тим, щоб дати необхідні рекомендації й пропозиції щодо використання худоби і доцільність зміни напрямів селекції. Оперативно використовувати такі обсяги інформації, навіть у межах одного господарства, щоб давати реальну віддачу у вигляді прискореного генетичного і технологічного процесу, можливо лише при використанні сучасних електронно-обчислювальних машин, які здатні виконувати мільйони операцій за секунду і мають об'ємну пам'ять, де можна зосередити всю зазначену інформацію.

Крім того, використання ПЕОМ і ЕОМ дає можливість звільнити селекціонерів від ручної, одноманітної, малопродуктивної роботи по виконанню різноманітних розрахунків і спрямувати їх діяльність у творче русло — на оцінку і добір тварин.

Для виконання завдань по автоматизації управління селекційним процесом створено величезний фонд алгоритмів і програм, де зосереджено готові для впровадження пакети програм та їх інформаційне забезпечення. Найбільш значного поширення у молочному скотарстві набули системи типу "Селекс", які дають змогу:

 • - проводити оперативний контроль продуктивності, відтворення і експлуатації стада корів;
 • - визначити племінну цінність тварин і оцінювати бугаїв за якістю потомства;
 • - прогнозувати і планувати виробництво молока, розподіл кормів і рух поголів'я;
 • - аналізувати стан здоров'я тварин у стаді і проведення ветеринарних заходів;
 • - аналізувати стан справ по нагромадженню і використанню сперми бугаїв;
 • - аналізувати стан вирощування і відгодівлі молодняку худоби.

Інформація, яку готують для ПЕОМ чи ЕОМ, ґрунтується на даних первинних документів, із яких три надходять в пам'ять ПЕОМ (ЕОМ) один раз за життя корови, а решта — один раз за період обробки даних. Один раз за життя корови вводять дані: про походження, оцінку вим'я, дату останнього осіменіння й продуктивність за останні лактації. За звітний період вводять дані про контроль продуктивності, чергові осіменіння і зміни в використанні.

ПЕОМ (ЕОМ) в свою чергу видає для спеціаліста таку інформацію: списки корів і нетелей, на яких надійшли дані з помилками; матеріали на корів з даними поточної лактації; корів, що підлягають бонітуванню; осіменінню; обстеженню гінекологом; вибракуванню як низькопродуктивні; що підлягають роздоюванню; кращих по продуктивності корів за останню закінчену лактацію. Крім того, зведення про продуктивність і відтворення стада й необхідну роботу по осіменінню корів і телиць. Поряд із цим ПЕОМ (ЕОМ) видає прогнози і плани по надою молока від однієї корови; групи корів, закріплених за дояркою; по фермі і господарству в цілому.

Важливе місце в інформації, яку видає ПЕОМ (ЕОМ), займають матеріали, необхідні для оцінки племінних тварин і аналізу відтворення стада. Це зведені відомості бонітування молочних корів; зведені річні відомості про показники продуктивності і відтворення; дані про довічну продуктивність племінних корів і результати біометричної обробки всіх нагромаджених матеріалів. Сюди слід віднести також матеріали, необхідні для оцінки і використання бугаїв (списки дочок перевірюваних бугаїв, оцінка їх — за якістю потомства, генеалогічна структура стада, підсумки використання бугаїв, їх списки і відомості матерів).

Щоб одержати зазначену інформацію, необхідно правильно сформулювати завдання і вміти подати необхідні первинні матеріали, оскільки існують певні правила й вимоги до їх підготовки і подачі. Вони, наприклад, можуть бути такими (табл. 112).

Практика використання ЕОМ у скотарстві показала, що найбільшу перспективу мають автоматизовані робочі місця спеціаліста на базі персональних комп'ютерів. Таке використання ЕОМ у повному розумінні цього слова дає змогу оперативно керувати стадом і селекційним процесом у ньому, на основі введення щоденної первинної інформації про кожну тварину, яка, при допомозі пакета прикладних програм, перетворюється в необхідні спеціалісту показники для вирішення конкретних завдань. При цьому автоматизованій обробці підлягають такі показники, як кількість корів у стаді (в тому числі дійних); кількість корів і нетелей, що отелилися; вік першого отелення; характеристика приплоду; кількість корів, яких осіменяли один, два і три рази; індекс осіменіння; тривалість міжотельнего, сухостійного та сервіс-періодів; кількість корів, що не запліднилися впродовж 30 і 60 днів після отелення; кількість тільних і ялових корів; кількість тварин, які вибули; величина надою; вміст жиру, білка і кількість молочного жиру (білка) за 90, 305 днів або скорочену закінчену лактацію та деякі інші.

Зазначена інформація спочатку вводиться у пам'ять ком'ютера на певну дату із документів 1-мол "Картка племінного бугая", 2-мол "Картка племінної корови", 3-мол "Журнал реєстрації приплоду, вирощування та бонітування молодняку великої рогатої худоби молочних та молочно-м'ясних порід", 3-ио "Журнал осіменіння корів і телиць" і дає можливість сформувати дані про походження, продуктивність за всі попередні і поточну лактації, а також мати інформацію про відтворну здатність корів.

Потім вся первинна інформація надходить із трьох вхідних документів: 4-мол "Акт контрольного доїння корови", "Акт змін, що відбулися з коровою" і "Відомості зважування молодняку та змін з ним".

Акт контрольного доїння складають окремо по кожній групі корів, закріплених за майстром машинного доїння, а акт змін, що відбулися з коровою, оформляють за звітний місяць і записують всі зміни (отелення, осіменіння, аборт, вибуття), що відбулися з коровою.

У результаті розв'язання завдання, яке поставлено перед комп'ютером, селекціонер може щодня мати таку інформацію: графік переведення корів у сухостійні, графік отелення корів і нетелей, тривалість сухостійного і сервісперіодів, список корів, які потребують контролю фізіологічного стану; список первісток, оцінених за продуктивністю за 90 днів лактації; показники молочної продуктивності кожної корови, оперативну інформацію про стан відтворення у стаді, результати вирощування молодняку та деяку іншу. Більшість наведеної інформації може бути завданням для зооветеринарної служби на виконання того чи іншого обсягу робіт.

Вимоги до щоденного оперативного обліку

з/п

Показник

Період звітності

а) контроль за станом відтворення стада

1

Список корів, що отелилися за звітний період

285 днів після останнього осіменіння

2

Список корів, які підлягають осіменінню

17—18-й день після отелення

3

Список корів, що підлягають переведенню у сухостійні

225 днів після останнього осіменіння

4

Список корів, які повинні бути обстежені гінекологом

Не осіменені на 51-й день після отелення. Підлягають ректальному обстеженню на 55-й день після останнього осіменіння. Осіменяли 3 рази і більше

5

Список корів, у яких не було першої охоти

На 21-й день після отелення

6

Список корів, які не мали другої охоти

На 42-й день після отелення

7

Список корів, у яких не було третьої охоти

На 63-й день після отелення

8

Список корів, що осіменяли 5 разів і більше

На 106-й день після отелення

9

Список корів, які залишилися не тільними

Більше 55 днів після останнього отелення

10

Список корів, переведених у сухостійні раніше необхідного строку

До 224 днів після останнього осіменіння

11

Список телиць, що підлягають осіменінню

Молочно-м'ясні породи, маса тіла в 14—16-міс. віці не нижче 380 кг, а молочні — 360 кг, висота в холці 125 см і більше

12

Список корів, визначених для вибраковування і яких не осіменяють

Надій після отелення на 50 % нижче середнього по стаду

13

Кількість одержаних телят

За день, місяць, з початку року

14

Кількість телят, що загинули

Те саме

15

Кількість мертвонароджених телят

Те саме

16

Кількість абортів

Те саме

17

Кількість забитої худоби

Те саме

з/п

Показник

Період звітності

18

Кількість телиць, які запліднилися

Те саме

19

Кількість нетелей, що отелилися

Те саме

20

Кількість вибракуваних корів

Те саме

21

Кількість корів на початок періоду

На початок кожного місяця

б) контроль за продуктивністю стада

1

Контрольні доїння (ранок, обід, вечір)

Раз на місяць добовий надій з точністю до 0,10 кг

2

Вміст жиру в молоці, %

У день проведення контролю доїння

3

Вміст білка в молоці, %

Те саме

4

Надій за місяць від кожної корови

Щомісячно, від отелення до запуску

5

Список корів, що підлягають роздоюванню

Не менше 20 % високопродуктивних корів, що отелилися

6

Список корів, які підлягають вибракуванню внаслідок низької продуктивності

20% низькопродуктивних (за перші 99 днів лактації) корів

7

Список корів, що різко зменшили надої

Корови, які впродовж місяця зменшили надій на 50 % і більше порівняно з минулим контрольним доїнням

8

Список корів з дуже укороченою лактацією

Лактація менша 210 днів

9

Список корів, що закінчили або мають 305 днів лактації: а) кількість молока 6} середній вміст білка, %

 • в) середній вміст жиру в ньому, %
 • г) кількість молочного жиру, кг
 • д) кількість молочного білка, кг

У міру закінчення лактації або при досягненні 305 днів

10

Список корів із визначеною інтенсивністю молоковиведення

На 20—25-й день або на 2—3-му місяці лактації

11

Список корів із визначеною масою тіла

На 20—25-й день після отелення при переведенні у фазу роздоювання і осіменіння

г) контроль за експлуатацією корів

1

Переведення у фазу (виробничу групу) сухостійних корів

За 58 днів до очікуваного отелення

2

Переведення у фазу (виробничу групу) отелення: а) дородова секція

 • б) родова секція
 • в) післяродова секція

За 5—8 днів до очікуваного отелення 10 — 12 год після отелення

2 — 16-й день після отелення

3

Переведення у фазу (виробничу групу) виробництва молока

Не раніше ніж на 84-й день після отелення

Слід зазначити, що вводять і одержують інформацію від ЕОМ або персонального комп'ютера безпосередньо або у зашифрованому вигляді. Тому кожний спеціаліст повинен вільно володіти шифрами, які використовують у скотарстві.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >