< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ґрунтоутворюючі процеси

Ґрунти – це динамічні системи, в яких постійно проходять два протилежно направлених процеси опідзолювання і дернування. Підзолистому процесу властиве руйнування у верхніх горизонтах грунту всіх мінералів, крім кварцу, і вимивання продуктів цього розпаду в більш глибокі горизонти. Дерновий процес полягає в накопиченні у верхніх шарах грунту гумусу, обмінних основ, сполук фосфору, калію, нітрогену та інших. В залежності від типу грунту, один з цих процесів може переважати над іншим. Наслідком закономірного руху мінеральних і органічних речовин в процесі ґрунтоутворення є перерозподіл компонентів грунту та зміна його структури, що дозволяє виділити певні генетичні горизонти. їх вивчають за допомогою грунтових профілів.

Профіль ґрунтувертикальний розріз ґрунтової товщі, який використовують з метою вивчення ґрунтоутворення.

В поділі профілю на генетичні горизонти відбито особливості грунтоутворювального процесу на різних глибинах.

Будова грунтового профілю є головною діагностичною ознакою для визначення грунтів.

Розглянемо основні процеси ґрунтоутворення на прикладі грунтів Полісся України. Для цього регіону характерні дерново-підзолисті, здебільшого піщані грунти. Власне, вже в назві відмічаються процеси які відбуваються при їх утворенні підзолистий і дерновий. Профіль розвинутого дерново-підзолистого грунту, на якому зростає ліс, включає наступні генетичні горизонти:

 • горизонт А0 – лісова підстилка, яка складається з рослинних решток різного ступеня розкладу. Потужність підстилки, в залежності від умов зростання та породного складу, може коливатися від 1 – 2 см до 10 – 15 см;
 • горизонт А1 – гумусово-елювіальний, який складається з мінеральних частинок, але містить у собі гумус від 2 – 4 % до, іноді, 8-10%. Потужність горизонту коливається від декількох сантиметрів до 15 – 20 см;
 • горизонт А2 – підзолистий, світлого (іноді білого) кольору, потужністю до 25 – 30 см;
 • горизонт А2В – перехідний від A2 до В, яскраво забарвлений, складається з ділянок верхнього та нижчого горизонтів. Потужність його від 10-12 см до 30 – 50 см;
 • горизонт В – ілювіальний, забарвлений у бурий, червоно- бурий колір, дуже щільний;
 • горизонт С – материнська порода.

У гумусовому горизонті, який містить найбільшу кількість поживних речовин, сконцентрована основна частина коренів деревних порід (рис. 6.4).

Розподіл коренів у дерново-підзолистому ґрунті під лісовими насадженнями

Рис. 6.4. Розподіл коренів у дерново-підзолистому ґрунті під лісовими насадженнями

(за М. А. Качинським і О. А. Роде, 1955)

Протікання процесів ґрунтоутворення у дерново-підзолистих ґрунтах пов'язані з наступними особливостями:

 • • відсутні легкорозчинні солі і гіпс;
 • • карбонати можуть міститися в нижній частині профілю лише при наявності карбонатної материнської породи;
 • • обмінні катіони представлені найчастіше кальцієм, магнієм, гідрогеном, алюмінієм;
 • • гумусово-елювіальному горизонті переважає гідроген;
 • • лісова підстилка мінералізується повільно;
 • • у верхніх горизонтах різко виражений розпад первинних (крім кварцу) і вторинних мінералів, який супроводжується переносом вивільнених оксидів;
 • • у нижніх горизонтах утворюються вторинні мінерали.

Ґрунти досить різноманітні, лише на території України виявлено 634 види грунтів, які чітко індивідуалізовані в генетичному і агрономічному відношенні. Кожному з основних типів грунтів властиве своє співвідношення між процесами вилуговування і накопичення, що, в свою чергу, приводить до втрат одних сполук і накопичення інших. При переході від підзолистих грунтів лісової зони до грунтів південних зон закономірно змінюється їх мінеральна частина (рис. 6.5):

 • • зменшується ступінь розпаду первинних і вторинних мінералів і, поступово, починає відбуватися процес їх новоутворення;
 • • зменшується ступінь вилуговування грунтів від карбонатів і легкорозчинних солей;
 • • у складі обмінних катіонів зменшується до повного зникнення вміст гідрогену, а натомість з'являється натрій.

Схематичний профіль фунтів через східну частину Європи

Рис. 6.5. Схематичний профіль фунтів через східну частину Європи

(за О. А. Роде, 1955)

На фоні змін мінеральної частини ґрунту відбувається процес біологічного накопичення, який інтенсифікується від тундрових ґрунтів до чорнозему і зменшується до ґрунтів пустель.

Таким чином, завдяки ґрунтоутворенню проходить закономірний перерозподіл як органічної речовини, так і компонентів мінерального живлення рослин. Розуміння цих процесів дозволяє виявити закономірності поширення та розвитку рослин, утворення рослинних угруповань.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >