< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Економічний аналіз ефективності інвестицій

В основі процесу прийняття управлінських рішень інвестиційного характеру лежить оцінка та порівняння об'єму інвестицій і майбутніх грошових надходжень.

Критерії, які використовуються в аналізі інвестиційної діяльності, можна поділити на дві групи:

  • а) засновані на дисконтованих оцінках;
  • б) засновані на облікових оцінках.

До першої групи відносяться критерії:

  • - чистий приведений дохід (Net Present Value - NPV);
  • - індекс доходності (рентабельності) інвестиції (Profitability Index - PI);
  • - внутрішня норма доходності (Internal Rate of Return - IRR);
  • - дисконтований період окупності інвестиції (Discounted Payback Period - DPP).

До другої групи відноситься:

- період окупності інвестиції (Payback Period - PP).

Чистий приведений дохід

Чистий приведений дохід (англ. Net Present Value, NPV) - це різниця між приведеною до сучасної (теперішньої) вартості шляхом дисконтування сумою грошового потоку за період експлуатації інвестиційного проекту та сумою інвестованих у його реалізацію коштів.

При разовій інвестиції чистий приведений дохід розраховується за формулою

де ІС - інвестиція, яка протягом п років буде генерувати доходи в розмірі /2^^ Рп; І — коефіцієнт дисконтування.

Якщо проект передбачає не разову інвестицію, а послідовне інвестування фінансових ресурсів протягом кількох років (l років), то формула для розрахунку NPV модифікується так:

де - дохід у періоді k, в разі якщо k = 1,2,...,n ; IC^ - інвестиційні витрати в періоді k, в разі якщо k = 1,2,...,l; l - тривалість процесу інвестицій; П - тривалість періоду віддачі від інвестицій.

Якщо процес віддачі від інвестицій йде відразу після закінчення інвестицій, то формула для розрахунку NPV модифікується так

де Рк - дохід в періоді k, в разі якщо k = 1,2,...,n ; ICk - інвестиційні витрати у періоді k, в разі якщо k = 1,2,...,/; l - тривалість процесу інвестицій; n - тривалість періоду віддачі від інвестицій.

Якщо очікується деяке запізнення (віддача починається через t років після початку здійснення проекту, тобто t > l), то замість ступеня k +1 у дисконтного множника слід використовувати k +1.

Розглянуті ситуації не вичерпують усі можливі випадки, які можна зустріти на практиці. Наприклад, вкладення можуть бути періодичними, а віддача може бути неперервною через умови виробництва. Аналіз у такому та інших випадках повинен ураховувати особливості розподілу інвестицій і доходів у часі.

Отже, показник NPV відображає прогнозну оцінку зміни економічного потенціалу підприємства у випадку прийняття проекту, причому оцінка робиться на момент закінчення проекту, але з позиції поточного моменту, тобто початку проекту. Проект приймається, якщо NPV > 0 . Критерій простий у розрахунках, має важливу властивість адитивності у просторово-часовому аспекті, тобто NPV різних проектів можна додавати для знаходження загального ефекту під час оцінювання портфелю інвестиційних проектів. Разом з тим критерій NPV, будучи абсолютним показником, не дає інформації про резерв безпеки проекту, тобто не відповідає на питання, наскільки велика небезпека, що проект, який вважався прибутковим, раптом стане збитковим через помилки у прогнозних оцінках доходів і/або вартості капіталу. Якщо NPV < 0 , то проект повинний бути відхилений. Якщо NPV = 0 , то проект неприбутковий, але й незбитковий, проте водночас обсяги виробництва зростуть, тобто підприємство збільшиться в масштабах.

При розрахунку NPV , як правило, використовується постійна ставка дисконтування, однак за деяких обставин, наприклад, очікується зміна облікових ставок, внаслідок інфляції, можуть використовуватися індивідуальні за роками коефіцієнти дисконтування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >