< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Внутрішня норма доходності

Внутрішня норма доходності (Internal Rate of Return - IRR) – це дисконтна ставка, за якою майбутня вартість грошового потоку від інвестицій приводиться до теперішньої вартості інвестованих коштів.

Внутрішню норму доходності можна охарактеризувати і як дисконтну ставку j, за якою чистий приведений дохід у процесі інвестування буде приведено до нуля, тобто IRR = j , при якій NPV = 0 .

Внутрішня норма доходності розраховується за такими формулами: 1) IRR = j, яка знаходиться з рівняння

де СЕк приплив (відплив) коштів у к -ому році, в разі якщо к = 1,2,...,п ; при к = 0 - ІС = СЕ0, де ІС - інвестиція; і - коефіцієнт дисконтування; п - тривалість проекту;

2) приблизно величина внутрішньої норми доходності може бути отримана з формули

де і! - значення коефіцієнта дисконтування, за якого у (і^)> 0 (У (і)< 0); І 2 - значення коефіцієнта дисконтування, за якого У (і 2) < 0 (/(і 2) > о); І1 < І2, т0°т° вибираються два значення коефіцієнта дисконтування і1 < і2 таким чином, щоб в інтервалі ((, І2) функція МРУ = /(і) змінювала своє значення з "+" на "-" або з "-" на "+".

Економічний зміст критерію IRR такий: він показує максимальний рівень витрат, який може бути асоційований із даним проектом. Проект рекомендується прийняти, якщо IRR більше вартості джерела фінансування. Якщо значення IRR двох альтернативних проектів більше від вартості залучених для їх реалізації джерел коштів, то вибір кращого з них за критерієм IRR неможливий. Цей критерій не є адитивним, не враховує суттєвостей величини елементів грошового потоку і, крім того, для неординарних грошових потоків IRR може мати декілька значень. Неординарним називається такий потік, коли притоки коштів чергуються в будь-якій послідовності з їх відтоками, на відміну від ординарного потоку, якщо він складається з вихідної інвестиції, зробленої одночасно або протягом кількох послідовних базових періодів.

Період окупності інвестиції

Розглянемо методи визначення періоду окупності (англ. Payback Period, PP). Якщо дохід розподілений за роками рівномірно, то період окупності (PP) розраховується діленням витрат на величину річного доходу, зумовленого цими витратами, за формулою:

де СІ - розмір інвестиції; Р - щорічний чистий дохід.

Отже, період окупності для рівномірного розподілу доходу за роками - це тривалість часу, протягом якого недисконтовані прогнозовані надходження коштів перевищать недисконтовану суму інвестицій, тобто кількість років, необхідна для відшкодування стартових інвестицій. За кордоном цей показник використовують в основному малі фірми.

Якщо прибуток розподілений нерівномірно, то період окупності інвестиції розраховується прямим підрахунком кількості років, протягом яких інвестиція буде погашена кумулятивним доходом, за формулою

де - дохід в періоді к, в разі якщо к = 1,2,...,п ; СІ - розмір інвестиції.

Отже, критерій РР для нерівномірного розподілу прибутку показує кількість періодів, за яку інвестиція буде повністю відшкодована за рахунок генерованих проектом потоків коштів. Проект приймається, якщо таке відшкодування має місце. Оскільки цей критерій PP розраховується за недисконтованим потоком надходжень, він критикується за ігнорування фактору часу. Слід відмітити також, що цей критерій PP не враховує впливу доходів останніх періодів, які виходять за межі строку окупності; не відрізняє проекти з однаковою сумою кумулятивних доходів, але різним розподілом їх за роками; не є адитивним; однак, на відміну від інших критеріїв PP, дає змогу давати оцінки щодо ліквідності та ризику проекту. Більш ліквідним визнається проект, який швидше скуповується.

Для врахування часового аспекту користуються критерієм дисконтованого періоду окупності інвестиції (англ. Discounted Payback Period, DPP), при розрахунку якого беруть до уваги притоки коштів, дисконтованих за середньозваженою вартістю капіталу, яка властива даному підприємству. DPP розраховують за формулою

де Pk - дохід в періоді k, в разі якщо k = 1,2,...,n ; ICk - інвестиційні витрати у періоді k, в разі якщо k = 1,2,...,n ; l - тривалість процесу інвестицій; n - тривалість періоду віддачі від інвестицій.

Отже, дисконтований період окупності показує теоретично необхідний час для повної компенсації інвестицій дисконтовавними доходами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >