< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оцінювання ефективності окремих інструментів фондового ринку

В умовах ринкової економіки фінансові інвестиції з метою отримання доходу, збереження та збільшення капіталу є обов'язковим видом діяльності. Об'єктом купівлі-продажу на фондовому ринку є різні види цінних паперів. Залежно від форми надання капіталу і способу виплати доходу цінні папери поділяються на:

 • - боргові цінні папери (облігації, сертифікати тощо) - мають фіксовану процентну ставку і є зобов'язанням виплатити суму боргу на визначену дату в майбутньому;
 • - неборгові (часткові цінні папери або акції) - безпосередня частка держателя в реальній вартості для отримання дивідендів необмежений час.

Інші види цінних паперів є похідними.

Ефективність будь-яких інвестицій визначається на основі зіставлення ефекту (доходу) і витрат. При визначенні ефективності фінансових вкладень роль витрат відіграють засоби, які інвестовані в різні інструменти фондового ринку. У якості ефекту або доходу виступає різниця між реальною вартістю окремих інструментів фондового ринку і сумою засобів, інвестованих на їх придбання. Оскільки ефект або дохід від таких інвестицій може бути отриманий лише в майбутньому періоді, він повинен бути оцінений при порівнянні в теперішній вартості.

Реальна теперішня вартість окремих інструментів фондового ринку (англ. tools of stock market, securities market) формується під впливом двох основних показників:

 • 1) суми майбутнього грошового потоку від конкретного виду інструмента фондового ринку;
 • 2) розміру дисконтної ставки, яка використовується при оцінці теперішньої вартості майбутнього грошового потоку.

Формування майбутнього грошового потоку за окремими видами інструментів фондового ринку має суттєві відмінні особливості.

За облігаціями, ощадними сертифікатами та іншими аналогічними кредитними інструментами сума майбутнього грошового потоку складається з сум надходження процентів за цими активами і вартості самого активу на момент його погашення. При цьому можливі три суттєві варіанти формування майбутнього грошового потоку за цими видами інструментів фондового ринку:

 • - без виплати процентів за інструментом фондового ринку. Цей вид кредитного інструмента фондового ринку забезпечує інвестору лише один вид доходу - різницю між оголошеною викупною ціною по ньому та ціною придбання;
 • - з періодичною виплатою процентів і погашенням у кінці передбаченого періоду. Це найбільш поширений варіант емітування цих інструментів;
 • - з виплатою всієї суми процентів при погашенні в кінці передбачуваного строку. У такому випадку проценти будуть виплачені разом із сумою інструмента фондового ринку, який погашається в кінці періоду його обігу.

За акціями та інвестиційними сертифікатами сума майбутнього грошового потоку формується залежно від двох умов:

 • - при використанні інструмента фондового ринку протягом невизначеного тривалого періоду часу (у вигляді довгострокового фінансового активу). У такому випадку грошовий потік майбутнього періоду формується виключно за рахунок сум нарахованих дивідендів;
 • - при використанні інструмента фондового ринку протягом наперед передбаченого строку (наприклад, за інвестиційними сертифікатами закритих інвестиційних фондів). У такому випадку майбутній грошовий потік складається із сум надходжень дивідендів, суми придбання цього інструмента та курсової різниці по ньому (різниці між його ціною на момент погашення та початковою ціною придбання).

При формуванні грошового потоку по акціях та інвестиційних сертифікатах найбільш постійним його джерелом виступають виплачувані дивіденди. Залежно від умов обігу інструментів фондового ринку даного виду, стадії розвитку (життєвого циклу) компанії-емітента, яка визначає динаміку суми прибутку, розробленої дивідендної політики та інших факторів можлива різна динаміка рівня виплачуваних дивідендів у майбутньому. У зв'язку з цим розрізняють інструменти фондового ринку даного виду (акції та інвестиційні сертифікати):

 • - зі стабільним рівнем дивідендів. Типовий приклад таких фінансових інструментів - привілейовані акції. Однак такої дивідендної політики емітенти можуть дотримуватися й по простих акціях, а також по інвестиційних сертифікатах;
 • - з постійно зростаючим рівнем дивідендів. Дивідендна політика багатьох емітентів передбачає щорічний приріст суми або процента виплачуваних дивідендів на визначену постійну величину;
 • - з непостійним рівнем дивідендів. Така дивідендна політика частіше передбачається компанією-емітентом при зміні стадій її життєвого циклу.

Особливості формування майбутнього грошового потоку за окремими інструментами фондового ринку визначають розмаїття використовуваних моделей оцінки їх реальної вартості при розрахунку ефективності цих фінансових інвестицій.

Розмір дисконтної ставки, яка використовується при оцінюванні теперішньої вартості суми майбутнього грошового потоку також відіграє важливу роль під час оцінювання ефективності фінансових інвестицій.

При оцінці інвестиційних властивостей окремих інструментів фондового ринку, враховуючи, що рівень ризику по них суттєво коливається, то з урахуванням премії за ризик ставка процента, яка використовується при дисконтуванні грошового потоку, також повинна бути диференційована.

Ставка процента, яка використовується для дисконтування суми грошового потоку за різними видами інструментів фондового ринку, характеризується терміном "норма поточної доходності".

Диференціація норми поточної доходності при визначенні поточної (теперішньої) вартості грошового потоку за окремими видами фондових інструментів здійснюється з урахуванням таких показників:

 • - ставки позикового (кредитного) процента на регіональному грошовому ринку;
 • - прогнозованого темпу інфляції в майбутньому періоді;
 • - премії за ризик по конкретних інструментах фондового ринку. Норма поточної доходності за конкретним інструментом фондового

ринку визначається як сума норми поточної доходності за без ризиковими інвестиціями, зокрема облігаціями внутрішньої державної позики, та норми премії за ризик (ризик підвищення ставки позикового процента, ризик підвищення передбачуваного темпу інфляції, ризик неплатежу тощо). Рівень цих ризиків визначає ступінь диференціації норми поточної доходності за окремими інструментами фондового ринку.

З урахуванням особливостей формування грошового потоку та диференціації норми поточної доходності розглянемо моделі оцінки реальної вартості окремих інструментів фондового ринку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >