< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оцінювання облігацій, ощадних сертифікатів та інших аналогічних цінних паперів

Оцінювання облігацій, ощадних сертифікатів та інших аналогічних цінних паперів передбачає розв'язання завдань, найважливішим з яких є визначення поточної ринкової вартості.

Крім того в порівняльному аналізі цінних паперів при виборі варіантів інвестування, визначення прийнятної ціни та рівня ризику використовується значення показника доходності облігації. Доходність облігації - це характеристика реальної фінансової ефективності інвестування в облігацію у вигляді річної ставки простих або складних процентів з урахуванням усіх видів доходу від облігації.

Доходність облігації характеризується рядом показників:

  • - купонна доходність або купонна ставка (англ. coupon rate), яка встановлюється в процентах до номінальної вартості облігації, тобто купонна доходність - це процентна ставка, за якою власнику облігації виплачується періодичний дохід;
  • - поточна доходність - це відношення купонного доходу до ціни облігації;
  • - повна доходність враховує купонний дохід і дохід від погашення. Дохід по облігації має два джерела:
  • - купонний дохід - це проценти, нараховані за фіксованою купонною ставкою, тобто купонний дохід = N купонна ставка, (1.36) накопичений купонний дохід = N купонна ставка n, (1.37) де N - номінал облігації; n - термін, між датою випуску і погашення облігації;
  • - різниця між ціною погашення (викупу) та ціною придбання. Якщо погашення здійснюється за номіналом, а облігація куплена з дисконтом (англ. discount bond) - за ціною менше від номіналу, то має місце приріст капіталу; при покупці з премією - за ціною вище від номіналу (англ. premium bond) має місце збиток при погашенні облігації; при покупці та погашенні облігації за номіналом приросту капіталу немає.

Формула, за якою розраховується поточна ринкова вартість облігації, називається "основною моделлю оцінювання облігацій" (англ. basic bond valuation model) і має вигляд

де PV - поточна ринкова вартість облігації; Ci - щорічна сума процента за облігаціями, яка є добутком її номіналу на оголошену ставку процента; N - номінал облігації, який підлягає погашенню в кінці періоду її обігу; г - норма поточної доходності, яка використовується як дисконтна ставка при розрахунку поточної вартості, у вигляді десяткового дробу; п - кількість років або інших періодів, які залишилися до погашення облігації.

Економічний зміст "основної моделі оцінювання облігацій" полягає в тому, що поточна ринкова вартість дорівнює сумі всіх процентних надходжень за період її обігу, що залишився, і номіналу, дисконтованих за нормою поточної доходності для даного виду облігацій.

Модель розрахунку поточної ринкової вартості облігації без виплати процентів має вигляд:

де PV - поточна ринкова вартість облігації без виплати процентів; N - номінал облігації, який підлягає до погашення в кінці періоду її обігу; г - норма поточної доходності за конкретним видом облігації у вигляді десяткового дробу; п - кількість років або інших періодів, які залишилися до погашення облігації.

Для облігацій без виплати процентів грошові надходження за роками дорівнюють нулю за винятком останнього, поточна доходність дорівнює нулю.

Економічний зміст цієї моделі полягає в тому, що поточна ринкова вартість облігації без виплати процентів являє собою її номінал, який приведений до поточної вартості за дисконтною ставкою, яка дорівнює нормі поточної доходності по ній. Ця модель - спрощений варіант основної моделі оцінювання облігацій.

Модель розрахунку очікуваної доходності за облігаціями без виплати процентів.

Дохід від такої облігації ) є різницею між номінальною вартістю та ціною. Нехай облігація має номінальну вартість N, продажна ціна облігації ро, тоді дохід від облігації р = N - рд.

Відношення ціни, за якою продається облігація (рд), ДО номінальної вартості (Ч), виражене в процентах, називається курсом облігації, тобто

де р, - курс облігації, в %. Тоді

Визначимо доходність покупки такої облігації, використовуючи ставку простих процентів і .

Якщо 5* - нарощена сума за строк п, на який випущена облігація, то

а доходність покупки такої облігації з використанням ставки простих процентів дорівнює

Якщо доходність такої облігації визначати за ставкою складних процентів ( іс то 5 = ро •( + Л )п,

З іншого боку Б = N -| -100 ^, прирівнявши, отримаємо: (1 - )п = юо .

(1 + )е ) =-, звідки

Економічний зміст цієї моделі полягає в тому, що рівень очікуваної доходності за облігаціями без виплати процентів представляє дисконтну ставку, за якою номінал облігації приводиться до теперішньої вартості, прирівняної до ціни продажу.

Модель розрахунку поточної ринкової вартості облігації з виплатою всієї суми при погашенні має вигляд:

де РУ - поточна ринкова вартість облігації без виплати процентів; N - номінал облігації, який підлягає до погашення в кінці періоду її обігу; З - сума проценту по облігації - купонний дохід, який буде нарахований при її погашенні за відповідною ставкою; З = N - купонна ставка; г -норма поточної доходності за конкретним видом облігації у вигляді десяткового дробу; п - кількість років або інших періодів, які залишилися до погашення облігації.

Для облігацій з виплатою процентів і номіналу в кінці строку проценти нараховуються за весь строк і виплачуються однією сумою разом з номіналом, купонного доходу немає, поточна доходність дорівнює нулю.

Економічний зміст цієї моделі полягає в тому, що поточна ринкова вартість облігації дорівнює сукупним виплатам номіналу та суми процента при погашенні, дисконтованих за нормою поточної доходності для даного виду облігацій. Ця модель являє собою спрощений варіант основної моделі оцінки облігацій.

Модель розрахунку доходності за облігаціями з виплатою всієї суми процента при погашенні.

Облігації з виплатою всієї суми процента при погашенні випускаються на тривалий час, і прибуток від таких облігацій складається з процентів, які розраховуються за ставкою складних процентів і різниці між номінальною вартістю облігації та ціною покупки, яка може бути, залежно від попиту, й вища від номінальної вартості.

Дохід ) від облігації з номінальною вартістю N, річною складною процентною ставкою ^с і ціною продажу ро дорівнює:

де N-(1 + Іс )п - N - процентні гроші. Або в = н + .- )п _ _р^|, де

^ ' 100)

рк - курс облігації.

Розрахуємо ефективну річну ставку складних процентів і :

Звідки

тоді

Економічний зміст цієї моделі полягає в тому, що рівень очікуваної поточної доходності по облігації з виплатою всієї суми процентів при її погашенні представляє часткове від ділення загального коефіцієнта виплат при погашенні по відношенню до номіналу на номінал облігації приведений до поточної вартості, яка дорівнює ціні реалізації.

Модель розрахунку очікуваної доходності за облігаціями з періодичною виплатою процентів.

Для облігацій із періодичною виплатою процентів і погашенням номіналу в кінці строку існують показники: купонний дохід; поточна доходність; повна доходність.

Поточна доходність для облігацій з періодичною виплатою процентів визначається як відношення річного купонного доходу до ціни облігації:

де N - номінал облігації; рд - ціна, за якою облігація реалізується на ринку; купонна ставка - ставка, за якою нараховується сума процента по облігації, яка виражена в десятковому дробі.

Економічний зміст цієї моделі полягає в тому, що рівень очікуваної поточної доходності за облігаціями з періодичною виплатою процентів являє собою часткове від ділення щорічної суми процента на її ринкову вартість. Необхідність дисконтування в такому випадку відпадає, оскільки обидва вказаних показники повинні приводитися до теперішньої вартості за єдиною ставкою, внаслідок чого їх співвідношення не зміниться.

Щодо розрахунку поточної ринкової вартості таких облігацій, то з цією метою використовується основна модель оцінки облігацій.

Облігації з періодичною виплатою процентів призначені насамперед для покупки населенням.

Дохід за облігаціями з періодичною виплатою процентів дорівнює процентним грошам 3 і різниці між номінальною вартістю (Я) та ціною продажу (р0):

Нехай платежі за облігаціями здійснюються р разів на рік із розмі-

N - купонна ставка . ром платежів - із нарахуванням процентів т разів

р

на рік протягом п років. Тоді нарощена сума (процентні гроші) може бути знайдена за формулою (1.14)

Визначимо ефективну процентну ставку із співвідношення:

Звідки знаходимо повну доходність облігації з періодичною виплатою процентів:

За кордоном для швидкої орієнтації інвесторів у визначенні поточної доходності та ринкової вартості облігацій з різними цінами реалізації та ставками процентних платежів використовуються спеціальні таблиці, які називаються "книги доходності облігацій" (англ. yield books).

З розвитком ринку облігацій використовуватимуться такі таблиці і в українській практиці.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >