< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Визначення чистого приведеного доходу в Excel

Чиста поточна вартість змінних періодичних платежів, яка розраховується за формулою

може бути знайдена за допомогою фінансової функції Excel ЧПС:

Синтаксис ЧПС(ставка, значение 1, значение 2, ...). (2.3)

Аргументи функції означають:

ставка - ставка дисконтування за період;

значение 1, значение 2, ... - від 1 до 29 аргументів, які є доходами та витратами рівновіддаленими один від одного за часом і здійснюються в кінці кожного періоду.

Функція ЧПС аналогічна функції ПС. Основна різниця між ПС і ЧПС полягає в тому, що ПС допускає щоб грошові внески здійснювались у кінці або на початку періоду. На відміну від внесків змінної величини у функції ЧПС, грошові внески в функції ПС повинні бути постійними за весь період інвестиції.

Приклад 2.15. Інвестиції в проект до кінця першого року його реалізації становитимуть 10 тис. грн. У наступні три роки очікуються річні доходи по проекту 3000 грн., 4200 грн., 6800 грн. Вартість капіталу -10% річних. Розрахуйте чистий приведений дохід за проектом (NPV). Розгляньте випадок, коли інвестиція здійснюється на початку першого року.

Розв'язання: Оскільки інвестиція розміром 10 тис. грн. відноситься не до початкового моменту, на який здійснюється розрахунок, то це значення слід включити до списку аргументів. Оскільки цей грошовий потік рухається "від нас", то сума 10 тис. записується зі знаком "—". Інші грошові потоки є доходами, тому вони мають знак "+".

Чистий приведений дохід

NPV = ЧПС(10%; — 10000; 3000; 4200; 6800) = 1188,44 грн.

Обчислене значення являє собою прибуток від вкладання 10 тис. грн. із урахуванням вартості капіталу.

Чистий приведений дохід розраховується за формулою (1.22):

де IC - інвестиція, яка протягом n років генеруватиме доходи в розмірі P, P2,...,Pn; j - коефіцієнт дисконтування.

Якщо інвестиція здійснюється на початку року, то NPV = ЧПС(10%; 3000; 4200; 6800) - 10000 = 1307,29 грн. Чиста поточна вартість нерегулярних змінних витрат і доходів розраховується за формулою

де dk — дата k — ї операції; d0— початкова дата; Pk — сума k -ї операції.

Чиста приведена вартість для грошових потоків, які не обов'язково є періодичними, що розраховується за формулою (2.4), може бути знайдена за допомогою фінансової функції Excel ЧИСТНЗ:

Синтаксис ЧИСТНЗ(ставка, значения, даты). (2.5)

Аргументи функції означають:

ставка - ставка дисконтування, яка використовується до грошових потоків;

значения — ряд грошових потоків, який відповідає графіку платежів, наведеному в аргументі "даты". Перший платіж є необов'язковим і відповідає витратам або виплаті на початку інвестиції. Якщо перше значення є затратами або виплатою, воно повинно бути від'ємним. Усі наступні виплати дисконтуються на основі 365-річного року. Ряд значень повинен містити хоча б одне додатне або одне від'ємне значення;

даты — дати платежів, які відповідають ряду грошових потоків. Перша дата вказує початок графіка платежів. Усі інші дати повинні бути після цієї дати, але можуть йти в довільному порядку.

Приклад 2.16. Розглянемо інвестицію розміром і0 тис. грн. і липня 2004 р., яка принесе доходи: 2750 грн. і5 вересня 2004 р., 4250 грн. і листопада 2004 р., 5250 грн. і січня 2005 р. Норма дисконтування 9%. Визначте чисту поточну вартість інвестиції на і липня 2004 р. та на і липня 2003 р.

Розв'язання: Помістимо в комірки Ві:Еі дати виплат і надходжень, а в комірки В2:Е2 - суми операцій. Початковий платіж має бути включений у число аргументів із знаком "-" (комірка В2 = -і0000). У комірку Аі помістимо дату і.07.2004, а в комірку А2 нульове значення. Чиста поточна вартість інвестиції на і липня 2004 р. складе: ЧИСТНЗ(9%, В2:Е2, Ві:Еі) = і856,25, а на і липня 2003 р.: ЧИСТНЗ(9%, А2:Е2, Аі:Еі) = і702,99. При нульових початкових витратах (комірка В2 = 0) поточна вартість майбутніх доходів на і.07.2004 складе іі856,25 грн.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >