< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оцінка ефективності інвестицій в Excel

Оцінка ефективності інвестицій здійснюється за допомогою ряду показників (п.1.4 посібника). Методи оцінки ефективності інвестицій пов'язані з приведенням інвестиційних витрат і доходів до одного моменту часу, тобто з розрахунком відповідних сучасних величин. Найважливішим моментом при цьому є вибір розміру процентної ставки, за якою здійснюється дисконтування.

Існують різні методи визначення ставки дисконтування. Тому при оцінці ефективності інвестицій важливо проаналізувати вплив різних процентних ставок, зокрема, на чисту поточну вартість проекту (NPV).

В Excel такий розрахунок можна здійснити за допомогою Таблицы данных і функції ЧПС.

Приклад 2.56 (див. приклад 2.17). Витрати з проекту становлять 500 тис. грн. у кінці року. Очікувані доходи становлять (тис. грн.) 50, 100, 300, 200 протягом наступних 4 років. Потрібно розрахувати чисту поточну вартість проекту для різних ставок дисконтування і обсягів інвестицій.

На робочому листі Excel представимо вихідні дані.

У комірці Б3помістимо початкові інвестиції з проекту (500 тис. грн.) зі знаком "мінус". Це значення необхідно включити до списку аргументів функції ЧПС, оскільки NPV розраховується на початок року, а інвестиції, за умовою прикладу, будуть здійснені в кінці року. У комірку В9 за допомогою Мастера функций помістимо формулу для розрахунку ЧПС(Б2; D3; D4; D5; D6; D7). (Здійснюється виклик Мастера функций за допомогою команди Вставка, Формулы. Виконується вибір категорії Финансовые. У списку функцій міститься повний перелік доступних функцій вибраної категорії. Пошук функції здійснюється шляхом послідовного проглядання списку. Для вибору функції курсор установлюється на ім'я функції. Виконується вибір у списку потрібної фінансової функції, в результаті вибору з'явиться діалогове вікно для введення аргументів).

Виконується вибір у списку потрібної фінансової функції, в результаті вибору з'явиться діалогове вікно для введення аргументів

У комірки С9:Б9 помістимо різні обсяги інвестицій (-450, -400, -350, -300) - справа від формули у тому самому рядку. Для розрахунку чистої поточної вартості візьмемо значення процентних ставок 7%, 8%, 9%, які введено в стовпчику нижче формули. Далі для побудови Таблицы данных виділяємо діапазон комірок В9: Б12, в меню Данные у групі Работа с данными вибираємо команду Анализ "что-если", а потім вибираємо у списку пункт Таблица данных таким чином:

Таблица данных

Подставлять значения про столбцам в

$D$3

Подставлять значения про строкам в

$D$2

Результати розрахунку представлено у таблиці:

Результати розрахунку представлено у таблиці:

Отже, максимальна величина чистого приведеного доходу досягається при мінімальних капіталовкладеннях і мінімальній ставці дисконтування. При зміні очікуваних доходів, розміру інвестицій, процентних ставок Excel автоматично перераховує всю таблицю. Отже, на цьому самому робочому листі можна розрахувати чистий приведений дохід для даного або іншого проекта, змінивши відповідні комірки.

Оцінка ризику цінних паперів в Excel

Для обґрунтування вибору цінних паперів оцінюється ризик інвестицій, який пов'язаний зі строком дії цінних паперів. Одним з показників середньої тривалості платежів за облігацією є дюрація (англ. duration). Вперше цей показник досліджений Фредериком Макалеєм у 1938 р. Він визначив цей показник як середньозважений строк до погашення грошового потоку цінного паперу. Дюрація Макалея розраховується за формулою середньоарифметичної зваженої за формулою:

де ї - строк платежа або елемента грошового потоку за облігацією; - величина елемента грошового потоку за облігацією в ї -му році;

г - доходність до погашення (повна доходність). Показник дюрації Макалея, розрахований за формулою (2.24), вимірюється в роках. Дисконтування здійснюється за ставкою доходності до погашення, яку треба визначити [49]. Відмітимо, що у знаменнику формули розрахунку дюрації знаходиться ціна облігації . Для облігацій, за якими купонний дохід виплачується т разів на рік, формула для розрахунку дюрації приймає вид:

Дюрація може бути розглянута як еластичність ціни облігації за зміною процентної ставки, а точніше, величини 1 + г . У загальному випадку коефіцієнт еластичності - це відношення відносного приросту одного показника до відносного приросту іншого показника. У даному випадку цими показниками є ціна і процентна ставка [47].

Дюрація безкупонної облігації дорівнює часу до її погашення.

Дюрація використовується для управління ризиком, пов'язаним зі змінами процентних ставок.

Ураховуючи, що дюрація може бути розглянута як еластичність зміни ціни облігації від зміни величини 1 + г, то можна ув'язати через дюрацію динаміку курса і процентної ставки.

Використовується також показник модифікованої дюрації - це еластичність зміни ціни в результаті зміни процентної ставки, а не величини 1 + г.

Функція ДЛИТ(дата_согл; датавступлвсилу; купон; доход; частота; базис) розраховує тривалість Макалея для очікуваної номінальної вартості 100 грн. Тривалість визначається як зважена середня приведеної вартості грошових потоків і використовується як міра реакції цін облігації на зміну доходности.

Аргументи функції означають:

дата_согл - дата розрахунку за цінні папери (дата продажу цінних паперів покупцю, пізніша, ніж дата випуску);

дата_вступл_в_силу — строк погашення цінних паперів. Ця дата визначає момент, коли закінчується строк дії цінних паперів;

купон — річна процентна ставка для купонів за цінними паперами;

доход — річний дохід за цінними паперами;

частота — це кількість виплат за купонами за рік;

базис — спосіб обчислення строку (див. п.2.10.1).

Приклад 2.57. Облігації придбані 1 січня 2008 р., дата погашення -1 січня 2016 р., купонний дохід - 8% з виплатою процентів один раз на півроку, річна ставка доходу - 9%. Спосіб обчислення строку фактичний/фактичний. Визначити тривалість Макалея для облігації.

Розв'язання: ДЛИТ(1.01.2008; 1.01.2016; 8%; 9%; 2; 1) = 5,993775 (років).

Якщо за облігацією купонні проценти не виплачуються, то функція ДЛИТ обчислює строк дії облігації як тривалість календарного періоду від дати придбання до дати погашення.

При фіксованих датах придбання і погашення, ставка доходу за цінними паперами і купонна ставка обернено пропорційні середньозваженій тривалості платежів: чим вони вищі, тим менша тривалість платежів, а отже, вища надійність фінансових вкладень. Для облігацій з нульовим купоном (без купонних виплат) тривалість платежів максимальна.

Функція МДЛИТ(дата_согл; датавступлвсилу; купон; доход; частота; базис) розраховує модифіковану тривалість Макалея для цінних паперів з очікуваною номінальною вартістю 100 грн.

Приклад 2.58. Облігації придбані 1 січня 2008 р., дата погашення -1 січня 2016 р., купонний дохід - 8% з виплатою процентів один раз на півроку, річна ставка доходу - 9%. Спосіб обчислення строку фактичний/фактичний. Визначити модифіковану тривалість Макалея для облігації.

Розв'язання: МДЛИТ(1.01.2008; 1.01.2016; 8%; 9%; 2; 1) = 5,73567 (років).

Функції ДЛИТ і МДЛИТ пов'язані так:

До зміни річної ставки або періодичності купонних виплат чуттєва величина модифікованої тривалості. Зміна річної ставки доходу облігації значно пов'язана зі зміною ціни (курса) цінного паперу.

Якщо за облігацією купонні проценти не виплачуються, то функція МДЛИТ обчислює строк дії облігації як тривалість календарного періоду від дати придбання до дати погашення.

При фіксованих датах придбання і погашення, ставка доходу за цінними паперами і купонна ставка обернено пропорційні модифікованій тривалості платежів: чим вони вищі, тим менша тривалість платежів, а отже, вища надійність фінансових вкладень. Для облігацій з нульовим купоном (без купонних виплат) тривалість платежів максимальна.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >