< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОРЕНДА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Правове регулювання орендних відносин в Україні

Оренда - (агепсіа - польське) - це засноване на договорі строкове користування землею, іншими природними ресурсами, підприємствами (об'єднаннями) та майновими комплексами, а також іншим майном, необхідним орендарю для самостійного здійснення господарської чи іншої діяльності (ВЕС).

З 1.01.2004 р. набрали чинності Цивільний кодекс України [28], розділ 58, якого регулює відношення найму (оренди) (параграф 1 (загальні положення) та параграф 4 (найм будов і інших капітальних споруд), а також Господарський кодекс України [29], у параграфі 5 розділу 30 якого йде мова про оренду майна та лізинг.

Стаття 283. Оренда майна у сфері господарювання

 • 1. За договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.
 • 2. У користування за договором оренди передається індивідуально визначене майно виробничо-технічного призначення (або цілісний майновий комплекс), що не втрачає у процесі використання своєї споживчої якості (неспоживна річ).
 • 3. Об'єктом оренди можуть бути:
  • - державні та комунальні підприємства або їх структурні підрозділи як цілісні майнові комплекси, тобто господарські об'єкти із завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг), відокремленою земельною ділянкою, на якій розміщений об'єкт, автономними інженерними комунікаціями та системою енергопостачання;
  • - нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення);
  • - інше окреме індивідуально визначене майно виробничо-технічного призначення, що належить суб'єктам господарювання.
 • 4. Оренда структурних підрозділів державних і комунальних підприємств не повинна порушувати виробничо-господарську цілісність, технологічну єдність даного підприємства.
 • 5. Законом може бути встановлено перелік державних і комунальних підприємств, цілісні майнові комплекси яких не можуть бути об'єктом оренди.
 • 6. До відносин оренди застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом (параграф 5 [29] "Оренда майна та лізинг").

Організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна державних підприємств та організацій регулюються Законом України "Про оренду державного та комунального майна" [15].

Орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності (Закон України "Про оренду державного та комунального майна").

Формування інформації про оренду необоротних активів у обліку та фінансовій звітності підприємства визначає П(С)БО 14 "Оренда" [39].

Оренда - угода, за якою орендатор набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку.

Норми П(С)БО 14 "Оренда" застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних установ).

Стаття 284. Умови договору оренди ([29])

 • 1. Істотними умовами договору оренди є: об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням його індексації); строк, на який укладається договір оренди; орендна плата з урахуванням її індексації; порядок використання амортизаційних відрахувань; відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу.
 • 2. Оцінка об'єкта оренди здійснюється за відновною вартістю. Умови договору оренди зберігають свою силу на весь строк дії договору, а також у разі якщо після його укладення законодавством встановлено правила, що погіршують становище орендаря.
 • 3. Реорганізація орендодавця не є підставою для зміни умов або розірвання договору оренди.
 • 4. Строк договору оренди визначається за погодженням сторін. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення строку дії договору він вважається продовженим на такий самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >