< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Стаття 286. Орендна плата [29]

  • 1. Орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством (ст.286 ГКУ [29]).
  • 2. Орендар має право вимагати зменшення розміру орендної плати, якщо через обставини, за які він не відповідає, змінилися передбачені договором умови господарювання або істотно погіршився стан об'єкта оренди.
  • 3. Орендна плата встановлюється у грошовій формі. Залежно від специфіки виробничої діяльності орендаря орендна плата за згодою сторін може встановлюватися в натуральній або грошово-натуральній формі.
  • 4. Строки внесення орендної плати визначаються в договорі. Мінімальні орендні платежі (МОП) - платежі, що підлягають сплаті орендарем протягом строку оренди (за вирахуванням вартості послуг та податків, що підлягають сплаті орендодавцю, і непередбаченої орендної плати), збільшені:
    • - для орендаря - на суму його гарантованої ліквідаційної вартості;
    • - для орендодавця - на суму його гарантованої ліквідаційної вартості (п.4 П(С)БО 14 "Оренда" [39]).

Непередбачена орендна плата - частина орендної плати, яка не зафіксована конкретною сумою та розраховується із застосуванням показників інших, ніж строк оренди (обсяг продажу, рівень використання, індекс інфляції та цін, ринкової ставки відсотка тощо).

У разі можливості та наміру орендаря придбати об'єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання, мінімальні орендні платежі складаються з мінімальної орендної плати за весь строк оренди та суми, яку потрібно сплатити згідно з угодою на придбання об'єкта оренди.

Теперішня (дисконтована) вартість мінімальних орендних платежів розраховується із застосуванням орендної ставки відсотка.

Орендна ставка відсотка - це ставка відсотка, за якою теперішня вартість суми мінімальних орендних платежів та негарантованої ліквідаційної вартості дорівнює справедливій вартості об'єкта фінансової оренди на початку строку оренди.

Негарантована ліквідаційна вартість - частина ліквідаційної вартості об'єкта оренди, отримання якої орендодавцем не забезпечується або гарантується лише пов'язаною з ним стороною.

Визначення теперішньої вартості МОП пов'язано з поняттям тимчасової вартості грошей: певна сума грошей сьогодні є більш цінною, ніж у певний час у майбутньому. Це пов'язано з можливістю інвестувати гроші та отримувати відсотки на інвестиції. Концепція теперішньої вартості широко використовується для прийняття управлінських рішень. Наприклад, для прийняття рішення про придбання обладнання чи отримання його в операційну чи фінансову оренду.

Теперішня вартість МОП (А) розраховується за формулою

де Я — сума мінімального орендного платежу, який сплачується регулярно в кінці кожного періоду (ануїтет постнумерандо); п - кількість періодів, за які сплачується орендна плата та нараховуються проценти; Іс — ставка складного процента для вказаного періоду, або за формулою

де Я - сума мінімального орендного платежу, який сплачується регулярно на початку кожного періоду (ануїтет пренумерандо).

Орендар відображає в бухгалтерському обліку отриманий у фінансову оренду об'єкт одночасно як актив і зобов'язання за найменшою на початок строку оренди оцінкою:

  • • справедливою вартістю активу або
  • • теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів (П(С)БО 14 "Оренда").

У більшості випадків справедлива вартість об'єкта оренди та теперішня вартість МОП повинні бути рівними. Вони можуть відрізнятися тоді, коли об'єкт передається в фінансову оренду, яка передбачає перехід права власності, за ціною, що нижче його справедливої вартості. У такому випадку МОП можуть стати менше справедливої вартості активу. Варіант перевищення МОП понад справедливою вартістю об'єкта оренди можливий у випадку, коли до складу МОП входять додаткові платежі, наприклад, страхування об'єкта оренди.

З 2004 р. передбачено нотаріальне посвідчення договорів оренди нерухомого майна, тобто будов, споруд, їх структурних частин (окремих приміщень) тощо у випадках укладання договорів строком на один рік і більше (ст.793, 794 ЦКУ [28]), при цьому сплачується держмито у розмірі 1% від суми орендної плати за весь строк оренди за договором.

Договори оренди нерухомого майна, які укладені на строк більше року підлягають державній реєстрації згідно Закону про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень [23].

"Порогом суттєвості для визначення оренди фінансовою строк оренди приймається за величиною, що становить 75% строку корисного використання об'єкту оренди" [48].

Передача об'єкта основних засобів у операційну оренду не передбачає переходу права власності, і це основна особливість зазначеної операції.

Об'єкти основних засобів, що їх передано в операційну оренду, залишаються власністю орендодавця. Амортизацію основних засобів, переданих в операційну оренду, нараховує орендодавець. Орендар, до якого не переходить право власності на орендований об'єкт, обліковує його на позабалансовому рахунку за балансовою (залишковою) і первісною вартістю орендодавця, яку зазначають у договорі оренди.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >