< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Доходність кредитної операції з утриманням комісійних

Використовуючи реальні дані банків і інших кредиторів щодо умов кредитування (на дату написання посібника), бачимо, що в умовах інфляції дуже низька реальна прибутковість кредиторів за виданими кредитами або зовсім кредитна операція збиткова для кредитора.

Виникає питання, як банки та інші кредитори неявно знижують інфляційний тиск і підвищують ефективність кредитної операції.

З метою зменшення впливу інфляції та компенсації втрат кредитора (вкладника) від зниження купівельної спроможності грошей використовуються різні методи.

Один із них - індексація процентної ставки. Суть цього методу полягає у тому, що процентна ставка коригується відповідно з темпом інфляції. Величина коригування оговорюється в кредитному (депозитному) договорі. Ставку, скориговану на інфляцію, умовно називають брутто-ставкою. Брутто-ставка - це термін, запозичений із теорії актуарних (страхових) розрахунків. Брутто-ставка визначається, виходячи з банківської процентної (облікової) ставки, скоригованої за формулою Фішера.

Інший спосіб - це комісійні, які кредитори утримують при видачі кредиту у вигляді проценту від суми кредиту.

Унаслідок цього плата за кредит для позичальника підвищується, а доходність кредитора зростає.

У рекламному розмаїтті пропозицій різних банків за кредитними операціями під складні проценти можна орієнтуватися, якщо перерахувати їх на ефективну річну ставку.

Ефективна ставка (англ. effective rate) вимірює той реальний відносний дохід, який отримує кредитор у цілому за рік.

В Україні більшість банків не розраховували ефективної ставки, приховуючи комісії, страхові послуги, послуги нотаріусів, реєстраторів за кредитами тощо, тобто ефективна ставка значно перевищувала заявлену банками. Водночас проценти за депозитами дуже часто виявляються нижчими від рівня інфляції.

Нерідко банки зловживають довірливістю потенційних клієнтів, пропонуючи заманливі кредитні ставки, вражаючі умови, неймовірні переваги. От тільки потім з'ясовувалося, що вартість супутніх послуг банку за видачу й обслуговування кредитів часто не відповідає дійсності.

Нацбанк України вирішив вплинути на існуючу ситуацію за допомогою Правил №168 надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту [46], які набрали чинності 5.06.2007 р.

Банківські установи, перш ніж укласти кредитний договір, зобов'язані надати споживач e письмово інформацію про умови кредитування та орієнтовну сукупну вартість кредиту, а саме:

  • а) найменування та місцезнаходження банку - юридичної особи та його структурного підрозділу;
  • б) умови кредитування, зокрема можливу суму кредиту, строк, на який його можна одержати, та ціль, на яку кредит можна використати, форми та види забезпечення, необхідність та порядок здійснення оцінки майна, про наявні форми кредитування з коротким описом відмінностей між ними, та інформацію щодо типу процентної ставки (фіксованої, плаваючої, що враховує інфляцію тощо), переваги та недоліки пропонованих схем кредитування;
  • в) орієнтовну сукупну вартість кредиту з урахуванням: процентної ставки за кредитом, вартості всіх супутніх послуг, а також інших фінансових зобов'язань споживача, пов'язаних з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту у тому числі на користь третіх осіб -страховиків, оцінювачів, реєстраторів, нотаріусів тощо, варіантів погашення кредиту, включаючи кількість платежів, їх періодичність та обсяги, а також про можливості та умови довгострокового кредиту;
  • г) інші умови, передбачені законодавством.

Згідно з п.3.3 Правил №168 банки зобов'язані в кредитному договорі зазначати сукупну вартість кредиту з урахуванням процентної ставки, вартості всіх супутніх послуг, а також інших фінансових зобов'язань споживача, які пов'язані з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту, а також зазначити її в процентному значенні та в грошовому виразі у валюті платежу за кредитним договором, у вигляді реальної* процентної ставки (у процентах річних), яка точно дисконтує всі майбутні грошові платежі споживача за кредитом до чистої суми виданого кредиту. Розрахунок значення реальної процентної ставки здійснюється з використанням такої формули:

де ЧСК - чиста сума кредиту, тобто сума коштів, які видаються споживачу або перераховуються на рахунок отримувача в момент видачі кредиту. Чиста сума кредиту розраховується як основна сума кредиту, що визначена згідно з умовами договору, мінус сума коштів, які утримуються банком під час видачі кредиту, а також мінус усі платежі за рахунок власних коштів споживача, що здійснені ним для виконання умов отримання кредиту; потік ( - сума коштів, яку споживач сплачує банку та / або іншим особам за кредитом. До потоку включаються платежі в погашення основного боргу за кредитом, процентів за користування ним, комісії на користь банку, платежі на користь третіх осіб, які сплачуються

Автори посібника використовують загальноприйнятий у фінансовій математиці термін "ефективна ставка" у такому контексті як у п.3.3 Правил № 168, а термін "реальна ставка" для врахування інфляції.

Відповідно до отриманого кредиту та пов'язані з обслуговуванням і погашенням кредиту; ґ - порядковий номер періоду дії кредитного договору (місяць або день); й - реальна процентна ставка; п - загальна залишкова кількість періодів дії кредитного договору (місяців або днів) на дату розрахунку.

Згідно з п. 2.4 Правил №168 [46] банки зобов'язані отримати письмове підтвердження споживача про ознайомлення з наведеною інформацією.

Банкам не дозволено:

  • - змінювати процентну ставку за кредитом, крім випадків, коли настає подія, яка не залежить від волі сторін договору та яка має безпосередній вплив на вартість кредитних ресурсів (наприклад, у зв'язку зі зміною розміру облікової ставки НБУ);
  • - установлювати платежі, які споживач може сплатити на користь банку за дії, які банк здійснює на власну користь (ведення справи, договору, облік заборгованості споживача тощо), або за дії, які клієнт провадить на користь банку (прийняття платежу тощо) чи які вчиняє банк або споживач з метою встановлення, зміни або припинення правовідносин (укладення кредитного договору, внесення до нього змін, прийняття повідомлення споживача про відкликання згоди на укладення кредитного договору тощо).

Окремий п.3.8 Правил №168 [46] присвячено питанням надання кредиту в інвалюті: банки повинні попередити споживача, що валютні ризики несе він, розповісти про методику визначення валютного курсу, строки і комісії, пов'язані з конвертацією валюти платежу.

Правила № 168 [46] покликані посилити позиції клієнта банківських послуг. Однак за порушення Правил №168 не передбачено відповідальності та й поширюються вони виключно на банки, а отже, решта фінансових установ, які надають кредити, зможуть і надалі використовувати недомовки, тішачи клієнтів фінансовими несподіванками.

Законом України № 3795 про внесення змін до законодавчих актів з урегулювання відносин між кредиторами і споживачами фінансових послуг (набрав чинності 16.11.2011 р.) законодавець надає право позичальникам знати сукупний розмір кредитних зобов'язань, зобов'язуючи банки розшифровувати всі складові кредитної суми. При цьому позичальник має право не сплачувати кредитору додаткові комісії і збори, не вказані в договорі. Забороняючи валютне споживче кредитування (зміни до ст.11 Закону про захист прав споживачів), водночас законодавець визначає способи реструктуризації валютних кредитів.

Клієнту необхідно для вибору банка оцінити його баланс, фінансову звітність, репутацію, стабільність процентних ставок, дізнатися про думку інших вкладників (позичальників). Ця інформація відкрита. Дані про фінансові результати банків, їх активи та зобов'язання, рейтинги, в тому числі рейтинги клієнтських переваг, розміщують в Інтернеті [70,72,73]. Однак, з такими джерелами треба поводитися обережно: деякі носять явно замовний характер - із метою реклами або навіть антиреклами конкурентів. Депозити юридичних осіб не захищені фондом гарантування вкладів, як депозити фізичних осіб [20, 74], тому покладатися треба на договірні зобов'язання і законодавство в сфері таких правовідносин. Високі ставки по депозитах говорять про те, що банк має дефіцит ресурсів. Це негативний показник для банку, але іноді він викликаний об'єктивними причинами, не пов'язаними безпосередньо з його діяльністю. Зокрема, весняно-літні події 2008 р., коли в результаті жорсткої монетарної політики Нацбанку, що була спрямована на приборкання інфляції, більшість банків відчували серйозний дефіцит вільних активів. Саме тоді на ринку були запропоновані надто привабливі пропозиції щодо депозитів, переважно для населення. За рахунок такого джерела банки намагалися поповнити нестачу фінансів.

Далі розглянемо, як впливає на фінансову операцію утримання комісійних.

При випуску цінних паперів, укладанні фінансових контрактів, позиках за довгостроковими угодами вказується річна номінальна процентна ставка та період нарахування (рік, півріччя, квартал).

Нарахування процентів за номінальною ставкою здійснюється за формулою складних процентів. Річна ставка, яка забезпечує такий самий дохід, як і номінальна ставка після нарахування складних процентів - це ефективна процентна ставка.

При номінальній ставці , нарахуванні процентів т разів на рік та строку п років нарощена сума знаходиться за формулою (1.4).

Якщо ]еф - складна процентна ставка, яка забезпечує таку саму доходність при нарахуванні процентів один раз на рік, як і номінальна ставка /, то нарощена сума дорівнює

Інакше, ефективна ставка (]еф) - це річна ставка складних процентів, фінансовий результат по якій такий самий як і при т -разовому нарахуванні процентів на рік за ставкою — , де / номінальна річна процентна ставка, тобто

Звідки знаходимо, що ефективна річна процентна ставка іеф дорівнює:

Номінальна та ефективна процентні ставки еквівалентні за фінансовим результатом.

Номінальна процентна ставка розраховується за формулою (1.31).

Без урахування комісійних утримань доходність кредитних операцій вимірюють ефективною ставкою іеф за формулою (7.36).

При видачі кредиту кредитори утримують комісійні у вигляді проценту від суми кредиту.

Розрахуємо ефективну ставку доходності для кредитної операції з урахуванням комісійних.

Розглянемо метод розрахунку річної ставки повної доходності Іеф, яка є річною ставкою складних процентів.

Нехай позичальник отримав позику Р на п років за ставкою простих процентів і . При видачі позики утримуються комісійні у розмірі О . Тоді величина фактично виданої позики складає Р - О. Визначимо ставку повної доходності іеф за умови, що нарощення величини Р - О за ставкою іеф повинно бути рівним нарощеній величині Р за ставкою і :

Оскільки комісійні, як і інші утримання, часто вказуються не в абсолютній величині, а у вигляді процентів від суми кредиту або від суми здійсненої операції, то

О = Р • g ,

де g - процент комісійних утримань від суми кредиту.

Підставивши значення О у рівняння (7.37) та розв'язавши його відносно ]еф, отримаємо:

Характеристика доходності у вигляді ставки простих процентів ]еф

визначається з рівняння

Р - (1 - g) - (1 + п - )еф) = Р - (1 + п -))

і дорівнює

При видачі позики під складні проценти рівняння для визначення ставки іеф має вигляд:

Р • (1 - g) • (1 + Іеф)п = Р • (1 + І)п .

Звідки

Приклад 7.12. Кредит 100 тис. грн. виданий на 5 років під 10% річних (проценти складні). При видачі кредиту утримано комісійні у розмірі 0,6% від суми кредиту.

Визначте підвищення вартості кредиту для позичальника внаслідок утримання комісійних платежів.

Розв'язання: Ефективна ставка, за якою отримано кредит під час видачі позики під складні проценти, знаходиться з (7.40):

Якщо сума кредиту 100 тис. грн., то позичальник повинен повернути

5 = Р -(1 + ]) п = 100 - (1 + 0,1)5 = 161,051 тис. грн. Отримає позичальник на руки після сплати комісійних Р - (1 - g) = 100 -100 - 0,006 = 99,400 тис. грн.

Інакше, ефективна ставка, за якою отримано кредит, може бути знайдена з (7.35), в якій Р - сума, отримана позичальником після сплати комісійних, тобто

Отже, утримання комісійних підвищило вартість кредиту на 10,123 - 10 = 0,13%.

Для простої облікової ставки при обліку векселів з утриманням комісійних власник векселя отримає суму (з (1.33)):

Р = 5 - 5 • пС - О = 5 - 5 • пС - 5 • g = 5 • (1 - пС - g)

де 5 - номінальна вартість векселя; п - часовий інтервал від моменту обліку векселя до моменту сплати по ньому; С - облікова ставка; Б = 5 • пС - величина дисконту; О = Рg - сума комісійних утримань. Отже, сума боргу може бути виражена рівнянням 5 • (1 - пС - g) • (1 + іеф)п = 5 .

Звідки показник доходності (іеф) дорівнює:

Приклад 7.13. Вексель обліковується в банку за 40 днів до його оплати за ставкою 15% річних. При обліку векселя з його власника утримані комісійні у розмірі 0,5%.

Визначте доходність цієї операції для банку, який обліковує вексель. Здійсніть розрахунок за ставкою складних процентів. Кількість днів у році прийміть за 360.

Розв'язання: Доходність операції для банку, який обліковує вексель, знаходиться за формулою (7.41)

Отже, утримання комісійних підвищило доходність операції обліку векселя для банка на 22,14 - 15 = 7,14%.

Якщо розрахунок здійснюється за ставкою простих процентів, то рівняння еквівалентності має вигляд

5 • (1 - псС - g) • (1 + піеф) = 5 .

Звідки показник доходності (іеф) дорівнює:

Приклад 7.14. Вексель обліковується в банку за 40 днів до його оплати за ставкою 15% річних. При обліку векселя з його власника утримано комісійні у розмірі 0,5%.

Визначте доходність цієї операції для банку, який обліковує вексель. Здійсніть розрахунок за ставкою простих процентів. Кількість днів у році прийміть за 360.

Розв'язання: Ефективна ставка доходності як ставка простих процентів знаходиться за формулою (7.42)

або 19,93%.

Отже, утримання комісійних підвищило доходність операції обліку векселя для банка на 19,93 - 15 = 4,93%.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >