< Попер   ЗМІСТ   Наст >

БАЛАНС, ОСНОВИ ЙОГО ПОБУДОВИ

Нормативні джерела

 • 1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” від 16 липня 1999 р. № 996-XIV.
 • 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. за № 396/3689.

Структура та основи побудови Балансу (форма №1), актив, пасив, статті Балансу

Суть Балансу

Баланс – від французького balance, буквально – вага. Бухгалтерський баланс – це форма бухгалтерської звітності, яка характеризує в узагальнених грошових показниках стан господарських засобів (актив) та джерел їх створення (пасив) на звітну дату.

Нетто-баланс – у давнішній торгівлі – це рівність ввезення та вивезення товарів. У бухгалтерському обліку – це представлений сальдовий баланс, а оборотний баланс називають брутто-баланс.

На рисунку 2.1 наведено склад і структуру балансу згідно з П(С)БО 2 “Баланс”.

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 “Баланс” (затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №87 від 31 березня 1999 р. та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України №396/3689 від 21 червня 1999 р.) визначені зміст і форма Балансу (табл. 2.1) та загальні вимоги до розкриття його статей.

Баланс (форма №1) складається з двох частин: Активу, де представлені господарські засоби, грошові кошти, і Пасиву, де згруповані їхні джерела. Основним елементом бухгалтерського Балансу (форма №1) є стаття (активна чи пасивна).

Розділи активу І пасиву Балансу (форма №1)

За вищезазначеним стандартом, актив Балансу (форма №1) складається з чотирьох розділів (рис. 2.1):

I. Необоротні активи.

II. Оборотні активи.

III. Витрати майбутніх періодів.

IV. Необоротні активи та групи вибуття.

Склад і структура Балансу згідно з П(С)БО 2 “Баланс”

Рис. 2.1. Склад і структура Балансу згідно з П(С)БО 2 “Баланс”

Пасив Балансу (форма №1) складається з п'яти розділів:

I. Власний капітал.

II. Забезпечення наступних витрат і платежів.

III. Довгострокові зобов'язання.

IV. Поточні зобов'язання.

V. Доходи майбутніх періодів.

Оскільки у Балансі відображаються активи (ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому), зобов'язання (заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди) та власний капітал (частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань), то підсумок активу Балансу (форма №1) повинен дорівнювати сумі зобов'язань та власного капіталу, тобто пасиву Балансу (форма №1).

Статті Балансу (форма №1)

Розділи активу і пасиву Балансу складаються із відповідних статей. Статті бухгалтерського Балансу – це показники, що відображають стан на відповідну дату окремих видів господарських засобів, коштів і джерел їх утворення. Кожна стаття Балансу має грошовий вираз, що називається оцінкою статті. Загальним принципом оцінки засобів для Балансу є оцінка за їх фактичною собівартістю. Форму Балансу, згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку, наведено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Додаток

До Положення (стандарту) бухгалтерского учету 2 (наказ Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99 р.)

Баланс на __________ 20 __ р.

Форма № 1-м Код за ДКУД

Актив

Код рядка

На початок зв. періоду

На кінець зв. періоду

1

2

3

4

1. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

первісна вартість

011

накопичена амортизація

012

()

()

Незавершене будівництво:

020

Основні засоби:

залишкова вартість

030

5690

5690

первісна вартість

031

7388

7388

знос

032

(1698)

(1698)

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

03S

первісна вартість

036

накопичена амортизація

037

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебиторська заборгованість

050

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

Знос інвестиційної нерухомості

057

Відстрочені податкові активи

060

Гудвіл

065

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

5690

5690

II. Оборотні активи

Запаси:

Виробничі запаси

100

1975

1760

Поточні біологічні активи

110

Незавершене виробництво

120

2910

3160

Готова продукція

130

2050

2050

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста релізаційна вартість

160

первісна вартість

161

резерв сумнівних боргів

162

()

()

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

1600

150

у т. ч. в касі

231

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом II

260

1600

7120

III. Витрати майбутніх періодів

270

-

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

Баланс (розділи I + II + III + IV)

280

14225

12810

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

200

200

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

8750

9700

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

2450

1500

Неоплачений капітал

360

()

()

Вилучений капітал

370

()

()

Усього за розділом І

380

11400

11400

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Сума страхових резервів

415

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

()

()

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї

417

Залишок сфомованого резерву на виплату джек- поту не забезпеченого сплатою участі у лотереї

418

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом III

480

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредитроська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

2725

1310

Поточні зобов'язання за розрахунками

з одержаних авансів

540

з бюджетів

550

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

з оплати праці

580

100

100

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Зобов'язання, пов'язані з необортними активами та групами вибуття, утриманими для продажу

605

Інші поточні зобов'язання

610

Усього за розділом IV

620

2825

1410

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс (розділи І + 11 + III + IV + V)

640

14225

14225

Керівник ______________________________

Головний бухгалтер ______________________________

* Довідка автора:

ЄДРПОУ – Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.

КОАТУУ – Класифікація органів адміністративно-територіального управління України. КФВ – Класифікація форм власності.

СПОДУ – Система призначень органів державного управління.

ЗКГНГ – Загальний класифікатор галузей народного господарства.

КВЕД – Класифікація видів економічної діяльності.

ДКУД – Державний класифікатор уніфікованого документа.

Форма №1 "Баланс", послідовність складання, вимоги

Форма №1 Балансу (табл. 2.1) наближена до Балансу-нетто, до валюти якого не включаються сальдо контрактивних і контрпасивних рахунків, тобто: “Знос основних засобів”, “Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів”, “Торгова націнка”. До валюти Балансу включаються залишкова вартість основних засобів (різниця між первісною вартістю і зносом основних засобів); залишкова вартість нематеріальних активів (різниця між первісною вартістю і сумою зносу); купівельна вартість товарів (різниця між продажною вартістю і торговою націнкою); нерозподілені прибутки (непокриті збитки) звітного року (різниця між одержаними і використаними прибутками у звітному році та збитками). Послідовність складання Балансу:

 • 1) здійснення господарських операцій, їх аналіз;
 • 2) оформлення відповідних первинних документів, які підтверджують фактичне здійснення господарських операцій;
 • 3) запис аналітичної облікової інформації первинних документів у Головний реєстраційний журнал (Журнали-ордери, Журнали, Книги);
 • 4) рознесення інформації з Головного реєстраційного журналу в зведені Журнали синтетичних бухгалтерських рахунків;
 • 5) складання Головної книги (оборотної відомості);
 • 6) складання звітної форми Балансу;
 • 7) аудит Балансу та його оприлюднення.

За особливостями діяльності баланси поділяються на:

 • – баланс підприємства;
 • – баланс бюджетної установи;
 • – баланс банку.

Вимоги до Балансу та їх взаємозв'язок:

Своєчасність, ясність, точність, повнота, об'єктивність, зіставність, реальність.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >