< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Господарські операції та їх вплив на статті Балансу

Зміни у фінансовому стані І збереження рівноваги у Балансі

Господарська операція – це діяльність, яка зумовлює зміни у фінансовому стані, активах та пасивах підприємства, установи, організації. Кошти цих підприємств, що беруть участь у господарських операціях, постійно змінюються й переходять з однієї форми до іншої. Тому стан коштів, засобів та їх джерел, що відображені в Балансі на початок звітного періоду, постійно змінюються. Але ці зміни не порушують рівності між загальною сумою видів коштів, засобів і загальною сумою їх джерел, тому що зміни різних статей Балансу виражаються в однакових сумах. Збереження такої рівності є основним змістом Балансового узагальнення. Це забезпечує в системі бухгалтерського обліку безперервне охоплення всіх об'єктів спостереження і створює можливість здійснення постійного контролю за коштами підприємства та їх джерелами.

Вплив на зміни коштів та їх джерел внаслідок господарських операцій наведено на прикладі Балансового узагальнення.

Баланс акціонерного товариства (початковий)

АКТИВ

ПАСИВ

Назва статті

Сума, тис. грн

Назва статті

Сума, тис. грн

Основні засоби

11380

Статутний капітал

400

Виробничі запаси

3950

Резервний капітал

17500

Незавершене виробництво

5820

Нерозподілений прибуток (непокритий

збиток)

4900

Готова продукція

4100

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

5450

Грошові кошти в національній валюті

3200

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці

200

БАЛАНС

28450

БАЛАНС

28450

Операція першого типу. Відпущено зі складу основних матеріалів для виготовлення продукції на суму 500 тис. грн. Ця операція зменшить запаси основних матеріалів на 500 тис. грн і після зменшення залишок виробничих запасів становитиме (3950 – 500) = 3450 тис. грн. Одночасно використані матеріали збільшать незавершене виробництво на 500 тис. грн (5820 + 500) і дорівнюватимуть 6320 тис. грн.

Відображення господарських операцій першого типу змінює розмір окремих статей активу Балансу шляхом переміщення однієї й тієї ж суми з однієї статті активу у другу статтю без зміни підсумку активу Балансу. Ця господарська операція зачепила лише активні статті Балансу, після цього підсумок активу Балансу не зміниться, рівність між активом і пасивом не порушиться.

Баланс акціонерного товариства після першої операції виглядатиме так:

АКТИВ

ПАСИВ

Назва статті

Сума, тис. грн

Назва статті

Сума, тис. грн

Основні засоби

11380

Статутний капітал

400

Виробничі запаси

3450

Резервний капітал

17500

Незавершене виробництво

6320

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

4900

Готова продукція

4100

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

5450

Грошові кошти в національній валюті

3200

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці

200

БАЛАНС

28450

БАЛАНС

28450

Операція другого типу. Відраховано до Резервного капіталу за рахунок прибутку 1900 тис. грн. Ця господарська операція збільшить Резервний капітал і на ту ж суму зменшить прибуток. Сума Резервного капіталу становитиме (17500 + 1900) = 19400 тис. грн, прибутку – (4900 – 1900) = 3000 тис. грн.

Внаслідок другої операції змінюється розмір окремих статей пасиву Балансу за рахунок перегрупування джерел коштів підприємства. За рахунок зменшення одного джерела (прибутку) збільшується інше джерело (Резервний капітал) на одну і ту ж суму. Ця операція зачепила лише пасивні статті Балансу, після цього підсумок пасиву Балансу не зміниться, рівність між активом і пасивом Балансу також не порушиться.

Баланс акціонерного товариства після другої операції матиме такий вигляд:

АКТИВ

ПАСИВ

Назва статті

Сума, тис. грн

Назва статті

Сума, тис. грн

Основні засоби

11380

Статутний капітал

400

Виробничі запаси

3450

Резервний капітал

19400

Незавершене виробництво

6320

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

3000

Готова продукція

4100

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

5450

Грошові кошти в національній валюті

3200

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці

200

БАЛАНС

28450

БАЛАНС

28450

Операція третього типу. На склад акціонерного товариства надійшли основні матеріали від постачальників на суму 70 тис. грн. Внаслідок цієї господарської операції збільшуються виробничі запаси, стаття активу Балансу становитиме (3450 + 70) = 3520 тис. грн. Оскільки матеріали надійшли від постачальників, а оплату постачальникам не здійснено, то в пасиві Балансу кредиторська заборгованість постачальникам за матеріали збільшиться і дорівнюватиме (5450 + 70) = 5520 тис. грн. Відображення господарських операцій такого типу збільшує Балансові статті засобів (коштів) підприємства та їх джерел на однакову суму, а внаслідок цього збільшиться підсумок активу і пасиву Балансу на одну й ту ж суму, але рівність між активом і пасивом не порушиться.

Складемо Баланс після третьої операції:

АКТИВ

ПАСИВ

Назва статті

Сума, тис. грн

Назва статті

Сума, тис. гри

Основні засоби

11380

Статутний капітал

400

Виробничі запаси

3520

Резервний капітал

19400

Незавершене виробництво

6320

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

3000

Готова продукція

4100

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

5520

Грошові кошти в національній валюті

3200

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати прані

200

БАЛАНС

28520

БАЛАНС

28520

Операція четвертого типу. Акціонерне товариство перерахувало і Поточного рахунку в національній валюті заборгованість постачальникам у сумі 1450 тис. грн. Внаслідок відображення четвертої господарської операції зменшуються Балансові статті коштів підприємства з одночасним зменшенням їх джерел на однакову суму з одночасним зменшенням підсумку Балансу як активу, так і пасиву. Рівність між активом і пасивом не порушиться. Внаслідок цієї операції в Балансі по статті активу “Грошові кошти в національній валюті” відбудеться зменшення на суму 2900 тис. грн і залишок дорівнюватиме (3200 – 2900) = 300 тис. грн, а в пасиві Балансу сума статті “Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги” зменшиться на 2900 тис. грн і становитиме (5520 – 2900) = 2620 тис. грн.

Баланс після четвертої операції матиме такий вигляд:

АКТИВ

ПАСИВ

Назва статті

Сума, тис. грн

Назва статті

Сума, тис. грн

Основні засоби

11380

Статутний капітал

400

Виробничі запаси

3520

Резервний капітал

19400

Незавершене виробництво

6320

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

3000

Готова продукція

4100

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

2620

Грошові кошти в національній валюті

300

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати прані

200

БАЛАНС

25620

БАЛАНС

25620

Таким чином, встановлено, що господарські операції акціонерного товариства за їхнім впливом на зміни активу і пасиву Балансу можуть бути зведені в чотири типи (типи Балансових змін). Кожна господарська операція обов'язково відображається у двох статтях Балансу. Перший і другий типи господарських операцій впливають на зміни тільки активу і тільки пасиву, не змінюючи підсумків Балансу.

Операції третього і четвертого типів Балансових змін водночас зачіпають статті активу і пасиву Балансу, при цьому внаслідок операцій третього типу збільшуються як статті активу, пасиву Балансу, так і підсумки Балансу, а внаслідок операцій четвертого типу зменшуються як статті, так і підсумки Балансу активу і пасиву. У всіх випадках змін зберігається рівність підсумків активу і пасиву Балансу, оскільки зміни різних статей активу і пасиву Балансу виражаються в однакових сумах.

Складання Балансу на 1-ше число кожного місяця, класифікація активу і пасиву за розділами і групами створюють можливість контролю за станом коштів, джерел акціонерного товариства, а також будь-якого іншого підприємства.

Якщо позначити підсумок активу Балансу на початок звітного періоду “А”, підсумок пасиву – “П”, а зміни, що відбуваються у бухгалтерському Балансі внаслідок проведених господарських операцій, – “3” з цифровими індексами, відповідними до типів цих операцій, то одержимо наступне.

Висхідне положення на початок операцій А=П. Це положення зумовлене рівністю засобів підприємства і джерел їх утворення в грошовому вимірнику.

Зміни в активі і пасиві Балансу підприємства, виражені у загальному вигляді за допомогою прийнятих нами позначень і цифрових індексів, після проведення кожного типу господарських операцій набувають такого вигляду:

Загальний вигляд змін в активі І пасиві Балансу

I ΣΑ+З11 = ΣΠ;

II ΣΑ=ΣΠ + З22;

III ΣΑ+З3 = ΣΠ + З3;

IV ΣΑ-З4 = ΣΠ-З4.

З наведених формул видно, що рівність підсумків активу і пасиву Балансу в усіх випадках зберігається. Ця математична схема має велике значення як для розуміння економічного аналізу впливу різних типів операцій на Баланс підприємства, так і для побудови математичних формул при організації бухгалтерського обліку й економічного аналізу господарської діяльності на підприємствах із використанням передової обчислювальної техніки. Слід мати на увазі, що актив і пасив Балансу – це сума всіх складових їх статей, а кожну із статей залежно від її змісту можна зобразити у вигляді математичної формули. Наприклад, за статтею активу Балансу “Готова продукція” залишок у грошовому виразі становить 4100 тис. грн. Цей залишок можна підрахувати за допомогою формули:

З3 = Σqp,

де ЗЗ – залишок запасів (готової продукції), грн;

q – кількісний залишок готової продукції, т;

р – ціна готової продукції, за якою обліковуються її залишки на підприємстві, грн.

Використовуючи дані обліку, одержимо:

З3 = 2050т × 2тис. грн/т = 4100тис. грн.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >