< Попер   ЗМІСТ   Наст >

СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКИХ РАХУНКІВ ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Нормативні джерела

  • 1. Лука Пачоли. Трактат о счетах и записях. Издание подготовил Ярослав Соколов. М.: Статистика – 1977, 160 с.
  • 2. Лука Пачоли. Трактат о счетах и записях. Издание подготовил профессор Михаил Кутер. Москва “Финансы и статистика”, 2009. Краснодар ООО “Просвещение-ЮГ”, 2009 – 307 с.
  • 3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

Бухгалтерські рахунки, їх побудова

Бухгалтерський рахунок, його форма, дебет, кредит

Бухгалтерський рахунок – це обліковий символ, який використовується для запису і узагальнення збільшення або зменшення певного виду доходів, витрат, активів, зобов'язань та власного капіталу підприємства, установи, організації.

За своєю формою бухгалтерський рахунок – це таблиця, на якій відображають господарські операції, ліва частина якої називається “дебет” (з лат. debet – він винен), а права – “кредит” (з лат. credit – він вірить).

Поняття сальдо, оборот

На бухгалтерському рахунку та сума, котру ми записуємо з Балансу (за відповідною статтею), називається “залишком” або “сальдо” (з італ. saldo – розрахунок, залишок).

Сальдо – це різниця між підсумками записів за дебетом і кредитом рахунків з урахуванням змін на рахунку на кінець звітного періоду. Цей залишок ми використовуємо при складанні Балансу на початок наступного за звітним періоду (місяця, кварталу, року).

Підсумок записів за дебетом і кредитом без включення до цього підсумку початкового сальдо є оборотом бухгалтерського рахунка.

Наприклад, залишок по Балансу на І березня становив за рахунком “Поточні рахунки в національній валюті” 500 тис. грн. 1 березня здійснювалися такі господарські операції:

  • 1. Надійшло на Поточний рахунок у національній валюті за реалізацію продукції 150 тис. грн.
  • 2. Перераховано з Поточного рахунка у національній валюті до Державного бюджету 85 тис. грн.

Відтворимо стан і зміни коштів на Поточному рахунку в національній валюті.

Активні, пасивні, активно-пасивні, позабалансові рахунки. Обороти і сальдо

У бухгалтерському обліку існують рахунки активні, пасивні й активно-пасивні.

Активні рахунки, сальдо на дебеті

Активні рахунки призначені для обліку господарських засобів і коштів за їх складом і розміщенням, вони відображають зміст активної частини бухгалтерського Балансу. До активних рахунків належать рахунки: "Основні засоби”, “Нематеріальні активи”, “Сировина й матеріали”, “Паливо”, “Запасні частини”, “Каса”, “Рахунки в банках”, “Готова продукція”, “Товари” та ін.

На активних рахунках надходження засобів виробництва, коштів на підприємство відображаються за дебетом, а вибуття – за кредитом. Сальдо на активних рахунках завжди буде за дебетом.

Пасивні рахунки, сальдо на кредиті

Пасивні рахунки слугують для обліку джерел господарських засобів і коштів за їх цільовим призначенням і відображають зміст пасивної частини Балансу. На пасивних рахунках, навпаки, збільшення джерел коштів (або заборгованості за одержані господарські засоби) відображається на кредиті, а зменшення – на дебеті. Сальдо на пасивних рахунках завжди буде за кредитом, тобто кредитове.

Активно-пасивні рахунки, сальдо або на дебеті або на кредиті!

Активно-пасивні рахунки – це рахунки, на яких сальдо може бути як за дебетом, так і за кредитом. Якщо на активно-пасивному рахунку сальдо буде за дебетом, то його призначення як активного рахунка відображати слід в активі

Балансу, якщо ж за кредитом, то його призначення як пасивного рахунка відображати слід у пасиві Балансу.

До пасивних рахунків належать: “Статутний капітал", “Пайовий капітал”, “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”, “Додатковий капітал”, “Резервний капітал” та ін.

До активно-пасивних рахунків належать рахунки “Розрахунки за податками й платежами”, “Фінансові результати” та ін.

Обороти за дебетом і кредитом активних і пасивних рахунків – це сума господарських операцій за звітний період.

Загальна схема побудови активного і пасивного рахунків має такий вигляд:

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >