< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Синтетичні й аналітичні рахунки. Субрахунки. Кореспонденція рахунків. Оборотні відомості. Позабалансові рахунки

За способом групування та узагальнення облікових даних бухгалтерські рахунки поділяються на синтетичні та аналітичні.

Синтетичні рахунки, узагальнені

Синтетичні рахунки – це балансові рахунки, що узагальнюють облік господарської діяльності підприємства. Синтетичні рахунки призначені для обліку інформації в узагальненому вигляді і в грошовому вимірнику. Облік наявності та змін сукупностей економічно однорідних господарських засобів і джерел їх утворення в грошовому вимірнику називається синтетичним обліком. Облік на синтетичних рахунках використовують при заповненні Балансу підприємства і відповідних форм звітності. До синтетичних рахунків належать рахунки: “Основні засоби”, “Нематеріальні активи”, “Виробничі запаси”, “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” та ін.

Аналітичні рахунки, детальні

Для детальної характеристики об'єктів бухгалтерського обліку використовуються аналітичні рахунки, в яких крім вартісного (грошового) вимірника використовуються натуральні й трудові вимірники. Прикладом аналітичних рахунків можуть бути: до синтетичного рахунка “Основні засоби” – “Споруда №1”, “Споруда №2” та ін.; до синтетичного субрахунка “Сировина і матеріали” на цукровому заводі – “Цукровий буряк”, “Вода”, “Хімікати” та ін.; до синтетичного субрахунка “Паливо” – субрахунки 'Tаз”, ''Вугілля” за марками, “Дрова” та ін.; до синтетичного рахунка “Розрахунки за виплатами працівникам” – субрахунки: “Бандурко А. І.", “Ткаченко І. О.” та ін. Облік наявності та змін окремих видів і об'єктів господарських засобів та джерел Їх утворення з використанням різних вимірників називається аналітичним обліком.

Між синтетичними й аналітичними рахунками існує нерозривний зв'язок, тобто на аналітичних рахунках відображаються ті ж зміни, що й на синтетичних, але більш докладно, значення дебету і кредиту кожного аналітичного рахунка те ж саме, що й синтетичного рахунка; сума сальдо, сума оборотів на дебеті, сума оборотів на кредиті всіх аналітичних рахунків даної групи відповідно дорівнюють сальдо, обороту на дебеті і обороту на кредиті синтетичного рахунка. Тому загальні підсумки записів на аналітичних рахунках мають відповідати сумам, записаним на синтетичних рахунках бухгалтерського обліку.

Метод подвійного запису

Усі господарські операції відображаються на синтетичних і аналітичних рахунках бухгалтерського обліку з використанням методу подвійного запису, тобто кожна операція водночас записується на двох взаємопов'язаних бухгалтерських рахунках в одній і тій же сумі – за дебетом одного рахунка і водночас за кредитом другого. Ці записи дають змогу досягти рівності активу і пасиву бухгалтерського Балансу.

За допомогою подвійного запису господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку забезпечується контроль, тому що кожна операція в однаковій сумі відображається за дебетом одного і за кредитом другого бухгалтерського рахунків, чим і досягається рівність підсумків записів на дебеті рахунків підсумкам записів на кредиті рахунків.

Кореспонденція рахунків

Подвійний запис, що відображає відповідний взаємозв'язок між бухгалтерськими рахунками, прийнято називати кореспонденцією рахунків. На рахунках бухгалтерського обліку всі господарські операції записуються у послідовності їх здійснення, тобто в хронологічному порядку. Така реєстрація господарських операцій дістала назву хронологічного запису.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >