< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Форми ведення бухгалтерського обліку

Суть форми ведення бухгалтерського обліку

Форма ведення бухгалтерського обліку – це сукупність різних регістрів аналітичного і синтетичного обліку, їх взаємозв'язок, послідовність і способи облікових записів з метою узагальнення й одержання фінансової звітності. Форма бухгалтерського обліку, як певна система регістрів бухгалтерського обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них, обирається підприємствами самостійно з додержанням єдиних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних.

В Україні традиційними є такі форми бухгалтерського обліку: Меморіально-ордерна; Журнально-ордерна; Спрощена форма бухгалтерського обліку (для малих підприємств з простим технологічним процесом виробництва, який здійснює за місяць не більше 300 господарських операцій) та Журнальна.

Меморіально-ордерна форма бухгалтерського обліку

Суть Меморіально- ордерної форми обліку

На підприємствах тривалий час застосовувалася Меморіально-ордерна форма обліку, при якій складалися книжкові й карткові облікові регістри (рис. 4.4). Нині цю форму обліку використовують переважно на невеликих підприємствах. Синтетичний облік при цій формі ведеться у книгах або відомостях. Для аналітичного обліку використовують книги, відомості, картки. Бухгалтерські проведення оформлюють меморіальними ордерами (табл. 4.4), які складаються за звітний період і реєструються у реєстраційних журналах (табл. 4.5). Облік наявності грошових коштів ведеться у спеціальній Касовій книзі.

Загальна схема Меморіально-ордерної форми бухгалтерського обліку

Рис. 4.4. Загальна схема Меморіально-ордерної форми бухгалтерського обліку

Таблиця 4.4

Меморіальний ордер №5

№ пор.

Дата

Найменування господарської операції

Номери рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

1.

29.11.

Виписка банку. За чеком № 128160 оприбутковано в касу заробітну плату

301 “Каса в національній валюті”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

1202,96

2.

29.11.

Надійшло до каси і оприбутковано за реалізацію будівельних матеріалів

301 “Каса в національній валюті”

712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів”

201,50

Та інші

Усього на сторінці Меморіального ордера № 5 господарських операцій (від № 1 до № 6) підсумок

5002,90

Таблиця 4.5

Реєстраційний журнал меморіальних ордерів № 2 за листопад 2010 р.

Порядкові номери меморіальних ордерів

Дата складання ордерів

Сума за меморіальними ордерами, грн.

5

29.11.

5002.90

Та інші

Усього за листопад

46795,25

Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку

Суть Журнально-ордерної форми обліку

Журнально-ордерна форма базується на принципах нагромадження даних первинних документів безпосередньо у реєстрах аналітичного і синтетичного обліку. При даній формі обліку використовують Журнали-ордери, реєстри і допоміжні відомості. Допоміжні відомості застосовують у разі, коли необхідні аналітичні показники у Журналах-ордерах не передбачені.

Журнали-ордери і допоміжні відомості побудовані за кредитовою ознакою реєстрації господарських операцій на синтетичних рахунках. Синтетичні дані реєструють тільки за кредитом відповідних рахунків у кореспонденції з рахунками, що дебетуються.

До перенесення підсумків до Журналу-ордера дані первинних документів групують у нагромаджувальних реєстрах.

Наприкінці місяця підсумки Журналів-ордерів переносять до Головної книги, на основі якої, з використанням показників облікових реєстрів, складають сальдовий Баланс та інші форми звітності.

Особливості Журнально-ордерної форми

Обороти за дебетом для відповідного синтетичного рахунку виявляються у різних Журналах-ордерах. Обороти за дебетом кожного рахунку визначають після перенесення підсумкових даних з усіх Журналів-ордерів до Головної книги.

Правильність записів у Головній книзі перевіряють на основі рівняння сум дебетових і кредитових оборотів, а також дебетових і кредитових сальдо.

Характерні особливості Журнально-ордерної форми обліку такі:

 • – принцип кредитової ознаки реєстрації господарських операцій у Журналах-ордерах;
 • – поєднання хронологічних і систематичних записів;
 • – одночасність записів даних синтетичного й аналітичного обліку;
 • – ведення реєстрів із зазначенням кореспонденції рахунків, номенклатури статей аналітичного обліку і відповідних показників для складання звітності;
 • – можливість контролю ведення синтетичного й аналітичного обліку.

Записи в накопичувальних регістрах виконують за показниками, необхідними для управління і контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, а також для складання періодичної та річної фінансової звітності. Основними регістрами при цій формі обліку є Журнали-ордери, що ведуться за кредитом синтетичних рахунків (синтетичного обліку) і дебетом кореспондуючих рахунків. Використовують також регістри аналітичного обліку – відомості, таблиці, книги і картки.

Наприкінці місяця підсумкові дані кредитових оборотів із Журналів-ордерів переносять до Головної книги, в якій підраховують обороти за дебетом кожного рахунка. Головну книгу використовують для узагальнення даних Журналів-ордерів, взаємної перевірки зроблених записів за окремими рахунками і складання звітного Балансу.

У Головній книзі відображають початкове сальдо, поточні обороти і сальдо на кінець звітного періоду (місяця, кварталу, року) за кожним синтетичним рахунком. За методом подвійного запису суми дебетових і кредитових оборотів, а також дебетових і кредитових сальдо мають бути відповідно між собою рівними. Головна книга відкривається на рік.

Загальна схема – послідовність облікових записів при Журнально-ордерній формі обліку наведено на рисунку 4.5.

Загальна схема Журнально-ордерної форми обліку

Рис. 4.5. Загальна схема Журнально-ордерної форми обліку

Порядок ведення обліку за Журнально-ордерною формою для великих промислових підприємств (17 Журналів-ордерів) визначено Інструкцією з використання єдиної Журнально-ордерної форми обліку №63, затвердженою Міністерством фінансів СРСР 8 березня 1960 р. з подальшими змінами. Д ля малих підприємств порядок ведення обліку за скороченою Журнально-ордерною формою (8 Журналів-ордерів) затверджено Інструкцією Мінфіну від 6 липня 1960 р.

У таблиці 4.6 наведено склад регістрів Журнально-ордерної форми обліку, що використовуються на хлібозаводі згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій, введеного з 1 січня 2000 р. (Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291. Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 21.12.99 р. за №892/4185; із змінами, внесеними згідно з наказом Мінфіну України №1012 від 9.12.2002 р., №591 від 24.09.2004 р.; №717 від 20.10.2005 р.)

Таблиця 4.6

Склад регістрів Журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку та відомостей (за даними хлібозаводу)

Номер

Найменування облікових регістрів, номера рахунків і субрахунків

Журналу-

ордера

Відомості

1

2

3

Ж-О 1

Журнал-ордер №1 за кредитом рахунка №30 “К аса" (301; 302)

В-1

Відомість №1 за дебетом рахунка №30 "К аса" (301; 302)

Ж-О 2

Журнал-ордер №2 за кредитом субрахунка №311-1 – "Поточні рахунки в національній валюті”

В-2

Відомість №2 за дебетом субрахунка 311-1

Ж-О 2-1

Журнал-ордер №2-1 за кредитом субрахунка №313 'Інші рахунки в банку в національній валюті"

В-2-1

Відомість №2-1 за дебетом субрахунка №313

Ж-О 2-2

Журнал-ордер №2-2 за кредитом субрахунка №333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"

В-2-2

Відомість №2-2 за дебетом субрахунка №333

Ж-О 2-4

Журнал-ордер №2-4 за кредитом субрахунка №313-1 "Інші рахунки в банку в національній валюті" (картрахунки працівника)

В-2-4

Відомість №2-4 за дебетом субрахунка №313-1

Ж-О 3

Журнал-ордер №3 за кредитом субрахунків:

№481 “Цільове фінансування і цільові надходження виплат потерпілим від аварії на ЧАЕС”;

№482 “Цільове фінансування і цільові надходження – субсидії”;

№483 “Цільове фінансування і цільові надходження – пільга з оплати за землю”

Ж-О 4

Журнал-ордер №4 за кредитом субрахунка №601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті"

Журнал-ордер №6-1 за кредитом субрахунків:

№371 “Розрахунки за виданими авансами";

№631-1, №631-3 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

Ж-О 6-1

Ж-О 6-2

Журнал-ордер №6-2 за кредитом субрахунків:

№371 “Розрахунки за виданими авансами";

№631-2 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками товарів"

Ж-О 7

Журнал-ордер №7 за кредитом субрахунка 372 “Розрахунки з підзвітними особами та аналітичні дані по цьому рахунку"

В-7

Відомість №7 аналітичного обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами

Ж-О 8

Журнал-ордер №8 за кредитом рахунків №16, 17, 37, 54, 64, 65, 66, 68, 69

В-8

Відомість №8 обліку депонованої заробітної плати

Ж-О 9

Журнал-ордер №9 за кредитом рахунків:

№361-1, 361-2 “Розрахунки з вітчизняними покупцями виробів"; №681-1, 681-2 “Розрахунки за авансами, одержаними на вироби (продукцію)”;

№681-3 “Розрахунки за авансами одержаними (оренда, запаси)"; №69 “Доходи майбушіх періодів”

В-9

Відомість №9 обліку розрахунків

Ж-О 10

Журнал-ордер №10 за кредитом рахунків: №23 “Виробництво" (за субрахунками); №91, 92, 93 (за субрахунками)

В-10

Відомість №10 обліку витрат

Ж-О 11

Журнал-ордер №11 за кредитом рахунків: №26 “Готова продукція”;

№70 “Доходи від реалізації";

№79 “Фінансові результати”

В-11

Відомість №11 обліку готової продукції

Ж-О 11-1

Журнал-ордер №11-1 за кредитом рахунків №26, 701, 704, 901-1, 901-2, 92, 93-1, 93-2

Ж-О 11-2

Журнал-ордер №11-2 за кредитом рахунків

№281, 282-2, 285-2, 702-1, 791-2, 902-1, 902-2, 93-3, 93-4

В-11-2

Відомість №11-2 обліку товарів

Ж-О 12

Журнал-ордер №12 "Доходи діяльності" за кредитом рахунків №702, 703, 712, 713, 715, 716, 717, 718, 719, 733, 742, 745, 751

В-12

Відомість №12 обліку доходів

Ж-О 13

Журнал-ордер №13 за кредитом рахунків №103, 104, 105, 106, 109, 112, 115, 123, 127, 424

Ж-О 15

Журнал-ордер №15 за кредитом рахунків №441, 792, 793, 794, 981

Ж-О 16

Журнал-ордер №16 "Капітальні інвестиціГ за кредитом рахунків №15, 151, 152, 153, 154, 423

ГОЛОВНА КНИГА

Наказом Мінагрополітики № 390 від 04.06.2009 р. затверджено нові форми журнально-ордерної форми обліку для сільского господарства з урахуванням змін до діючих та впровадження нових національних стандартів бухгалтерського обліку.

Регістри журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку (журнали-ордера і відомості) побудовані за наступними назвами і призначеннями:

 • 4. Облік грошових коштів їх еквівалентів та грошових документів (Ж-О 1 с.-г. за кредитом рахунків 30, 31, 33, 38) з відповідними відомостями (дебет рахунків).
 • 5. Облік довгострокових та короткострокових позичок (Ж-О 2 с.-г. за кредитом рахунків: 50, 60) з відповідними відомостями (дебет рахунків)
 • 6. Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов'язань з відповідними журналами-ордерами та відомостями.
 • 7. Облік запасів та витрат діяльності з відповідними журналами-ордерами та відомостями.
 • 8. Облік власного капіталу і забезпечення зобов'язань з відповідними журналами-ордерами та відомостями.
 • 9. Облік поточних біологічних активів з відповідними журналами-ордерами та відомостями.
 • 10. Загальні регістри.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >