< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Спрощена форма ведення бухгалтерського обліку

Вимоги до малого підприємства при використанні регістрів бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік на малих підприємствах базується на єдиних методологічних принципах.

Створення, прийом і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів бухгалтерської звітності здійснювалось відповідно до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 88 від 24 травня 199$ р.

Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України № 112 від 31 травня 19% р. затверджені Вказівки про склад і порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами (зареєстровано в Міністерстві юсіиції України № 297/1322 від 13.06.96 р.).

Малі підприємства, на балансі яких обліковуються власні основні засоби, виробничі запаси, товари і готова продукція і які здійснюють за місяць більше 100 господарських операцій, ведуть бухгалтерський облік з використанням таких облікових регістрів:

 • – форма № В-1 “Відомість обліку основних засобів, нарахованих амортизаційних відрахувань (зносу)”;
 • – форма № В-2 “Відомість обліку Виробничих запасів, готової продукції і товарів”;
 • – форма № В-3 “Відомість обліку витрат на виробництво”;
 • – форма № В-4 “Відомість обліку грошових коштів”;
 • – форма № В-5 “Відомість обліку розрахунків та інших операцій”;
 • – форма № В-6 “Відомість обліку реалізації”;
 • – форма № В-7 “Відомість обліку операцій з постачальниками”;
 • – форма № В-8 “Відомість обліку заробітної плати”;
 • – форма № В-9 “Відомість (шахматна)”.

Кожна відомість, як правило, використовується для обліку операцій по одному з використовуваних рахунків бухгалтерського обліку.

Сума за будь-якою операцією записується у двох відомостях одноразово: у першій – за дебетом рахунка з використанням шифру рахунка, який кредитується (у графі “Кореспондуючий рахунок”), а у другій – за кредитом рахунка з аналогічним записом шифру рахунка, що дебетується. В обох відомостях у графі “Зміст операції” записується на підставі форм первинної облікової документації зміст здійснюваної операції або пояснення, шифри та ін.

Залишки коштів у окремих відомостях мають зіставлятися з відповідними даними первинних документів, на підставі яких було зроблено записи (крім касира, виписка банку).

Дані про фінансово-господарську діяльність малого підприємства за місяць з усіх відомостей переносяться до відомості форми №9, на підставі якої складається оборотна відомість. Оборотна відомість використовується для складання Балансу.У використовуваних відомостях вказується місяць, за який вони складаються, а в необхідних випадках – назва рахунків бухгалтерського обліку. Відомості підписуються особами, які проводили записи.

Зміни оборотів у поточному місяці по операціях, що належать до минулих періодів, відображаються у регістрах звітного місяця додатковим записом (зменшення оборотів – методом “сторно”).

Мале підприємство самостійно обирає форму бухгалтерського обліку, виходячи з потреб свого виробництва і управління, їх складності та чисельності працівників.

Підприємствам, що зайняті у матеріальній сфері виробництва, рекомендується використовувати регістри, передбачені Журнально-ордерною формою бухгалтерського обліку. Підприємства торгівлі, громадського харчування і постачальницько-збутових видів діяльності можуть використовувати регістри спрощеної форми бухгалтерського обліку.

Виходячи з потреб виробництва й управління, мале підприємство може пристосовувати регістри бухгалтерського обліку відповідно до специфіки своєї роботи з дотриманням вимог:

 • – єдина методологічна основа (принцип подвійного запису);
 • – взаємозв'язок даних аналітичного і синтетичного обліків;
 • – суцільне відображення всіх господарських операцій у регістрах обліку на підставі первинних облікових документів;
 • – накопичення і систематизація даних первинних документів у розрізі показників, необхідних для управління і контролю за господарською діяльністю малого підприємства, а також для складання і подання фінансової звітності та декларації з оподаткування.

Початковий і наступний етапи бухгалтерського обліку на малому підприємстві

Початковим етапом бухгалтерського обліку на малому підприємстві є суцільне документування всіх господарських операцій. Малі підприємства для документування операцій можуть використовувати типові міжвідомчі форми первинної облікової документації та відомчі форми.

Наступним етапом обліку є:

 • – реєстрація відомостей, відображених у первинних документах, у застосовуваних регістрах бухгалтерського обліку;
 • – складання фінансової звітності;
 • – використання даних бухгалтерських регістрів для одержання іншої інформації, яка необхідна для самого підприємства і зовнішніх користувачів.

Малі підприємства з простим технологічним процесом виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, які здійснюють за місяць не більше 300 господарських операцій, можуть використовувати спрощену форму бухгалтерського обліку.

Застосування спрощеної форми бухгалтерського обліку

Спрощена форма бухгалтерського обліку може застосовуватися за двома видами:

 • – проста форма (без використання регістрів обліку майна малого підприємства);
 • – форма бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку майна малого підприємства.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >