< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Механізовані й автоматизовані форми ведення бухгалтерського обліку

Створення механізованих і автоматизованих форм бухгалтерського обліку

В умовах використання обчислювальних машин створено принципово нові механізовані й автоматизовані форми бухгалтерського обліку, при яких обліковообчислювальні роботи виконуються автоматично на обчислювальних машинах.

Новий підхід до організації бухгалтерського обліку при комплексній його механізації в умовах використання електронно-обчислювальних машин виявив нові форми бухгалтерського обліку – автоматизовані.

В основу комплексної механізації (автоматизації) бухгалтерського обліку закладено принцип безперервності обробки облікової інформації.

Синтетичними й аналітичними обліковими регістрами при механізованих і автоматизованих формах бухгалтерського обліку є машинограми.

На сучасному етапі дедалі більше використовують сучасну обчислювальну техніку – ЕОМ.

Створення і впровадження в практику обліку ЕОМ привело до розробки нової форми бухгалтерського обліку – таблично-автоматизованої (рис. 4.7). При цій формі здійснюється повна автоматизація збору, передачі, систематизації й обробки інформації; крім паперових носіїв бухгалтерської інформації використовуються машинні носії (магнітні стрічки, магнітні диски).

Таблично-автоматизована форма обліку

Рис. 4.7. Таблично-автоматизована форма обліку

При таблично-автоматизованій формі бухгалтерського обліку здійснюються інтеграція обліку на основі одноразового введення і багаторазового використання первинної інформації, а також програмне групування дебетових і кредитових оборотів на рахунках на основі принципу подвійного запису; провадиться автоматизація логічних операцій бухгалтерського обліку; вирішуються завдання бухгалтерського обліку у двох режимах – регламентному і запитовому; вихідну інформацію отримують у вигляді друкованих регістрів і відеограм, а також існує можливість розшифровки результативних показників за запитами користувачів.

При загальному скороченні обсягу наданої користувачу інформації підвищується інформативна цінність таблично-автоматизованої форми. Вона також передбачає контроль вихідної бухгалтерської інформації, що позитивно впливає на дієвість даних бухгалтерського обліку.

Вимоги при переході до автоматизації обліку

Автоматизація обліку

У період переходу до повноцінної ринкової економіки автоматизація бухгалтерського обліку, точність і оперативність інформації є вирішальними факторами успішного розвитку економіки України. При цьому необхідно враховувати значну різницю у змісті бухгалтерського обліку в Україні і в країнах з розвинутою економікою. Якщо в Україні бухгалтерська справа обмежувалася обліково-реєстраційними завданнями, то в країнах з розвинутою ринковою економікою вони не є основною частиною бухгалтерського обліку, основна увага приділяється фінансовому аналізу та прогнозуванню. Тому дуже важливо оцінити завдання й мету автоматизації бухгалтерського обліку.

Завдання автоматизації – підвищення якості роботи як бухгалтерів, так і бухгалтерії в цілому. Комп'ютер – це тільки інструмент, що дає змогу максимально повно використовувати кваліфікацію спеціаліста й максимально спрощувати повсякденну рутинну роботу.

Перехід до автоматизованого бухгалтерського обліку вимагає не лише бажання і коштів, а й значної підготовчої роботи як організаційної, так і методичної. Перехід потрібно організовувати плавно, поетапно, найкраще до початку звітного періоду (кварталу, року). Звірений баланс, залишки, звітність за попередній період необхідні як вхідна інформація для введення в комп'ютер. Потрібно також правильно оцінити склад і обсяг необхідного документообігу, визначити, які документи будуть вестись в електронному вигляді, а які – в паперовому. Для цього насамперед необхідно точно визначити завдання автоматизації. Звичайно, найбільша кількість помилок в обліку при паперовій технології виникає на етапі переносу даних з одного облікового регістру до іншого, а також при складанні різноманітних довідок і звітів. Використання автоматизованого обліку дає змогу повністю звільнитися від такого роду помилок, оскільки, як правило, при автоматизованому обліку ведеться тільки один обліковий регістр, усі інші формуються автоматично, і ризик помилки при переносі даних між регістрами обліку дорівнює нулю. Кожний бухгалтер знає, скільки часу і сил вимагає підготовка тих чи інших довідок, звітностей та іншої оперативної інформації, що завжди потрібна терміново. Використання засобів автоматизації розв'язує практично повністю цю проблему, протягом лічених хвилин підготовлюючи найрізноманітніші й деталізовані бухгалтерські дані. Потрібно також звернути увагу на те, що правильний вибір засобів автоматизації і програмного забезпечення дає змогу легко і швидко адаптувати роботу бухгалтерії до частих змін правових норм, які вносяться Урядом України. На жаль, подеколи цей вибір доручається спеціалістам, котрі мають смутну уяву про повсякденну рутинну роботу і проблеми бухгалтерії й чиї критерії не завжди збігаються з інтересами бухгалтерії даного підприємства.

Основні критерії оцінки автоматизованої системи обліку

Автоматизація не лише підвищує якість обліку, а й якість бізнесу підприємства. Тому вибір засобів автоматизації завжди має здійснюватися безпосередньо зацікавленими спеціалістами – бухгалтером і керівником підприємства. Лише спеціаліст-бухгалтер може правильно оцінити систему за всіма критеріями, основними з яких є такі:

 • 1. Настроюваність системи як на специфіку конкретної організації (незалежно від форми власності), так і на можливі зміни в законодавстві. Користувачеві має бути надана можливість у мінімальний термін і без втрат інформації перебудувати не тільки План рахунків бухгалтерського обліку, звітні форми, типові проведення, а й формувати звітність згідно з новими вимогами. Так, наприклад, підприємства з іноземними інвестиціями, як правило, надають своїм зарубіжним партнерам звітність за формами, заснованими на інших, ніж в Україні, методах.
 • 2. Можливість роботи не тільки в локальних обчислювальних мере• жах, а й з іншими джерелами бухгалтерської інформації, такими, як системи зв'язку “клієнт – банк” для пересилання платіжних документів безпосередньо з комп'ютера до банку; касові апарати для оперативного обліку і відображення операцій у роздрібній торгівлі тощо.
 • 3. Наявність з боку розроблювана кваліфікованої підтримки користувача приблизно за такими напрямками:
  • а) навчання роботі з програмами, що особливо важливо, оскільки в багатьох випадках через відсутність необхідних навичок і відпрацьованих методик навчання бухгалтер не може використовувати програмне забезпечення;
  • б) супроводження програмного забезпечення, що необхідно не тільки на випадок ушкодження програми з різних причин, а й у випадках радикальних змін у законодавстві;
  • в) оперативні консультації, оскільки проблеми, що виникають у процесі роботи, значною мірою зумовлені або порушенням технології роботи з програмами, або недостатнім знанням можливостей системи.

Програмні продукти, що використовуються в Україні для автоматизації обліку

В Україні використовується значна кількість програмних продуктів для автоматизації бухгалтерського обліку, найбільш популярними з яких є: “Парус”, “Fin Expert”, “Lady Fin”, “Фінанси без проблем”, “1C: Бухгалтерія – Проф. для Windows”, “1C: Бухгалтерія 7.7 для України”, “1C: Бухгалтерія 8 для України” та ін.

Схема автоматизованого бухгалтерського обліку в комп'ютерній програмі “1C: Бухгалтерія” наведена на рисунку 4.8.

Схема автоматизованого бухгалтерського обліку в комп'ютерній програмі “1C: Бухгалтерія”

Рис. 4.8. Схема автоматизованого бухгалтерського обліку в комп'ютерній програмі “1C: Бухгалтерія”

Система автоматизації бухгалтерського обліку спільного підприємства “Парус” призначена для підготовки та обліку фінансово-господарських документів, накопичення інформації про здійснення господарських операцій на бухгалтерських рахунках, одержання внутрішньої і зовнішньої звітності підприємства.

Використання даної системи дає змогу:

 • – готувати платіжні документи;
 • – виписувати рахунки на оплату і накладні на відпуск товару;
 • – вести облік основних засобів і нематеріальних активів, здійснювати розрахунок амортизаційних відрахувань;
 • – вести облік виробничих запасів і товарно-матеріальних цінностей за матеріально відповідальними особами;
 • – вести облік витрат на виробництво, витрат обігу і реалізації за різними об'єктами обліку (філіями, підрозділами та ін.);
 • – вести облік грошових коштів;
 • – вести облік розрахунків з дебіторами та кредиторами;
 • – одержувати щомісячну звітність щодо руху засобів за відповідними рахунками у вигляді Книги обліку господарських операцій, відомостей обліку руху матеріальних цінностей, обліку руху грошових коштів, обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами, відомостей розрахунку амортизаційних відрахувань;
 • – одержувати баланс підприємства та інші звітні документи для подання у податкові органи.

Система “Fin Expert 4.1 for Windows™” – це професійна мережна система реального часу, яка призначена для великих підприємств з великими обсягами даних; система “Fin Expert 4.1 Life for Windows™” розроблена для середніх підприємств з можливістю роботи в локальному режимі.

Система “1C: Бухгалтерія – Проф. для Windows” є універсальною бухгалтерською програмою.

Схему роботи в “1C: Бухгалтерія” наведено на рисунку 4.9.

Основні особливості програми “1C: Бухгалтерія”:

 • – ведення синтетичного й аналітичного обліку стосовно потреб підприємства;
 • – можливість ведення кількісного багатоваріантного обліку;
 • – одержання всієї необхідної звітності та різнорідних документів із синтетичного й аналітичного обліку;
 • – повна настроюваність: можливість доповнювати і змінювати План рахунків бухгалтерського обліку, систему проводок, ведення аналітичного обліку, форм первинних документів, форм звітності;
 • – можливість автоматичного друку вихідних (первинних) документів.

Висхідними даними для програми є господарські операції, що вносяться до

Журналу господарських операцій.

Програма “1C: Бухгалтерія – Проф. для Windows™” дає можливість вводити господарські операції декількома способами:

1) ручне введення операцій;

Схема роботи в “1C: Бухгалтерія”

Рис. 4.9. Схема роботи в “1C: Бухгалтерія”

 • 2) використання типових операцій;
 • 3) використання режиму “документи і розрахунки”.

На підставі введених господарських операцій програма формує звітність із синтетичного обліку та різні допоміжні документи, зокрема:

 • – оборотно-сальдову відомість за рахунками і субрахунками;
 • – “шахматку”;
 • – аналіз рахунка за підсумками і кореспонденцією даного рахунка з відповідними рахунками;
 • – обороти по дебету і кредиту рахунка і відповідне сальдо, а також обороти і сальдо по рахунках за відповідний період;
 • – Журнал-ордер і відомість по рахунку;
 • – зведені проведення-підсумки за відповідною кореспонденцією;
 • – аналіз рахунка за датами;
 • – звіт за журналом операцій – вибірку проведень із журналу операцій за визначеними рахунками, кореспонденцією та іншими ознаками;
 • – картку рахунка і всі проведення з даним рахунком.

Програма може утримувати відомості за будь-який період часу.

Для ведення аналітичного обліку програма дає змогу вводити необмежену кількість довідників об'єктів аналітичного обліку (субконто): за видами продукції, матеріалами, підприємствами, співробітниками та ін.

Усі документи з аналітичного обліку формуються у грошовому, а якщо це потрібно, то і в натуральному виразі.

Зокрема видаються такі документи:

 • – оборотно-сальдова відомість, що утримує дані про сальдо та обороти за об'єктами обліку;
 • – картка субконто, що містить усі проведення з даним об'єктом обліку;
 • – аналіз рахунка за субконто – кореспонденції з різними рахунками кожного об'єкта обліку;
 • – аналіз субконто – зведення всіх підсумків за даними субконто;
 • – обороти між субконто.

Крім цього, програма дає змогу створювати звіти довільної форми, що використовують дані не лише синтетичного, а й аналітичного обліку.

Для бухгалтерії перехід до реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку означав постійне підвищення вимог до обсягу, якості та оперативності роботи, зростання вимог до рівня кваліфікації з глибокими знаннями економічної теорії, права, фінансового аналізу. Відповідно підвищувались вимоги до автоматизованих систем: це й можливість надання даних для фінансового аналізу, і поширення можливостей бухгалтерського діловодства й документообігу, системи зведеного обліку та фінансової звітності, яку складають підприємства різних країн світу і яка має певні відмінності у підходах до змісту фінансових звітів, необхідних для прийняття рішень в умовах розвитку міжнародної торгівлі, транснаціональних корпорацій, глобалізації фінансових ринків.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >