< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Формування і функції Власного капіталу та забезпечення зобов'язань

Формування капіталу на підприємствах різних форм власності

Поняття “Капітал” асоціюється з поняттям “власність”. У момент створення підприємства його стартовий капітал втілюється в активах, інвестованих засновниками (учасниками) і являє собою вартість майна підприємства.

Майно підприємства складається з різноманітних матеріальних, нематеріальних та фінансових ресурсів – носіїв прав власності окремих суб'єктів, а також частки інвестованих коштів.

Організаційно-правовими формами підприємств при формуванні капіталу є:

 • 1. Відкриті та закриті акціонерні товариства (ВАТ, ЗАТ), товариства з обмеженою відповідальністю (ТзОВ), товариства з додатковою відповідальністю (TJJB). Формується капітал із суми часток засновників (учасників), визначених засновницькими документами.
 • 2. Повні товариства (ПТ), товариства на довірі (командитні). Формуються за сукупністю внесків учасників.
 • 3. Державні та комерційні підприємства формуються за сукупністю виділених підприємству державним (муніципальним) органом основних та оборотних засобів. Структура Власного капіталу наведена на рисунку 1.1.

У бухгалтерському обліку мають чітко розмежовуватися поняття Власного та Залученого капіталів.

Власний капітал – це сума коштів підприємства, що належить засновникам та визначається як різниця між загальною вартістю і борговим зобов'язанням засновників.

Структура Власного капіталу

Рис. 1.1. Структура Власного капіталу

Створюється підприємство з метою отримання прибутку, і реалізувати цю мету воно може лише за умови збереження свого капіталу.

Власний капітал є гарантією організації бізнесу.

На етапі, коли підприємство (наприклад, акціонерне товариство) ще не має зовнішньої заборгованості, основна облікова формула капіталу:

А = К, оскільки З = 0, (1)

де А – актив (власність майна),

К – Власний капітал,

З – боргові зобов'язання.

Здійснюючи підприємницьку діяльність, акціонерне підприємство неминуче використовує залучені кошти, тобто утворює борги. Боргові зобов'язання підтверджують права і вимоги кредиторів щодо активів підприємства, звідси:

А = З + К (2)

З використанням залучених коштів Власний капітал визначається як різниця між вартістю його майна і борговими зобов'язаннями:

К = А – З (3)

Власний капітал – це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Сума Власного капіталу – це абстрактна вартість майна, яка не є його поточною чи реалізаційною вартістю, а тому не відображає поточну вартість прав власників підприємства (фірми). На суму Власного капіталу суттєво впливає оцінка в бухгалтерському обліку активів і кредиторської заборгованості, що була застосована при створенні підприємства, хоча випадково вона може збігатися із сукупною ринковою вартістю акцій підприємства чи з сумою, яку можна отримати від продажу чистих активів частинами або підприємства в цілому.

Функції власного капіталу

Власний капітал підприємства є основою для початку продовження господарської діяльності будь-якого підприємства, він є одним із найістотніших і найважливіших показників, оскільки виконує такі функції:

 • самостійності і влади – розмір Власного капіталу визначає ступінь незалежності та впливу його власників на підприємство;
 • відповідальності і захисту прав кредиторів – відображений у Балансі підприємства Власний капітал є для зовнішніх користувачів мірилом відносин відповідальності на підприємстві, а також захистом кредиторів від втрати капіталу;
 • довгострокового кредитування – перебуває в розпорядженні підприємства необмежений час;
 • фінансування ризику – Власний капітал використовується для фінансування ризикових інвестицій, на що можуть не погодитись кредитори;
 • кредитоспроможності – при наданні кредиту, за інших рівних умов, перевага надається підприємствам з меншою кредиторською заборгованістю і більшим Власним капіталом;
 • компенсації понесених збитків – тимчасові збитки мають погашатись за рахунок Власного капіталу;
 • розподілу доходів і активів – частки окремих власників у капіталі є основою при розподілі фінансового результату та майна при ліквідації підприємства.

Створюється підприємство з метою отримання прибутку, і реалізувати цю мету воно може лише за умови збереження свого капіталу. Зміст складових Власного капіталу наведено у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Складові Власного капіталу та забезпечення зобов'язань

№ п/п

Складові власного капіталу

Зміст складових Власного капіталу та забезпечення зобов'язань

1

2

3

1

Статутний капітал (рах. №40)

Зареєстрована вартість простих та привілейованих акцій: для акціонерних товариств і сума оголошеного Статутного капіталу для інших підприємств, зафіксована в статутних документах.

2

Пайовий капітал (рах. №41)

Суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами.

3

Додатковий капітал (рах. № 42)

Емісійний дохід – прибуток (збиток) від продажу, випуску або анулювання інструментів Власного капіталу. Сума перевищення збитку від зазначених операцій над залишком емісійного доходу.

4

Інший додатковий капітал (субрах. №421-425)

Сума дооцінки оборотних активів (і фінансових інструментів) субрах. №423, Вартість активів, безоплатно одержаних підприємством від фізичних або юридичних осіб, субрах. №424, інші види додаткового капіталу, субрах. №425.

5

Резервний капітал (рах. №43)

Сума резервів, створених підприємством відповідно до чинного законодавства або статутних документів.

6

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) (рах. №44)

Прибуток нерозподілений (субрах. №441), непокриті збитки (субрах. №422, прибуток використаний у звітному періоді (субрах. №423).

7

Вилучений капітал (рах. 45)

Вилучений капітал у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення Статутного капіталу).

8

Неоплачений капітал (pax. №946)

Заборгованість власників (учасників) по внесках до Статутного капіталу.

9

Забезпечення майбутніх витрат і платежів (рах. №947)

Сума коштів, яка за рішенням підприємства резервується для забезпечення майбутніх витрат і платежів, і включення їх до витрат поточного періоду (субрах. №471-476).

10

Цільове фінансування і цільові надходження (рах. №948)

Сума коштів, отриманих для здійснення заходів цільового призначення (в т. ч. отримання гуманітарної допомоги).

11

Страхові резерви (рах. №949)

Сума страхових резервів, яку, відповідно до чинного законодавства, формують у встановленому порядку підприємства – страховики (субрах. №491-496).

Утворюється Власний капітал двома шляхами:

 • – внесенням власниками підприємства грошових коштів та інших активів;
 • – накопиченням суми доходу, що залишається на підприємстві.

Категорії Власного капіталу

За формами Власний капітал поділяється на дві категорії:

 • – інвестований (вкладений або сплачений капітал);
 • – нерозподілений прибуток.

Інвестований капітал – це сума простих та привілейованих акцій за їх номінальною (об'явленою) вартістю, а також додатково вкладений капітал, який також може бути поділений за джерелами утворення.

Нерозподілений прибуток – це частина чистого прибутку, що не розподілена між акціонерами.

Облік нерозподіленого прибутку (збитку) ведеться на рахунку №44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”.

Власний капітал є основою для початку і продовження господарської діяльності будь-якого підприємства, він є одним із найточніших і найважливіших показників, оскільки виконує відповідні функції капіталу (рис. 1.2).

Операції, що призводять до змін Власного капіталу (збільшення, зменшення), наведено у таблиці 1.2.

Функції Власного капіталу

Рис. 1.2. Функції Власного капіталу

Таблиця 1.2

Операції, що призводять до змін Власного капіталу

Зміни Статутного капіталу

Збільшення (+)

Зменшення (–)

Випуск нових акцій

Реєстрація Статутного капіталу

Випуск нових акцій

Конвертація зобов'язань

Збільшення номінальної вартості акцій

Збільшення кількості акцій існуючої номінальної

вартості

Перереєстрація Статутного капіталу

Анулювання викуплених акцій існуючої номінальної вартості (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій

Виділення частки учаснику ТОВ

Перетворення Статутного капіталу в пайовий при

реорганізації товариства

Виділення часток засновників при ліквідації

товариства

Зміни Пайового капіталу

Здійснення обов'язкових пайових внесків Зарахування дивідендів власниками у поповнення паю

Повернення (вилучення) внесків пайовикам

Зміни Додаткового вкладеного капіталу

Емісійний дохід (різниця між продажною і номінальною вартістю)

Зміни іншого додаткового капіталу

Дооцінка необоротних активів у випадках, передбачених законодавством та П(С)БО 5. Дохід від перепродажу акцій за ціною, вищою від номінальної

Безоплатно одержані необоротні активи від інших осіб

Додаткові (не реєстровані) внески засновників інші

Уцінка необоротних активів

Збитки від перепродажу акцій за ціною, нижчою від їх номінальної вартості.

Повернення додаткових внесків засновників

Інші

Зміни резервного капіталу

Відрахування до Резервного капіталу

Списання непокритих збитків

Прибуток нерозподілений

Коригування залишку на початок звітного періоду

Зміна облікової політики Виправлення помилок Інші зміни

Зміна облікової політики

Виправлення помилок

Пайовий капітал

Додатковий капітал

Резервний капітал

Зміни за звітний період

Чистий прибуток за звітний період

Збиток звітного періоду

Нарахування дивідендів

Відрахування до Резервного капіталу

Інші зміни

Зміни Неоплаченого капіталу

Заборгованість учасників з формування Статутного капіталу

Передача засновниками активів у рахунок внесків до Статутного капіталу

Зміни Вилученого капіталу

Вилучення капіталу внаслідок виходу засновника (учасника)

Викуп акцій власної емісії' (частки засновників, учасників)

Перепродаж викуплених акцій власної емісії та часток (паїв)

Анулювання викуплених акцій власної емісії та часток (паїв)

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >