< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Формування і облік Статутного капіталу (рах. №40)

Формування і облік Статутного капіталу на державному підприємстві

Статутний капітал, його визначення, розмір, склад

Статутний капітал на державному підприємстві являє собою державні кошти, виділені у постійне користування і розпорядження госпрозрахунковому підприємству у вигляді основних та оборотних засобів. Розміри основних та оборотних засобів визначаються обсягом виробничої діяльності.

Оборотними засобами наділяються підприємства виходячи з необхідності мати мінімальні запаси товарно-матеріальних цінностей, що забезпечують виконання плану. Ці мінімальні запаси оборотних засобів називаються нормативами. До них належать: сировина, основні та допоміжні матеріали, куповані та власного виробництва напівфабрикати, паливо, запасні частини для ремонту, малоцінні

та швидкозношувані предмети, незавершене виробництво – як промислове, так і непромислове, витрати майбутніх періодів, запаси сільського господарства, продукція, товари, інші нормовані запаси.

Подальше збільшення Статутного капіталу підприємства здійснюється за рахунок об'єктів капітального будівництва, прийнятих до експлуатації у звітному році; вартості проектно-дослідницьких робіт за прийнятими до експлуатації об'єктами капітального будівництва; витрат на формування основного стада, зарахованих до основних засобів, дооцінки основних засобів, виявлених при інвентаризації, що раніше не були взяті на Баланс.

У частині оборотних засобів Статутний капітал збільшується на суми вартості безкоштовно одержаних товарно-матеріальних цінностей та інших оборотних засобів; вартості матеріальних цінностей, що надійшли від ліквідації основних засобів, фінансування з бюджету для поповнення оборотних засобів, дооцінки товарно-матеріальних цінностей згідно з постановами та розпорядженнями Уряду України та ін.

Статутний капітал зменшується у частині основних засобів на суму вартості безкоштовно переданих основних засобів за розпорядженнями вищих органів, зносу за безкоштовно прийнятими засобами; списування об'єктів з Балансу, уцінки основних засобів; ліквідованих основних засобів (залишкова вартість) тощо.

У частині оборотних засобів зменшення Статутного капіталу відбувається за рахунок безкоштовно вилучених товарно-матеріальних цінностей та інших оборотних засобів; витрат, пов'язаних з ліквідацією основних засобів; сум уцінки товарно-матеріальних цінностей за постановами та розпорядженнями Уряду України та ін.

Залежно від характеру і призначення виконуваних процесів виробництво поділяється на основне, допоміжні та обслуговуючі виробництва і господарства.

До основного виробництва належать цехи, дільниці, що беруть безпосередню участь у виготовленні продукції.

Допоміжні виробництва призначені для обслуговування цехів основного виробництва: виконання робіт з ремонту основних засобів, забезпечення інструментом, пристосуваннями, штампами, моделями, запасними частинами для ремонту обладнання, різними видами енергії (електроенергією, повітрям, паром, газом тощо), транспортними та іншими послугами. До них належать ремонтні цехи, експериментальні, енергетичні, транспортні та інші підрозділи.

До обслуговуючих виробництв і господарств (непромислового господарства) належать: незаводський транспорт, житлово-комунальне господарство і культурно-побутові заклади, підсобні сільськогосподарські підприємства та інші структурні підрозділи, які не беруть участі у виробництві продукції.

Статутний капітал, а також його зміни (збільшення, зменшення) обліковуються на пасивному рахунку № 40 “Статутний капітал”.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >