< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Формування і облік Пайового капіталу (рах. № 41)

Створення Пайового капіталу, його суть

Пайовий капітал створюють підприємства, засновані на власності об'єднання громадян. Формується пайовий капітал за сукупністю пайових внесків членів товариства для спільного ведення підприємницької діяльності.

Пайовий капітал – це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності.

Колективні сільськогосподарські підприємства (КСП) на рахунку №41 “Пайовий капітал” обліковують частину вартості майна, яка була розпайована між його членами, частину вартості майна, яка не була розпайована, а також зростання (зменшення) вартості майна протягом діяльності підприємства.

Загальними зборами пайовиків визначаються розміри обов'язкових пайових внесків, виходячи із потреби у власних оборотних коштах (засобах).

Пайовий капітал призначено для обліку й узагальнення інформації про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами.

Колективні сільськогосподарські підприємства (КСП) обліковують на рахунку № 41 “Пайовий капітал” частину вартості майна, яка була розпайована між його членами, частину вартості майна, яка не була розпайована між його членами, а також зростання (зменшення) вартості майна протягом діяльності підприємства.

Поверненню пайовикам підлягають обов'язкові пайові внески при вибутті з числа членів даного підприємства або при ліквідації підприємства. Сума, що підлягає поверненню, визначається з урахуванням боргових зобов'язань підприємства та його фінансового стану.

Пайовиками можуть вноситись додаткові пайові внески на добровільних засадах з метою забезпечення розвитку господарської діяльності підприємства, які підлягають повному або частковому поверненню згідно із заявою пайовика.

При розподілі прибутку, щорічно, за рішенням зборів пайовиків, на обов'язкові й додаткові пайові внески нараховуються дивіденди, які можуть бути зараховані на поповнення паю за згодою власників.

Аналітичний облік рахунка №41 “Пайовий капітал” ведеться за видами капіталу.

Суть корпоративних прав

Згідно з Законом України ''Про сільськогосподарську кооперацію” №469/97-ВР від 17.07.97 р. (пункт 1 ст. 20) власником майнових внесків є кооператив (з моменту передачі майнових внесків у пайовий фонд кооперативу). Учасники кооперативу втрачають право власності на майно (майнові права) і набувають право власності на пай (частку пайового фонду юридичної особи), тобто корпоративні права. Учасник товариства володіє корпоративним правом, тобто якоюсь кількістю відсотків чи номінальною сумою у Пайовому капіталі.

Відчуження, наприклад, основних засобів – складової Пайового капіталу, жодним чином не може вплинути на розмір Пайового внеску (корпоративних прав). Тому розмір Пайового капіталу в цілому не змінюється. Але розмір Пайового капіталу може коригуватися у зв'язку із зміною розміру пайових внесків, вибуттям із кооперативу його учасників чи прийняттям до кооперативу нових учасників, а також збільшенням розміру паю його власником.

Кореспонденцію рахунків з обліку Пайового капіталу наведено у таблиці 1.5.

Таблиця 1.5

Кореспонденція рахунків з обліку Пайового капіталу (рах. № 41)

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Перетворення Статутного капіталу в Пайовий при реорганізації товариства

40 "Статутний капітал"

41 “Пайовий капітал"

2.

Формування (збільшення) Пайового капіталу споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших і підприємств, передбачених установчими документами за рахунок:

- надходження основних засобів

10 "Основні засоби”

41 “Пайовий капітал

- інших необоротних матеріальних активів

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

- нематеріальних активів

12 “Нематеріальні активи"

- довгострокових фінансових інвестицій

14 “Довгострокові фінансові інвестиції'

- капітальних інвестицій

15 “Капітальні інвестиції'

- виробничих запасів

20 “Виробничі запаси”

- тварини на вирощуванні та відгодівлі

21 “Поточні біологічні активи"

- малоцінних та швидкозношуваних предметів

22 “Малоцінні та

швидкозношувані

предмети"

- товарів

28 “Товари"

- готівки

30 “Каса”

- безготівкових розрахунків

31 “Рахунки в банках"

- поточних фінансових інвестицій

35 “Поточні фінансові інвестиції"

- додаткового капіталу

42 “Додатковий капітал"

- використання прибутку

44 “Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)”

- довгострокових позик

50 “Довгострокові позики”

- короткострокових позик

60 “Короткострокові позики”

- коштів постачальника, підрядника

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

- утримань із заробітної плати

66 “Розрахунки з оплати праці”

- реінвестування прибутків, нарахованих учасникам, засновникам підприємства

67 “Розрахунки з учасниками”

- розрахунків за іншими операціями

68 “Розрахунки за іншими операціями”

3.

Зменшення Пайового капіталу споживчого товариства, колективного сільськогосподарського товариства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, передбачених установчими документами за рахунок:

- використання готівкових коштів для повернення пайових внесків членам товариства

41 “Пайовий капітал*

30 “Каса"

- використання грошових коштів з рахунків підприємства для повернення пайових внесків членам товариства

31 “Рахунки в банках"

- збільшення Статутного капіталу з одночасним зменшенням Пайового капіталу

41 “Пайовий капітал"

40 “Статутний капітал"

- списання непокритого збитку за рахунок Пайового капіталу

442 “Непокриті збитки"

- виділення часток засновникам при ліквідації товариства

67 “Розрахунки з учасниками"

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >