< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Формування і облік Додаткового капіталу (рах. № 42)

Суть Додаткового капіталу

Додатковий капітал – це сума (у грн), на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість. Додатковий капітал збільшується на суму емісійного доходу.

Додатковий капітал (інший додатковий капітал) збільшується на суму дооцінки необоротних активів, на суму безкоштовно отриманих підприємством активів від інших юридичних або фізичних осіб та інші види Додаткового капіталу.

У обліку і Балансі сума Додаткового капіталу відображається окремо: “Додатковий вкладений капітал” та “Інший додатковий капітал”.

У процесі діяльності підприємства виникають операції, що призводять до змін додатково внесеного капіталу, таблиця 1.6.

Таблиця 1.6

Операції, що призводять до змій Додаткового капіталу

Зміни Додаткового капіталу

Збільшення (+)

Зменшення (-)

1

2

Операції, що призводять до збільшення додатково внесеного капіталу:

Операції, що призводять до зменшення додатково внесеного капіталу:

Розміщення акцій за вартістю, вищою від номінальної;

Розміщення акцій за вартістю, нижчою від номінальної;

Придбання чи продаж викуплених акцій за ціною, нижчою від номінальної вартості чи/або попередньо виплаченої вартості (при веденні обліку методом номінальної вартості);

Придбання чи продаж викуплених акцій за ціною, вищою від номінальної вартості чи/або попередньо виплаченої вартості (при веденні обліку методом номінальної вартості);

Продаж викуплених акцій за ціною, вищою від вартості придбання (при веденні обліку методом затрат);

Продаж викуплених акцій за ціною, нижчою від вартості придбання (при веденні обліку методом затрат).

Отримання в дарунок раніше розміщених акцій чи інших активів.

Операції, що можуть призводити до збільшення додатково внесеного капіталу:

Операції, що можуть призводити до зменшення додатково внесеного капіталу:

Конвертація конвертованих привілейованих акцій;

Конвертація конвертованих привілейованих акцій;

Анулювання відкличних привілейованих акцій;

Анулювання відкличних привілейованих акцій;

Конвертація конвертованих облігацій;

Дооцінка активів;

Уцінка необоротних активів;

Безоплатне одержання необоротних активів.

Вибуття необоротних активів.

У бухгалтерському обліку додатковий капітал обліковують на рахунку №42 “Додатковий капітал”, на якому узагальнюється інформація про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також інформацію про суми дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу.

Збільшення додаткового капіталу відображається за кредитом рахунку №42 “Додатковий капітал”, за дебетом – зменшення.

Рахунок №42 “Додатковий капітал” має такі субрахунки:

№421 “Емісійний дохід”;

№422 “Інший вкладений капітал”;

№423 “Дооцінка активів”;

№424 “Безоплатно одержані необоротні активи”;

№425 “Інший додатковий капітал”.

На субрахунку №421 “Емісійний дохід” відображається прибуток (збиток) від продажу, випуску або анулювання інструментів Власного капіталу. Сума перевищення збитку від зазначених операцій над залишком емісійного доходу відображається за дебетом рахунка №44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”.

На субрахунку №422 “Інший вкладений капітал” обліковують інший вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує Статутний капітал, інші внески тощо без рішень про зміни розміру Статутного капіталу.

На субрахунку №423 “Дооцінка активів” відображається сума дооцінки (уцінки) необоротних активів і фінансових інструментів. Залишок Додаткового капіталу на цьому субрахунку зменшується у разі уцінки та вибуття зазначених активів, зменшення їх корисності.

На субрахунку №424 “Безоплатно одержані необоротні активи” відображається вартість необоротних активів, безоплатно одержаних підприємством від інших осіб. Залишок додаткового капіталу на цьому субрахунку зменшується на суму визнаного доходу протягом строку корисного використання безоплатно одержаних об'єктів необоротних активів (окрім землі) і при вибутті таких активів і землі.

У таблиці 1.7 наведено кореспонденцію рахунків з обліку Додаткового капіталу.

Таблиця 1.7

Кореспонденція рахунків з обліку Додаткового капіталу (рах. № 42)

№ п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Відображена сума заборгованості акціонерів на різницю між продажною та номінальною вартістю розміщених акцій

46 “Неоплачений капітал”

421 “Емісійний дохід”

2.

Безоплатно одержані:

- основні засоби;

10 “Основні засоби”

424 “Безоплатно одержані необоротні активи”

- інші необоротні матеріальні активи;

11 “Інші необоротні матеріальні активи”

424 “Безоплатно одержані необоротні активи”

- нематеріальні активи

12 “Нематеріальні активи”

3.

Зменшення суми зносу накопиченої амортизації

13 “Знос (амортизація) необоротних активів”

425 “Інший додатковий капітал”

4.

Відображено збільшення частки інвестора у сумі збільшення Додаткового капіталу підприємства

 • 14 “Довгострокові фінансові інвестиції”
 • 15 “Капітальні інвестиції”

422 “Інший вкладений капітал”

5.

Відображена сума дооцінки активів

 • 10 “Основні засоби”
 • 11 “Інші необоротні матеріальні активи”
 • 12 “Нематеріальні активи”

423 “Дооцінка активів”

6.

Відображена дооцінка зносу (амортизації) дооцінених активів

423 “Дооцінка активів”

13 “Знос (амортизація) необоротних активів”

7.

Залишок на субрах. № 424 зменшується на сумму визнанного доходу

424 “Безоплатно одержані необоротні активи”

74 “Інші доходи”

7.

Відображена уцінка необоротних активів:

а) у межах попередньої дооцінки

423 “Дооцінка активів”

 • 10 “Основні засоби”
 • 11 “Інші необоротні матеріальні активи”

б) понад суми попередньої дооцінки

949 “Інші витрати операційної діяльності”

 • 10 “Основні засоби”
 • 11 “Інші необоротні матеріальні активи”

в) сума уцінки об'єкта (коригування) індексації основних засобів

425 “Інший додатковий капітал"

10 “Основні засоби”

8.

Відображено збільшення витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів

15 “Капітальні інвестиції”

425 “Інший додатковий капітал”

9.

Безоплатно одержані виробничі запаси

 • 20 “Виробничі запаси”
 • 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі”
 • 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”
 • 25 “Напівфабрикати”
 • 26 “Готова продукція”
 • 28 “Товари”

424 “Безоплатно одержані необоротні активи”

Продукція сільськогосподарського виробництва, яка призначена для продажу на сторону, тощо

27 “Продукція сільськогосподарського виробництва”

42 “Додатковий капітал”

10.

Відображена сума грошових коштів, що надійшли до каси підприємства в обмін на первісно розміщені акції, яка перевищує номінальну вартість таких акцій

301 “Поточні рахунки в національній валюті"

421 "Емісійний дохід”

11.

Відображена сума грошових коштів, що надійшли на поточний рахунок підприємства в національній валюті від засновників підприємства у вигляді інших вкладів, яка перевищує Статутний капітал, без ухвалення рішення про його збільшення (крім акціонерних товариств)

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

422 “Інший вкладений капітал"

12.

Відображено придбані поточні фінансові інвестиції на суму перевищення вартості реалізації акцій, випущених підприємством, над номінальною вартістю цих акцій

35 "Поточні фінансові інвестиції"

421 “Емісійний дохід”

Збільшення Додаткового капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку

44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

42 “Додатковий капітал"

Заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до Статутного капіталу

46 "Неоплачений капітал"

422 “Інший вкладений капітал”

13.

Використані кошти цільового фінансування та цільових надходжень на збільшення додаткового капіталу

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

422 "Інший вкладений капітал"

Зменшення відстрочених податкових зобов'язань за рахунок нарахування поточних податкових зобов'язань

54 "Відстрочені податкові зобов'язання"

425 “Інший додатковий капітал"

14.

Відображено вибуття основних засобів, інших необоротних матеріальних активів внаслідок безоплатної передачі їх уцінки тощо

424 "Безоплатно одержані необоротні активи"

 • 10 "Основні засоби”
 • 11 "Інші необоротні матеріальні активи" 13 “Знос (амортизація) необоротних активів"

15.

Зменшення вартості довгострокової фінансової інвестиції на суму уцінки, але не більшої від суми раніше проведеної дооцінки

423 "Дооцінка активів”

143 “Інвестиції

непов'язаним

сторонам”

16.

Збільшення витрат капітальних інвестицій на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів

42 "Додатковий капітал"

15 "Капітальні інвестиції”

17.

Зменшення Додаткового капіталу внаслідок списання з Балансу виробничих запасів

423 “Дооцінка активів”

 • 20 “Виробничі запаси"
 • 22 “Малоцінні та

швидкозношувані

предмети"

28 “Товари"

18.

Зменшення вартості поточних фінансових інвестицій та вибуття

42 "Додатковий капітал"

35 "Поточні фінансові інвестиції"

19.

Збільшення Статутного капіталу за рахунок іншого вкладеного капіталу

422 "Інший вкладений капітал”

40 “Статутний капітал"

20.

Формування Пайового капіталу, передбаченого статутними документами за рахунок Додаткового капіталу

42 "Додатковий капітал"

43 "Резервний капітал"

21.

Збільшення Резервного капіталу за рахунок зменшення Додаткового капіталу

42 "Додатковий капітал"

43 "Резервний капітал”

22.

Збитки, списані за рахунок Додаткового капіталу

42 "Додатковий капітал"

442 "Непокриті збитки”

23.

Анульовані акції, що раніше були викуплені на суму, що перевищує номінальну вартість

421 "Емісійний дохід"

451 'Вилучені акції"

24.

Зменшення Додаткового капіталу з одночасним зменшенням заборгованості засновників за внесками до капіталу підприємства

42 "Додатковий капітал"

46 "Неоплачений капітал"

25.

За рахунок Додаткового капіталу відображена заборгованість за податками й платежами

42 "Додатковий капітал”

64 'Розрахунки за податками й платежами"

26.

Відображено збільшення (одержання

доходу)

42 "Додатковий капітал"

74 "Інші доходи"

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >