< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Формування та облік Резервного капіталу (рах. №43)

Суть Резервного капіталу

Резервний капітал – це сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

Створюється Резервний капітал в акціонерному товаристві у розмірі, встановленому установчими документами, але не більше 25% відповідно до сплаченого Статутного капіталу. Щорічні відрахування на поповнення Резервного капіталу передбачаються установчими засновницькими документами та здійснюються за рахунок чистого прибутку, але не можуть бути менше 5% його загальної вартості.

Призначається Резервний капітал на покриття непередбачених витрат, збитків, на сплату боргів підприємства при його ліквідації. Залишки невикористаних коштів Резервного капіталу переходять на наступний рік.

Резервний капітал обліковується на пасивному рахунку №43 “Резервний капітал”, призначеному для узагальнення інформації про стан та рух Резервного капіталу підприємства, створеному відповідно до чинного законодавства та установчих документів.

На кредиті рахунка №43 “Резервний капітал” відображається створення резервів, на дебеті – їх використання. Кредитове сальдо цього рахунка відображає залишок невикористаного Резервного капіталу на кінець звітного періоду.

Аналітичний облік Резервного капіталу ведеться за його видами та напрямками використання.

Кореспонденцію рахунків з обліку Резервного капіталу наведено у таблиці 1.8.

Таблиця 1.8

Кореспонденція рахунків з обліку Резервного капіталу (рах. №43)

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1.

Спрямовані кошти на створення Резервного капіталу

443 “Прибуток, використаний у звітному періоді”

43 "Резервний капітал"

2.

Збільшення Резервного капіталу за рахунок зменшення Додаткового капіталу

42 “Додатковий капітал"

43 “Резервний капітал"

3.

Збільшення Статутного капіталу за рахунок Резервного капіталу

43 “Резервний капітал"

40 "Статутний капітал"

4.

Використання Резервного капіталу на покриття збитків підприємства

43 “Резервний капітал"

442 “Непокриті збитки"

Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) (рах. № 44)

Нерозподілений прибуток – це сума прибутку, реінвестована у підприємство; непокритий збиток – це сума збитку, яка не покрита одержаним прибутком.

Нерозподілений прибуток є складовою Власного капіталу. Це прибуток, що залишається у підприємства після виплати доходів власникам та формування Резервного капіталу.

Розраховується сума нерозподіленого прибутку поточного року за таким алгоритмом:

ПНпр = ПНмр + ЧПпр-ДпрВРК-НЗ,

де ПНпр – прибуток нерозподілений поточного року;

ПНмр – прибуток непрозподілений за попередній (минулий) рік;

ЧПпр чистий прибуток поточного року;

Дпр – дивіденди за поточний рік;

НЗ – непокриті збитки;

ВРК – внески на поповнення Резервного капіталу.

Сума непокритого збитку в Балансі наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку Власного капіталу.

Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків) поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку ведеться на рахунку №44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”.

За кредитом рахунку №44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” відображається збільшення прибутку підприємства від усіх видів діяльності, за дебетом – збитки та використання прибутку.

Рахунок №44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” має такі субрахунки:

№441 “Прибуток нерозподілений”;

№442 “Непокриті збитки”;

№443 “Прибуток, використаний у звітному періоді”.

Суть нерозподіленого прибутку

На субрахунку №441 “Прибуток нерозподілений" відображаються наявність та рух нерозподіленого прибутку.

На субрахунку №442 “Непокриті збитки” відображаються непокриті збитки, їх списання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, Резервного, Пайового чи Додаткового капіталів тощо.

На субрахунку №443 “Прибуток, використаний у звітному періоді” відображаються розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), відрахування до Резервного капіталу та інше використання прибутку в поточному періоді. Сальдо на цьому субрахунку наприкінці року закривається у кореспонденції із субрахунками №44] “Прибуток нерозподілений” та/або №442 “Непокриті збитки” з виведенням сальдо на одному з цих субрахунків.

Виправлення помилок відповідно до П(С)БО 6

Виправлення помилок за минулий рік, що виявлені у поточному році, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” відображається кореспонденцією рахунка №44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” з рахунками бухгалтерського обліку відповідних об'єктів класів 1-6.

У таблиці 1.9 наведено кореспонденцію рахунків з обліку нерозподілених прибутків (непокритих збитків).

Таблиця 1.9

Кореспонденція рахунків з обліку нерозподілених прибутків (непокритих збитків) (рах. № 44)

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

К редит

1

2

3

4

1.

Збільшення Статутного капіталу за рахунок реінвестування прибутку

441 “Прибуток нерозподілений”

40 "Статутний капітал”

2.

Формування Пайового капіталу, передбаченого статутними документами, за рахунок використання прибутку, Додаткового капіталу

  • 41 “Пайовий капітал”
  • 42 “Додатковий капітал”

3.

Спрямовані кошти на створення Резервного капіталу; покриття вилученого капіталу

443 "Прибуток, використаний у звітному періоді”

  • 43 “Резервний капітал"
  • 45 “Вилучений капітал"

4.

Прибуток, використаний у звітному періоді, списано за рахунок нерозподіленого прибутку

441 “Прибуток нерозподілений”

443 “Прибуток, використаний у звітному періоді”

5.

Нараховані оголошені дивіденди за рахунок нерозподіленого прибутку

6.

Відтворення інтелектуального капіталу на підвищення професійних знань та навичок персоналу

441 “Прибуток нерозподілений”

443 “Прибуток, використаний у звітному періоді”

7.

Нараховані дивіденди за акціями, використання прибутку за іншими операціями

443 “Прибуток, використаний у звітному періоді"

  • 671 “Розрахунки за нарахованими дивідендами"
  • 68 "Розрахунки за іншими операціями"

Відображено прибуток нерозподілений, отриманий внаслідок здійснення:

• основної діяльності

791 “Результат операційної діяльності"

8.

- надзвичайних подій

794 “Результат надзвичайних подій”

441 “Прибуток нерозподілений”

• фінансових операцій

792 “Результат фінансових операцій"

9.

Списано непокритий збиток за рахунок Пайового капіталу

41 "Пайовий капітал"

10.

Непокритий збиток списано за рахунок Додаткового капіталу

42 "Додатковий капітал"

442 "Непокриті збитки"

11.

Використані кошти Резервного капіталу на покриття збитків підприємства звітного періоду

43 “Резервний капітал”

12.

Вилучений капітал у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення Статутного капіталу)

45 "Вилучений капітал"

44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

13.

Відображено збитки підприємства (при закритті рахунка №79)

442 “Непокриті збитки"

79 "Фінансові результати"

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >