< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік коштів на рахунках у банках (рах. №31)

Облік операцій у національній валюті (субрах. №311)

Призначення рахунка №31

Рахунок №31 “Рахунки в банках” призначено для обліку наявності та руху грошових коштів що знаходяться на рахунках у банках і можуть бути використані для поточних операцій.

Рахунок № 31 “Рахунки в банках” має такі субрахунки:

№ 311 “Поточні рахунки в національній валюті”;

№ 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті";

№ 313 “Інші рахунки в банку в національній валюті”;

№ 314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті”.

На дебеті рахунка №31 “Рахунки в банках” відображається надходження грошових коштів, на кредиті – їх використання.

Субрахунки № 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”, № 314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті” призначені для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в іноземній валюті.

Операції за рахунком №31 “Рахунки в банках” відображають на підставі перевірених виписок банку і грошових документів, доданих до них. Якщо у виписках банку виявляються операції, помилково проведені на рахунку №31 “Рахунки в банках”, то вони відображаються відповідно по дебету або кредиту рахунка №31 в кореспонденції з рахунком № 374 “Розрахунки за претензіями”. Про помилки письмово сповіщають установу банку і вимагають їх виправлення. Помилки, допущені в операціях рахунка №31 “Рахунки в банках”, необхідно своєчасно виявляти і слідкувати за їх обов'язковим і точним виправленням установою банку. Не виявлені або не виправлені помилки тягнуть за собою збитки грошових коштів і мають бути зрештою списані на збитки підприємства. На рахунку №31 “Рахунки в банках” залишок на кожний даний момент часу має відповідати залишку грошей, зафіксованому у виписці банку за рахунком № 31 “Рахунки в банках”.

Аналітичний облік на рахунку № 31 “Рахунки в банках” здійснюється за виписками банку, і лише за наявності на підприємстві розрахункових субрахунків відкривають окремі аналітичні рахунки для обліку відповідних операцій. У разі необхідності деталізація кожного аналітичного рахунка здійснюється за виписками банку.

Виписки банку з рах. №31

Виписки банку. Основою для запису операцій на рахунку №31 “Рахунки в банках” є виписки з цього рахунка. Періодично (здебільшого кожного дня) банк видає власникам рахунків виписки з відповідного рахунка з копіями розрахункових операцій. Виписка обов'язково подається на 1-ше число кожного місяця. Вона перевіряється підприємством з точки зору відповідності її доданим документам; при цьому встановлюється, чи всі записи належать до підприємства-власника рахунка. Виписка є основою для записів у реєстрах (журналу-ордера №2 і допоміжної відомості №2) операцій на рахунку №31 “Рахунки в банках”. Записи банку і підприємства мають бути ідентичними, але потрібно врахувати, що рахунок №31 “Рахунки в банках” підприємства є активними, а для банку ці рахунки підприємств є пасивними рахунками. Тому на дебеті у Виписці банку буде показана сума коштів, списана з рахунка підприємства, а на кредиті – зарахована на нього сума, відповідно сальдо у Виписці буде на кредиті рахунка.

Сальдо на рахунку №31 “Рахунки в банках” завжди має бути однаковим як в обліку банку, так і підприємства.

Виписка банку замінює регістр аналітичного обліку за рахунком, а тому обов'язково має містити дату, номер документа, короткий зміст операцій і суми записів на дебеті і кредиті, а також залишки коштів на початок і кінець періоду. Форма виписки наведена у таблиці 2.4).

Надходження коштів на рахунки №31 “Рахунки в банках” має великий діапазон.

Найбільша сума надходження – це виручка від реалізації продукції, виконаних робіт і послуг, від реалізації інших активів. Кошти надходять також із каси підприємства – депонентські суми, виручка від реалізації; суми за висунуті претензії; перерахунки сум фінансовими органами, суми від окремих осіб у погашення заборгованості з відшкодування матеріального збитку; суми вкладів, що надійшли від засновників підприємств; суми, що надійшли від дебіторів у погашення їхніх боргів (за виконавчими листами та ін.); надходження від орендарів орендної плати, від орендарів за продані об'єкти; надходження коштів від внутрішньогосподарських підрозділів, що мають окремі баланси; одержані кредити банків короткострокові, довгострокові; надходження коштів цільового фінансування і цільових надходжень та ін.

Оплата (списування коштів) з рахунків №31 “Рахунки в банках” теж має великий діапазон.

Оперограму операцій на поточному рахунку (№31) в банку наведено на рисунку 2.3.

Таблиця 2.4

Оперограма операцій на поточному рахунку (№31) в банку

Рис. 2.3. Оперограма операцій на поточному рахунку (№31) в банку

Кореспонденцію рахунків з обліку коштів у національній валюті (субрах. №311) наведено в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5

Кореспонденція рахунків з обліку операцій на поточному рахунку в Банку (субрах. №311)

п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Надходження безготівкових коштів

1

Одержано дивіденди від об'єкта інвестування (якщо облік інвестицій ведеться за методом участі в капіталі)

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

141 “Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі”

2

Зменшення капітальних інвестицій

15 “Капітальні інвестиції"

3

Погашена довгострокова дебіторська заборгованість

18 “Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи”

4

Надійшли кошти за вибулі інші необоротні активи

18 “Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"

5

Здано готівку із Каси на Поточний рахунок у Банку

301 “Каса в національній валюті”

6

Відкоригована помилка Банком

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

7

Списання грошових коштів у дорозі в національній валюті після їх зарахування на Поточний рахунок у Банку

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

333 “Грошові кошти в дорозі в національній валюті”

8

Надійшла на Поточний рахунок заборгованість покупця за вексель одержаний

34 “Короткострокові векселі одержані”

9

Вибули поточні фінансові інвестиції

35 “Поточні фінансові інвестиції"

10

Надійшли кошти на Поточний рахунок за реалізовані товари, роботи, послуги

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

11

Надійшла на Поточний рахунок заборгованість від різних дебіторів за виставлені претензії, за відшкодування завданих збитків

37 “Розрахунки з різними дебіторами"

12

Формування Пайового капіталу споживчого товариства, кредитної спілки тощо шляхом надходження коштів на Поточний рахунок

41 “Пайовий капітал"

13

Надійшли на Поточний рахунок кошти від засновників підприємства у сумі, яка перевищує Статутний капітал, без ухвалення рішення про його збільшення (крім акціонерних товариств)

422 “Інший вкладений капітал”

14

Надійшли кошти на поточний рахунок внаслідок здійснення перепродажу акцій

451 “Вилучені акції”

15

Надійшли на Поточний рахунок внески від акціонерів

46 “Неоплачений капітал”

16

Надійшли кошти на поточний рахунок, як джерело фінансування певних заходів

48 “Цільове фінансування і цільові надходження"

17

Одержано на Поточний рахунок довгострокову позику Банку

50 “Довгострокові позики”

18

Надійшла фінансова допомога, відстрочена відповідно до законодавства заборгованість з податків, зборів (обов'язкових платежів)

55 ”Інші довгострокові зобов'язання”

19

Одержано на Поточний рахунок короткострокову позику Банку

60 “Короткострокові позики”

20

Повернуто на Поточний рахунок відповідну суму від постачальника, яку було перераховано раніше на його рахунок

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

21

Повернуто на Поточний рахунок податковий кредит з ПДВ

64 “Розрахунки за податками й платежами"

22

Надійшли суми на Поточний рахунок, одержані від органів соціального страхування за перевищення відповідних перерахувань над відрахуваннями

65 “Розрахунки за страхуванням"

23

Перераховано на Поточний рахунок підприємства надлишкову заробітну плату, раніше перераховану на їх особисті рахунки у Банку

66 “Розрахунки за виплатами працівникам”

24

Надійшли кошти від внутрішньогосподарських підрозділів

683 “Внутрішньогосподарські розрахунки"

25

Зараховані доходи, що надійшли в рахунок майбутніх періодів (орендна і квартирна плата, за комунальні послуги тощо)

69 "Доходи майбутніх періодів"

26

Надійшла сума загального доходу разом із сумою непрямих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включені до ціни продажу

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

70 "Доходи від реалізації"

27

Зараховані штрафи, пені, неустойки

715 “Одержані штрафи, пені, неустойки"

28

Надійшли відсотки від продажу облігацій у кредит (чи інших цінних паперів)

732 “Відсотки одержані”

29

Надійшли кошти від виникнення коопераційної курсової різниці

744 “Дохід від коопераційної курсової різниці"

ЗО

Надійшли кошти внаслідок надзвичайних подій від страхових організацій та ін.

75 "Надзвичайні доходи”

31

Надійшли на поточний рахунок страховика страхові платежі (страхові внески, страхові премії) за договорами страхування

76 "Страхові платежі"

32

Списано (кредитове сальдо рахунків) на фінансові результати

70, 715, 732, 744, 75

79 “Фінансові результати”

33.

Щомісяця рах. № 76 закривається кореспонденцією з субрах. № 703

76 "Страхові платежі"

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

Списання безготівкових коштів з поточних рахунків у Банках

1

Проведено оплату із Поточного рахунка за цінні папери інших підприємств

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

2

Оплачено різні витрати з капітальних вкладень

15 "Капітальні інвестиції"

3

Оплачено за інші необоротні активи

18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"

4

Отримано готівку із Банку до Каси (на виплату заробітної плати, на відрядження тощо)

301 "Каса в національній валюті"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

5

Оплачено за грошові документи, які надійшли у касу (поштові марки, марки гербового збору)

331 "Грошові документи в національній валюті"

6

Оплачено за поточні фінансові інвестиції

35 “Поточні фінансові інвестиції"

7

Перераховано покупцям за надлишково раніше перераховані ними кошти за відвантажену їм продукцію

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями"

8

Перераховано суми авансів, виданих під поставку матеріальних цінностей, підзвітним особам, заборгованість установам Банків

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

9

Проведено із поточного рахунку передоплату за періодичні видання

39 “Витрати майбутніх періодів”

10

Використані грошові кошти з поточного рахунка підприємства (споживчого товариства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та ін.) для повернення пайових внесків членам товариства

41 “Пайовий капітал”

11

Перераховано кошти із поточного рахунка на викуп власних акцій у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання тощо

451 “Вилучені акції"

12

Перераховано з поточного рахунка заборгованість акціонерів за Статутним капіталом

46 “Неоплачений капітал”

13

Сплачено витрати з рахунків у Банках за раніше зарезервованими сумами

47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”

14

Списані суми, використані на цільові доходи

48 “Цільове фінансування і цільові надходження"

15

Погашені довгострокові кредити Банків

50 “Довгострокові позики”

16

Погашено заборгованість за довгостроковими векселями виданими

51 “Довгострокові векселі видані"

17

Погашено заборгованість за розрахунками з власниками облігацій

52 “Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

18

Погашено довгострокові зобов'язання з оренди

53 “Довгострокові зобов'язання з оренди”

19

Погашена відстрочена, відповідно до законодавства, заборгованість з податків, зборів, обов'язкових платежів

55 “Інші довгострокові зобов'язання”

20

Погашена заборгованість з короткострокової позики Банку

60 “Короткострокові позики”

21

Погашена (списана) поточна заборгованість, переведена зі складу довгострокових при настанні терміну протягом 12-ти місяців здати Балансу

61 “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями”

22

Оплачено з Поточного рахунка заборгованість за короткострокові векселі видані

62 “Короткострокові векселі видані”

23

Погашена заборгованість перед постачальниками та підрядниками

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

24

Перераховано платежі до бюджету (податок з доходів фізичних осіб, податок на додану вартість тощо)

64 “Розрахунки за податками й платежами"

25

Погашено заборгованість з відрахування органам соціального страхування

65 “Розрахунки за страхуванням”

26

Перераховано із Поточного рахунка належну заробітну плату працівникам підприємства на їхні особисті рахунки у Банку

66 "Розрахунки за виплатами працівникам”

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

27

Перераховано із Поточного рахунка дивіденди власникам цінних паперів підприємства

67 "Розрахунки з учасниками"

26

Проведено розрахунки з іншими кредиторами через Поточний рахунок підприємства

68 "Розрахунки за іншими операціями”

29

Повернені авансові орендні платежі, передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання та ін.

69 "Доходи майбутніх періодів”

30

Повернено кошти страхувальнику страхових платежів у разі дострокового припинення дії Договору страхування

76 "Страхові платежі”

31

Сплачено операційні витрати звітного періоду, що не входять до складу виробничої собівартості продукції, робіт, послуг, зокрема сторонніх підприємств, сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім податків на прибуток тощо

84 “Інші операційні витрати"

32

Перераховано суму визнаних витрат на інвестиційну та фінансову діяльність підприємства, а також витрат від надзвичайних подій

85 "Інші затрати”

33

Оплачено страхові виплати відповідно до договорів страхування

90 "Собівартість реалізації"

34

Оплачені витрати на загально-виробничі потреби

91 "Загально-виробничі витрати"

35

Оплачені витрати на службові відрядження адміністративно-управлінською персоналу

92 "Адміністративні витрати"

36

Оплачено витрати на маркетинг та рекламу, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт і послуг

93 "Витрати на збут”

37

Оплачено із поточного рахунка визнані підприємством штрафи, пені, неустойки

94 "Інші витрати

операційної

діяльності”

38

Перераховано із Поточного рахунка відсотки за користування кредитом

95 "Фінансові витрати"

39

Сплачено втрати за активами й зобов'язаннями коопераційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти

974 “Втрати від неопераційних курсових різниць"

40

Сплачено витрати на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та ліквідацією наслідків надзвичайних подій

99 "Надзвичайні витрати"

41

Списано на фінансові результати

79 "Фінансові результати”

  • 84, 85, 90, 92, 93, 94, 95,
  • 974, 99

Помилкове списання коштів Банком

1

Списано кошти: а) з Поточного рахунка підприємства в національній валюті

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

б) з Поточного рахунка в іноземній валюті

685 "Розрахунки з іншими кредиторами”

312 “Поточні рахунки в іноземній валюті"

2

Повернено помилково списані кошти підприємству з його рахунка в банку: а) на Поточний рахунок підприємства в національній валюті

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

б) на Поточний рахунок підприємства в іноземній валюті

312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

3

Нараховано пеню, що підлягає сплаті у зв'язку з необгрунтованим списанням коштів

374 “Розрахунки за претензіями”

715 “Одержані штрафи, пені, неустойки"

4

Надійшла на Поточний рахунок підприємства у банку пеня, перерахована банком: а) на Поточний рахунок підприємства в національній валюті

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

374 “Розрахунки за претензіями”

б) на Поточний рахунок підприємства в іноземній валюті

312 “Поточні рахунки в іноземній валюті"

374 “Розрахунки за претензіями”

5

Одержану суму пені списано на доходи підприємства

715 “Одержані штрафи, пені, неустойки"

793 “Результат іншої звичайної діяльності”

Списання у примусовому порядку непогашеної заборгованості відповідно до рішення суду

1

Списано кошти з Поточного рахунка підприємства відповідно до рішення суду (у погашення заборгованості за отримані товарно-матеріальні цінності):

а) з Поточного рахунка в національній валюті

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

б) з поточного рахунка в іноземній валюті

632 “Розрахунки з іноземними постачальниками"

312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”

2

Відшкодовані продавцю товарно- матеріальних цінностей судові витрати за рішенням суду: а) списано на адміністративні витрати

92 “Адміністративні витрати”

685 “Розрахунки з іншими кредиторами"

б) перераховано судові витрати продавця товарно-матеріальних цінностей

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

  • 311 “Поточні рахунки в національній валюті”
  • 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті”

3

Списано судові витрати на зменшення доходів підприємства

793 “Результат іншої звичайної діяльності”

92 “Адміністративні витрати"

Списання у примусовому порядку непогашеної заборгованості за кредитним договором

1

Отримано короткостроковий кредит на Поточний рахунок підприємства: а) у національній валюті

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

601 “Короткострокові кредити банків у національній валюті"

б) в іноземній валюті

312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”

602 “Короткострокові кредити банків в іноземній валюті"

2

Нараховано відсотки за користування кредитом

951 "Відсотки за кредит”

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

3

Списано кошти з Поточного рахунка підприємства відповідно до наказу керівника банку: а) у національній валюті

601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті" 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

  • 311 "Поточні рахунки в національній валюті"
  • 311 "Поточні рахунки в національній валюті”

б) в іноземній валюті

  • 602 "Короткострокові кредити банків в іноземній валюті”
  • 684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”
  • 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"
  • 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті"

4

Відсотки за користування кредитом списано на зменшення доходів підприємства

793 "Результат іншої звичайної діяльності"

951 "Відсотки за кредит”

Перенесення довгострокової позики до поточної заборгованості

1

Надано довгострокову позику (строк повернення більше року)

183 "Інша дебіторська заборгованість"

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

2

За умови, коли на дату Балансу строк погашення (повернення) становили 12 місяців, то субрахунок № 183 закривають і заборгованість переносять до поточної заборгованості

377 "Розрахунки з іншими дебіторами”

183 "Інша дебіторська заборгованість”

3

Погашення поворотної фінансової допомоги (ПФД)

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

Облік купівлі та списання касових ордерів – суворих документів

1

3 поточного рахунку оплачено бланки касових документів (Платіжне доручення)

371 "Розрахунки за виданими авансами”

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

2

Відображено податковий кредит з ПДВ (Податкова накладна)

641 “Розрахунки за податками"

644 "Податковий кредит"

3

Оприбутковано бланки касових ордерів:

Форма №СЗ-1 "Прибутково-видаткова накладна на бланки сурової звітності”; Форма №C3-2 "Прибутково-видаткова книга на бланки сурової звітності”; Форма №СЗ-4 “Акт перевірки наявності бланків суворої звітності (якщо в момент оприбуткований виявлено нестачу бланків”;

209 “Інші матеріали"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

4

Відображено податковий кредит з ПДВ (форма №СЗ-1 "Прибутково-видаткова накладна на бланки суворої звітності)

644 “Податковий кредит"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

5

Відображена вартість бланків суворої звітності на позабалансовому рахунку

08 "Бланки суворого обліку"

-

6

Проведено залік заборгованостей (бухгалтерська довідка)

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

371 "Розрахунки за виданими авансами"

7

Бланки видано під звіт бухгалтеру. Списано вартість використаних за місяць бланків (Акт на списання використаних бланків суворої звітності – Форма NoC3-3)

92 “Адміністративні витрати"

209 "інші матеріали"

8

Адміністративні витрати списано на фінансові результати

79 “Фінансові результати"

92 “Адміністративні витрати”

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >