< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік операцій у іноземній валюті (субрах. №312)

Однією з форм економічної діяльності України є зовнішньоекономічна.

Види зовнішньоекономічної діяльності

До видів зовнішньоекономічної діяльності належать:

 • експорт та імпорт товарів (продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності й інших майнових прав, призначених для продажу), капіталів і робочої сили;
 • надання послуг, у т. ч.: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експертних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристичних і т. ін.;
 • наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна й інші кооперації з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання й підготовка спеціалістів на комерційній основі;
 • спільна підприємницька діяльність, включаючи створення спільних підприємств різних видів і форм власності, здійснення спільних господарських операцій, спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
 • підприємницька діяльність, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, “ноу-хау”, торгових марок та інших нематеріальних об'єктів власності на території України і за її межами;
 • товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі;
 • орендні, у тому числі лізингові операції;
 • операції з придбання, продажу і обміну валюти на валютних аукціонах і біржах, міжбанківському валютному ринку;
 • міжнародні фінансові операції і операції з цінними паперами;
 • кредитні й розрахункові операції; створення кредитних і страхових установ на території України і за її межами;
 • організація діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, здійснюваних на комерційній основі за участю об'єктів зовнішньоекономічної діяльності, організація і здійснення оптової консигнаційної торгівлі на території України за іноземну валюту;
 • інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені законами України.

Іноземна валюта використовується як засіб платежу у розрахунках між резидентами і нерезидентами у межах торгового обороту. Порядок здійснення таких розрахунків встановлений Законом України №185/94 від 23.09.94 р. “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” (набув чинності з 05.10.94 р.).

Підприємства, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, відкривають валютні рахунки у комерційних банках, що мають ліцензію Національного банку України (НБУ) на ведення валютних операцій.

Перелік документів для відкриття валютних рахунків

Для цього необхідно мати такі документи:

 • 1) оригінал або нотаріально засвідчену копію установчих документів;
 • 2) свідоцтво або розпорядження уповноважених органів державної влади про реєстрацію підприємства;
 • 3) свідоцтво регіонального управління статистики;
 • 4) копію (нотаріально засвідчену) про реєстрацію у Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України;
 • 5) копію інвестиційного свідоцтва Міністерства фінансів України для спільних підприємств з іноземними інвестиціями;
 • 6) індивідуальну ліцензію НБУ на ведення торгівлі товарами з оплатою в іноземній валюті за умови здійснення роздрібної торгівлі;
 • 7) договір про відкриття банківського рахунка;
 • 8) дві картки із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися рахунком. Бухгалтерський облік валютних операцій ведеться в національній валюті України (гривнях) з виділенням в аналітичному обліку операцій в іноземній валюті. Для обліку специфічних операцій можуть відкриватися додаткові субрахунки із збереженням номерів діючого Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Перелік документів, необхідних для ведення бухвалтерського обліку

Основою для бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті є належним чином оформлені документи, їх можна поділити на такі основні групи:

 • технічна документація – технічні паспорти машин і обладнання, формуляри і опис виробів, інструкції з монтажу, налагоджування, управління і ремонту;
 • товарно-супроводжуюча документація – сертифікат про якість товару, від- вантажувальна специфікація, пакувальний лист, комплектуюча відомість;
 • транспортна, експедиторська і страхова документація – залізнична накладна та її копія – дублікат залізничної накладної міжнародного вантажного сполучення, квитанція залізничної накладної внутрішнього вантажного сполучення (вантажна накладна), коносамент, накладна автотранспортного, річного й повітряного сполучень та ін., страховий поліс або сертифікат;
 • складська документація – приймальний акт порту України на експортний товар, генеральний акт розвантаження пароплава з імпортними вантажами в поріу прибути України, докова розписка про прийняти вантажу на зберігання іноземним портом, варіант – документ іноземного комерційного складу, що містить розписку про прийняти товару на зберігання і заставне свідоцтво;
 • митна документація – вантажна митна декларація, сертифікат про походження товару, довідки про сплату мита, акцизів і зборів, податку на додану вартість;
 • документи з нестач і псування товару – комерційний акт про нестачі, аварійний сертифікат;
 • розрахункова документація – рахунок-фактура, розрахункова специфікація, переводний вексель (тратта);
 • банківська документація – заява про переказ валюти, інкасові доручення, доручення про відкриття акредитиву, чек, доручення на розподіл експортної виручки;
 • – виписки операцій з розрахункового і валютного рахунків.

Документи для проведення розрахунків у готівковій валюті

Для проведення розрахунків у вільно конвертованій готівковій валюті (за винятком російських рублів) і оформлення документів до банку, де відкрито рахунок юридичної особи, подаються такі документи:

 • контракт або договір з нерезидентом, у якому передбачена повна або часткова оплата у готівковій вільно конвертованій валюті на суму, що перевищує 10 тис. дол. США;
 • оригінали митних декларацій про вивіз із країни нерезидента до України вільно конвертованої валюти і довідки банку про зняття валютних коштів з рахунка нерезидента;
 • підтвердження повноважень фізичної особи-нерезидента від юридичної особи-нерезидента відповідно до умов контракту або договору.

При наявності зазначених документів нерезидент здає до каси Банку готівкову вільно конвертовану валюту для подальшого зарахування її на рахунок підприємства-резидента.

Вимоги до ведення бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті

Наказом Міністерства фінансів України № 29 від 14.02.96 р. затверджено “Положення про бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті” зі змінами і доповненнями, внесеними Наказом Міністерства фінансів України № 268 від 05.12.97 р., яке визначає:

 • 1. Порядок відображення у бухгалтерському обліку і звітності операцій з майном і обов'язками, вартість яких визначена в іноземній валюті для підприємств, установ, організацій, що є за законодавством України юридичними особами (крім банків), а також для їх філій, представництв, відділів та інших відособлених підрозділів, виділених на окремий Баланс.
 • 2. Бухгалтерський облік іноземної валюти, що знаходиться в установах банків, ведеться підприємствами за Планом рахунків бухгалтерського обліку №291 від 30.11.99 р. зі змінами і доповненнями, на субрахунку №312 “Поточні рахунки в іноземній валюті” і на субрахунку №314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті”.

Субрахунки №312 “Поточні рахунки в іноземній валюті” та №314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті” призначені для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в іноземній валюті.

Бухгалтерський облік готівки в іноземній валюті ведеться на субрахунку №302 “Каса в іноземній валюті”.

На підприємствах, де працюють операційні каси (продаж квитків, оплата послуг, зв'язку, обмін валюти тощо), відкриваються субрахунки “Операційна каса в національній валюті” та “Операційна каса в іноземній валюті”.

 • 3. При здійсненні операцій з майном і обов'язками (основні засоби і нематеріальні активи, малоцінні та швидкозношувані предмети, сировина, матеріали, обладнання і товари, готівка у касі, кошти в дорозі, на рахунках в установах банків, грошові (проїзні квитки, путівки на лікування і відпочинок та ін.) і платіжні (векселі, чеки, акредитиви) документи, фінансові вкладення, кошти в розрахунках з юридичними і фізичними особами, кредити банків, інші позики (активи і пасиви), їх вартість для відображення у бухгалтерському обліку підлягає перерахунку у грошову одиницю України за курсом Національного банку України.
 • 4. Перерахунок у грошову одиницю України для відображення операцій у бухгалтерському обліку провадиться за курсом Національного банку України на дату здійснення операцій в іноземній валюті.
 • 5. Перерахунок готівки, коштів в установах банків і в дорозі, грошових і платіжних документів, цінних паперів, коштів у розрахунках (включаючи кошти за обов'язками і позиками) з юридичними і фізичними особами, а також залишок цільового фінансування з бюджету в іноземній валюті здійснюється на дату проведення операції в іноземній валюті, а також на дату складання бухгалтерської звітності (табл. 2.6).

Таблиця 2.6

Перелік дат, на які здійснюється перерахунок операцій в іноземній валюті

п/п

Зміст операції в іноземній валюті

Дата, яка вважається датою здійснення господарської операції і датою, на яку здійснюється перерахунок

1

2

3

1.

Реалізація продукції, товарів (робіт, послуг) та інших цінностей за іноземну валюту:

Дата митного оформлення продукції, товарів та інших цінностей, що експортуються

а) при визначенні виручки від реалізації за продажною вартістю відвантаженої продукції і товарів, виконаних робіт і послуг (метод нарахування)

Дата підписання документів про фактичне виконання робіт і послуг

Підпункт “б” виключено (згідно з Наказом Мінфіну №268 від 05.12.97 р.)

2.

Імпорт сировини, матеріалів, обладнання, товарів, робіт, послуг та інших цінностей

Дата митного оформлення сировини, матеріалів, обладнання та інших цінностей, які імпортуються. Дата підписання документів про фактичне виконання робіт і послуг

3.

Банківські операції на валютних рахунках

Дата зарахування або списування валютних коштів за випискою установ банків

4.

Касові операції з іноземною валютою

Дата оприбуткування або видачі іноземної валюти за касовими ордерами, квитанціями обмінних пунктів

5.

Погашення заборгованості в іноземній валюті, виданої працівникам підприємства під звіт для здійснення передбачених витрат

Дата затвердження авансового звіту працівника

6.

Формування розміру Статутного капіталу за участю іноземних інвесторів

За курсом, зафіксованим в установчому договорі, але не вище курсу Національного банку України на дату його підписання

7.

Утворення заборгованості іноземних інвесторів, які є засновниками підприємства, за внесками до Статутного капіталу

Дата підписання установчого договору

8.

Складання бухгалтерської звітності

За останнім курсом котировки у звітному періоді

Оподаткування операцій, пов'язаних з розрахунками в іноземній валюті, відображено у Законі України “Про оподаткування прибутку підприємств”, №349- IV від 24.12.2002 р. ст. 7.3 підпункти: 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 7.3.8.

 • 6. Для складання бухгалтерської звітності перерахунок вартості (наведений у попередньому абзаці активів і пасивів) у грошову одиницю України, включаючи кошти, використовувані за межами України, здійснюється за курсом, що є останнім за часом котировки Національним банком України у звітному періоді.
 • 7. Вартість основних засобів і нематеріальних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, сировини і матеріалів, обладнання і товарів, засобів спеціального призначення й інших активів і пасивів (що наведені у 5-му абзаці) і використовуваних для ведення господарської діяльності в Україні та за її межами при складанні бухгалтерської звітності оцінюється у грошовій одиниці України за сумою, вирахуваною за курсом Національного банку України на дату здійснення господарської операції в іноземній валюті, з якою пов'язано зарахування цих активів і пасивів на Баланс підприємства.
 • 8. Перерахунок вартості активів і пасивів, наведених у попередньому абзаці, після відображення у бухгалтерському обліку у зв'язку із змінами курсу іноземних валют не здійснюється.

Складність організації бухгалтерського обліку полягає не лише в переході до поширених за кордоном форм розрахунків, але і в необхідності відображати експортно-імпортні операції водночас у двох валютах: національній валюті України (гривнях) та іноземній (доларах, марках, рублях та ін.).

Методика обробки первинних документів

У регістрах бухгалтерського обліку (відомостях, книгах, журналах-ордерах) всі записи здійснюються в національній грошовій одиниці. При обробці первинних документів, вартісні показники яких вказані в іноземних валютах, працівники бухгалтерської (фінансової) служби підприємства можуть використовувати таку методику. Вартісні показники в іноземній валюті показують у чисельнику (наприклад, фіолетовою пастою), а у знаменнику – еквівалент цих вартісних показників у національній валюті за курсом Національного банку України на дату, визначену для перерахунку операцій в іноземній валюті (будь-якою, крім червоної, пастою).

Для спостереження за реальним станом активів і пасивів підприємства необхідно одночасно вести записи вказаних операцій у таких самих регістрах, але з вказівкою назви іноземної валюти.

Записи на валютному субрахунку №312 “Поточні рахунки в іноземній валюті” здійснюються на підставі виписок установ банків і розрахунково-платіжних документів, якими оформлено списання і надходження іноземної валюти.

На валютний рахунок зараховуються суми в іноземній валюті з аналогічних рахунків інших власників в оплату куплених товарів і послуг. З поточного валютного рахунка переказуються за кордон суми в оплату товарів для погашення заборгованості. Валютна виручка незалежно від суми надходження підлягає зарахуванню на валютний рахунок.

Національний банк України визначає офіційний курс національної валюти (гривні) до долара США, німецької марки, російського рубля за результатами торгів на Українській міжбанківській валютній біржі. До інших валют Національний банк України визначає курс гривні через крос-курси Франкфуртської валютної біржі і Московської міжбанківської валютної біржі.

До змін курсових різниць призводять зміни курсу валюти у період між датою здійснення господарської операції (або датою попереднього звіту) і датою розрахунку за обов'язками, що випливають з цієї операції.

Курсові різниці визначаються за валютними активами і пасивами відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996-XIV від 16 липня 1999 р.

Валютні статті активів і пасивів

До валютних статей (грошових) активів і пасивів підприємства належать:

 • залишки коштів іноземної валюти (у касі, на поточних рахунках в іноземній валюті в банках, у дорозі);
 • платіжні документи в іноземних валютах – векселі (тратти), чеки, акредитиви та ін.;
 • грошові документи в іноземних валютах – поштові марки, оплачені проїзні, лікувально-туристичні та інші документи, термін використання яких не настав;
 • фондові цінності (цінні папери) в іноземних валютах – акції, облігації, сертифікати;
 • кредити банків в іноземній валюті;
 • дебіторська і кредиторська заборгованість в іноземних валютах стосовно до юридичних і фізичних осіб (табл. 2.7).

Таблиця 2.7

Схема обліку дебіторської і кредиторської заборгованості в іноземній валюті

Найменування субрахунка

Призначення

1

2

Монетарні

3621 “Розрахунки з іноземними покупцями за грошовими операціями"

Для обліку розрахунків з іноземними покупцями за операціями з наступною оплатою

6321 “Розрахунки з іноземними постачальниками за грошовими операціями”

Для обліку розрахунків з іноземними постачальниками за операціями, що передбачають наступну оплату

3772 “Розрахунки з іншими дебіторами в іноземній валюті"

Для обліку виданих авансів, що підлягають поверненню

6852 “Розрахунки з іншими кредиторами в іноземній валюті”

Для обліку отриманих авансів, що підлягають поверненню; при погашенні боргу перед підзвітною особою на підставі авансового звіту

Немонетарні

3712 “Розрахунки за виданими авансами в іноземній валюті"

Для обліку розрахунків з іноземними постачальниками за операціями з попередньою оплатою

6812 “Розрахунки за авансами, одержаними в іноземній валюті"

Для обліку розрахунків з іноземними покупцями за отриманими авансами

3622 “Розрахунки з іноземними покупцями за бартерними операціями”

Для обліку розрахунків при бартері

6322 "Розрахунки з іноземними постачальниками за бартерними операціями"

Для обліку розрахунків при бартері

3722 "Розрахунки з підзвітними особами в іноземній валюті”

Для обліку розрахунків з підзвітними особами у разі попередньої видачі авансу в іноземній валюті

Виходячи з вищезазначеного, курсові різниці визначаються за сумами і операціями в іноземній валюті, облікованими на рахунках №:

 • 302 “Каса в іноземній валюті”;
 • 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”;
 • 314 “Інші рахунки в іноземній валюті”;
 • 332 “Грошові документи в іноземній валюті”;
 • 334 “Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті”;
 • 342 “Короткострокові векселі одержані в іноземній валюті”;
 • 35 “Поточні фінансові інвестиції”;
 • 362 “Розрахунки з іноземними покупцями”;
 • 371 “Розрахунки за виданими авансами”;
 • 372 “Розрахунки з підзвітними особами”;
 • 377 “Розрахунки з іншими дебіторами”;
 • 502 “Довгострокові кредити банків в іноземній валюті”;
 • 504 “Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті”;
 • 506 “Інші довгострокові позики в іноземній валюті”;
 • 512 “Довгострокові векселі видані в іноземній валюті”;
 • 602 “Короткострокові кредити банків в іноземній валюті”;
 • 604 “Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті”;
 • 606 “Прострочені позики в іноземній валюті”;
 • 612 “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті”;
 • 622 “Короткострокові векселі видані в іноземній валюті”;
 • 632 “Розрахунки з іноземними постачальниками”;
 • 681 “Розрахунки за авансами одержаними”;
 • 685 “Розрахунки з іншими кредиторами”.

Інші рахунки за статтями Балансу (ф. №1) (не валютні, не грошові) не перераховуються при складанні Звіту-балаису (рахунки №№ 10, 12, 15, 26, 28, 40, 48, 79, 83, 201, 203, 205, 207, 208, 22) відображаються у бухгалтерському обліку і Балансі (ф. №1) в національній валюті.

Суть курсової різниці

Різниця між оцінкою в національній (українській) валюті і оцінкою цих активів і пасивів, виходячи з курсу Національного банку України на дату відображення їх у бухгалтерському обліку у звітному періоді або на дату складання бухгалтерської звітності за попередній звітний період для потреб бухгалтерського обліку, вважається курсовою різницею.

Курсові різниці у бухгалтерському обліку і звітності відображаються у тому ж звітному періоді, до якого належить дата розрахунку або за який складається бухгалтерська звітність.

Курсові різниці підприємствами і організаціями відображаються на рахунках, передбачених для обліку курсових різниць (табл. 2.8).

Таблиця 2.8

Рахунки бухгалтерського обліку, передбачені для обліку курсових різниць

Найменування рахунка

Примітка

Рахунки, на яких обліковуються доходи від курсових різниць

714 “Дохід від операційної курсової різниці"

Узагальнюється інформація про доходи від курсових різниць щодо активів і зобов'язань підприємства, пов'язаних з операційною діяльністю підприємства

744 “Дохід від неопераційної курсової різниці"

Узагальнюється інформація про курсові різниці щодо активів і зобов'язань в іноземній валюті, що пов'язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

Відображається різниця між сумою зобов'язань, що виникли на дату одержання (визнання) за бартерним контрактом активів (робіт, послуг), і сумою дебіторської заборгованості за передані за бартерним контрактом активи

Рахунки, на яких обліковуються витрати від курсових різниць

945 “Втрати від операційної курсової різниці"

Ведеться облік втрат щодо активів і зобов'язань операційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти

974 “Втрати від неопераційних курсових різниць"

Відображаються втрати щодо активів і зобов'язань неопераційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти

977 "інші витрати звичайної діяльності"

Відображається різниця між сумою зобов'язань, що виникли на дату одержання (визнання) за бартерним контрактом активів (робіт, послуг), і сумою дебіторської заборгованості за передані за бартерним контрактом активи

Підприємства, що використовують клас рахунків 8, для обліку відповідних витрат ведуть такі рахунки

84 “Інші операційні витрати”

На цьому рахунку, зокрема, ведеться облік втрат від курсових різниць

85 “Інші затрати"

На цьому рахунку ведеться облік витрат на інвестиційну та фінансову діяльність підприємства, а також витрат від надзвичайних подій, включаючи витрати від неопераційної курсової різниці

Записи операцій у регістрах бухгалтерського обліку на рахунках обліку активів і пасивів, вартість яких визначається в іноземній валюті, виконуються підприємством, організацією, установою, що здійснюють господарську діяльність в Україні та за її межами, у грошовій одиниці України.

Зазначені записи операцій з активами і пасивами виконуються у тій іноземній валюті, в якій здійснюються платежі.

Доходи і витрати в іноземній валюті, за якими формується результат від здійснення фінансово-господарської діяльності за межами України, визначаються у грошовій одиниці України за курсом Національного банку України на дату здійснення відповідної операції в іноземній валюті.

Вплив на доходи при купівлі і продажу Іноземної валюти

Доходи, отримані (нараховані) платником податку в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, перераховуються в гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату отримання (нарахування) таких доходів, і не підлягають перерахуванню у зв'язку зі зміною обмінного курсу гривні протягом такого звітного періоду.

У разі купівлі іноземної валюти за гривні валові витрати або валові доходи платника податку не змінюються. Сума гривень, сплачена платником податку у зв'язку з такою купівлею (без урахування комісійних або вартості інших послуг осіб, що здійснюють конверсійні (обмінні) операції за дорученням платника податку), вважається балансовою вартістю такої іноземної валюти.

У разі купівлі однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту балансова вартість придбаної іноземної валюти визначається на рівні балансової вартості іноземної валюти, що була продана.

У разі продажу іноземної валюти за гривні валові доходи платника податку збільшуються на суму гривень, отриманих від покупця у зв'язку з таким продажем, а валові витрати такого платника податку збільшуються на суму балансової вартості такої іноземної валюти.

На підставі Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” №283/97-ВР від 22 травня 1997 р. зі змінами, внесеними Законом України №349- IV від 24 грудня 2002 р. п. 7.3.3 ст. 7 балансова вартість заборгованості, основна сума якої (без відсотків, комісій та винагород) виражена в іноземній валюті, відображається у податковому обліку шляхом перерахунку її суми в гривні за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату її оприбуткування (виникнення).

У разі продажу (погашення) заборгованості (її частини), вираженої в іноземній валюті, протягом звітного періоду її балансова вартість визначається шляхом перерахунку суми такої заборгованості (її частини) в гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату такого продажу (погашення).

При цьому прибуток, отриманий внаслідок такого перерахунку, збільшує валові доходи платника податку – кредитора та валові витрати платника податку – дебітора, а збиток, отриманий внаслідок такого перерахунку, збільшує валові витрати такого платника податку – кредитора та валові доходи платника податку – дебітора, протягом якого відбувся такий продаж (погашення).

Облік балансової вартості іноземної валюти здійснюється за оцінкою її середньозваженої вартості відповідно до правил національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 “Вплив змін валютних курсів”.

Кореспонденція рахунків з обліку іноземної валюти наведена у таблиці 2.9.

Таблиця 2.9

Кореспонденція рахунків з обліку іноземної валюти (субрах. № 312)

№ п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Облік курсових різниць

1.

Облік придбання іноземної валюш на суму гривень, перераховану для купівлі валюти (за ринковим курсом валюти, який дорівнює балансовій вартості іноземної валюти)

334 “Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

2.

На суму збору до Пенсійного фонду

 • 23 “Виробництво"
 • 92 “Адміністративні витрати"
 • 93 "Витрати на збут"
 • 94 “Інші витрати"

651 "Розрахунки за пенсійним забезпеченням"

На суму утриманих банком комісійних

377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

334 “Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

3.

Одночасно

 • 23“Виробництво"
 • 92 “Адміністративні витрати”
 • 93 “Витрати на збут"
 • 94 “Інші витрати"

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

4.

На суму іноземної валюти, що надійшла за курсом НБУ, що діяв на останній робочий день звітного періоду

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"

334 “Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

5.

На суму перерахованого банком збору до Пенсійного фонду

651 “Розрахунки за пенсійним забезпеченням"

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

6.

У випадку збільшення курсу НБУ

312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”

714 “Дохід від операційної курсової різниці"

7.

У випадку зменшення курсу НБУ

945 "Втрати від операційної курсової різниці"

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті”

8.

Платіжне доручення, банківська виписка на суму перерахованої валюти постачальнику (це валові витрати) – передоплата за товари

632 “Розрахунки з іноземними постачальниками"

312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”

Θ.

На суму курсової різниці

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"

714 “Дохід від операційної курсової різниці”

або

945 “Втрати від операційної курсової різниці"

312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”

10.

На суму митної вартості товару (за курсом НБУ на дату проходження ВМД)

28“Товари”

632 “Розрахунки з іноземними постачальниками"

На суму митних зборів, мита (це валові витрати)

377 “Розрахунки з іншими дебіторами"

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

Одночасно

93 “Витрати на збут"

377 “Розрахунки з іншими дебіторами"

12.

На суму сплаченого ПДВ за імпортованими товарами

641 “Розрахунки за податками"

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

13.

На суму курсової різниці у разі збільшення курсу (це валові доходи)

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"

714 “Дохід від операційної курсової різниці"

14.

На суму курсової різниці у разі зменшення курсу (це валові витрати)

945 “Втрати від операційної курсової різниці”

312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”

Облік іноземної валюти за експортним контрактом

1.

Іноземному постачальнику перераховано іноземну валюту 15000 дол. США за курсом 5,3 грн за 1 дол. США на суму 79500 грн (валові витрати)

632 "Розрахунки з іноземними постачальниками"

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"

2.

Від покупця надійшла передоплата іноземною валютою 5000 дол. США за курсом 5,4 грн за 1 дол. США на суму 27000 грн (валові доходи)

314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті"

362 "Розрахунки з іноземними покупцями"

3.

Списано іноземну валюту для продажу 5000 дол. за курсом 5,4 грн. за 1 дол. США-27000 грн

334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті”

4.

Від продажу валюти отримано за мінусом комісійної винагороди Банку в сумі 60 грн – 26940 грн (вал. дохід)

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

711 "Дохід від реалізації іноземної валюти"

5.

Списана комісійна винагорода банку на витрати грн (валові витрати)

942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

6.

На суму комісійної винагороди збільшено дохід від продажу валюти – 60 грн

685 “Розрахунки з іншими кредиторами"

711 "Дохід від реалізації іноземної валюти"

7.

Списана вартість реалізованої іноземної валюти – 27000 грн (валові витрати)

942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти"

334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

8.

Дохід від реалізації іноземної валюти списано на фінансовий результат – 27000 грн

711 “Дохід від реалізації іноземної валюти"

791 "Фінансовий результат основної діяльності"

9.

Собівартість реалізованої іноземної валюти в сумі 27060 грн списано на фінансовий результат

791 “Фінансовий результат основної діяльності”

942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти"

Облік курсових різниць за короткостроковим депозитом

1.

Перераховано інвалюту на депозит терміном на 15 діб (курс 10,65 грн)

(20 000 євро × 10.85 – 217 000 грн)

314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті”

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті”

2.

Отримано депозитні кошти на поточний рахунок підприємства (за курсом 10,50 грн за євро)

20 000 × 10,50 = 210 000 грн

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті”

314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті"

3.

Курсові різниці відображено на дату повернення депозиту 20 000 × (10,65 – 10,50) = 7 000 грн

974 "Втрати від коопераційних курсових різниць"

314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті"

4.

За депозитом нараховано відсотки (після закінчення строку вкладу кошти разом з відсотками (153,4 євро) повертаються): 153,4 × 10,50) = 1610,70 грн

373 “Розрахунки за нарахованими доходами”

732 "Відсотки одержані”

5.

Відсотки зараховано на поточний рахунок в іноземній валюті 1610 грн 70 коп

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"

373 "Розрахунки за нарахованими доходами"

Облік іноземної валюти внесками до Статутного капіталу

1.

Відображено заборгованість засновників за внесками до Статутного капіталу у сумі 10 тис. дол. США за курсом НБУ 5,2 грн за 1 дол. США – 52000 грн

46 "Неоплачений капітал"

40 "Статутний капітал”

2.

Отримано валюту в рахунок погашання заборгованості засновника у сумі 10 тис. дол. США за курсом НБУ 5,3 грн за 1 дол. США – 53000 грн

312 “Поточні рахунки в іноземній валюті"

46 “Неоплачений капітал"

3.

Відображено курсову різницю, що виникла на дату погашення заборгованості – 1000 грн

46 “Неоплачений капітал”

744 “Дохід від неопераційної курсової різниці"

4.

Списано вартість іноземної валюти для продажу (10 тис. дол. США за курсом 5,2 грн за 1 дол. США) на суму 52000 грн

334 “Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”

5.

Отримано повідомлення про продаж валюти за курсом 5,3 грн на суму 53000 грн і зараховано на рахунок підприємства за мінусом комерційної винагороди Банку (120 грн) – 52880 грн (це валовий дохід)

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

711 "Дохід від реалізації іноземної валюти"

6.

Списана вартість реалізованої іноземної валюти – 52000 грн (валові витрати)

942 “Собівартість реалізованої іноземної валюти"

334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

7.

Списана комісійна винагорода Банку на витрати -120 грн (валові витрати)

942 “Собівартість реалізованої іноземної валюти”

685 “Розрахунки з іншими кредиторами"

8.

Відображено комісійну винагороду як дохід підприємства -120 грн (валовий дохід)

685 "Розрахунки з іншими кредиторами”

711 “Дохід від реалізації іноземної валюти"

9.

Списано на фінансові результати дохід від реалізації іноземної валюти – 53000 грн

711 "Дохід від реалізації іноземної валюти"

791 “Фінансовий результат основної діяльності”

10.

Списана собівартість реалізованої іноземної валюти на фінансові результати – 52120 грн

791 “Фінансовий результат основної діяльності"

942 “Собівартість реалізованої іноземної валюти"

11.

Списано курсову різницю, що виникла на дату погашення заборгованості – 1000 грн

744 “Дохід від коопераційної курсової різниці”

793 “Результати іншої звичайної діяльності”

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >