< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік касових операцій (рах. № 30)

Порядок організації і ведення касових операцій

Касові операції (надходження готівки до каси і видача з неї) здійснюються на підставі Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління НБУ за №637 від 15.12.2004 р., Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2004 р. за №40/10320.

Гранична сума розрахунку готівкою

Постановою Правління Національного банку України “Про встановлення граничної суми готівкою розрахунку” №32 від 9 лютого 2005 р. встановлено граничну суму розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами відповідно до пункту 2.3 Положення №637 від 15.12.2004 р. – у розмірі 10000 грн.

Загальна схема бухгалтерського обліку касових операцій

Рис. 2.4. Загальна схема бухгалтерського обліку касових операцій

110-тисячне обмеження не поширюється на готівкові розрахунки за податками. Виручку можна використовувати для сплати податків через касу іншого банку.

Положення №637 від 15.12.2004. р. (набуло чинності з 14.02.2005 р.) регламентує вимоги до організації готівкових розрахунків, порядок оформлення касових операцій, порядок ведення Касової книги і обов'язки касира, порядок здавання готівкової виручки і розрахунку ліміту Каси, особливості організації банками роботи з готівкою, контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою.

Загальну схему бухгалтерського обліку касових операцій наведено на рисунку 2.4.

Усі підприємства, незалежно від форми власності (державні, орендні, колективні, кооперативні, спільні, колективні), зобов'язані зберігати свої грошові кошти в установах банку.

Каса – це приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі і зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів. Матеріальну відповідальність за збереження коштів і ведення касових операцій покладено на касира, з яким укладають договір про матеріальну відповідальність у формі зобов'язання касира або іншої уповноваженої особи.

''ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор _________________

”___” _____________________ 200 _р

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 • 1. Загальні положення
 • 1.1. Посада: касир.
 • 1.2. Підпорядкований: головному бухгалтеру
 • 1.3. Метою роботи касира є забезпечення правильного ведення касових операцій відповідно до чинного законодавства.
 • 2. Завдання
 • 2.1. Правильність організації касових операцій на підприємстві.
 • 2.2. Оперативне надання необхідної інформації керівництву для своєчасного прийняття управлінських ріїпень.
 • 2.3. Контроль за правильністю документального оформлення касових операцій.
 • 2.4. Дотримання правил ведення касових операцій на підприємстві.
 • 3. Обов'язки
 • 3.1. Прийняття участі у проведенні інвентаризацій.
 • 3.2. Виконання вимог Правил внутрішнього розпорядку на підприємстві.
 • 3.3. Приймання і видача готівки за касовими ордерами провадяться тільки в день складання цих документів
 • 3.4. Під час одержання прибуткових касових ордерів або видаткових документів касир зобов'язаний перевірити:
  • а) наявність і достовірність на документах підпису головного бухгалтера, а на видатковому документі підпису керівника підприємства або особи ним уповноваженої;
  • б) правильність оформлення документів, наявність усіх реквізитів та перелічених у документах додатків.
 • 3.5. У разі недотримання хоча б однієї з перелічених у п. 3.4 вимог касир повертає документи до бухгалтерії для відповідного оформлення.
 • 3.6. Прибуткові касові ордери або видаткові документи одразу ж після одержання або видачі за ними готівки підписуються касиром, а на доданих до них документах ставиться штамп або напис “Оплачено” із зазначенням дати (число, місяць, рік).
 • 3.7. Наприкінці кожного робочого дня касир подає звіт під розписку до бухгалтерії з додатком прибуткових та видаткових касових документів.
 • 3.8. Касир відповідно до чинного законодавства України несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей.
 • 3.9. Касиру забороняється передовіряти виконання дорученої йому роботи іншим особам.
 • 4. Права
 • 4.1. Отримання необхідних документів і роз'яснень керівництва для забезпечення достовірності касових операцій.
 • 4.2. Своєчасне отримання від інших служб якісно оформлених документів для здійснення операцій з руху готівки на підприємстві.
 • 4.3. Вимагати від керівництва забезпечення необхідних умов зберігання коштів та грошових документів у приміщенні каси та під час перевезення коштів за межами підприємства.
 • 5. Відповідальність
 • 5.1. Несе повну матеріальну відповідальність за збереження коштів у приміщенні каси.
 • 5.2. Несе відповідальність за своєчасне, правильне виконання покладених на нього обов'язків.
 • 6. Кваліфікаційні вимоги
 • 6.1. Фахівець зі спеціальною освітою та стажем роботи не менше від 3-х років на відповідній посаді або з вищою освітою без стажу роботи на відповідній посаді.
 • 7. Контроль
 • 7.1. Контроль за виконанням Посадової інструкції покладається на головного бухгалтера.
 • 7.2. Контроль за правильним веденням касової книги покладається на головного бухгалтера або уповноважену керівником особу.

ДОГОВІР

про повну індивідуальну матеріальну відповідальність касира

м. Київ “______” ______________20___ р.

З метою забезпечення зберігання приміщення, обладнання, грошових коштів, а також інших матеріальних цінностей, отриманих від інших організацій (далі – ”матеріальні цінності”) ЗAT “Пивзавод на Подолі”, в особі директора ______________________________________________ (далі – ”Адміністрація”), з одного боку, та ______________________________________________ ”Працівник”) далі – ”Працівник”) – з іншого, уклали

цей Договір про таке:

1. Працівник, який безпосередньо пов'язаний з отриманням грошових коштів, а також із збереженням матеріальних цінностей, бере на себе повну матеріальну відповідальність: за невнесення до каси або на рахунки в установах банку виручки (повністю або частково), передбаченої Договором, за незабезпечення збереженості приміщення, обладнання, грошових коштів, а також інших матеріальних цінностей, отриманих від інших організацій.

У зв'язку з цим Працівник зобов'язується:

 • а) вносити у встановлені терміни до каси або на рахунки в установах банку кошти підприємства, обумовлені Договором, які підлягають обов'язковому здаванню;
 • б) забезпечити збереженість матеріальних цінностей;
 • в) бережно ставитись до переданих йому матеріальних цінностей та вживати заходів щодо запобігання збитку;
 • г) своєчасно доповідати Адміністрації про всі обставини, які загрожують зберіганню ввірених йому матеріальних цінностей;

ґ) вести облік, складати та надавати у встановленому порядку звіти про рух та залишки ввірених йому матеріальних цінностей;

 • д) брати участь у інвентаризації ввірених йому матеріальних цінностей.
 • 2. Адміністрація зобов'язується:
  • а) створити Працівнику умови, необхідні для нормальної роботи та забезпечення повної збереженості ввірених йому матеріальних цінностей;
  • б) ознайомити Працівника з чинним законодавством України про матеріальну відповідальність;
  • в) проводити у встановленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей.
 • 3. У разі незабезпечення з вини Працівника збереження ввірених йому матеріальних цінностей, визначення розміру нанесеного збитку та його відшкодування здійснюються відповідно до чинного законодавства України.
 • 4. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо збиток спричинений не з його вини.
 • 5. Договір набуває чинності з ______________ 20___ р.
 • 6. Договір складений у двох примірниках, один з яких видається Працівнику, а другий зберігається в Адміністрації.

Адміністрація Працівник

_______________ Паспорт №___________

від _________________

виданий

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >