< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Відповідальність і зобов'язання касира згідно з Договором, інвентаризація каси

Матеріальна відповідальність касира

Касир бере на себе повну матеріальну відповідальність за зберігання довірених йому підприємством матеріальних цінностей і у встановленому чинним законодавством України порядку несе відповідальність за їхнє зберігання і зобов'язується:

 • – дбайливо ставитися до переданих йому на зберігання матеріальних цінностей, вживати всілякі заходи для запобігання збитку, псування, втрат;
 • – вчасно повідомити керівнику підприємства про будь-яку обставину, що загрожує зберіганню довірених йому цінностей;
 • – здійснювати прийом і видачу грошових та інших цінностей за документами, підписаними керівником підприємства і головним бухгалтером;
 • – брати участь у інвентаризації каси.

Зобов'язання керівника

Керівник підприємства зобов'язаний;

 • – створити матеріально відповідальній особі необхідні умови для нормальної роботи і забезпечення повного зберігання довірених їй матеріальних цінностей;
 • – проводити у встановленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей у касі.

У випадку незабезпечення за доведеною провиною матеріально відповідальної особи збереження довірених їй матеріальних цінностей, визначення збитку, заподіяного підприємству, відшкодування проводиться відповідно до чинного законодавства України.

Дія Договору поширюється на весь час роботи касира на даному підприємстві. Договір складений у двох примірниках, один із яких зберігається в керівника підприємства, інший – у матеріально відповідальної особи – касира.

Індивідуальний графік роботи касира підприємства наведено у таблиці 2.10.

Таблиця 2.10

Індивідуальний графік роботи касира підприємства

п/п

Операція

Термін виконання (за годинами: режим роботи з 8:00 до 17:00)

1

2

3

1

Приймання та видача готівки за оформлення прибутковими та видатковими касовими ордерами з попередньою їх перевіркою відповідно до робочих інструкцій про оформлення касових операцій.

Щоденно з 8-00 до 12-00

2

Запис прибуткових і видаткових касових ордерів до касової книги.

Відразу ж після проведення кожної касової операції.

3

Проведення операцій у банку (одержання грошей за чеками, здача касових надходжень, отримання виписок з рахунків в банку, здача платіжних доручень та інших документів, якими оформлюються операції за рахунками підприємства в банку тощо).

Щоденно з 12-00 до 15-00.

4

Здавання бухгалтеру розрахункового відділу отриманих у банку виписок і документів.

Відразу ж після повернення з банку.

5

Оформлення прибутковими та видатковими касовими ордерами (через бухгалтера розрахункового відділу) операцій з одержання грошей за чеками і здачі готівки в банк. Запис ордерів до Касової книги.

Терміново після повернення 3 банку.

6

Складання списків депонентів із заробітної плати і передача їх бухгалтеру розрахункового відділу.

До 9-00 четвертого дня після початку вВиплати заробітної плати.

7

Складання звіту касира і передача копії його бухгалтеру розрахункового відділу.

Щоденно о 16:30

Готівка до каси може надходити з різних джерел. Це, перш за все, кошти, одержані в Банках для виплати заробітної плати, відпускних, відрядження, на господарські та поточні потреби, кошти в іноземній валюті, аванси за виконані роботи, виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), від реалізації основних засобів та інших активів.

Згідно з Постановою Правління НБУ “Про правила використання готівкою іноземної валюти на території України” від 30.05.2007 р. №200, щоб узяти готівку для осіб, які відїзжають за кордон, юридичній особі потрібно подати до банку (п. 2.2. Правил №200):

 • – заяву на видачу готівки;
 • – доручення уповноваженій особі на одержання готівкової інвалюти;
 • – лист-розрахунок (із зазначенням призвища, ім'я та по батькові того, хто відїзжає за кордон і розрахунок витрат).

 • (1) - заповнення всіх реквізитів чека та корінця;
 • (2) - проставлення підпису одержувача чека на корінці чека і передача його банку;
 • (3) - перевірка правильності заповнення чека та його оплати;
 • (4) - одержання грошей у касі Банку;
 • (5) - складання звіту касира.

Іншим джерелом надходження коштів до Каси підприємства можуть бути повернення невикористаних готівкових коштів підзвітними особами, надлишково видані готівкові кошти на заробітну плату, відшкодування сум за претензіями за виявлену нестачу товарно-матеріальних цінностей, внесків до Статутного капіталу тощо.

Постановою Правління НБУ №69 від 19 лютого 2001 р. затверджено Інструкцію про організацію роботи з готівковим обігом. Керуючись пунктом 4.4 Інструкції, кожне підприємство до 2002 р., яке працювало з готівковими коштами, щорічно до 1 березня повинно було подавати Заявку-розрахунок (табл. 2.11) встановлення лімітів залишку готівки в Касі. Якщо ж підприємство не подало Заявку- розрахунок у встановленій час, установа Банку мала право самостійно визначити такому підприємству ліміт Каси у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 грн). Список таких підприємств затверджував керівник Банку.

Про зміни встановлення ліміту каси

Постановою Правління НБУ №312 від 1 серпня 2001 р. (втратила чинність) було внесено до Інструкції зміни з 1 вересня 2001 р.: скасовано щорічне подання Заявки-розрахунку про встановлення ліміту Каси. Необхідно було подавати Заявку- розрахунок тоді, коли ліміт Каси встановлювали або переглядали уже встановлений як за рішенням підприємства, так і з ініціативи Банку. У тій редакції не було норми, згідно з якою керівник Банку мав право самостійно встановити ліміт Каси підприємству. Таким чином, якщо підприємство не подбало про встановлення собі ліміту Каси, то всю готівку необхідно надавати до Банку для зарахування її на свій Поточний рахунок.

Таблиця 2.11

Додаток № 13

до Інструкції НБУ №4 “Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України”

ЗАЯВКА – РОЗРАХУНОК

для встановлення лімітів залишку готівки в Касі, порядку і строків здавання касової виручки (надходжень) на _____ рік

Найменування підприємства

ЗАТ Пивзавод на Подолі

Форма власності

колективна

Код ОКПО

00282426

ДПІ

Подольського р-ну

Найменування установи банку

5 К ФАППБ "Аваль"

Рахунок

23012068

1. Касові обороти

Найменування показників

Код

Фактично за три місяці, що передують поданню заявки – розрахунку в банк

1

2

3

1. Касова виручка (надходження) – усього

132144

2. Середньоденна виручка (надходження) (рядок 1 на кількість робочих днів підприємства за останні 3 місяці)

2032

3. Виплачено готівкою на різні потреби, крім заробітної плати, допомоги за тимчасовою непрацездатністю, премій і стипендій

Середньоденні, виходячи з числа робочих днів підприємства за останні 3 місяці, витрати готівки на різні потреби, крім заробітної плати, допомоги за тимчасовою непрацездатністю, премій і стипендій

2032

2. Ліміт каси, порядок і строки здавання виручки (надходжень)

Найменування показників

Код

Планується

підприємством

Затверджено банком

1

2

3

4

Ліміт залишку готівки

2032

2032

Порядок здавання виручки (надходжень)

самовивоз в міру надходжень

наступного робочого дня

Строки здавання виручки (надходжень)

Керівник підприємства ____V____ Керівник установи ____V____

Головний (старший) бухгалтер ____V____

“___“ ___________ 20___ р.

Примітка: Ліміт залишку готівки в Касі (крім підприємств торгівлі та сфери обслуговування населення) може встановлюватися установами банків за узгодженням з підприємствами виходячи з розрахунку середньоденного надходження або витрат готівки в розмірах, передбачених п. 47 Інструкції).

З набранням чинності Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні №637 від 15.12.2004 р. установлення ліміту Каси проводиться підприємствами самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в Касі (табл. 2.12), що підписується головним (старшим) бухгалтером та керівником підприємства або уповноваженою ним особою.

Установлений ліміт Каси затверджується внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства. Для відокремлених підрозділів ліміт Каси встановлюється і доводиться до їх відома відповідними внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства-юридичної особи.

Кожне підприємство визначає ліміт Каси з урахуванням режиму і специфіки його роботи, віддаленості від Банку, обсягу касових оборотів (надходжень і видатків) за всіма рахунками, установлених строків здавання готівки, тривалості операційного часу Банку, наявності домовленості підприємства з Банком на інкасацію тощо.

Таблиця 2.12

До Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

РОЗРАХУНОК

ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІМІТУ ЗАЛИШКУ ГОТІВКИ В КАСІ

І. Касові обороти

п/п

Найменування показників

Фактично за три будь-які місяці поспіль з останніх двададцяти, що передують строку встановлення (перегляду) ліміту Каси

1

Готівкова виручка (надходження до Каси, крім сум, що одержані з банків)

2

Середньоденні надходження (рядок І розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)

3

виплачено готівкою на різні потреби (крім виплат, пов'язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів)

4

Середньоденна видача готівки (рядок І розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)

Найменування показника

Установлено підприємством

І

Ліміт залишку готівки в Касі

Найменування показника

Визначається строк здавання готівкової виручки (готівки) та зазначаються реквізити договорів банківських рахунків

2

Строки здавання готівкової виручки (готівки)

М. П.

Отже підприємство самостійно має визначати необхідність перегляду встановленого ліміту.

Ліміт каси – це граничний розмір суми готівки, яку підприємство може залишати в касі у неробочий час. Ліміт каси не може перевищувати розміру середньоденного надходження (видачі) готівки в касу (з неї) за три будь-які місяці поспіль із останніх 12 (п. 5.4 Положення № 637).

Ліміт каси коригують (п. 5.12):

 • 1) за власною ініціативою;
 • 2) при внесенні поправок у законодавство;
 • 3) у населеному пункті відсутній банк і відповідно строк здачі готівкою виручки один раз у 5 днів (п. 5.1).

Відповідно до п. 7.2. Положення №637 перевірку порядку дотримання правил готівкового обігу може робити податкова служба не рідше, ніж один раз за три місяці. При порушенні правил готівкового обігу – штрафні санкції.

Штрафні санкції за перевищення встановленого Ліміту Каси

Відповідно до Указу Президента України №436/95 від 12 червня 1995 р. набранням чинності Положення № 637 від 15.12.2004 р.) застосовуються такі штрафи:

 • – за перевищення встановленого ліміту (залишку готівки в Касі) – у подвійному розмірі суми, виявленої за надлишковою готівкою за кожний день;
 • – за перевищення встановленого ліміту залишку готівки в Касі – у подвійному розмірі надлишкової готівки за день, в якому оформлено не підписаний одержувачем видатковий документ;
 • – за неоприбуткування (неповне і/або несвоєчасне) в Касах готівки – у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми;
 • – за перевищення термінів використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівки під звіт без повного звіту про раніше видані кошти – у розмірі 25% виданих під звіт сум;
 • – за проведення готівкових розрахунків без надання одержувачем коштів платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового документа), що підтверджував би сплату покупцем грошей, – у розмірі сплачених коштів.

Відповідно до п. 5 Постанови Національного банку України №637, якою затверджено нове Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, граничну суму готівкових розрахунків встановлюють відповідною постановою Правління Національного банку.

Дотримання граничої суми готівки

Малі і середні підприємства мають дотримуватися граничної суми при розрахунках готівкою, при використанні готівкових коштів, отриманих ними за рахунок кредитної лінії Європейського банку реконструкції та розвитку для розвитку малих і середніх підприємств. Під це обмеження потрапляє і готівка, яку працівники податкової служби мають право вилучати у підприємств, що мають податковий борг.

Оплата закупленого у населення металобрухту здійснюється через Каси в банках готівкою, або шляхом поштового переказу за рахунок суб'єкта підприємницької діяльності, який здійснює операції з металобрухтом. Забороняється проведення готівкових розрахунків при здійсненні операцій з промисловим металобрухтом.

Забороняється проведення готівкових розрахунків при здійсненні операцій з промисловим металобрухтом.

У Положенні № 637 не визначено питання про те, коли підзвітна особа повинна надавати авансовий звіт за умови, якщо витрачені на потреби підприємства свої гроші. До цього положення спеціалісти податкової служби наполягали на звіті за три банківських дні (як і у випадку, коли готівку видають працівнику під звіт). На відміну від несвоєчасного звіту за підзвітні кошти, штрафу за несвоєчасне оформлення звіту про свої гроші в чинному українському законодавстві не існує.

Надходження готівки до Каси і видача із Каси оформляються прибутковими та видатковими касовими ордерами (табл. 2.13, 2.14).

Відповідно до п. 2.6 Положення №637 дозволяється оформляти виручку одним Прибутковим касовим ордером і записувати його в Касову книгу наприкінці робочого дня підприємствам, які згідно із чинним законодавством України, можуть не застосовувати касового апарата і розрахункових книжок, але повинні видавати інші документи – проїзні і перевізні документи та ін.

Положення №637 від 15.12.2004 р. пункт 3.3 не передбачає підпису касира на квитанції до прибуткового ордера, а тільки ставлять печатку на ордері.

Касові ордери передаються до виконання касирові підприємства безпосередньо бухгалтером, а не через особу, що одержує або вносить гроші.

Касир, що одержав з бухгалтерії касові ордери, повинен перевірити правильність їх оформлення, наявність і дійсність підписів, додатки, перераховані в ордері. Після цього він приймає або видає гроші. Особі, що внесла гроші до каси, видається квитанція. При видачі грошей за видатковим касовим ордером окремій особі касир вимагає пред'явлення документа, який посвідчує особу одержувача. Таким документом є паспорт, закордонний паспорт, військовий квиток, службове посвідчення за наявності на ньому фотокартки й особистого підпису власника. Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові касові ордери заповнюються бухгалтерією чітко й зрозуміло, без будь-яких підчисток, помарок або виправлень. Прибуткові й видаткові касові ордери до передачі в касу реєструються бухгалтерією в Журналі реєстрації касових документів (табл. 2.15), де їм надаються порядкові номери.

31 січня 2008 р. підприємства, що оформлюють готівкові розрахунки за допомогою прибуткових і видаткових касових ордерів, будуть користуватися бланками сурового обліку згідно Постанови Кабінету Міністрів України “Про доповнення додатка до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. №283” від 06.06.2007 р. №809. Таким чином підприємства (підприємці) не зможуть самостійно друкувати бланки ордерів за допомогою комп'ютера і облік бланків буде специфічний (див. табл. 2.15)

Сума готівкових розрахунків одного підприємства (підприємця) з іншим протягом дня не може перевищувати 10 000 грн. Відповідальність за перевищення граничної суми несе той, хто платить.

Таблиця 2.13

Таблиця 2.14

Таблиця 2.15

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ

ПРИБУТКОВИХ ТА ВИДАТКОВИХ КАСОВИХ ДОКУМЕНТІВ 2011 р.

За цим зразком друкувати всі сторінки журналу

Приб. документ

Надійшло грошей, грн

Примітка

дата

номер

на зарплату, премії, стипендії

на відрядження та переміщення

виручка від реалізації

Залишок

1

2

3

4

5

6

7

Залишок на 26.01

176468

13438,25

26.01

176458

1320,00

-

1422958

Разом

15549,58

28987,83

X

Залишок на 27.01

15556,83

Видат. документ

Витрачено грошей, грн

Примітка

дата

номер

на зарплату, премії, стипендії

на відрядження та переміщення

до банку

Залишок

1

2

3

4

5

6

7

Залишок на 26.01

13438,25

26.01

440

-

36,00

300,00

90,00

13005,00

Разом

300,00

126,00

13005,00

13431,00

X

Залишок на 27.01

15556,83

На рисунку 2.5. наведено оперограму документообігу в національній валюті

Оперограма документообігу за субрахунком №301 “Каса в національній валюті”

Рис. 2.5. Оперограма документообігу за субрахунком №301 “Каса в національній валюті”

Проведення Інвентаризації каси

З метою контролю за схоронністю готівки коштів на підприємствах (п.п. 4.10 Положення №637 від 15.12.2004 р.) проводяться інвентаризації кас. Для проведення інвентаризації каси, що має здійснюватися згідно з Наказом керівника, призначається комісія, яка після закінчення інвентаризації Каси складає Акт про результати інвентаризації наявних коштів.

Комісія перевіряє наявність коштів шляхом повного перерахування всіх готівкових коштів, що є в касі, цінних паперів, чекових книжок тощо. Акт складається в двох примірниках і підписується членами інвентаризаційної комісії та матеріально відповідальною особою.

Один примірник Акта передається до бухгалтерії підприємства, другий – залишається у матеріально відповідальної особи.

До початку інвентаризації всі матеріально відповідальні особи (особи, які відповідають за збереження коштів) дають розписку, про наявність коштів у Касі. На підставі проведеної інвентаризації складається акт про результати інвентаризації наявних коштів (табл. 2.16).

Таблиця 2.16

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >