< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок одержання готівки в Банку і здавання до Банку

Підприємство одержує готівку з Банку через касира за грошовим чеком, виписаним на його ім'я, таблиця 2.17.

На підприємствах, в установах, у штаті яких відсутня посада касира, його обов'язки за письмовим розпорядженням керівника підприємства, установи виконує інший працівник.

Для одержання в Банку чекової книжки, в якій знаходяться чеки, потрібно заповнити відповідну заяву, в котрій зазначаються прізвище, ім'я та по батькові касира і зразок його підпису. Заява підписується керівником і головним бухгалтером і засвідчується печаткою підприємства. Згідно з цією заявою касир одержує чекову книжку на 25 або 50 чеків. Щоб зняти готівку зі свого рахунка в Банку, бухгалтер заповнює грошовий чек, і підписує його разом із керівником і передає касирові. Касир попередньо (як правило, за 1-2 дні) замовляє необхідну суму в Банку, а потім одержує її за чеком. Корінець чека є виправдним документом для записів касових операцій в облікових регістрах.

Касир (або інший працівник) підприємства після одержання готівкових коштів у касі Банку зобов'язаний їх доставити і здати до Каси підприємства. При перевезенні готівки підприємствами усіх форм власності, від Кас підприємств до установ Банків та у зворотному напрямку, керівник такого підприємства зобов'язаний забезпечувати касира чи бухгалтера, чи іншого працівника, відповідального за транспортування коштів, охороною та транспортним засобом.

Таблиця 2.17

Зворотний бік грошового чека

Готівку, одержану з рахунків у Банку до Каси, витрачають за суворо цільовим призначенням (потреби, на які одержано гроші, зазначаються на зворотному боці грошового чека). Невикористаний залишок здається з Каси на рахунки в Банках. Наприклад, не одержана у встановлений термін заробітна платня має бути повернена на рахунки в Банках у 3-денний термін. На рахунок у Банку (№31 “Поточні рахунки в банках”) здаються гроші (готівка), прийняті до Каси в рахунок внесків до Статутного капіталу, виручка від реалізації товарно-матеріальних цінностей підприємства тощо.

Здача готівки на рахунки в Банках оформлюється Видатковим касовим ордером (табл. 2.14).

Касир, щоб здати готівку, повинен заповнити первинний документ “Об'ява про внесок готівки” (табл. 2.18.), який може одержати в оператора Банку.

Цей документ складається з трьох частин. Верхня частина залишається у Банку, середня частина (квитанція) передається касирові. Нижня частина Об'яви (ордер) також повертається касирові, але тільки після проведення Банком відповідної операції й разом із банківською випискою.

На кожній із трьох частин зазначаються: дата, від кого прийнята готівка, банк одержувача і одержувач, призначення внеску. У правому верхньому кутку першої та другої частин зазначаються номер свого поточного рахунка та сума цифрами. Та ж сума записується словами у такому порядку:

  • – починати запис потрібно у притик до початку відведеного для цього поля з великої літери;
  • – місце, що залишилося на полі, потрібно прокреслити горизонтальною лінією.

Таблиця 2.18

Продовження документа

Третя частина Об'яви заповнюється таким чином. У ордері потрібно зазначити код Банка-одержувача і суму за кредитом Поточного рахунка підприємства.

Касова книга

На підприємстві ведеться тільки одна Касова книга (типова форма № КО-4) в національній валюті, в якій касир відображає готівку і рух грошей у касі (табл. 2.19). Аркуші касової книги мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені відбитком печатки підприємства (юридичної особи). Кількість аркушів у Касовій книзі засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера підприємства (юридичної особи). Записи у Касовій книзі здійснюються за кожним Прибутковим і Видатковим ордером. Але якщо в організації є інші види валют, крім національної, то Касові книги відкриваються на кожну валюту окремо.

Усі касові ордери після їх використання касир підписує, а додані до них документи для запобігання повторного використання погашає штампом або підписом від руки “Одержано”, “Сплачено” із зазначенням дати.

Порядок записів у Касовій книзі

Записи у Касовій книзі здійснюються через копіювальній папір, тобто у двох примірниках (другий примірник є звітом для касира). Наприкінці робочого дня касир підбиває підсумки оборотів за надходженням і видачею грошей та виводить залишки на наступний день. Перші відривні аркуші, що є звітом касира, разом із прибутковими і видатковими ордерами й доданими до них виправдними документами касир передає бухгалтерії під розписку у Касовій книзі.

Таблиця 2.19

Бухгалтер перевіряє правильність оформлення касових ордерів, їх обґрунтування, виконання записів у Касовій книзі, виведеного залишку на кінець дня і проти кожної суми проставляє шифр кореспондуючих рахунків.

Касир усі надходження і видачі готівки за прибутковими і видатковими касовими ордерами обліковує у Касовій книзі.

Керівник підприємства повинен надавати касирові охорону при транспортуванні грошових коштів і цінностей з установи банку. При транспортуванні грошових коштів касирові, супроводжуючим його особам забороняється: розголошувати маршрут руху і розмір суми грошових коштів і цінностей, що перевозяться, допускати до салону транспортного засобу осіб, які не призначені керівником підприємства для доставки, користуватися супутнім або громадським транспортом.

Вимоги до Каси

Для забезпечення надійного зберігання готівки і цінностей каса має відповідати таким вимогам:

  • – бути ізольованою від інших допоміжних приміщень;
  • – мати сейф або металеву шафу;
  • – маги спеціальне віконце для проведення операцій з клієнтами і працівниками;
  • – бути обладнаною охоронно-пожежною сигналізацією, що відповідає вимогам чинного Положення.

Вимоги до оформлення й обліку касових операцій

Найважливішими вимогами правильного оформлення й обліку касових операцій є:

  • – негайний запис кожної здійсненої касової операції у Касову книгу, щоденне визначення підсумків у цій книзі і здача касиром під розписку бухгалтерові касових документів;
  • – виписка бухгалтерією на кожну окрему касову операцію прибуткових і видаткових ордерів, додержання послідовності в нумерації та реєстрації цих документів у реєстрі й передачі їх для виконання касирові;
  • – погашення касиром спеціальним штампом касових документів з метою запобігання зловживання цими документами шляхом повторного їх використання;
  • – встановлення Наказом керівника підприємства осіб, що мають право підписувати касові документи, наявність у касира зразків підписів цих осіб і неприпустимість виконання касових операцій за не підписаними документами.

Головний бухгалтер з метою контролю повинен не менше одного разу на місяць перевіряти готівку в касі, складати акт і доповідати керівникові підприємства.

У зв'язку з тим, що значна частина грошових операцій здійснюється підприємством через Поточний рахунок, потрібно систематично стежити за правильністю банківських операцій.

Керівник підприємства несе відповідальність за збереження грошей, правильне й доцільне їх використання.

Суть Касової книги, порядок ведення

Касова книга є регістром аналітичного обліку. Касові документи слід брошурувати окремо від інших бухгалтерських документів, вони повинні мати самостійну нумерацію і при здачі до бухгалтерського архіву фіксуватися в Архівній книзі.

Касову книгу можна вести автоматизованим способом, при якому листи формують у вигляді машинограм “Вкладний листок Касової книги” або “Звіт касира”. Обидві ці машинограми повинні здаватися до початку наступного робочого дня, мати однаковий зміст і вміщувати всі реквізити, передбачені формою Касової книги. Нумерація сторінок Касової книги в машинограмах здійснюється автоматично в порядку збільшення з початку року.

Після одержання машинограм “Вкладний листок Касової книги” і “Звіт касира” касир зобов'язаний перевірити правильність складань Касової книги і Звіту касира, підписати їх і передати Звіт касира разом із прибутковими і видатковими документами бухгалтерії під розписку у Вкладному листку Касової книги.

Відповідно до Положення від 15.12.2004 р. №637 п. 4.3 касир може не заповнювати Касову книгу, якщо руху готівки в касі підприємства протягом робочого дня не було.

Виправлення в Касовій книзі, як правило, не допускається.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >