< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Знос і амортизація основних засобів (рах. №13)

Знос основних засобів (рах. №13)

Фактори, що впливають на розміри фізичного зносу

Основні засоби підлягають фізичному зносу як у процесі їх використання, так і при їх бездіяльності. На розміри фізичного зносу основних засобів у процесі їх використання можуть впливати такі фактори:

  • – ступінь навантаження виробничих засобів у процесі виробництва, що залежить від кількості змін і годин роботи за добу, тривалості праці впродовж року, інтенсивності праці;
  • – якість основних засобів;
  • – особливості технологічного процесу і ступінь захисту основних засобів від впливу зовнішніх умов (температура, вологість, атмосферні опади тощо);
  • – якість догляду за основними засобами;
  • – кваліфікація робітників і ставлення їх до основних засобів.

Основні засоби зношуються не тільки фізично (наприклад, машини, обладнання тощо), а й стають відсталими за своєю технічною характеристикою, а також економічною ефективністю, тобто підлягають моральному зносу.

Фактори морального зносу

Моральний знос зумовлюється двома факторами: зростанням продуктивності праці і темпами технічного прогресу. Поява більш досконалих зразків обладнання й інших видів основних засобів веде до морального зносу діючих основних засобів і зниження продуктивності праці.

Знос під дією сил природи пов'язаний із впливом зовнішніх факторів і призводить до передчасного старіння основних засобів.

Правильне визначення ступеня зносу основних засобів має дуже важливе значення для економіки виробництва, для визначення відновлюваної вартості основних засобів і розміру амортизаційних відрахувань.

Визначення норми фізичного зносу відповідно до термінів зносу

Фізичний знос основних засобів може бути визначений відповідно до термінів їх служби за допомогою формули:

де З – знос основних засобів, %;

ТФфактичний термін служби (роки);

ТН – термін служби основних засобів за встановленою нормою (амортизаційний період), роки.

Проте найбільш правильно можна визначити фізичний знос основних засобів шляхом обстеження технічного стану обєкта в натурі (вузлів, частин і об'єкта в цілому). Водночас доцільно визначити ступінь зносу і за термінами служби.

Фізичний і моральний знос основних засобів впливає на зменшення їх відновлювальної вартості.

За чинними раніше законодавчими нормами знос і амортизація нараховувалися за різними обґрунтованими нормами і обліковувалися на різних рахунках бухгалтерського обліку.

Згідно із Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” №283/97-ВР від 22 травня 1997 р. норми зносу і амортизації встановлені єдині за відповідними групами і обліковуються за діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку на одному рахунку №13 “Знос (амортизація) основних засобів”, що економічно не обгрунтовано і втрачено пооб'єктний облік як зносу, так і нарахування амортизації (особливо 2-4 груп).

Бухгалтерський облік зносу (амортизації) необоротних активів ведеться на пасивному рахунку №13 “Знос (амортизація) необоротних активів”, на якому відкрито субрахунки:

№ 131 “Знос (амортизація) основних засобів”;

№ 132 “Знос (амортизація) необоротних матеріальних активів”;

№ 133 “Накопичена амортизація нематеріальних активів”;

№ 134 “Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів”;

№ 135 “Знос (амортизація) інвестиційної нерухомості”.

Нарахування амортизації здійснюється за рахунок витрат виробництва (собівартість продукції (робіт, послуг), витрат обігу у торгівлі). Документами, що підтверджують право на списування нарахованої амортизації на витрати, є Акт введення в експлуатацію основних засобів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >