< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік основних засобів (рах. №10)

Документальне оформлення обліку основних засобів; застосування субрахунків рах. №10

При організації документального оформлення обліку основних засобів слід керуватися такими нормативними актами.

  • 1. Наказом Міністерства статистики України №352 від 29.12.1995 р. “Про затвердження типових форм первинного обліку". Цим Наказом Міністерство статистики затвердило типові форми первинної облікової документації з обліку основних засобів, які введені в дію з 1 січня 1996 року.
  • 2. Переліком типових документів (Наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України №41 від 20.08.98 р.).

Схему взаємодії АРМ бухгалтера та документального оформлення обліку основних засобів наведено на рисунках 3.9 і 3.10.

Визначення інвентарного об'єкта

Інвентарним об'єктом основних засобів вважається закінчена будова з усіма пристосуваннями до нього, або окремий конструктивний відокремлений предмет, виконуючий самостійні функції. Кожному інвентарному об'єкту присвоюється інвентарний номер, який зберігається за об'єктом протягом усього періоду його експлуатації на даному підприємстві. Він проставляється у всіх первинних документах, які оформлюють наявність і рух об'єкта.

На підприємствах, які мають невелику кількість інвентарних об'єктів, аналітичний облік основних засобів ведуть за допомогою інвентарних книг.

Для контролю за зберіганням інвентарних карток складається у одному примірнику “Опис інвентарних карток обліку основних засобів” у розрізі класифікаційних груп.

Для пооб'єктного обліку основних засобів у місцях їх знаходження, експлуатації ведуться інвентарні списки основних засобів, у яких вказуються інвентарний номер, повна назва та первісна вартість об'єкта, його вибуття (переміщення).

Аналітичний облік основних засобів відображає технічну і економічну характеристики об'єкта, його місцезнаходження, первісну оцінку і переоцінку (індексацію), а також норму амортизаційних відрахувань (норму зносу). У аналітичному обліку відображають всі зміни, що відбулися за час експлуатації основних засобів.

Застосування типових форм основних засобів

Для обліку основних засобів застосовують типові форми первинного обліку згідно з Наказом Міністерства статистики України №352 від 29.12.1995 р., введено вдію з 01.01.96 Р•

Типова форма №03-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (табл. 3.3.) застосовується для оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів для обліку введення їх до експлуатації; для оформлення внутрішнього переміщення основних засобів з одного цеху (відділу, дільниці) до іншого, а також для виключення їх зі складу основних засобів при передачі іншому підприємству (організації).

При отриманні (купівлі) основних засобів акт складає комісія, яка призначається розпорядженням (наказом) керівника підприємства. Акт складається в одному примірнику на кожний окремий об'єкт. Складання загального акта, яким оформлюється приймання декількох об'єктів основних засобів, дозволяється лише при обліку господарського інвентарю, інструментів, обладнання тощо, якщо ці об'єкти однотипні, мають однакову вартість та прийняті в одному календарному місяці.

Рис. 3.7. Документальне оформлення обліку основних засобів

При передачі основних засобів іншому підприємству акт складається у двох примірниках (для підприємства, яке отримує, і для підприємства, яке передає основні засоби).

При оформленні внутрішнього переміщення основних засобів акт також складається у двох примірниках у тому відділі, який здає основні засоби.

Типова форма №03-2 “Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів” (табл. 3.4) застосовується для оформлення приймання-здачі основних засобів з капітального ремонту, реконструкції та модернізації. Якщо ремонт, реконструкцію та модернізацію виконує інше підприємство, то акт складається у двох примірниках (другий примірник передається підприємству, що здійснило ремонт основних засобів).

Типові форми №03-3 “Акт на списання основних засобів” (табл. 3.5) і №03-4 “Акт на списання автотранспортних засобів” (табл. 3.6) застосовуються для оформлення вибуття окремих об'єктів основних засобів при повній або частковій їх ліквідації.

При отриманні (купівлі) основних засобів акт складає комісія, яка призначається розпорядженням (наказом) керівника підприємства. Акт складається в одному примірнику на кожний окремий об'єкт. Складання загального акта, яким оформлюється приймання декількох об'єктів основних засобів, дозволяється лише при обліку господарського інвентарю, інструментів, обладнання тощо, якщо ці об'єкти однотипні, мають однакову вартість та прийняті в одному календарному місяці.

Документальне оформлення обліку основних засобів

Рис. 3.7. Документальне оформлення обліку основних засобів

При передачі основних засобів іншому підприємству акт складається у двох примірниках (для підприємства, яке отримує, і для підприємства, яке передає основні засоби).

При оформленні внутрішнього переміщення основних засобів акт також складається у двох примірниках у тому відділі, який здає основні засоби.

Типова форма №03-2 “Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів” (табл. 3.4) застосовується для оформлення приймання-здачі основних засобів з капітального ремонту, реконструкції та модернізації. Якщо ремонт, реконструкцію та модернізацію виконує інше підприємство, то акт складається у двох примірниках (другий примірник передається підприємству, що здійснило ремонт основних засобів).

Типові форми №03-3 “Акт на списання основних засобів” (табл. 3.5) і №03-4 “Акт на списання автотранспортних засобів” (табл. 3.6) застосовуються для оформлення вибуття окремих об'єктів основних засобів при повній або частковій їх ліквідації.

Таблиця 3.3

Акт складається у двох примірниках комісією, що затверджена наказом керівника підприємства (організації).

Витрати з ліквідації, а також вартість отриманих матеріальних цінностей від розбору будівель, демонтажу обладнання тощо відображають в акті у розділі “Розрахунок результатів списання об'єкта”.

Типова форма №03-5 “Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини” складається при установці, пуску і демонтажі будівельної машини, що взята напрокат. Підписується представником машинопрокатної бази та механіком будівельної дільниці. В даній формі також відображаються відомості про стан машини до її здачі у прокат та після повернення.

Типова форма №03-6 “Інвентарна картка обліку основних засобів” (табл. 3.7) застосовується для аналітичного обліку та узагальнення інформації про всі типи основних засобів на підприємстві. Форма містить дані про технічні особливості об'єкта, норми амортизаційних відрахувань та ін. Традиційно ведеться в одному примірнику бухгалтерією на підставі “Акта (накладної) приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (Т. ф. №03-1), технічної та іншої документації, проте існує варіант побудови обліку з веденням двох примірників цих форм: один у бухгалтерії, другий – у місцях експлуатації основних засобів замість т. ф. №03-9 “Інвентарний список основних засобів”.

Типова форма №03-7 “Опис інвентарних карток з обліку основних засобів” (табл. 3.8) застосовується для реєстрації інвентарних карток. Ця форма складається в одному примірнику в бухгалтерії з метою контролю за збереженням карток.

Типова форма №03-8 “Картка обліку руху основних засобів” (табл. 3.9) застосовується при ручній обробці облікової інформації для обліку руху основних засобів за класифікаційними групами. Відкривається в бухгалтерії в одному примірнику.

Типова форма №03-9 “Інвентарний список основних засобів” (табл. 3.10) застосовується в місцях експлуатації основних засобів для обліку кожного об'єкта за матеріально відповідальними особами. Дані, що містяться в цій формі, мають бути тотожними із записами в інвентарних картках обліку основних засобів.

Типові форми №03-14 “Розрахунок амортизації основних засобів” (для промислових підприємств) (табл. 3.11) №03-15 “Розрахунок амортизації основних засобів” (для будівельних організацій) (табл. 3.12), №03-16 “Розрахунок амортизації по автотранспорту” використовуються для розрахунку амортизації основних засобів. Ці регістри є єдиними для розрахунку амортизації при будь- якій формі ведення бухгалтерського обліку в умовах ручної обробки інформації. Лише при застосуванні Журнально-ордерної форми обліку замість зазначених форм для розрахунку амортизації можна застосовувати однойменну Розроблювальну таблицю №6.

При документальному оформленні господарських операцій та пов'язаних з ними змін на підприємстві відбувається рух облікової інформації між первинною документацією, регістрами синтетичного й аналітичного обліку та звітністю.

Таблиця 3.4

Таблиця 3.5

Таблиця 3.6

Таблиця 3.7

Продовження табл. 3.7

Таблиця 3.8

Таблиця 3.9

Таблиця 3.10

Таблиця 3.11

2-га сторінка форми №ОЗ-15

3-тя сторінка форми №03-15

Бухгалтерський облік основних засобів, що використовуються у виробничій діяльності підприємств, за сумою витрат, пов'язаних із виготовленням, придбанням, доставкою, спорудженням, встановленням, страхуванням під час транспортування, державною реєстрацією, реконструкцією, модернізацією основних засобів, ведеться на рахунку №10 “Основні засоби” із застосуванням субрахунків (рахунків другого порядку).

Субрахунки для обліку основних засобів

На субрахунку №100 “Інвестиційна нерухомість”.

На субрахунку №101 “Земельні ділянки” ведеться облік земельних ділянок.

На субрахунку №102 “Капітальні витрати на поліпшення земель” ведеться облік капітальних вкладень на поліпшення земель (меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи).

На субрахунку №103 “Будинки та споруди” ведеться облік руху та наявності будівель, споруд, їх структурних компонентів та передавальних пристроїв, включаючи частини будівель.

На субрахунках №104 “Машини та обладнання”, №105 “Транспортні засоби”, №106 “Інструменти, прилади та інвентар” ведеться облік руху та наявності автомобілів, включаючи вузли і запасні частини, якими вони комплектуються (двигуни, мости, запасні колеса, підйомники, інструмент, інвентар тощо), меблів, побутових електронних, оптичних, електромеханічних приладів та інструментів, електронно-обчислювальних та інших машин для автоматичної обробки інформації, інформаційних систем, телефонів, мікрофонів, рацій, іншого конторського (офісного) обладнання, устаткування та приладдя до них.

На субрахунках №107 “Тварини”, №108 “Багаторічні насадження” здійснюється облік відповідно робочої і продуктивної худоби, багаторічних насаджень.

На субрахунку №109 “Інші основні засоби” ведеться облік руху і наявності інших основних засобів, що не відображені на субрахунках №101-108.

Малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП), термін експлуатації яких (встановлений підприємствам згідно з П(С)БО 7 “Основні засоби” (п. 5" понад один рік, а вартість за одиницю не перевищує вартісного критерію розподілу засобів праці (предметів) між основними засобами і малоцінними необоротними матеріальними активами, відображаються у складі необоротних активів на субрахунку №112 “Малоцінні необоротні матеріальні активи”, за якими нараховується знос. У Балансі сальдо рахунків №10 “Основні засоби” і №11 “Інші необоротні матеріальні активи” відображається загальною сумою за статтею “Основні засоби”.

На дебеті рахунку №10 “Основні засоби” відображається собівартість основних засобів, що надійшли у звітному періоді, а на кредиті – собівартість основних засобів, що вибули у звітному періоді. Дебетове (і тільки) сальдо означає суму на звітну дату собівартості власних об'єктів основних засобів, що знаходяться у розпорядженні підприємства.

Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожному об'єкту за допомогою карток обліку руху основних засобів (форма №03-8) – загальних для будов і споруд, а також для машин, обладнання, інструменту, виробничого і господарського інвентарю, замість №03-6 “Інвентарна картка обліку основних засобів” (для будов і споруд) і №03-7 “Опис інвентарних карток обліку основних засобів” (для машин, обладнання, інструменту, виробничого і господарського інвентарю).

Присвоєння Інвентарних номерів

Кожному об'єкту основних засобів присвоюється інвентарний номер, який зберігається за цим об'єктом протягом усього періоду його експлуатації на даному підприємстві. Він проставляється в усіх первинних документах, що оформлюють наявність і рух об'єкта: типова форма №03-1 “Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів”, “Акт на списання основних засобів”, форма №03-3 тощо.

Інвентарні книги

На підприємствах, що мають невелику кількість об'єктів, аналітичний облік основних засобів ведуть за допомогою інвентарних книг.

Для контролю за зберіганням інвентарних карток складають в одному примірнику “Опис інвентарних карток обліку основних засобів” (типова форма №03-7) у розрізі класифікаційних груп.

Інвентарні списки

Для пооб'єктного обліку основних засобів у місцях їх знаходження, експлуатації ведуться інвентарні списки основних засобів (типова форма №03-9), в яких вказуються інвентарний номер, повна назва і первісна вартість об'єкта, вибуття (переміщення).

Аналітичний облік основних засобів

Аналітичний облік основних засобів відображає технічну та економічну характеристики об'єкта, його місцезнаходження, первісну оцінку і переоцінку (індексацію), а також норму амортизаційних відрахувань (норму зносу). В аналітичному обліку відображають усі зміни, що сталися за час експлуатації основних засобів.

Залишкова вартість окремих інвентарних об'єктів основних засобів, що обліковуються на субрахунку №103 “Будинки та споруди”, визначається як різниця між вартістю окремого інвентарного об'єкта та сумою зносу цього окремого інвентарного об'єкта.

Залишкова вартість груп основних засобів, облік вартості яких ведеться на субрахунках №105 “Транспортні засоби” і №109 “Інші основні засоби”, визначається як різниця між вартістю цих груп та сумою їх зносу (рахунок №13 “Знос (амортизація) необоротних активів”).

Бухгалтерський облік витрат на виготовлення, спорудження, придбання інвентарних об'єктів основних засобів, їх реконструкцію, модернізацію, технічне переобладнання, а також витрат на розвідку (дорозвідку) та облаштування будь- яких запасів (родовищ) корисних копалин (по кожному кар'єру, шахті, свердловині) здійснюється на рахунку №15 “Капітальні інвестиції”.

Джерела надходження основних засобів наведено на рисунку 3.11.

Джерела надходження основних засобів на підприємство

Рис. 3.11. Джерела надходження основних засобів на підприємство

Можливі господарські операції з обліку основних засобів наведено на рисунку 3.12.

Господарські операції з обліку основних засобів

Рис. 3.12. Господарські операції з обліку основних засобів

Кореспонденцію рахунків з обліку основних засобів наведено в таблиці 3.12

Таблиця 3.12

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >