< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Орендна плата, методика розрахунку Дебіторська заборгованість орендодавця

Орендна плата – це платіж, який вносить орендар орендодавцю незалежно від наслідків господарської діяльності.

Методика розрахунку орендної плати і порядок її використання визначаються Кабінетом Міністрів України. Методика розрахунку залежить від форми власності на орендне майно. Терміни внесення орендної плати визначаються договором.

Витрати інвалідів, пов'язані з утриманням об'єкта оренди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються за рахунок Фонду України соціального захисту інвалідів у порядку, що визначається Мінпраці та Мінфіном України.

Відповідно до п. 3 Методики №786 до орендної плати не включаються: плата за послуги, які згідно з договором оренди зобов'язується надавати орендодавець, а також витрати на утримання орендованого майна. Такі суми сплачуються орендодавцем окремо. Також до суми орендної плати не включаються амортизаційні відрахування і витрати, пов'язані з відшкодуванням витрат орендодавця зі сплати податку на землю.

Зараховується орендна плата на спеціальні рахунки і використовується для фінансування капітальних вкладень:

  • – за майно, орендодавцем якого є державний орган (цілісні майнові комплекси), – до Державного бюджету;
  • – за майно, орендодавцем якого є державне підприємство, організація, – підприємству, організації.

Державне підприємство, організація (крім тих, стосовно до яких прийнято рішення про приватизацію) мають право використовувати орендну плату, одержану від переданого ним в оренду нерухомого та іншого окремого індивідуально встановленого майна, на поповнення власних оборотних засобів.

Орендодавець відображає у бухгалтерському обліку наданий у фінансову оренду об'єкт як дебіторську заборгованість орендаря (П(С)БО 14 “Оренда”, п.Ю).

Дебіторська заборгованість орендодавця, відповідно до П(С)БО 14 “Оренда”, відображається у обліку орендодавця “у сумі мінімальних орендних платежів та негарантованої ліквідаційної вартості, за вирахуванням фінансового доходу, що підлягає отриманню. Показник дебіторської заборгованості є одним із базових, і на ньому засновані практично всі розрахунки. Ця заборгованість повинна бути відображена в обліку орендодавця уже на початок терміну договору фінансової оренди.

Визначення розміру дебіторської заборгованості

Нижче наведено порядок розрахунку, передбачений п. 10 П(С)БО 14 “Оренда”:

1. Визначення дебіторської заборгованості орендаря за формулою:

ДЗО=А+ЛВ-ΣФД, (1)

де ДЗО – дебіторська заборгованість орендаря;

А – мінімальні орендні платежі, що сплачуються регулярно (анюїтет);

ЛВ – негарантована ліквідаційна вартість об'єкта;

Σ ФД – сума фінансового доходу, який повинен бути одержаний.

2. Визначення фінансового доходу орендодавця (п. 5 П(С)БО 14 “Оренда”) за формулою:

ФДО =А +ЛВ-ТВА, (2)

де ФДО – фінансовий дохід орендодавця;

А – орендні платежі;

ЛВ – ліквідаційна вартість;

ТВА – теперішня вартість суми мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості, визначеної з орендної ставки відсотка.

За допомогою формули 2 можна визначити загальну суму фінансового доходу орендодавця (Σ ФДО):

(3)

де ЗДЗ – залишок дебіторської заборгованості орендаря;

і – орендна ставка відсотка.

Формулу 2 можна використати для розподілу суми фінансового доходу між періодами.

Визначення теперішньої вартості мінімальних орендних платежів (ТВА) орендаря за формулою (наведеною у додатку 1 до П(С)БО 14 “Оренда”):

(4)

де А – сума мінімального орендного платежу, що сплачується регулярно (анюітет)

n – кількість періодів, за які сплачується орендна плата та нараховуються відсотки;

і – ставка відсотка для вказаного періоду, за який сплачується орендна плата.

Визначення теперішньої вартості суми мінімальних орендних платежів (дорівнює справедливій вартості об'єкта) за формулою (у додатку 2):

(5)

звідки

Визначення розміру річної орендної плати

У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна бюджетними організаціями та інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування) розмір річної орендної плати визначається за формулою (ОПр):

(6)

де Вам – вартість орендованого майна, визначена експертним шляхом, грн;

і – орендна ставка, визначена згідно з Додатком №1 до Методики.

Експертна оцінка вартості об'єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати експертної оцінки дійсні протягом шести місяців від дня її проведення.

Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення провадиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

(7)

де Воп – вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн;

Вб – вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена експертним шляхом, грн;

Пб – площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), м. кв.;

Поп – площа орендованого приміщення, м. кв.

Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями (в т. ч. з частковим самофінансуванням), а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.

Витрати, включаючи амортизаційні відрахування на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і при- будинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепловодопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розмірові загальної площі, яку займають підприємства, організації.

Методика розрахунку орендної плати

Орендна плата відповідно до Методики №786 від 04.10.95 р. (з урахуванням змін та доповнень відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №699 від 18.05.98 р.) пункт 4 розраховується у такій послідовності:

  • – визначається розмір річної орендної плати, який відповідно до чинного законодавства не може перевищувати 5% вартості орендованого майна;
  • – на підставі розміру річної орендної плати розраховується розмір орендної плати за перший місяць оренди, який фіксується в договорі оренди;
  • – на підставі розрахунку за перший місяць розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.

З урахуванням розміру орендної плати за перший місяць розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.

Визначення розміру річної орендної плати за цілісні майнові комплекси державних підприємств

Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси державних підприємств (п. 5) визначається за формулою (ОПр):

(8)

де – розмір річної орендної плати, грн;

– вартість залишкова (Баланс, форма №1) орендованих основних засобів на час оцінки об'єкта оренди, грн;

– фондовіддача підприємства, організації за останній повний календарний рік його роботи у державному секторі;

– середня фондовіддача по народному господарству за той самий рік;

– відсоток відновлення основних засобів по галузі (підгалузі) за календарний рік, що передує укладенню договору оренди;

– відсоток приросту (+) / (зменшення (-)) обсягу виробництва продукції (надання послуг) по галузі (підгалузі) за останні 12 місяців перед укладанням договору оренди.

Відсотки і визначаються за даними Держкомстату.

Якщо результат ділення на менший за 0,25, то береться значення 0,25.

Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін. Орендодавець може здійснювати експертну оцінку майна, що передається в оренду.

Методика розрахунку орендної плати за перший місяць

Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

(9)

де ОПм – розмір орендної плати за перший місяць, грн;

ОПр – річна орендна плата, грн;

Пр – індекс інфляції за період з початку поточного року (при оренді нерухомого майна – з дати проведення експертної оцінки) до дати укладання договору оренди або перегляду розміру орендної плати;

Ім – індекс інфляції за перший місяць оренди (або за перший місяць після перерахування орендної плати).

Наприклад, якщо договір оренди цілісного майнового комплексу був укладений у 2006 р., то річна орендна плата розраховується за даними Балансу підприємства за 2005 р., І інф береться за період з 1 січня 2006 р.

Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Визначення розміру добової орендної плати

Розмір добової орендної плати (ОПд) визначається за формулою:

(10)

де – орендна плата місячна;

– кількість діб роботи об'єкта оренди.

Визначення розміру погодинної орендної плати

Погодинна орендна плата () визначається під час складання договорів оренди у випадку, коли термін оренди є некратним добам і розраховується шляхом ділення відповідної добової орендної плати ()на кількість годин роботи об'єкта оренди () (доступу до об'єкта оренди) протягом доби відповідно до встановленого режиму користування орендним майном.

Розрахунок погодинної орендної плати визначається за формулою:

(11)

У випадку перерахунку орендної плати за цілісний майновий комплекс підприємства, організації, їх структурного підрозділу відповідно до заключених договорів оренди до 19.01.2000 р. плата визначається таким чином: здійснюється повна інвентаризація майна орендного підприємства, визначається залишкова вартість орендованих основних засобів на дату оцінки, розраховується за формулою орендна плата на місяць, що передує даті оцінки. Орендна плата за наступні місяці визначається шляхом коректування на індекси інфляції.

Орендна ставка і орендна плата у разі оренди нежитлових приміщень (будівель) () розраховується як добуток вартості орендованого майна () на орендну ставку (ОС) і зональний коефіцієнт ():

(12)

Орендна ставка визначається у відсотках до вартості орендованого майна. Її розмір (у межах 5%) мають визначати місцеві Ради народних депутатів або уповноважені ними органи за місцем знаходження об'єкта оренди.

Орендодавці збиткових та низькорентабельних підприємств, відповідно до частини 4 статті 19 Закону України “Про оренду державного майна”, можуть надавати пільги на умовах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України.

Орендну плату за землю та земельні паї оподатковують тільки податком з доходів фізичних осіб, без застосування пільг. Вартість натуральної орендної плати для оподаткування збільшують на коефіцієнт 1,176471. Соціальними та пенсійними внесками орендну плату не обкладають. Якщо орендну плату нараховують грошима, то з неї утримують 15% податку з доходів фізичних осіб.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >