< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік оперативної оренди

Відображення орендарем затрат, що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод

Об'єкт оперативної оренди відображається орендарем на позабалансовому рахунку бухгалтерського обліку за вартістю, указаною в угоді про оренду.

Затрати орендаря на поліпшення об'єкта оперативної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його використання, відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів.

Належна за користування об'єктом оперативної оренди плата визнається іншими витратами оперативної діяльності відповідного звітного періоду з урахуванням способу одержання економічних вигод, пов'язаних з використанням об'єкта оперативної оренди.

Вартість і нарахування амортизації об'єкта оперативної оренди відображаються орендодавцем на рахунках бухгалтерського обліку класу 1 “Необоротні активи”.

Дохід від оперативної оренди визнається іншим оперативним доходом відповідного звітного періоду з урахуванням способу одержання економічних вигод, пов'язаних з використанням об'єкта оперативної оренди.

Витрати орендодавця з укладення угоди про оперативну оренду (юридичні послуги, комісійні винагороди) визнаються іншими операційними витратами того звітного періоду, у якому вони мали місце.

Відображення в обліку операцій оперативної оренди наведено у таблиці 3.17, кореспонденцію рахунків – у таблиці 3.18.

Передавання майна в оперативний лізинг (оренду) не змінює податкових зобов'язань орендодавця та орендаря. При цьому орендодавець збільшує суму валових доходів, а орендатор збільшує суму валових витрат на суму нарахованого лізингового платежу за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування (ст. 7 пп. 7.96 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” № 349-IV від 24.12.2002 р.)

У разі, коли договір оперативного лізингу (оренди) зобов'язує або дозволяє орендарю здійснювати поліпшення об'єкта оперативного лізингу (оренди), орендар може збільшити (створити) балансову вартість відповідної групи основних засобів на вартість фактично проведених поліпшень такого об'єкта. При цьому орендарем не враховується балансова вартість об'єкта операційного лізингу (оренди) за винятком вартості фактично проведених його поліпшень при застосуванні пункту 8.7 ст. 8 Закону України № 349-IV від 24.12.2002 р.

Платники податку мають право протягом звітного періоду віднести до валових витрат будь-які витрати, пов'язані з поліпшенням основних засобів, що підлягають амортизації у сумі, що не перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів станом на початок такого звітного періоду.

Витрати, що перевищують зазначену суму, збільшують балансову вартість груп 2, 3, і 4 чи окремих об'єктів основних засобів групи 1, пропорційно сукупній балансовій вартості таких груп та таких окремних об'єктів основних засобів гр. 1 на початок розрахункового кварталу (ст.8 п.п. 8.8.1 Закону України №349-IV від 24.12.2002 р.).

Операції зі сплати вартості послуг за договорами оперативної оренди є об'єктом оподаткування ПДВ (пп. 3.1.2 ст. З Закону України “Про податок на додану вартість” №68/97-ВР від 03.04.97 р.).

Визначення бази оподаткування ПДВ

База оподаткування ПДВ (відповідно до п. 4.1 ст. 4 Закону України “Про ПДВ”) визначається виходячи із договірної вартості орендної плати. На дату виникнення податкових зобов'язань підприємство-орендодавець виписує і передає орендарю податкову накладну на повну суму орендної плати, де окремим рядком повинна бути виділена сума ПДВ, яка складає 20% (можливі зміни відсотка) бази оподаткування. Розмежування та перерахування коштів у відповідному розмірі до бюджету здійснюється орендодавцем.

Таблиця 3.17

Відображення обліку операцій і оперативної оренди Необоротні активи (Клас 1) отримані (передані) на умовах операційної оренди

Вартість

Амортизація

Витратна підтримання у робочому стані

Витрат на поліпшення об'єкта

Витрати на укладання угоди

Орендна плата

Сплачена наперед

Сплачена після надання послуг

1

2

3

4

5

6

7

Облік у орендодавця

Залишається на Балансі на дебеті рахунків: №10 “Основні засоби", №11 “Інші необоротні активи”, №12

“Необоротні

активи”

Нараховується відповідно до способу отримання економічних вигод

Не здійснюються

За умови згоди на їх відшкодування

У складі витрат звітного періоду

У складі доходів майбутніх періодів (кредит рах. №69 “Доходи майбутніх періодів') з поступовим включенням до доходів звітного періоду (на кредит рах.№713)

У складі доходів звітного періоду (кредит рах. №713 “Доходи від операційної оренди активів”)

Облік у орендаря

Відображається на дебеті позабалансового рахунка №01 “Орендовані необоротні активи" Кредит-

Не нараховується

Списуються на витрат звітного періоду

Незалежно від згоди на відшкодування витрат орендодавцем

-

У складі витрат майбутніх періодів на дебеті рах. №39 “Витрат майбутніх періодів” (з поступовим включенням до витрат звітного періоду)

У складі витрат звітного періоду

Таблиця 3.18

Кореспонденція рахунків з обліку операцій оперативної оренди

п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Облік операцій з оперативної оренди:

а) Облік у орендодавця

Передано об'єкт в операційну оренду

- на первісну вартість

103.1 “Будинки та споруди, передані в операційну оренду”

103 “Будинки та споруди”

- на суму нарахованого зносу (до передачі об'єкта в оренду)

131 “Знос (амортизація) основних засобів"

131.1 “Знос (амортизація) основних засобів, переданих в операційну оренду"

Перша подія – надання послуг оренди

1

Документ: Акт прийому-передачі об'єкта необоротних активів (основних засобів, нематеріальних активів). Нарахована сума орендної плати (з ПДВ)

377 “Розрахунки з іншими дебіторами"

713 “Дохід від операційної оренди активів”

2

Відображені податкові зобов'язання з ПДВ (за операцією 1)

713 "Дохід від операційної оренди активів"

641 “Розрахунки за податками"

3

Перерахована сума ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

Одержана орендна плата від орендаря

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

377 “Розрахунки з іншими дебіторами"

4

Перша подія – отримання передоплати Довідка. Методику з передоплати за оренду див.: Ч. II, Розділ 1, пп. 1.1, згідно з якою:

а) На дату отримання попередньої оплати за оренду

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

69 "Доходи майбутніх періодів”

Податкові зобов'язання з ПДВ

643 "Податкові зобов'язання"

641 "Розрахунки за податками"

б) Включення отриманої орендної плати (сума попередньої оплати) до доходів (наприкінці місяця)

69 “Доходи майбутніх періодів”

713 “Дохід від операційної оренди активів"

Відображення ПДВ (податкові зобов'язання)

713 "Дохід від операційної оренди активів"

643 "Податкові зобов'язання”

5

Нарахована амортизація на об'єкт оренди (будівлю), передано в операційну оренду

949 "Інші витрати операційної діяльності"

131.1 "Знос (амортизація) основних засобів, переданих у операційну оренду"

6

Внесено страхові платежі згідно з договором страхування об'єкта оренди (без ПДВ) (за весь термін)

39 "Витрати майбутніх періодів"

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

7

Суму страхового платежу включено до витрат поточного періоду

949 "Інші витрати операційної діяльності"

39 "Витрати майбутніх періодів"

Фінансовий результат від здачі в оренду об'єкта необоротних активів:

8

а) відображено дохід

713 "Дохід від операційної оренди активів"

793 "Результат іншої звичайної діяльності”

б) списано витрати

793 "Результат іншої звичайної діяльності"

949 "інші витрати операційної діяльності"

У кінці терміну оренди:

а) на суму витрат з поліпшення об'єкта оренди (добудова, реконструкція) (без ПДВ)

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

8

б) збільшення вартості об'єкта основних засобів (без ПДВ)

10 "Основні засоби"

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"

в) на суму податкового кредиту з ПДВ

641 "Розрахунки за податками”

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

10

Оплачено орендарю за проведене ним поліпшення об'єкта оренди (з ПДВ)

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

1

Довідка:

За умови, якщо проведені поліпшення орендарем безкоштовно, то на підставі Акта ця сума оприбутковується за справедливою вартістю

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів”

424 "Безоплатно одержані основні засоби”

2

Суму проведеного поліпшення приєднують до первісної вартості бувшого в оренді об'єкта

10 "Основні засоби"

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"

3

Зарахована амортизація на вартість безоплатно одержаних поліпшень

23, 91, 92, 93, 94

131 "Знос (амортизація) основних засобів"

На суму безоплатно одержаних поліпшень визнати дохід

424 "Безоплатно одержані основні засоби"

745 “Дохід від безоплатно одержаних активів”

4

Повернення об'єкта з операційної оренди (наприкінці терміну оренди): – на первісну вартість об'єкта

103 “Будинки та споруди"

103.1 “Будинки та споруди, передані в операційну оренду”

- на суму нарахованого зносу

131.1 “Знос (амортизація) основних засобів, переданих у операційну оренду”

131 “Знос (амортизація) основних засобів”

б) Облік у орендаря з оперативної оренди:

1

Документ. Акт прийняття-передачі об'єкта оренди. Зарахований об'єкт оренди на позабалансовий рахунок (первісна вартість) (за залишковою первісною вартістю і сумою зносу орендодавця, вказані в угоді про оренду) (50 000 грн)

 • 01 "Орендовані необоротні активи”
 • 011 “Первісна вартість”
 • 012 “Знос основних засобів"

-

2

Нараховано орендну плату за місяць, квартал (600 грн)

92 “Адміністративні витрати*

685 “Розрахунки з різними кредиторами”

3

Утримано з орендної плати податок з доходів фізичних осіб (90 грн)

685 “Розрахунки з різними кредиторами”

641 “Розрахунки за податками"

4

Сплачено орендну плату орендодавцю (510 грн)

685 “Розрахунки з різними кредиторами”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

5

Перераховано до бюджету податок з доходів фізичних осіб (90 грн)

641 “Розрахунки за податками"

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

Витрати орендаря з поліпшення об'єкта оренди (добудова, реконструкція тощо):

1

а) виконані роботи підрядною організацією (без ПДВ)

152 “Придбання (виготовлення) основних засобів" (субрах, оренди)

631 “Розрахунки 3 вітчизняними постачальниками та підрядниками"

2

б) витрати з поліпшення орендованого об'єкта списані на збільшення основних засобів (без ПДВ)

10 “Основні засоби" (за відповідним субрахунком оренди)

152 “Придбання (виготовлення) основних засобів" (субрах, оренди)

3

в) відображення податкового кредиту з ПДВ

641 “Розрахунки за податками"

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками"

4

г) сплачено підрядній організації за виконані роботи (з ПДВ) з поліпшення об'єкта оренди

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками"

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

За умови виконання робіт з поліпшення об'єкта оренди (добудова, реконструкція) власними силами:

1

а) витрати пов'язані з поліпшенням об'єкта оренди

152 “Придбання (виготовлення) основних засобів* (субрахунок оренди)

 • 661 “Розрахунки за заробітною платою” 65 “Розрахунки за страхуванням"
 • 20 “Виробничі запаси”
 • 22 МШП
 • 23 “Виробництво"

2

б) витрати, пов'язані з поліпшенням об'єкта оренди (основних засобів), списані на збільшення первісної вартості орендованих об'єктів основних засобів

10 “Основні засоби”

152 “Придбання (виготовлення) основних засобів" (субрахунок оренди)

3

в) нарахований знос (амортизація) списується на витрати орендаря з поліпшення об'єкта основних засобів

15, 23, 39, 91, 92, 93, 94

131 "Знос (амортизація) основних засобів” (субрахунок оренди)

4

Відображені витрати на технічне обслуговування орендованого обладнання (заробітна плата техніків та нарахування на неї) власними силами

23 "Виробництво"

 • 66 "Розрахунки з оплати праці”
 • 65 "Розрахунки за страхуванням”

5

Витрати на проведення модернізації орендованого обладнання

153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" (субрахунок оренди)

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками”

6

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками”

7

Вартість модернізації орендованого об'єкта відображено як капітальну інвестицію

117 “Інші необоротні матеріальні активи”

153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів” (субрахунок оренди)

8

Перераховані кошти за проведення модернізації орендованого об'єкта

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками”

311 "Поточні рахунки в національній валюти"

9

Нарахована амортизація на суму витрат з поліпшення об'єкта оренди протягом терміну оренди

23 "Виробництво”

132 "Знос (амортизація) інших необоротних матеріальних активів” (субрах, оренди)

10

Списана залишкова вартість іншого необоротного матеріального активу (сума модернізації орендованого об'єкта)

976 "Списання необоротних активів”

117 "Інші необоротні матеріальні активи”

11

Нараховані податкові зобов'язання з ПДВ із звичайної вартості (справедливої) іншого необоротного матеріального активу

976 "Списання необоротних активів”

641 "Розрахунки за податками”

12

Списано витрати на фінансові результати

793 "Результат іншої звичайної діяльності”

976 "Списання необоротних активів"

Після закінчення терміну оперативної оренди:

1

Документ. Акт передачі об'єкта оренди

Списуємо об'єкт оренди із позабалансового рахунку (первісну вартість і суму зносу, вказані в угоді про оренду)

-

 • 01 “Орендовані необоротні активи”
 • 011 "Первісна вартість”
 • 012 "Знос (амортизація) основних засобів"

2

Відображення доходу від реалізації поліпшення орендованого об'єкта основних засобів власними силами (за рахунок коштів орендодавця)

377 "Розрахунки з іншими дебіторами”

742 "Дохід від реалізації необоротних активів"

3

Відображені податкові зобов'язання з

ПДВ

742 “Дохід від реалізації необоротних активів

641 "Розрахунки за податками"

4

Списана сума нарахованого зносу (амортизації) на капітальні інвестиції

131 "Знос (амортизація) основних засобів” (за відповідним субрахунками)

10 "Основні засоби" (за відповідними субрахунками)

5

Списана залишкова вартість капітальних інвестицій (з поліпшення орендованого об'єкта)

972 "Собівартість реалізованих необоротних активів"

10 "Основні засоби" (за відповідними субрахунками)

6

Одержані від орендодавця грошові кошти за витрати з поліпшення орендованого об'єкта

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

7

Визначено фінансовий результат від реалізації капітальних інвестицій (з поліпшення орендованого об'єкта):

а) списуються витрати у порядку закриття рахунка

793 "Результат іншої звичайної діяльності”

972 "Собівартість реалізованих необоротних активів”

б) сума доходу від реалізації поліпшення орендованого об'єкта основних засобів

742 "Дохід від реалізації необоротних активів"

793 "Результат іншої звичайної діяльності"

в) результат від реалізації капітальних інвестицій (з поліпшення орендованого об'єкта)

793 "Результат іншої звичайної діяльності"

441 "Прибуток нерозподілений"

Журнали-ордери при журнально-ордерній формі обліку

Для узагальнення інформації про наявність та рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, а також для відображення капітальних та фінансових інвестицій призначено:

Журнали при скороченій формі обліку

 • а) при Журнально-ордерній формі обліку:
  • для великих підприємств – Ж-10/1 (за кредитом рахунків 13, 15, 20,22, 25, 39, 47, 65, 66, 91, 92, 94); Ж-13 (за кредитом рахунків №10, 12, 13,40); Ж-14 (за кредитом рахунків №15, 21); Ж-16 (за кредитом рахунків №15, 20); Відомість №10 обліку матеріальних цінностей на складах; Відомість №18 обліку витрат з капітальних вкладень;
  • при скороченій Журнально-ордерній формі обліку: Ж-04 для обліку основних засобів (за кредитом рахунків №10, 13, 40); Ж-08 для обліку капітальних вкладень і формування основного стада (рахунок №15); Відомість №05 обліку руху матеріальних цінностей (рахунки №20,22);
 • б) при Журнальній формі обліку:

Журнали та відомості при журнальній формі обліку

Журнал 4 (за кредитом рахунків №10, 11, 12, 13, 14,

15, 18, 19, 35). Аналітичний облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів (крім інструментів, приладів та інвентарю, малоцінних необоротних матеріальних активів, інвентарної тари, інших необоротних матеріальних активів), нематеріальних активів та зносу (амортизації•) цих необоротних активів ведеться по кожному об'єкту окремо з розподілом на власні та одержані на умовах фінансової оренди, виробничі та невиробничі об'єкти необоротних активів у картках обліку відповідних необоротних активів.

Записи у Журналі 4 ведуться на підставі первинних та зведених облікових документів (Акта приймання-передачі) внутрішнього переміщення (основних засобів, Акта списання, розрахунку амортизації та ін.).

Для аналітичного обліку капітальних інвестицій призначена Відомість 4.1.

У Відомості 4.2 узагальнюються дані про фінансові інвестиції у асоційовані, дочірні підприємства, у сумісну діяльність, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, а також еквівалентів грошових коштів, інших інвестицій.

У Відомості 4.3 ведеться аналітичний облік нематеріальних активів.

Регістром аналітичного обліку активів, отриманих у операційну оренду, є копія інвентарної картки, яку орендодавець додає до Акта приймання-передачі орендованих об'єктів. При поверненні об'єкта оренди орендодавцю орендар списує об'єкт з позабалансового рахунка і вилучає з картотеки відповідну інвентарну картку (витяг) і зберігає її разом з Актом приймання-передачі.

Облік заборгованості розрахунків за орендними операціями здійснюється у Журналі 3 та Відомостях аналітичного обліку 3.2,3.3.

У першому розділі Журналу 3 відображаються обороти за кредитом субрахунків №161 “Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду”, 377 “Розрахунки з іншими дебіторами”, рах. №63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”.

У другому розділі Журналу 3 відображаються обороти за кредитом рах. №53 “Довгострокові зобов'язання з оренди”, 61 “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями”.

Відомості аналітичного обліку 3.2 (за рахунком №37) та 3.3 (за рахунком №63) підприємства можуть вести для окремих субрахунків, з наступним включенням підсумків таких відомостей до Журналу 3.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >