< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік нематеріальних активів (рах. №12)

Нормативна база

 • 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи” №242 від 18.10.99 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України за №750/4043 від 02.11.99 р.
 • 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” №92 від 27.02.2000 р. (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 р. за №288/4509).
 • 3.9.2. Нематеріальні активи, їх оцінка

Визначення нематеріальних активів

Нематеріальні активи – це немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та утримуються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи” №242 від 18.10.99 р. визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи і незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності.

Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім бюджетних установ).

Структура П(С)БО “Нематеріальні активи”

Структура П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” наведена на рисунку 3.15. Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться на рахунку №12 “Нематеріальні активи” щодо кожного об'єкта за такими групами та відповідними субрахунками:

Права користування природними ресурсами (субрах. №121):

 • – надрами та іншими ресурсами природного середовища;
 • – геологічною та іншою інформацією про природне середовище;
 • – інші аналогічні права.

Права користування майном (субрах. №122):

 • – земельною ділянкою;
 • – будівлею;
 • – право на оренду приміщень;
 • – інші аналогічні права.

Права на комерційні позначення (субрах. №123):

 • – товарні знаки;
 • – торгові марки;
 • – фірмові назви;

Права на об'єкти промислової власності (субрах. №124):

 • – на винаходи;
 • – на корисні моделі;
 • – на промислові зразки;
 • – на сорти рослин;
 • – на породи тварин;
 • – на ноу-хау;
 • – на комерційні таємниці;
 • – інші аналогічні права.

Авторське право та суміжні з ним права (субрах. №125):

 • – на літературні, художні і музичні твори;
 • – на комп'ютерні програми;
 • – на компіляції даних (бази даних);
 • – інші аналогічні права.

Субрах. № 126 виключено.

Інші нематеріальні активи (субрах. №127):

 • – права на здійснення діяльності;
 • – на використання економічних та інших привілеїв;
 • – інші аналогічні права.

Відповідно до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” патент – це охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель), ліцензія – це дозвіл власника патенту (ліцезіара), що видається іншій особі (ліцензіату), на використання винаходу (корисної моделі) на певних умовах.

Структура П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”

Рис. 3.15. Структура П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”

Документообіг з оформлення надходження нематеріальних активів наведено на рисунку 3.16.

Документообіг з оформлення надходження нематеріальних активів

Рис. 3.16. Документообіг з оформлення надходження нематеріальних активів

Відображення в Балансі нематеріального активу

Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в Балансі, якщо існує ймовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена.

Нематеріальний актив, отриманий у результаті розробки, слід відображати в Балансі за умов, якщо підприємство має:

 • – намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, в якому він придатний для реалізації або використання;
 • – можливість отримання “майбутніх” економічних вигод від реалізації або використання нематеріального активу;
 • – інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних з розробкою нематеріального активу.

Якщо нематеріальний актив не відповідає вказаним критеріям визнання, то витрати, пов'язані з його придбанням чи створенням, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені, без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.

Не визнаються активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені:

 • – витрати на дослідження;
 • – витрати на підготовку та перепідготовку кадрів;
 • – витрати на рекламу і просування продукції на ринку;
 • – витрати на створення, реорганізацію та переміщення підприємства або його частини;
 • – витрати на підвищення ділової репутації підприємства, вартість видань і витрати на створення торгових марок (торгових знаків).

Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на Баланс підприємства за первісною вартістю.

Складові первісної вартості придбаного нематеріального активу

Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для використання за призначенням (пункт 11 П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”).

Витрати на сплату відсотків за кредит не включаються до первісної вартості нематеріальних активів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок банку.

Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в результаті обміну на подібний об'єкт, дорівнює залишковій вартості переданого нематеріального активу. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю нематеріального активу, отриманого в обмін на подібний об'єкт, є його справедлива вартість із включенням різниці до фінансових результатів (витрат) звітного періоду.

Складові первісної вартості нематеріального активу, створеного підприємством

Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в обмін (або частковий обмін) на неподібний об'єкт, дорівнює справедливій вартості переданого нематеріального активу, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну. Первісною вартістю безоплатно отриманих нематеріальних активів є їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених пунктом 11 П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”..

Первісною вартістю нематеріальних активів, що внесені до Статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з урахуванням витрат, передбачених пунктом 1Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”.

Нематеріальні активи, отримані внаслідок об'єднання підприємств, оцінюються за їх справедливою вартістю.

Первісна вартість окремого об'єкта нематеріальних активів, сплачених загальною сумою, визначається шляхом розподілу сплаченої суми пропорційно справедливій вартості кожного із придбаних об'єктів.

Первісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством, включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані із створенням цього нематеріального активу та приведенням його до стану пригодності для використання за призначенням (оплата реєстрації юридичного права, амортизація патентів, ліцензій тощо).

Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних з удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та терміну використання, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод.

Витрати, що здійснюються для підтримки об'єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду.

Підприємство може здійснювати переоцінку нематеріальних активів за справедливою вартістю на дату Балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок. У разі переоцінки окремого об'єкта нематеріального активу слід переоцінювати всі інші активи групи, до якої належить цей нематеріальний актив (крім тих, щодо яких не існує активного ринку).

Якщо підприємством проведена переоцінка об'єктів групи нематеріальних активів, то надалі вони підлягають щорічній переоцінці.

Переоцінена первісна вартість та накопичена амортизація об'єкта нематеріального активу визначаються як добуток відповідно первісної вартості або накопиченої амортизації та індексу переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.

Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів відображається у складі додаткового капіталу, а сума уцінки – у складі витрат звітного періоду, крім випадків перевищення суми попередніх уцінок об'єкта і втрат від зменшення його корисності над сумою попередніх дооцінок залишкової вартості цього об'єкта нематеріального активу і відновлення його корисності сума чергової (останньої) дооцінки, але не більше зазначеного перевищення включається до складу доходів звітного періоду, а різниця (якщо сума чергової (останньої) дооцінки більша зазначеного перевищення) спрямовується на збільшення іншого додаткового капіталу.

У випадку перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта і втрат від зменшення його корисності сума чергової (останньої) уцінки, але не більше зазначеного перевищення, спрямовується на зменшення іншого додаткового капіталу, а різниця (якщо сума чергової (останньої) уцінки більше зазначеного перевищення) включається до витрат звітного періоду.

При вибутті об'єктів нематеріальних активів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта нематеріальних активів включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >