< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Амортизація нематеріальних активів. Інвентаризація

Нарахування амортизації нематеріальних активів (згідно з П(С)БС) 8 “Нематеріальні активи”, ст. 25) здійснюється протягом терміну їх корисного використання, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на Баланс).

Згідно Наказу Міністерства фінансів України від 8 липня 2008 р. 901 “Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання амортизації не підлягають. До нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання належать ті, щодо яких підприємством не визначено обмеження строку, протягом якого очікується збільшення грошових коштів (чи їх еквівалентів) від використання таких нематеріальних активів”.

При визначенні терміну корисного використання об'єкта нематеріальних активів слід ураховувати:

  • – терміни корисного використання подібних активів;
  • – моральний знос, що передбачається;
  • – правові або інші подібні обмеження щодо термінів його використання.

Метод нарахування амортизації нематеріального активу обирається підприємством самостійно, виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови визначити неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Розрахунок амортизації при застосуванні відповідних методів нарахування здійснюється згідно з П(С)БО 7 “Основні засоби” №92 від 27.04.2000 р.

Під час розрахунку вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім випадків:

  • – коли існує невідмовне зобов'язання іншої особи щодо придбання цього об'єкта наприкінці терміну його корисного використання;
  • – коли ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі інформації існуючого активного ринку і очікується, що такий ринок існуватиме наприкінці терміну корисного використання цього об'єкта.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив уведено в господарський оборот.

Нарахування амортизації припиняється починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу.

Термін корисного використання нематеріального активу та метод його амортизації переглядаються наприкінці звітного року, якщо в наступному періоді очікуються зміни терміну корисного використання активу або зміни умов отримання майбутніх економічних вигод.

Амортизація нематеріального активу нараховується виходячи з нового методу нарахування амортизації і терміну використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем змін.

Втрати від зменшення корисності нематеріальних активів включаються до складу витрат звітного періоду із збільшенням у Балансі суми накопиченої амортизації об'єкта нематеріальних активів, а з об'єктів, відображених в обліку за первісною вартістю, – із зменшенням вартості об'єкта нематеріальних активів.

Нематеріальний актив списується з Балансу у разі вибуття або внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання.

Фінансовий результат від вибуття об'єктів нематеріальних активів визначається як різниця між доходом від вибуття (за вирахуванням непрямих податків і витрат, пов'язаних із вибуттям) та їх залишковою вартістю.

При визначенні підприємством терміну корисного використання об'єкта нематеріальних активів слід враховувати:

  • – термін корисного використання подібних активів;
  • – моральний знос, що передбачається;
  • – правові або інші подібні обмеження щодо терміну його використання та інші фактори.

Інвентаризація нематеріальних активів.

За всіма нематеріальними активами перевіряється наявність розпорядчих документів керівника підприємства щодо затвердження термінів їх корисного використання і норми зносу (амортизації) даних об'єктів.

Інвентаризацією нематеріальних активів, таких, як секрети технологій, має бути встановлена наявність на підприємстві документів з детальним описом суті і порядку використання.

Програмні продукти перевіряються за їх наявністю на відповідних носіях і наявністю експлуатаційної проби. Таким чином, при інвентаризації нематеріальних активів їх наявність встановлюється шляхом перевірки документів, що стали підставою для їх оприбуткування на Баланс підприємства, а також документів, якими оформлені (підтверджені) майнові права.

Кореспонденція рахунків з обліку нематеріальних активів наведена у таблиці 3.20.

Таблиця 3.20

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >