< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Кореспонденція рахунків з обліку нематеріальних активів (рах. №12 )

п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Внесені засновниками та оприбутковані нематеріальні активи до Статутного капіталу

12 "Нематеріальні активи”

46 “Неоплачений капітал"

2

Відображено витрати на придбання програми

154 "Придбання (створення)

нематеріальних активів”

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

3

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за операцією 2)

641 "Розрахунки за податками"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

4

Відображено витрати на встановлення програми

154 “Придбання (створення)

нематеріальних активів”

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

5

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за операцією 4)

641 “Розрахунки за податками"

685 “Розрахунки з іншими кредиторами"

6

Оприбутковано вартість нематеріального активу

125 “Авторське право та суміжні з ними права”

154 “Придбання (створення)

нематеріальних активів"

7

Оплачено рахунки постачальників та інших кредиторів (за операціями 2*4)

154 “Придбання (створення)

нематеріальних активів"

31'1 “Поточні рахунки в національній валюті”

Θ

Нарахована амортизація нематеріальних активів за звітний період

 • 154 “Придбання (створення) нематеріальних активів"
 • 23 "Виробництво"
 • 39 “Витрати майбутніх періодів"
 • 42 “Додатковий капітал" 83 “Амортизація"
 • 91 “Загальновиробничі витрати"
 • 92 “Адміністративні витрати”
 • 93 “Витрати на збут"
 • 94 “Інші витрати операційної діяльності" 99 “Надзвичайні витрати"

133 “Накопичена амортизація нематеріальних активів”

Облік переоцінки нематеріальних активів за П(С)БО 8

1

Відображена дооцінка нематеріальних активів (перша переоцінка)

12 “Нематеріальні активи”

423 “Дооцінка активів”

2

Відображена величина амортизації дооціненого нематеріального активу

423 “Дооцінка активів"

133 “Накопичена амортизація нематеріальних активів"

Проведення чергової (останньої) дооцінки об'єкта нематеріальних активів

3

Відображено перевищення суми попередніх уцінок об'єкта і втрат від зменшення його корисності над сумою попередніх дооцінок залишкової вартості цього об'єкта і відновлено його корисну суму чергової (останньої') дооцінки, але не більше зазначеного перевищення

12 “Нематеріальні активи”

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”

4

Відображена сума чергової (останньої) дооцінки, яка більша зазначеного перевищення

 • 12 “Нематеріальні активи”
 • 423 “Дооцінка активів”

423 “Дооцінка активів” 746 "Інші доходи від звичайної діяльності”

Уцінка об'єкта нематеріальних активів

5

Відображено перевищення суми попередніх дооцінок об'єкта і відновлення його корисності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта і втрат від зменшення його корисності – сума чергової (останньої) уцінки, але не більше зазначеного перевищення

 • 425 “Інший додатковий капітал"
 • 746 “Інші доходи від звичайної діяльності"
 • 12 “Нематеріальні активи”
 • 425 “Інший додатковий капітал”

6

Відображена різниця, якщо сума чергової (останньої) уцінки більша зазначеного перевищення

975 "Уцінка необоротних активів і фінансових результатів”

12 “Нематеріальні активи”

7

На суму амортизації уціненого нематеріального активу

133 “Накопичена амортизація нематеріальних активів”

12 "Нематеріальні активи”

8

Відображена сума при вибутті об'єктів нематеріальних активів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта нематеріальних активів

746 “Інші доходи від звичайної діяльності"

441 “Прибуток нерозподілений"

Наприкінці місяця списуються на фінансові результати:

9

 • а) кредитове сальдо субрахунка №746
 • б) уцінку нематеріального актива
 • 746 “ІНШІ ДОХОДИ від звичайної діяльності"
 • 793 “Результат іншої звичайної діяльності”
 • 793 “Результат іншої звичайної діяльності”
 • 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових результатів”

Облік реалізації нематеріальних активів

1

Відвантажені нематеріальні активи

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями”

742 “Дохід від реалізації необоротних активів”

2

Відображено податкові зобов'язання з

пдв

742 “Дохід від реалізації необоротних активів”

641 “Розрахунки за податками”

3

Перераховано до Державного бюджету суму ПДВ

641 “Розрахунки за податками”

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

4

Списана сума нарахованого амортизації об'єкта

133 “Накопичена амортизація нематеріальних активів”

12 "Нематеріальні активи”

5

Залишкова вартість реалізованого об'єкта нематеріальних активів списується на витрати підприємства

972 “Собівартість реалізованих необоротних активів”

12 “Нематеріальні активи"

6

На суму витрат, пов'язаних із продажем нематеріальних активів

972 “Собівартість реалізованих необоротних активів”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

7

Надходження грошових коштів за реалізацію нематеріальних активів

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями"

8

Списано недоамортизовані суми реалізованого об'єкта нематеріальних активів і суму витрат, пов'язаних з його продажем, на зменшення фінансових результатів підприємства

793 "Результат іншої звичайної діяльності"

972 “Собівартість реалізованих необоротних активів”

9

Закриття субрахунка №742 у порядку списання на фінансові результати

742 "Дохід від реалізації необоротних активів"

793 “Результат іншої звичайної діяльності"

Інші операції обліку нематеріальних активів

1

Вибуття (списування) або зменшення вартості довгострокових інвестицій (за рахунок одержання нематеріальних активів)

12 "Нематеріальні активи”

14 "Довгострокові фінансові інвестиції”

2

Погашення довгострокової дебіторської заборгованості нематеріальних активів

12 “Нематеріальні активи”

16 “Довгострокова дебіторська заборгованість"

3

Погашення або списування дебіторської заборгованості (підзвітними особами), завданих збитків та ін.

12 "Нематеріальні активи"

37 "Розрахунки з різними дебіторами”

4

Формування Пайового капіталу, передбаченого установчими документами (внески членів споживчої спілки, житлово-будівельного кооперативу та ін.)

12 "Нематеріальні активи”

41 “Пайовий капітал”

5

Надходження нематеріальних активів, призначених для цільового використання (з бюджету та позабюджетних фондів)

12 "Нематеріальні активи"

48 “Цільове фінансування і цільові надходження”

6

Виникнення довгострокових зобов'язань 3 фінансової оренди нематеріального активу

12 “Нематеріальні активи"

531 "Зобов'язання з фінансової оренди"

Внутрішньогосподарські розрахунки між виробничою одиницею та господарством, виділеним на окремий Баланс

7

а) виробнича одиниця, яка одержала нематеріальний актив

12 "Нематеріальні активи"

683 “Внутрішньогосподарські розрахунки"

б) господарство, яке передає нематеріальний актив

683 "Внутрішньогосподарські розрахунки"

12 “Нематеріальні активи"

8

Оприбуткування лишків нематеріальних активів, виявлених при інвентаризації

12 "Нематеріальні активи"

719 "Інші доходи від операційної діяльності”

9

Інші доходи від фінансової діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунка 73 "Інші фінансові доходи"

12 "Нематеріальні активи"

733 "Інші доходи від фінансових інвестицій"

10

Збільшення вартості нематеріальних активів

12 “Нематеріальні активи"

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

11

Погашення дебіторської заборгованості нематеріальними активами

16 "Довгострокова

дебіторська

заборгованість"

12 “Нематеріальні активи"

12

Зменшення додаткового капіталу в результаті уцінки нематеріального активу, за яким до цього була проведена дооцінка (що перевищила уцінку)

42 "Додатковий капітал”

12 "Нематеріальні активи"

13

Витрати операційної діяльності у вигляді нематеріальних активів

949 “Інші витрати операційної діяльності” 84 “Інші операційні витрати"

12 "Нематеріальні активи"

14

Сума витрат, пов'язаних із подіями або операціями, які відрізняються від звичайної діяльності

 • 993 "Інші надзвичайні витрати"
 • 85 "Інші затрати"

12 "Нематеріальні активи"

15

Сума амортизації нематеріальних активів

 • 23"Виробництво"
 • 91 “Загальновиробничі витрати”
 • 92 "Адміністративні витрати"
 • 93 "Витрати на збут”
 • 94 “Інші витрати операційної діяльності” 99 "Надзвичайні витрати" 83 “Амортизація"

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів”

16

Списання на фінансові результати у порядку закриття рахунків

79 “Фінансові результати"

 • 83 "Амортизація”
 • 84 “Інші операційні витрати"
 • 92 “Адміністративні витрати”
 • 93 "Витрати на збут"
 • 94 "Інші витрати операційної діяльності" 99 “Надзвичайні витрати"

Ліквідація нематеріальних активів

1

Списання амортизації ліквідованих нематеріальних активів

133 "Накопичена амортизація

нематеріальних активів"

125 “Авторське право та суміжні з ними права”

2

Списання залишкової вартості ліквідованих нематеріальних активів

976 "Списання необоротних активів”

125 "Авторське право та суміжні з ним права"

3

Списання недоамортизованої (залишкової) вартості ліквідованого нематеріального активу на зменшення фінансових результатів підприємства

793 “Результат іншої звичайної діяльності”

976 "Списання необоротних активів"

Розкриття інформації щодо нематеріальних активів у примітках до фінансових звітів П(С)БО 6

У примітках до фінансової звітності щодо кожної групи нематеріальних активів з виділенням інформації щодо створених підприємством нематеріальних активів наводиться така інформація:

 • – вартість (первісна або переоцінена), за якою нематеріальні активи відображені в Балансі;
 • – методи амортизації та діапазон термінів корисного використання нематеріальних активів;
 • – наявність та рух у звітному році;
 • – первісна (переоцінена) вартість нематеріальних активів та сума зносу на початок звітного року;
 • – первісна вартість нематеріальних активів, які визнані активом, з виділенням вартості нематеріальних активів, отриманих у результаті об'єднання підприємств;
 • – сума зміни первісної (переоціненої) вартості та зносу нематеріальних активів у результаті переоцінки;
 • – первісна (переоцінена) вартість та сума зносу нематеріальних активів, які вибули;
 • – сума нарахованої амортизації;
 • – сума втрат від зменшення корисності, відображена в Звіті про фінансові результати в звітному періоді;
 • – інші зміни первісної (переоціненої) вартості та сума зносу нематеріальних активів;
 • – первісна (переоцінена) вартість та сума зносу на кінець звітного року.

У примітках до фінансової звітності наводиться така інформація/

 • – вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності;
 • – вартість переданих у заставу нематеріальних активів;
 • – сума угод на придбання у майбутньому нематеріальних активів;
 • – загальна сума витрат на дослідження та розробки, включена до складу витрат звітного періоду;
 • – первісна вартість, залишкова вартість та метод оцінки нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >