< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Визнання та оцінка запасів згідно з П(С)БО 9 “Запаси”

Первісна вартість запасів

Визнання запасів активом

Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.

П(С)БО 9 “Запаси” №246 від 20 жовтня 1999 р. визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності.

Перелік запасів бухгалтерського обліку

Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають: – сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб;

 • незавершене виробництво у вигляді незакінчених обробкою і складанням вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів. Незавершене виробництво на підприємствах, що виконують роботи та надають послуги, складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких підприємством ще не визнано доходу;
 • готову продукцію, що виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом;
 • товари у вигляді товарно-матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу;
 • малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються протягом більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року;
 • поточні біологічні активи, якщо вони оцінюються за П(С)БО 9 “Запаси”, а також сільськогосподарська продукція і продукція лісового господарства після її первісного визнання.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів с їх найменування або однорідна група (вид).

Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на Баланс підприємства (форма №1) за первісною вартістю.

Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, с собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:

 • 1) суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю) за вирахуванням непрямих податків;
 • 2) суми ввізного мита;
 • 3) суми непрямих податків у зв'язку, які не відшкодовуються підприємству;
 • 4) транспортно-заготівельні витрати (витрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту), вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів). Транспортно-заготівельні витрати включаються до собівартості придбаних запасів або заготівельною сумою відображаються на окремому субрахунку рахунка обліку запасів. Сума транспортно-заготівельних витрат, що узагальнюється на окремому субрахунку рахунків обліку запасів, щомісячно розподіляється між сумою залишків запасів на кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць. Сума транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься до запасів, що вибули, визначається як добуток середнього відсотка транспортно-заготівельних витрат і вартості запасів, що вибули, з відображенням її на тих самих рахунках обліку, у кореспонденції з якими відображено вибуття цих запасів. Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат визначається діленням суми залишків транспортно-заготівельних витрат на початок звітного місяця і транспортно-заготівельних витрат за звітний місяць на суму залишку запасів на початок місяця і запасів, що надішли за звітний місяць;
 • 5) інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать прямі матеріальні витрати на оплату праці, інші прямі витрати підприємства на доопрацювання і підвищення якісно технічних характеристик запасів.

Різновид понять первісної вартості запасів

Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами підприємства, визнається собівартість їх виробництва, яка визначається за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”.

Первісною вартістю запасів, що внесені до Статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість.

Первісною вартістю запасів, одержаних підприємством безоплатно, визнається їх справедлива вартість.

Первісна вартість одиниці запасів, придбаних у результаті обміну на подібні запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів. Якщо балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість, то первісною вартістю отриманих запасів є їх справедлива вартість. Різниця між балансовою і справедливою вартістю переданих запасів включається до складу витрат звітного періоду.

Первісною вартістю запасів, що придбані в обмін на неподібні запаси, визнається справедлива вартість отриманих запасів.

Витрати, які не включаються до первісної вартості запасів

Не включаються до первісної вартості запасів, а належать до витрат того періоду, в якому вони були здійснені (встановлені):

 • 1) понаднормові втрати і нестачі запасів;
 • 2) відсотки за користування позиками;
 • 3) витрати на збут;
 • 4) загальногосподарські та інші подібні витрати, які безпосередньо не пов'язані з придбанням і доставкою запасів та приведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

Первісна вартість запасів у бухгалтерському обліку не змінюється, крім випадків, передбачених цим П(С)БО 9 “Запаси”.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >