< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік виробничих запасів у бухгалтерії

Порядок контролю працівниками бухгалтерії складських операцій

Для забезпечення вірогідності даних складського обліку необхідний систематичний контроль працівниками бухгалтерії за його веденням. На працівників бухгалтерії має бути покладено обов'язок у встановлені дні (не рідше одного разу на тиждень або декаду) перевіряти безпосередньо на складі у присутності завідуючого складом (комірника) своєчасність і правильність оформлення первинних документів зі складських операцій, а також своєчасність та правильність записів у картках складського обліку, виконуваних матеріально відповідальними особами складу. Одночасно перевіряючий працівник бухгалтерії приймає від завідуючого складом (комірника) первинні документи. Здавання документів здійснюється за Реєстром приймання-здавання документів типової форми Λ4Μ-13 (табл. 4.2), який оформляється матеріально відповідальною особою. У Реєстрі вказують кількість документів, їх номери, групи матеріалів, до яких вони належать. За погодженням матеріально відповідальної особи допускається здавання первинних документів і без оформлення Реєстру. Підтвердженням здавання-приймання документів у таких випадках є підпис працівника бухгалтерії з кожної операції у картках складського обліку про перевірку записів.

Документи, що надійшли зі складів до бухгалтерії, перевіряють як з точки зору правильності їх оформлення, так і по суті відображених у них операцій. Прибуткові ордери звіряють з рахунками, що до них належать, транспортними документами, прийомними актами тощо. Лімітні картки, шо надійшли зі складів, зіставляють з іншими примірниками, одержаними від цехів-споживачів, накладні на перекидання матеріалів, здані складами-відправниками, з примірниками тих же накладних, що надійшли зі складів-одержувачів, лімітні картки і вимоги відзначають у реєстрах видачі тощо.

Далі документи таксують за допомогою машин, тобто зазначені в них запаси оцінюються за твердими обліковими цінами.

За кожним реєстром зданих документів після їх таксування підраховують обороти надходження або витрат запасів у розмірі номенклатурних груп.

На малих підприємствах підсумки підрахунків можна відображати в накопичувальних відомостях, групових оборотних відомостях. Обробляти документи можна на комп'ютерах.

У зв'язку з виникненням різних господарських операцій стосовно обліку виробничих запасів слід враховувати також:

 • – переоцінку запасів;
 • – заготівлю і придбання запасів;
 • – транспортно-заготівельні витрати.

Завдання обліку запасів

Основними завданнями обліку запасів є: контроль за виконанням плану матеріально-технічного забезпечення; відображення витрат на закупівлю й транспортування запасів, результатів постачання; виявлення відхилень від планової собівартості придбаних запасів, контроль за залишками і рухом запасів на складах, наявністю і рухом запасів у процесі їх заготівлі; спостереження за станом складських запасів, за відповідністю їх нормативам, контроль за їх зберіганням; контроль за лімітом відпуску запасів на виробничі потреби, витрати і списуванням їх вартості у витрати виробництва: контроль за дотримуванням норм; правильний розподіл запасів за об'єктами калькуляції; виявлення непотрібних запасів, що підлягають реалізації.

Варіанти обліку виробничих запасів у бухгалтерії підприємства наведено у таблиці 4.15.

Таблиця 4.15

Варіанти обліку виробничих запасів у бухгалтерії підприємства

Варіант

Зміст варіанта

Сортовий

На підставі первинних документів на кожен вид запасів відкривається картка аналітичного обліку, де їх обліковують у натуральному та грошовому виразі. По закінченні звітного періоду складаються оборотні відомості аналітичного обліку. Залишки і обороти за ними порівнюють з даними карток складського обліку.

Варіанти

обліку

запасів

Партіонний

Первинні документи групуються за номенклатурними номерами, і наприкінці звітного періоду кінцеві дані за кожним із номерів заносяться до оборотних відомостей . Оборотні відомості складаються в натуральному та грошовому виразі по кожному складу і для кожного рахунку бухгалтерського обліку.

Сальдовий

(оперативно•

бухгалтерський)

Сальдовий метод обліку базується на використанні регістрів аналітичного обліку карток складського обліку. Щоденно (щотижня, раз на 10 днів) працівником бухгалтерії перевіряється правильність записів надходження і витрачання запасів на складі і підтверджується залишок у картці складського обліку особистим підписом бухгалтера , а кожного першого числа місяця залишок за кожним номенклатурним номером переноситься до відомості обліку залишків запасів на складі (без виділення оборотів витрат і надходження запасів). На підставі даних відомості виводяться підсумки по складу.

Схему організації обліку запасів наведено на рисунку 4.3.

Облік надходження та використання виробничих запасів здійснюється на рахунку №20 “Виробничі запаси” та відповідних субрахунках:

№201 “Сировина й матеріали”;

№202 “Купівельні напівфабрикати” та комплектуючі вироби;

№203 “Паливо”;

№204 “Тара й тарні матеріали”;

№205 “Будівельні матеріали”;

№206 “Матеріали, передані в переробку”;

№207 “Запасні частини”;

№208 “Матеріали сільськогосподарського призначення”;

№209 “Інші матеріали”.

На малих підприємствах для обліку надходження й використання виробничих запасів використовують такі синтетичні інвентарні субрахунки рахунка №20 “Запаси”:

№201 “Сировина й матеріали”;

Схема організації обліку запасів

Рис. 4.3. Схема організації обліку запасів

№202 “Купівельні напівфабрикати” та комплектуючі вироби;

№203 “Паливо”;

№205 “Будівельні матеріали”;

№207 “Запасні частини”;

№208 “Матеріали сільськогосподарського призначення”.

Субрахунок №201 “Сировина і матеріали” призначений для обліку належних підприємству сировини, основних та допоміжних матеріалів.

Субрахунок №202 “Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби” призначено для обліку купованих напівфабрикатів, комплектуючих виробів та деталей, мінеральних добрив і отрутохімікатів, біопрепаратів і медикаментів, матеріалів, переданих для переробки на сторону. За назвами цих матеріальних цінностей можуть бути відкриті відповідні субрахунки.

На субрахунку №203 “Паливо” обліковують наявність та рух належного підприємству органічного та ядерного палива.

Органічне паливо – це горючі речовини, що можуть активно вступати в реакції з киснем і містять значну питому теплотворність. Найбільше значення мають такі види органічного палива:

 • тверде: кам'яне та буре вугілля й відходи від переробки, антрацит і напівантрацит;
 • рідке: мазут;
 • газоподібне: природний газ;
 • інші види палива: торф, горючі сланці, стабілізована нафта, горючі гази промисловості (доменний, коксовий), дрова тощо.

Субрахунок №203 “Паливо” призначений для обліку наявності та руху палива, придбаного або заготовленого для технологічних потреб, експлуатації транспортних засобів, а також для вироблення енергії або для опалення приміщень.

Якщо деякі види палива використовуються одночасно – і як матеріали, і як паливо, їх можна обліковувати на субрахунках №201 “Сировина і матеріали” або №203 “Паливо” за ознакою переважного використання на даному підприємстві (організації).

Забудовники з капітальних вкладень можуть не користуватися рахунком №203, а обліковувати паливо на рахунку №205 “Будівельні матеріали”.

Торговельні, постачальницькі, збутові та інші організації й підприємства, в яких паливо становить незначну частку у складі їх виробничих запасів, можуть обліковувати паливо на субрахунку №201 “Сировина і матеріали”.

Субрахунки другого порядку для аналітичного обліку палива

В облікових регістрах наявність і рух палива відображаються на субрахунках:

№ 2011 або № 2031 “Нафтопродукти”;

№ 2012 або № 2032 “Тверде паливо”;

№ 2013 або № 2033 “Інші види палива”.

На субрахунку №204 “Тара і тарні матеріали” обліковують наявність та рух таких видів тари:

 • тканина мішкова – мішки та ін.
 • скляна – пляшки, банки тощо;
 • інша жорстка тара, папір, деревоволокнисті і деревостружкові матеріали, деревина і комбіновані матеріали на їхній основі з полімерним синтетичним, металевим покриттям (ящики, діжки, гофровані ящики, коробки та ін.);
 • металева комбінована на основі металу з полімерним синтетичним покриттям (бідони, діжки тощо).

До тари відносять також деталі, матеріали, призначені для виготовлення або ремонту тари, що використовується для пакування продукції (деталі для збирання ящиків, діжкова клепка, залізо обручне, пробка коркова і поліетиленова, ковпачки віскозні, фольга тощо).

Різновиди тари

Розрізняють тару:

 • 1) одноразового використання (паперова, картонна та ін.), що не підлягає обов'язковому поверненню, вартість якої, як правило, включається до оптово-відпускної вартості продукції. При повторному використанні цієї тари її вартість за ціною можливого використання виключається з вартості матеріалів, які в неї були упаковані;
 • 2) багаторазового використання, що підлягає обов'язковому поверненню (не заставна), – дерев'яні ящики, діжки, мішки із тканини та ін. Вартість цієї тари залежно від умов поставки продукції включається до відпускної вартості продукції повністю, частково або оплачується покупцем понад вартість продукції. Але вартість металевої поворотної тари (бідони, діжки), як правило, не включається до собівартості затареної в неї продукції;
 • 3) заставну (діжки, пляшки, банки тощо), шо підлягає обов'язковому поверненню. Розрахунки за цю тару між постачальником продукції і покупцем здійснюються за заставними цінами. Вартість цієї тари сплачується покупцем понад вартість затареної в неї продукції. Тому вартість заставної тари в обліку показують окремо, а в балансі заставна тара відображується за заставною вартістю.

Облік тари має вестися бухгалтерією (на підставі одержаних зі складу прибуткових і витратних документів) за кожною групою тари у вартісному виразі по складах і коморах, матеріально відповідальних особах і видах тари.

Субрахунки другого порядку для аналітичного обліку тари

Синтетичний облік тари здійснюється на активному рахунку №20 “Виробничі запаси”, субрахунку №204 “Тара й тарні матеріали”. На цьому субрахунку обліковують усі види тари, включаючи тару свого виробництва, а також матеріали і деталі, призначені для її виготовлення і ремонту (діжкова плівка, залізо обручне, деталі для збирання ящиків тощо). Для аналітичного обліку відкривають такі субрахунки;

№2041 “Дерев'яна тара”;

№2042 “Металева тара”;

№2043 “Скляна тара”;

№2044 “Тарні матеріали” та ін.

Тара, яка призначена для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах, або тара, що використовується як господарський інвентар, термін використання якої більше року, відноситься до необоротних активів і відображається на субрахунку №115 “Інвентарна тара” і підлягає амортизації відповідно до вимог П(С)БО 7 “Основні засоби”, пункт 27.

Аналітичний облік тари можна вести за її видами та групами за кожним субрахунком, а також за місцями зберігання, матеріально-відповідальними особами, видами і групами тари, а також за її призначенням.

Тара може виготовлятися власними силами, надходити з інших джерел, придбатися за плату.

Виготовлена, отримана або придбана тара зараховується на Баланс підприємства за первісною вартістю, умови визначення якої наведені у пунктах 9-14 П(С)БО 9 “Запаси” залежно від способів надходження тари на підприємство.

До первісної вартості тари також включаються такі витрати, як нанесення торгової марки виготовлювача, наклеювання етикеток тощо.

Субрахунки другого порядку для аналітичного обліку будівельних матеріалів

На субрахунку №205 “Будівельні матеріали” забудовники за капітальними вкладеннями відображають рух основних будівельних матеріалів, конструкцій і деталей, обладнання і комплектуючих виробів, які належать до монтажу, та інших матеріальних цінностей, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт, виготовлення будівельних деталей і конструкцій.

Наявність і рух будівельних матеріалів та обладнання відображаються на відповідних субрахунках субрахунка №205 “Будівельні матеріали”:

№2051 “Матеріали”;

№2052 “Конструкції та деталі”;

№2053 “Обладнання до встановлення вітчизняне”;

№2054 “Обладнання до встановлення імпортне”.

На субрахунку №2051 “Матеріали” обліковуються будівельні матеріали, що використовуються безпосередньо у процесі будівельних і монтажних робіт або для виготовлення будівельних деталей і для зведення конструкцій та частин будов і споруд. До таких будівельних матеріалів належать: силікатні матеріали(цемент, пісок, вапно, камінь, цегла, черепиця тощо); лісові матеріали (ліс круглий, пиломатеріали, фанера тощо); будівельні матеріали (залізо, жерсть, сталь, цинк листовий тощо); металовироби (цвяхи, гайки, болти тощо); санітарно-технічні матеріали (крани, муфти, трійники, фланці тощо); електротехнічні матеріали (кабель, лампи, патрони, шнури, провід); хімічно-москательні (асфальт, азбест, кислоти, фарби, руберойд, толь тощо) та ін.

Сільськогосподарські підприємства на субрахунку №2051 “Матеріали” обліковують також посадковий матеріал (придбаний і власного виробництва), призначений для закладення садів, ягідників, виноградників, лісопарків тощо за планом капітальних вкладів (посадковий матеріал, вирощений для продажу, обліковується на рахунку №27 “Продукція сільгоспвиробництва”).

На субрахунку №2052 “Конструкції та деталі” відображаються будівельні конструкції та деталі, до яких належать: металеві, залізобетонні, дерев'яні конструкції; блоки та збірні частини будівель і споруд; збірні елементи; обладнання для опалювальної, вентиляційної, санітарно-технічної систем (опалювальні котли, радіатори, калорифери тощо), а також рейки, шпали, стрілочні переводи та ін.

На субрахунку №2053 “Обладнання до встановлення вітчизняне й імпортне” обліковують вітчизняне та імпортне технологічне, енергетичне й виробниче обладнання (у т.ч. обладнання для майстерень, дослідних установок і лабораторій), що потребують монтажу й призначені до установки.

Завезене забудовником на будівельну площадку обладнання, що потребує монтажу, підрядник приймає на забалансовий облік і відображає на субрахунку №021 “Устаткування, прийняте для монтажу”. Вартість цього обладнання або його частин, зданих до монтажу, підрядник знімає з балансового обліку з субрахунка №021 “Устаткування, прийняте для монтажу”. Вартість обладнання, переданого підряднику, монтаж і встановлення якого на постійному місці експлуатації фактично не розпочато, не знімається з обліку у забудовника.

Аналітичний облік за субрахунком №205 ведеться за місцями зберігання обладнання.

На субрахунку №206 “Матеріали, передані в переробку” обліковуються матеріали, передані в переробку на сторону та які надалі включаються до складу собівартості отриманих з них виробів. Витрати на переробку матеріалів, які оплачуються стороннім організаціям, відображаються безпосередньо за дебетом відповідних рахунків, на яких ведеться облік виробів, що отримані з переробки. Аналітичний облік матеріалів, що передані в переробку, ведеться в розрізі, що забезпечує інформацію про підприємства-переробники і контроль за операціями з переробки і відповідними витратами. Передача матеріалів у переробку відображається на відповідних субрахунках рахунка №20 “Виробничі запаси”:

№2061 “Матеріали, передані в переробку на сторону” та інші – за видами.

На №207 “Запасні частини” обліковують наявність і рух придбаних або виготовлених для потреб основної діяльності запасних частин (деталей, вузлів, агрегатів, призначених для проведення ремонтів, заміни зношених частин машин, обладнання, транспортних засобів, інструменту, тощо, а також автомобільних шин в запасі та обороті.

Автомобільні шини (покришка, камера, вкладна стрічка), що знаходяться на колесах і в запасі при автомобілі й включаються до ціни, а відповідно і до інвентарної вартості, підлягають обліку у складі основних засобів.

Торговельні постачальницькі, збутові й інші організації у тих випадках, коли запасні частини, автомобільна гума в запасі та обігу становлять невелику частку у складі виробничих запасів, обліковують відповідно на субрахунку №201 “Сировина і матеріали”, субрахунку №209 “Інші матеріали” або субрахунку №205 “Будівельні матеріали”.

На субрахунку №207 “Запасні частини” відображаються операції, пов'язані з наявністю і рухом обмінного фонду повнокомплектних машин, обладнанням двигунів, вузлів, агрегатів, що утворюються в установленому порядку в ремонтних підрозділах підприємств і організацій, на технічних обмінних пунктах або ремонтних заводах.

Порядок створення, використання й обліку обмінного фонду визначається чинним законодавством України та відповідними установчими документами.

Аналітичний облік машин, обладнання, двигунів, вузлів та агрегатів обмінного фонду ведуть за групами, що підлягають відновленню, придатності до експлуатації, новими та поновленими.

Аналітичний облік запасних частин ведеться за місцями зберігання та однорідними групами (механічна група, електрична група тощо).

Субрахунки другого порядку для аналітичного обліку на автотранспортних підприємствах

На практиці з метою наближення бухгалтерського обліку до податкового з метою аналізу діяльності й деталізації обліку на автотранспортних підприємствах відкривають такі субрахунки:

№2071 “Запасні частини” (окремо нові, відремонтовані й ті, що підлягають ремонту);

№2072 “Агрегати” (окремо нові, відремонтовані й ті, що підлягають ремонту);

№2073 “Автомобільні шини” (окремо нові й ті, що підлягають ремонту).

Можуть бути виділені окремі субрахунки до субрахунка №207 “Запасні частини” для обліку запасних частин, шин тощо, виданих під звіт матеріально відповідальним особам.

У випадку надходження запасних частин у комплекті з придбаними основними засобами, перелік яких зазначений у технічній документації до автомобіля, їхня вартість включається до ціни його придбання, в подальшому обліковується на субрахунку “Автотранспорт, меблі, прилади” рахунка №10 “Основні засоби" й до складу валових витрат підприємства вартість таких запасних частин не відноситься.

Вартість придбаних запасних частин у момент оприбуткування, як і інших матеріальних ресурсів, підприємство одразу відносить до складу своїх валових витрат.

Субрахунки другого порядку для аналітичного обліку в сільському господарстві

На субрахунку №208 “Матеріали сільськогосподарського призначення” обліковують насіння, корми, посадковий матеріал як власного виробництва, так і куповані, що використовуються для висаджування, посіву та відгодівлі тварин безпосередньо в господарстві, а також обліковуються мінеральні добрива, отрутохімікати для боротьби зі шкідниками й хворобами сільськогосподарських культур, біопрепарати, медикаменти, хімікати, що використовуються для боротьби з хворобами сільськогосподарських тварин.

Для аналітичного обліку матеріалів сільськогосподарського призначення відкривають субрахунки другого порядку до субрахунка №208:

№2081 “Насіння”;

№2082 “Корми”;

№2083 “Посадковий матеріал” та інші.

Субрахунки другого порядку для аналітичного обліку "Інших матеріалів”

На субрахунку №209 “Інші матеріали” обліковуються бланки суворого обліку (за вартістю придбання), відходи виробництва (обрізка, обрубка, стружка тощо), матеріальні цінності, одержані від ліквідації основних засобів, які не можуть бути використані як матеріали, паливо або запасні частини на цьому підприємстві (утиль, металобрухт), зношені шини, невиправний брак тощо. Для аналітичного обліку відкривають субрахунки:

№2091 “Відходи обрізка”;

№2092 “ Відходи обрубка”;

№2093 “ Відходи стружка” та інші.

Сутність аналітичного бухгалтерського обліку виробничих запасів полягає в тому, що на кожен вид сировини або матеріалів (за номенклатурними номерами) відкривають аналітичний рахунок, в якому об'єкти обліку ведуть за кількістю та вартістю. Аналітичні рахунки групують за групами матеріалів, місцями зберігання, матеріально-відповідальними особами, синтетичними рахунками бухгалтерського обліку, їх субрахунками. Відповідно до прийнятого на підприємстві групування матеріальних цінностей дані за аналітичними рахунками узагальнюють в оборотних відомостях. Аналітичний бухгалтерський облік призначений для контролю даних бухгалтерського обліку методом звірення з даними складського обліку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >