< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Заробітна плата, фонд оплати праці, штатний розпис

Заробітна плата, це оплата, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану їм роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства, установи, організації і максимальним розміром не обмежується.

Як соціально-економічна категорія, заробітна плата одночасно є: основною формою доходів економічно активного населення, елементом витрат на виробництво, регулятором ринку праці та чинником формування платоспроможного попиту.

Питання державного і договірного регулювання оплати праці (заробітної плати), прав працівників на оплату праці та їх захисту визначається Кодексом законів про працю України (КЗпПУ), Законом України “Про оплату праці” та іншими нормативно-правовими актами (ст. 94 КЗпПУ).

Заробітна плата має одночасно виконувати ряд функцій – соціальну, мотивуючу, регулюючу, відповідальну та інші.

Закон України “Про оплату праці” визначає економічні, правові та організаційні принципи оплати праці працівників, які знаходяться у трудових відносинах, на підставі трудового договору (контракту) з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності і господарювання, а також окремими громадянами і сферами державного і правового регулювання оплати праці та направлень на забезпечення відновлювальної та стимулюючої функції заробітної плати.

Кодекс законів про працю України визначає засади і гаранти! здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. Регулюють заробітну плату форми і системи оплати праці та мінімальна заробітна плата.

Питання нарахування заробітної плати, а також бухгалтерського і податкового обліку оплати праці займають особливе місце у праці бухгалтерії кожного підприємства.

Закон України “Про оплату праці” № 198/95-В Р від 24 березня 1995 р. з відповідними змінами визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання, а також з окремими громадянами, та сфери державного і договірного регулювання оплати праці і спрямований на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функцій заробітної плати.

Інструкція зі статистики заробітної плати №5 від 13 січня 2004 р. містить основні методологічні положення щодо визначення показників оплати праці у формах державних статистичних спостережень з метою одержання об'єктивної статистичної інформації про розміри та структуру заробітної плати найманих працівників.

Інструкція не використовується для визначення складових фонду оплати праці як бази (об'єкта) для нарахування внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Дня оцінки розміру заробітної плати найманих працівників використовується показник фонду оплати праці. До фонду оплати праці включаються нарахування працівникам у грошовій та натуральній формі (оцінені у грошовій формі) за відпрацьований і невідпрацьований час, належний до оплати, або за виконану роботу незалежно від джерела фінансування цих виплат.

Складові фонду основної заробітної плати

Фонд оплати праці складається із трьох складових (рис. 5.1):

I. Основна заробітна плата.

II. Додаткова заробітна плата.

III. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Фонд оплати праці

Рис. 5.1. Фонд оплати праці

І. Основна заробітна плата включає нараховані винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітки, обслуговування, посадових обов'язків). До основної заробітної плати входять:

 • 1. Винагороди за викопану роботу відповідно до встановлених нормами прані за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками робітників та посадовими окладами керівників, спеціалістів, технічних службовців, включаючи у повному об'ємі внутрішнє сумісництво.
 • 2. Суми відсоткових або комісійних нарахувань залежно від об'єму доходів (виручки), одержаних віл реалізації продукції (робіт, послуг), у випадку, якщо вони є основною заробітною платою.
 • 3. Гонорар штатним працівникам газет, журналів, інших засобів масової Інформації, видавництв, установ мистецтв та (або) оплата їх праці, яка нараховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на даному підприємстві.
 • 4. Оплата при переведенні працівника на нижчеоплачувану роботу у випадках та розмірах, передбачених чинним законодавством, а також при невиконанні норм виробітки та виготовленні продукції, що виявилася браком не за виною працівника.
 • 5. Оплата роботи висококваліфікованих працівників, залучених для підготовки. перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників.
 • 6. Оплата праці за час перебування у відрядженні (не включає відшкодування витрат у зв'язку з відрядженням: лобових, вартості проїзду, витрат на наймання житлового приміщення).
 • 7. Вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці.

У випадку виплати заробітної плати натурою відповідно до статті 23 Закону України “Про оплату праці" для відображення у звітах видана продукція оцінюється за цінами, не вищими собівартості у розмірі, що не перевищує 50% нарахованої заробітної плати за місяць.

 • 8. Оплата праці (включаючи гонорари) працівників, які не перебувають у штаті підприємства (за умови, що розрахунки проводяться підприємством безпосередньо з працівниками), за виконання робіт:
  • – відповідно до договорів громадсько-правового характеру, включаючи договір підряду (за виключенням фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності);
  • – відповідно до зобов'язань осіб, які є членами спостережуваної ради або ревізійної комісії акціонерного товариства:
  • – згідно з договорами з підприємствами про надання робочої сили (безробітним за виконання громадських робіт, учням та студентам, які проходять виробничу практику на підприємстві або притягнуті до тимчасової роботи на період канікул).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >